قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 472 بازدید

فناوری های نوین

 

الف ) ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………….

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

فناوری های اطلاعات ………………………………………………………………………………..

2-1-2  تاریخچه ظهور فناوری………………………………………………………………………

2-1-3  تعریف فناوری های نوین اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن ………………………………….

2-1-3-1  نقش استراتژیک اطلاعات…………………………………………………..

2-1-3-2 فناوری های نوین يک سري مفاهيم و فکر است………………………………………….

2-1-3-3 فناوری های نوین يک سري ابزار است………………………………………………………

2-1-3-4  فناوریهای نوین نوآوري است………………………………………………

2-1-3-5  فناوریهای نوین همراه انسان است………………………………………………………….

2-1-4  تاثیرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر سازمان…………………………………..

2-1-5  حوزه های کاربردی فناوری های نوین اطلاعاتی…………………………………..

2-1-5-1  تجارت الکترونیک…………………………………………………………………

2-1-5-2  دولت الکترونیک……………………………………………………………………

2-1-5-3 بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………

2-1-5-4  سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………………………………………….

2-1-5-5  کار از راه دور……………………………………………………………………….

2-1-5-6  سازمان مجازی…………………………………………………………………………

2-1-6  فناوریهای نوین اطلاعاتی در فرایندهای سازمان…………………………………..

2-1-7   فناوریهای نوین اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان…………..

2-1-7-1 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری OAS……………………………………………

2-1-7-2 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیک ECS……………………………………….

2-1-7-3  سیستم های اطلاعاتی عملیاتی TPS……………………………………………………….

2-1-7-4  سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS  و EIS……………………………………………

2-1-7-5  سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری DSS……………………………………

2-1-7-6  سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه ES………………………………………………

2-1-7-7  سیستم های همکاري مشترك DEL  ……………………………………………………….

2-1-7-8  سیستم های برنامه ریزی ERP…………………………………………………

2-1-7-9  شبکه محلی LAN……………………………………………………………………

2-1-7-10  شبکه کلان MAN………………………………………………………………….

اثرات فناوری های نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری………………………………………….

2-4-2  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی در سازمان ها……………………………………….

2-4-3  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر دانش و آگاهی کارکنان………………………………..

2-4-4  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر فرصت های شغلی کارکنان………………………….

2-4-5  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر استقلال و آزادی کاری کارکنان…………………….

2-4-6  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان……………………

2-4-7  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر توسعه حرفه ای کارکنان……………………………..

2-4-8  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر خود کنترلی کارکنان……………………………………

2-4-9  اثرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان……………………….

اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی بر توانمند سازی کاری کارکنان………………………..

منابع

فناوری های نوین چیست

تعریف فناوری های نوین اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن

شايد امروزه يکي از مشکلات تعريف فناوری های نوین باشد . هر کس با نگرش متفاوت ، تعريف متفاوتي از فناوري های نوین اطلاعاتی ارائه مي کند . لذا بهترين روش براي تعريف چنين موضوع گسترده اي ، ارائه مفاهيم و ايده هاي مرتبط با آن است .

تعریف فناوری های نوین به دلیل ماهیت تغییر پذیری آن بایستی همراه با یک نگرش دینامیک باشد تا استاتیک. نتیجه اینکه به گونه ای باید در باره فناوري های نوین اطلاعاتی سخن گفت به شناخت آن کمک کند . فناوري های نوین اطلاعاتی بيشتر يک استراتژي ، انديشه ، فکر و ابزار در حوزه انسانها همراه با نوآوري است . تعريف فناوري های نوین اطلاعاتی را مي توان به يکي از اين جنبه هاي مهم مرتبط دانست .

نقش استراتژیک اطلاعات

اکثریت رهبران سازمانها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات ، مهمترین عامل موثر در عملکرد سازمانی و برتری رقابتی است . اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوری اطلاعات از آنجاست  که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده شود . تصمیم گیری درباره شبکه های اطلاعات و سایر کاربرد های انفجار تکنولوژی ، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان است . اما اگر مدیر عالی سازمان باید این تصمیمات را اتخاذ کند .

پس نقش اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیتهای کلیدی متعددی را بر عهده خواهند داشت . این قسمت  محل گرد آوری تخصصهای فنی است . به عنوان رابط در کاربرد های فزاینده علمی و تکنولوژیکی عمل می کند . رهبری لازم را در توسعه کاربرد های مربوط به منظور ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم می آورد و سیستمهای  حمایتی لازم را برای عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه ای مستمر حمایت می کند ( بک هارد و پریتچارد ، 87 )

کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شود . سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد  که در دسترس او قرار   می گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی  و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازي آنها را برای مدیران فراهم می سازد ( طالقانی ،1382، ص 2  )

 فناوری های نوین يک سري مفاهيم و فکر است

صرف نظر از بعد استراتژيک در فناوریهای نوین اطلاعات ، و ابزار و اسباب کار از سوي ديگر ، فناوریهای نوین اطلاعات شبيه يک فکر و انديشه براي انجام بهينه و موثرتر کارهاست . از آنجا که فناوریهای نوین اطلاعات تنها در قالب بسته نرم افزاري يا سخت افزاري و يا ترکيب آنها قابل تعريف و کاربري نيست ، لزوم ايجاد فکر و انديشه قوي و جامع براي ترکيب ابزارها براي اجراي اهداف و عمليات و ارتباطات نيز يکي ديگر از ابعاد گسترده و  شگفت انگيز فناوریهای نوین اطلاعاتی است .

با اين تعبير ، ابزار و اسباب نرم افزاري و سخت افزاري در فناوریهای نوین اطلاعات بيشتر شبيه مواد خامي مي مانند که مطابق نياز ، با هم ترکيب شده و کار خاصي را انجام مي دهند . در سازمانها ، بايستي يک استراتژي براي استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات وجود داشته باشد و پس از آن ، فکر و انديشه جهت ترکيب و بکارگيري ابزار فناوری های نوین اطلاعات بکارگرفته شود ، و در انتها به مرحله اجرايي و استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات رسيد . با اين توضيحات ، ابزار مشابه در سازمانهاي حتي مشابه، مي تواند کاربرد متفاوتي داشته باشد.

 فناوری های نوین يک سري ابزار است

به هر آنچه موجب جمع آوري ، گردش ، پردازش و انتقال اطلاعات و پيامها بدون محدوديتهاي مکاني و زماني باشد فناوریهای نوین اطلاعات گفته مي شود . رايانها ، شبکه هاي رايانه اي ، انواع نرم افزارها و …. همه در حوزه فناوریهای نوین اطلاعات جاي مي گيرند . سازمانها نيز استفاده از فناوری های نوین اطلاعات را سالها تجربه کرده اند،  اما آنچه تا کنون در سازمانها مطرح بوده ، طبق تعاريف جديد از فناوریهای نوین اطلاعات ، نمي توانست کاربرد موثر و شايسته اين پديده عظيم را پاسخگو باشد .

شايد موفق ترين سازمانها در استفاده از سخت افزار و نرم افزارهاي رايانه اي و ارتباطات ، بدون استراتژي و انديشه استفاده از فناوری های نوین اطلاعات ، کمترين بهره را از آن برده اند . طبيعي است که ترکيب استراتژي ، فکر و انديشه ، تجهيزات و ابزار ، همگي مي توانند براساس يک طرح اجرايي کامل و گويا ، مزايا و فرصتهاي جديد و قابل توجهي را براي سازمانها ايجاد کنند.

 فناوری های نوین نوآوري است

چنانچه سازمانها حلقه هاي مفاهيم و گامهاي فناوري اطلاعات را منهاي نوآوري بکار گيرند ، به طور يقين پس از مدتي کوتاه با شکست روبرو شده و از صحنه مقايسه يا رقابت خارج مي شوند . براي زنده و پويا نگه داشتن کاربرد فناوری های نوین اطلاعات ، نوآوري ، شاه کليد توسعه و تحول آن محسوب مي شود و در نتيجه ، موجب رشد سازمانها مي گردد . نوآوری نقش بسزایی در رشد و شکوفایی فناوری های اطلاعاتی تا این تاریخ داشته است. قطعا این نقش در آینده نیز باقی خواهد ماند. نوآوری موجب ابداع کاربردها و انتظارات جدید از فناوریهای نوین می گردد و بیشتر در حوزه کارگزاران ، یعنی آنهایی که طراحی، پیاده سازی، مسئولیت فکر و اندیشه را بر عهده دارند، کاربرد داشته و مورد توجه قرار می گیرد.

فناوری های نوین همراه انسان است

انسانها داراي دو نقش طراحي و اجراي پروژه هاي فن آوري اطلاعات ( کارگزار ) و جذب و بکارگيري روشها و ابزار جديد براي انجام کارها ( کاربر ) دارند . مهارت ، دانش ، و تجربه هر کدام در جاي خود تاثير تعيين کننده در موفقيت استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات دارد . نقش کاربران بيش از کارگزارن است و تاثير بيشتري در موفقيت يا عدم موفقيت دارند . اين حوزه تحت عنوان مديريت منابع انساني و تغيير ، يا آموزش و تغيير ، يا مديريت تغيير و امثال اينها در موفقيت کاربردهاي فن آوري اطلاعات مورد نظر صاحبان فن نقش داشته و به عنوان يکي از مهمترين جنبه ها در پياده سازي فناوری های نوین اطلاعات مطرح و راه حلهايي براي آن پيشنهاد مي شود .

  تاثیرات فناوری های نوین اطلاعاتی بر سازمان

فناوری های اطلاعاتی فرصت های جدیدی را برای سازمان ها پدید آورده است تا بتوانند با یکدیگر ارتباطی  نزدیک تر را برقرار نمایند، از منابع و امکانات مشترک بهره جویند و مدل های جدید کسب و کار را تجربه کنند.

سازمان ها برای ورود به عصر اطلاعات فرآیندهای سنتی خود را مورد مطالعه قرار داده و با مهندسی مجدد آن ها تمهیدات لازم برای بهره مندی بیشتر از فناوری های اطلاعاتی را فراهم می اورند. فناوری های اطلاعاتی به عنوان ابزار و بستر توسعه سازمان تغییرات و تحولات زیادی را در سازمان پدید می آورد از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تغییر در ساختار سازمانی بدین معنا که ساختار هرمی یا سلسله مراتبی[1] سازمان که همراه با انعطاف پذیری، کارایی و رقابت پذیری کمی است به ساختار گسترده هرمی با ارتفاع کم و قاعده وسیع تر تبدیل شده و به سوی سازمان های شبکه ای و مجازی پیش می رود که از انعطاف پذیری و کارایی بیشتر برخوردار است.

[1]  Hierarchical

 

فناوری های نوین اطلاعاتی در فرایندهای سازمان

ﻧﻘﺶ IT درﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن، ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪاﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري راﻳﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده می شد، اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻴﺪاد. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﻜﻪ، اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎرﺧﺪاد آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن درﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روﺷﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت راﻳﺎﻧﻪ اي و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻴﺰﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي اﻛﻨﻮن اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده وﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري را ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ اﺗﻮﻣﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪﻗﺒﻼً دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم می شد.

از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻫﺎ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮلﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ و روي ﻛﺎﻏﺬ و ﻓﺮﻣﻬﺎي دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ. اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ راﻳﺎﻧﻪ اي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺪرت و ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪداده اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ روي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻧﺤﻮه رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ.IT ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮدآوري ﺣﺘﻲ درﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دررﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ.IT ﺑﻪ ﻳﺎري ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻓﺮوش آﻣﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶﻗﻴﻤﺖ و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﺘﺮي از ﻣﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺداده ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ.ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎيIT ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ واﻧﺘﻘﺎل را ﻧﻴﺰ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶIT ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي و اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.ﺣﺘﻲ اﻣﺮوزه ازIT  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي اﺑﺪاع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺣﺘﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ازﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي IT ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺮﻣﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ABC ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد. (زرﮔﺮ،1382،ص20) . توان تداوم سازمان در محیط متغیر و رقابتی امروز مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. نقش فناوری اطلاعات در سازمان های جدید به اندازه ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان سازمان، مدیران و تصمیم گیران سازمان ها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوری ها در جهت گیری های آتی سازمان ها توصیه می کنند. از قسمت های مهم سازمان که تحت تاثیر این فناوری قرار خواهد گرفت، منابع انسانی سازمان می باشد.

 

اثرات فناوریهای نوین اطلاعاتی در سازمان ها

مهمترین مطلب در سازمان های امروزی ، پیدایش تکنولوژی جدید است ( یعنی سیستم مکانیزه منسجم و تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ) سازمان ها از این تکنولوژی های جدید استفاده می کنند و این تکنولوزی ها بر طراحی سازمان ها اثرات جدیدی گذاشته است.در بیشتر موارد این اثرات مثبت بوده است و ساختارهای سازمانی حالت پویا به خود گرفته اند. هم از نظر کارگاهی و هم در سلسله مراتب مدیریت این تکنولوژی ها جایگزین کارهای روزانه و تکراری شده اند ، به کارکنان و اعضای سازمان خودمختاری و استقلال بیشتری داده است . همچنین کاربرد تکنولوژی های جدید موجب تقویت کارهای گروهی و انعطاف سازمان شده و سرانجام اینکه کاربرد تکنولوژی های جدید باعث غنی سازی مشاغل شده به گونه ای که بر طراوت و شادابی کارکنان افزوده است. بکارگیری این تکنولوژی ها باعث افزایش کارکنان متخصص شده که توان حفظ نگهداری سیستم را دارند.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ

منابع فارسی:

 • الوانی، مهدی ، مدیریت عمومی ، نشر نی ، چاپ 2 ، ویرایش دوم ، تهران ، 1388
 • اوتار خانی ، علی (1387) ، (تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بر ارتباطات سازمانی ) ، پیام مدیریت شماره 46
 • ایران نژاد ، مهدی ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، نشر مدیران ، 1382
 • بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد ، میدریت تحولات و نو آوری ، ترجمه مهدی ایران نژاد  پایریزی ، تهران ، نشر مدیران ، 1387
 • بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی ، سیستم های اطلاعات مدیریت ، انتشار پردیس 57 ، تهران ، 1389
 • دفت ، ریچاردال ، تئوری . و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  اعرابی ،  تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی ، 1377
 • ذوالریاستین ، مجید ، روش تحقیق در مدیریت ، تهران، نشر پشوتن ، 1380
 • رضائیان ، علی،مبانی سازمان و مدیریت ،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، 1388
 • زرگر ، محمود ، اصول فناوری اطلاعات ، تهران ، نشر بهینه ، 1388
 • سارو خانی ، باقر ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، نشر دیدار ، 1385
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه،( 1380 ). روشهاي تحقیق در علوم رفتاري، چاپ پنجم، تهران  انتشارات آگاه.
 • صداقت، علی و بازرگانی ، محمد و غنجال ، علی و بهادری ، مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت ، مجله طب نظامی ، دوره 11، شماره 2 ، ص 73-66
 • صرافی زاده ، اصغر ، فناوری اطلاعات در سازمان ( مفاهیم و کاربرد ها ) ، تهران ، میر ، 1388
 • طالقانی محمد ” مهندسی و مدیریت اطلاعات ، رشت ، نشر کتیبه گیل ، 1382
 • http://www.pearsoneduc.com

 

منابع انگلیسی :

 • 1- Baloh, Peter and peter Trkman (2008), “Influence Of Internet and Information Technology on Work and Human Resource Management”, Available At: http://www. Informing science.org
 • 2- E.Wainright, Martin & Jeffrey A.Hoffer (2001), “Managing Information Technology”, Boston: Hal Ltd.
 • 3- Earl, Michael (2002), “Management Strategies for Information Technology”, New York: Prentice Hall, USA.
 • 4- Hussain, Donna S and K.M.Hussain (2005), “Information Management”, prentice Hall Europe. Available At: http://www.pearsoneduc.com
 • 5- Kenneth, Boa (2004) , “ Leadership Qualities: Empowerment” , USA.
 • 6- Kaontz, Harold & Heinz Wehrich (2003), “Essentials of management”, Fifth Edition, Boston: Hal Ltd.
 • 7- Luthans, Fred (2009), “Organizational Behavior”, Sixth Edition, USA.
 • 8- L.Currie, Wendy and Bob Galiers (2008) “Rethinking Management Information systems”, Oxford University Press.
 • 9- Langley, Denis and Michael Shain (2007), “Dictionary of the Information Technology”, McMillan Press Ltd.
 • 10- Moore, Carol F (2002) , “Empowerment and Delegation” , Available At:
 • http://www.glst.ltsn.ac.uk/resources/empowerment.pdf
 • 11- Mullins, Laurie J (2007), “Management and Organizational Behavior”, Fifth Edition, Hall. Available At: http://www. Booksites.net
 • 12- Madison, Richard and Geoffrey Darn ton (2005), “Information Technology”, Chapman & Hal Ltd, USA.
 • 13- O’Brian, James (2004), “Management information systems”, Galgotia publication Ltd, Northern Arizona University.
 • 14- Quinn, Joan E. (2005), “Power and Empowerment”, FCNS 426. Available At: http://www.hlst.ltsn.ac.uk/resources/empowermet tutornotes.pdf.
 • 15- Reis, Dayr and Leticia Pena (2009), “Reengineering the Motivation to Work”, Management Decision, Vo39, No8.
 • 16-…
 • 17-…
مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها
تعداد صفحات 43 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 60 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فناوری های نوین – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید