قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 63 بازدید

سنگ فیروزه چیست؟

7-4-4-1 معادن فیروزه دنیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-4-4-1 ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-7-4-4-1 امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-7-4-4-1 افغانستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 شناسایی سنگ فیروزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2 دسته بندی فيروزه از نظر سنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2 تقسیم بندی فيروزه نیشابور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-3-2  انواع فيروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره……………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2 تقسیم بندی فيروزه از لحاظ طرح و شکل ظاهری………………………………………………………………………………………………………

1-2-3-2 عجمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3-2 شجری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3-2 تقسیم بندی فيروزه از لحاط رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-2 تقسیم بندی فيروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فيروزه …………………………………………………………………..

1-4-3-2 عجمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-3-2 چغاله………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-4-3-2 سنگ رگه دار…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-4-3-2 توفال………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-4-3-2 شکوفه و خزامه………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن…………………………………………………………………………………………………….

4-2 اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس از قیمت گذاری……………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2 عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-2 عجمی نیم رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-4-2 عربی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-4-2 توفال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-4-2 توفال نیم رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6-4-2 توفال سفید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7-4-2 چغاله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8-4-2 شجری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9-4-2 شکوفه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10-4-2 چال یا نرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11-4-2 درشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-2 مشخصاتی که فیروزه را بر این اساس قیمت گذاری می کنند…………………………………………………………………………………………………..

6-2 انواع فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-2 مشرقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-6-2 مغربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7-2 خصوصیات فيروزه ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….

1-7-2 ترکیب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-7-2 رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-7-2 سختی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-7-2 ضریب شکست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-7-2 سیستم تبلور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8-2 صنایع مرتبط با فيروزه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-8-2 صنایع دستی فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-8-2 صنایع دستی سنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9-2 خطرات تهدید کننده فيروزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10-2 محصولاتی که فيروزه در آن کار می شود………………………………………………………………………………………………………………………….

11-2 موادی که باعث تغییر رنگ فيروزه می شود……………………………………………………………………………………………………………………….

12-2 تاثیرات و فواید فيروزه روی بدن انسان…………………………………………………………………………………………………………………………….

13-2 تقسیم بندی فيروزه در هنگام تراش………………………………………………………………………………………………………………………………….

14-2 اشکال فیروزه تراشیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-14-2 تراش سنتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-14-2 تراش جدید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15-2 انواع ومشخصات فيروزه تراشیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-15-2 عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-15-2 شجری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16-2 قیمت گذاری فیروزه تراشیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-16-2 عال عجمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-16-2 عجمی درجه مرغوب………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-16-2 عال عربی………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..

4-16-2 عربی درجه مرغوب………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-16-2 شجری تراشیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17-2 انواع دستگاه فيروزه تراشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………

18-2 عملیاتی که هنگام فيروزه تراشی انجام می شود……………………………………………………………………………………………………………..

1-18-2 باب حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-18-2 چفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-18-2 اجنه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-18-2 حبه کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-18-2 خم تراش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6-18-2 سر چوب کردن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7-18-1-2 کندل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8-18-2 لوخ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9-18-2 لار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10-18-2 کشکول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19-2 افرادی که در قیمت گذاری فيروزه نقش دارند…………………………………………………………………………………………………………………. .

20-2 ابزارآلاتی که در هنگام استخراج فيروزه به کار می روند………………………………………………………………………………………………….

21-2 استخراج فيروزه به روش قدیمی و کنونی……………………………………………………………………………………………………………………..

22-2 نحوه ﺟﺪا ﻛﺮدن فيروزه از ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻃﻠﻪ…………………………………………………………………………………………………………………………..

23-2 محبوبیت رنگ های فيروزه در میان جهانیان………………………………………………………………………………………………………………….

24-2 تعداد رنگهای فيروزه و مرغوبیت آن…………………………………………………………………………………………………………………………….

25-2 ویژگی های یک فيروزه خوب…………………………………………………………………………………………………………………………………….

26-2 چگونگی استفاده از فيروزه نیشابور………………………………………………………………………………………………………………………………    50

27-2 تشخيص فيروزه از متشابهات طبيعى و مصنوعى آن……………………………………………………………………………………………………….

1-27-2 پلاستیک………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………

2-27-2 رنگ شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-27-2 مالاکيت و آزوريت…………………………………………………………………………………………………………………………………

28-2 ویژگی های فيروزه چینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………

29-2 حدود قیمت سنگ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30-2 فعالیت هایی از فيروزه که در مشهد انجام می شود………………………………………………………………………………………………………

31-2 دلیل اعتقاد مردم به فيروزه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

32-2  بررسی بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-32-2 سنگ های قیمتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1-32-2 طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1-1-32-2الماس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-1-32-2زمرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1-1-32-2 فيروزه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1-1-32-2 یاقوت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-32-2 مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-1-32-2 سمنت پلاست……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-1-32-2 کامپوزیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2-2-1-32-2 انواع سنگ با سطوح مختلف………………………………………………………………………………………………

2-2-2-1-32-2 انواع سنگ با طرح های مختلف…………………………………………………………………………………………..

33-2افراد مرتبط با محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-33-2تولید کنندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-33-2فروشندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     59

3-33-2 مشتریان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34-2 نمونه های موجود در بازار……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..

35-2 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-35-2 محدودیت مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-35-2 محدودیت ساخت و تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….

36-2 محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-36-2 نقش ضایعات فيروزه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-36-2 قبل از دستیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-36-2  بعد از دستیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

37-2مزایا و معایب خصوصی سازی صنعت فيروزه ……………………………………………………………………………………………………………….

1-37-2شرایط معادن فيروزه قبل از واگذاری به بخش خصوصی…………………………………………………………………………………………….

2-37-2مشکلات و مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………………………………………………

3-37-2مشكلات فيروزه تراشان……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-37-2 سود و منفعت برای روستاییان………………………………………………………………………………………………………………………………….

38-2 به کارگیری اصول در بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………………..

39-2 تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-39-2 دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-39-2 تولید انبوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40-2  قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-40-2 محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-40-2 داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-40-2 بین المللی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-3-40-2 قوانین صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-40-2 قوانین بسته بندی های صادراتی…………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3-40-2 هدف از بسته بندی های صادراتی………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-40-2 نحوه بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع

سنگ فیروزه چیست؟ - ادبیات و مبانی نظری

معادن فیروزه دنیا

ایران

مهمترين معدن فیروزه ايران،درشمالشرق ايران ودرنيشابورواقع است که يکى از قديمى ترين معادن دنيا مى باشد . دردیگرنقاط ايران،ازجمله دامغان،کرمان و …….نيزمعادنى وجوددارد .براي هرايراني نام فيروزه تداعي‌گر معدن فيروزه نيشابور است معدني كه پس از 7 هزارسال هنوز چراغي روشن دارد قديمي‌ترين تراش از فيروزه معدن نيشابور مجسمه‌اي به شكل يك گوساله است كه حدود 7 هزار سال قدمت داشته و هم‌اكنون در موزه ايران باستان نگهداري مي‌شود. فيروزه ايراني در دنيا آنچنان شناخته شده است كه براي سنجش كيفيت ساير فيروزه‌ها اين سنگ قيمتي كشور به‌عنوان مقياس به كار گرفته مي‌شود.

معدن فيروزه نيشابور در 45 كيلومتري شمال غرب اين شهرستان در جاده قديم سبزوار و در روستايي به نام «معدن» قرار گرفته است. با وجود گذشت هزاران سال از استخراج اين معدن هنوز به‌رغم توسعه علم اكتشاف در ايران اكتشاف معدن فيروزه نيشابور همچنان مسكوت مانده و عملا اقدامي انجام نشده است. اين معدن از گذشته توسط بومي‌هاي منطقه به استخراج رسيده وروش استخراج نيز سينه به سينه در اختيار اهالي روستاي معدن قرار گرفته است.

◄   معدن فيروزه نيشابور :

معدن فیروزه نيشابور در مقطع لاوهاي ناحيه جنوب غار آبداركوه رئيس از جنوب به شمال است.قسمت اعظم فيروزه كه تاكنون استخراج شده از اين واحد است و به‌علاوه اين واحد شديدا تحت تاثير فرسايش سطحي سوپرژن[1] قرار گرفته است و مقدار آنيك[2] تا 3 درصد است. در بعضي مناطق فيروزه جانشين آپاتيت شده و همچنين درداخل فيروزه رگچه‌ها و دانه‌هاي پيريت و آلونيت ديده مي‌شونديكي از عوامل كنترل‌كننده فرسايش و كاني‌سازي تكتونيك ناحيه است.

تجمع مينراليزاسيون[3] فيروزه معمولا در سنگ‌هاي سياه درون‌گير و در مجاورت زون‌هاي دگرساني صورت مي‌گيرد.

◄   معدن فيروزه باغو :

اين معدن در فاصله 130 كيلومتري دامغان قرار گرفته است. در اين معدن فيروزه بيشتر در مجاورت گرانوديوريت[4] ايجاد شده كه سنگ مزبور را مي‌توان يك سنگ منبع كاني‌سازي فيروزه شناخت. همچنين آپلیت[5] های مربوط به گرانوديوريت محتوي دانه‌هاي پراكنده فيروزه بوده و به‌علاوه  مجاور اين آپلیت ها داراي فيروزه هستند. دانه‌ها و رگچه‌هاي فيروزه در ناحيه‌اي از توده آذرين دروني كه به‌شدت شسته شده و عمل كائولينيتيزاسيون در آن انجام گرفته به‌وجود آمدهاست.

◄   فيروزه عبدالله گيو :

سنگ ميزبان فيروزه عبدالله گيو همانند فيروزه نيشابور شامل مجموعه‌اي ازسنگ‌هاي آذر آواري نظير تراكيت، تراكيت آندزيت است.

مجموعه سنگ‌ها تحت تاثير فازهاي تكتونيكي مختلف قرار گرفته و معمولا چنين نواحي با شدت خردشدگي بالا، بيشترين تمركزكاني‌سازي را در خود جاي مي‌دهند. بر اين اساس اين ساختارهاي تكنوتیكي به‌عنوان يكي از عوامل كنترل‌كننده كاني‌سازي فيروزه مطرح هستند.

 

 امریکا

 معادن فیروزه آمريکايى ،در بيابان هاى جنوب غرب آمريکا گسترش داشته ،مهمترين آنها معادن نوادا و آريزونا و نيو مکزيکو مى باشد .فيروزه هاى اين معدن داراى تنوع رنگ از آبى تا سبز و طرح هاى مختلفى در ماتريکس مى باشد.

 

گردآوری اطلاعات:

شناسایی سنگ فیروزه

بر اساس نوع، درصد تركيبات و محل تشكيل رنگ‌هايي دارد كه در طيف وسيعي از آبي كم رنگ تا آبي پر رنگ و سبز روشن و در مواردي سبز تيره نمودار مي‌شود. جلاي آن واكسي يا چيني و سختي آن 5 الي 6 است كه هر چه ميزان آب در ساختمان آن افزايش يابد از سختي آن كاسته مي‌شود.

دسته بندی فیروزه از نظر سنگ

جزو سنگ های نیمه قیمتی است، ولی فیروزه عجمی درجه یك نیشابور قیمتش با برلیان برابری می كند.

 

تقسیم بندی فیروزه نیشابور

به صورت کلی تقسیم بندی های مختلفی برای فیروزه نیشابور می توان در نظر گرفت . این تقسیم بندی ها می تواند بر اساس خواص مختلفی از جمله رنگ ، خواص فیزیکی ، شکل ظاهری ، نحوه استخراج ، کیفیت و ارزش سنگخام فیروزه ، نوع و شکل فیروزه تراشیده و … باشد . در ادامه به تقسیم بندی های مختلف فیروزه اشاره خواهد شد .

 

انواع فیروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره

به صورت کلی دو نوع ذخیره استخراجی در محدوده معدن فیروزه نیشابور وجود دارد . اول فيروزه موجود در رنگ بکر و دوم فیروزه پلاسری که در اصطلاح محلی به آن « فيروزه خاکی » گفته می شود . فيروزه خاکی به صورت عمده در بخش هایی از رسوبات ناحیه جنوبی معدن فيروزه یافت می شود . این رسوبات از گذشته های دور توسط افراد محلی جهت استحصال فيروزه سنگ جوری می گشته است . ولی امروز به دلایل مختلف از جمله رونق گیری معدن اصلی تقریباً استفاده از این منابع پلاسری متوقف گشته است .

 

تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ

یکی از اصلی ترین  پارامتر ها جهت تعیین ارزش و  قیمت گذاری فيروزه رنگ آن است . فيروزه های موجود در معدن نیشابور را می توان به رنگ های متفاوتی مشاهده کرد که به صورت کلی می توان آن ها را به دو دسته آبی و سبز تقسیم بندی نمود . دلیل تفاوت رنگ فيروزه وجود ناخالصی های موجود در آن است ، چراکه فیروزه خالص به خاطر دارا بودن عنصر مس آبی رنگ می باشد . ولی عناصر دیگر باعث تغییر رنگ آن می شود که مهمترین آن ها عنصر آهن می باشد .

اضافه شدن این عنصر به صورت ناخالصی به کانی فیروزه باعث سبز شدن رنگ آن می شود  . به علاوه رنگ فيروزه می تواند پر رنگ یا کمرنگ باشد ، چه فيروزه آبی که رنگ آن ممکن است از سفید مایل به آبی تا آبی آسمانی و نهایتاً آبی سیر باشد و چه فیروزه سبز رنگ که می تواند بین سفید مایل به سبز تا سبز چمنی و سبز لجنی تغییر رنگ داشته باشد . این تغییر رنگ عموماً به خاطر تفاوت میزان عناصر اصلی و فرعی موجود در فيروزه است . چراکه در طی فرایند جانشینی ممکن است مقدار عناصر فلزی وارد شده به ترکیب فيروزه متغیر باشد .

یکی دیگر از عوامل موثر در رنگ فیروزه مقدار آب موجود در آن است . همانطور که از فرمول شیمیایی فیروزه ( مشخص است ، چهار مولکول آب در ترکیب شیمیایی ان دیده می شود که به آن آب تبلور گفته می شود . اگر مقدار این آب در اثر تبخیر کم شود فیروزه به میزان قابل توجهی کمرنگتر می گردد به همین دلیل است که فیروزه استخراجی از معدن پس از خروج از تونل که محیطی مرطوب است کم رنگ تر از زمان استخراج خود می شود و اگر هر چند وقت یک بار فیروزه را مرطوب کنیم بسیار پررنگتر و زیبا تر خواهد بود .

 

تاثیرات و فواید فیروزه روی بدن انسان

سنگ فیروزه به عوارض عملكردهاي نادرست كبد و غدد كمك ميكند. چشمها را نيرو ميبخشد و عليه بيماريهاي چشم و گردش خون مؤثر است. التهابات ريوي و بيماريهاي دستگاه تنفسي را درمان كرده، در برابر افسردگي مفيد بوده و قلب را تقويت ميكند.فيروزه براي همه بيماريها كه بر اثر كمبود مواد غذائي و تغذيه بد ايجاد ميشوند به كار ميرود.

معمولاً هنگام پارگي رباطها و تاندونها، جريان خوني را در بافتهاي عضلاني زيادتر ميكند. همچنين به خاطر درخشش خود، شادي آور است و اهرمي سودمند براي جبران كمبود اكسيژن، مسموميتهاي خوني و استرس ميباشد. سنگ فيروزه كمك مؤثري به درمان آن نواحي از بدن كه تحت هجوم ويروس ها و باكتري ها هستند مينمايد. گفته شده فيروزه از عملكرد و شفابخشي بيكران خود آگاهي ندارد.

فیروزه سنگي توانمند و حامي به شمار ميرود. اين سنگ باعث شادي و نشاط در افراد غمگين و افسرده ميشودو به آنها نيروي لازم براي به انجام رساندن كارهاي سخت با ظرافت و چابكي را منتقل ميكند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های معماری کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ

  • – آیزمن،لئاتریس،روانشناسی کاربردی رنگ ها(پنتون)،1388 ،ترجمه روح الله زمرمه،چاپ اول،تهران،بیهق کتاب
  • – پهلوان،فهیمه،درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم ،1390،چاپ چهارم،تهران،دانشگاه هنر
  • – مصاحبه با رئیس اداره صنایع و معادن نیشابور
  • – مصاحبه با افراد داخل معدن فیروزه
  • -….
  • -….

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سنگ فیروزه چیست؟ – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید