قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 78 بازدید

استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه

پایان نامه ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه و بررسی تاثیر آن در کاهش آفلاتوکسین M1  محصول تولیدی در مراحل مختلف تولید

 

فهرست مطالب استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه
عنوان صفحه
چکیده استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه 1
فصل اول- مقدمه
1-1- شیر و ترکیبات آن 3
1-1-1- لاکتوز 3
1-1-2- چربی 4
1-1-3- ویتامیتها و مواد معدنی 4
1-1-4- آلودگی‌های شیر 6
1-1-5- آفلاتوکسین 6
1-2- استاندارد ISO 22000:200510 8
1-2-1- هدف و دامنة كاربرد 8
1-2-2- مراجع الزامي 9
1-2-3- اصطلاحات و تعاريف 9
1-2-3-1- ايمني مواد غذائی 9
1-2-3-2- زنجيره مواد غذائي 9
1-2-3-3- خطرات ايمني مواد غذائي 9
1-2-3-4- خط مشي ايمني مواد غذائي 10
1-2-3-5- محصول نهائي 10
1-2-3-6- نمودار جريان 10
1-2-3-7- اقدام كنترلي 10
1-2-3-8- برنامة پيش نيازی 10
1-2-3-9- برنامة پيش نيازی عملياتي 10
1-2-3-10- نقطه كنترل بحراني 10
1-2-3-11- حد بحراني 10
1-2-3-12- پايش 11
1-2-3-13- اصلاح 11
1-2-3-14- اقدام اصلاحي 11
1-2-3-15- صحه گذاري 11
1-2-3-16-تصديق 11
1-2-3-17- به روز آوری 11
 

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مروری بر تحقیقات پیشین 13
2-2-تاریخچه ISO 22000:2005 14
فصل سوم: مواد و روش‌ها در استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه
3-1-  سيستم مديريت ايمني مواد غذايي 17
3-1-1- الزامات کلی 17
3-1-2- الزامات مستندسازی 18
3-1-2-1- كليات 18
3-1-2-2- كنترل مستندات 18
3-1-2-3- كنترل سواب 18
3-2- مسئوليت مديريت 19
3-2-1- تعهد مدیریت 19
3-3- خط مشی ایمنی مواد غذایی 19
3-3-1- خط مشی سازمان 20
3-3-2- طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 20
3-3-3- مسئولیت و اختیار 21
3-3-4- رهبر تیم ایمنی مواد غذایی 21
3-4- ارتباطات 21
3-4-1- ارتباطات برون سازماني 21
3-4-2- ارتباطات درون سازماني 22
3-4- 3- آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری 23
3-5- بازنگری مدیریت 23
3-5-1- كليات 23
3-5-2- درون دادهاي بازنگري 23
3-5-3- برون داد هاي بازنگري 24
 3-6- مديريت منابع 24
3-6-1- فراهم کردن منابع 24
3-6-2- منابع انسانی 24
3-6-2-1- كليات 24
3-6-2-2- شايستگي، آگاهي و آموزش 24
3-7- زیرساخت 25
3-8- محیط کار 25
3-8-1- طرح ريزي و تحقق محصولات ايمن 25
3-8-1-1- کلیات 25
3-8-1-2- برنامه های پیش نیازی 25
3-9- عوامل مؤثر قبل از تحویل شیر به کارخانه و انجام فرآیند 27
3-9-1- عوامل موثر در تولید علوفه دام 27
3-9-2- برداشت علوفه 27
3-9-3- جمع آوری علوفه 28
3-9-4- بسته بندی و جمع آوری نهایی 28
3-9-5- نگهداری و انبار علوفه 29
3-9-6- جابجايي علوفه 29
3-10- عوامل موثر در دوشیدن شیر 30
3-10-1- عوامل موثر در جایگاه شیر دوشی 30
3-10-2- ضوابط بهداشتي وفني تاسيسات شيردوشي 31
3-10-3- عوامل موثر بعد از شير دوشي 33
3-10-4- عوامل موثر در حمل و نقل شیر 34
3-10-4-1 حمل و نقل توسط بيدون 34
3-10-4-2 حمل و نقل با تانكرهاي مخصوص حمل شير 35
3-11- روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان شير خام 36
3-11-1- شرح و جزئيات روش اجرايي 36
3-11-1-1- ارزيابي اوليه 36
3-11-1-2- ارزيابي حين قرارداد 38
3-112-1-3- بازآموزي تامين كنندگان شيرخام 45
3-12- عوامل موثر پس از تحویل شیر به کارخانه 46
3-12-1 دریافت شیر خام 46
3-12-1-1- شمارش بار میکروبی شیر خام 46
3-12-1-2 آزمایش تشخیص آنتی بیوتیک‌ها 46
3-12-2- توزین شیر خام 47
3-12-3- صافی 48
3-12-4- کلاریفایر 48
3-12-5- سرد کننده شیر خام 48
3-12-5-1- مخازن سرد کننده شیر خام 49
3-12-6- مخزن ذخیره شیر خام 49
3-12-7- پیش گرم کردن توسط پاستوریزاتور 50
3-12-8- سپراتور 51
3-12-9- هموژنایزر 51
3-12-10- پاستوریزاتور 52
3-12-11- مخزن ذخیره شیر پاستوریزه 52
3-12-12- پر کن و بسته بندی 53
3-12-13- انبار سرد 54
3-12-14- حمل و توزیع 54
3-13- مراحل مقدماتی برای تجزیه و تحلیل خطر 54
3-13-1- كليات 54
3-13-1-1-تیم ايمني مواد غذايي 54
3-13-1-2- مشخصات محصول 55
3-13-1-3- مشخصات مواد اولیه و ترکیبات در تماس با مواد غذایی 55
3-13-1-4- مشخصات محصول نهايي 55
3-13-1-5- مصرف مورد نظر 56
3-14- نمودارهاي جريان،مراحل فرآوري و اقدامات كنترلي 58
3-14-1-نمودارهاي جريان 58
3-14-2- توصيف مراحل فرآوري و اقدامات كنترلي 60
3-15- تجزیه و تحلیل خطر 60
3-15-1- كليات 60
3-15-2- انتخاب و ارزيابي اقدامات كنترل 60
3-15-3- ايجاد برنامه هاي پيش نیازی عملياتي 61
3-15-4- ايجاد طرح HACCP 61
3-15-4- 1- طرح HACCP 61
3-15-4-2- شناسايي نقاط كنترل بحراني (CCPs) 62
3-15-4-3- تعيين حدود بحراني براي نقاط كنترل بحراني 62
3-15-4-4- سيستم پايش نقاط كنترل بحراني 62
3-15-4-5- اقدامات لازم هنگام عدول از حدود بحراني 63
3-15-5- به روزآوري اطلاعات مقدماتي ومستندات مشخص شده برنامه هاي پيش نيازی عملیاتی و طرح 67
3-15-6- طرح ريزي تصديق 67
3-15-7- شناسايي خطر و تعيين سطوح قابل قبول 68
3-15-8- ارزيابي خطر 71
3-15-9- انتخاب و ارزيابي اقدامات كنترلي 71
3-15-10- ايجاد برنامه هاي پيش نيازی عملياتي 72
3-15-11- سيستم قابليت رديابي 72
3-15-12- كنترل عدم انطباق 73
3-15-12-1- اصلاحات 73
3-15-12-2- اقدامات اصلاحي 73
3-15-13- رفتار با محصولات بالقوه نا ايمن 74
3-15-13-1- كليات 74
3-15-14- ارزيابي براي ترخيص 74
3-15-15-  تعيين تكليف محصولات نامنطبق 75
3-15-16-  بازپس گيري 75
3-16- صحه گذاري، تصديق و بهبود سيستم مديريت ايمني مواد غذايي 75
3-16-1- كليات 75
3-17- صحه گذاري تركيب اقدامات كنترلي 76
3-17-1- كنترل پايش و اندازه گيري 76
3-18- تصديق سيستم مديريت ايمني مواد غذايي 77
3-18-1- مميزي داخلي 77
3-19- ارزيابي مورد به مورد نتايج تصديق 77
3-20-تجزيه وتحليل نتايج فعاليت هاي تصديق 78
3-21- بهبود 78
3-21-1- بهبود مستمر 78
3-22- به روزآوري سيستم مديريت ايمني مواد غذايي 78
3-23- اندازه گیری آفلاتوکسین 79
3-24- روش های آماری 87
3-25- صحه گذاری روش آزمون 87
فصل چهارم نتایج و بحث در استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه
نتایج و بحث 92
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 98
5-2- پیشنهادات 99
فصل ششم – منابع
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی 101
چکیده انگلیسی 126

استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه و بررسی تاثیر آن در کاهش آفلاتوکسین M1  

چکیده استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه

شير با ارزش ترين ماده غذايي است كه مي تواند به طور متعادل بيشتر نيازهاي غذايي انسان را بعنوان مهمترين منبع پروتئين هاي حيواني ايفاء نقش نمايد. آفلاتوكسين ها يك گروه مايكو توكسين ها هستند كه توسط سه گونه از قارچ­ها ي آسپرژيلوس به نام هاي A. parasiticus  – A. flavus   و در موارد نادر توسط A . nomius  توليد ميشود. آفلاتوكسين داراي اثرات متفاوتي نظير جهش زايي ناقص الخلقه زايي ،اثرات استروژنيك، سرطان­زايي يا سميت حاد هستند. آفلاتوكسين­ها G1،G2،B1،B2 چهار نوع از مهمترين آفلاتوكسين­ها مي باشد. آفلاتوكسين­هاي M1،M2 متابوليت­هاي هيدرو كسيله AFB1، AFB2 هستند كه در شير و فرآورده حاصل از شير دامي كه مواد غذايي آلوده به AFB را مصرف مي كند يافت مي شود

از این رو به منظور تامین سلامت محصول شیر پاستوریزه ،استفاده از روش‌های علمی ااثربخش بر مبنای اقدامات پیشگیرانه در زمینه تولید آفلاتوکسین در زنجیره تولید محصول شیر پاستوریزه مانند سیستم‌های تضمین کیفیت و کنترل فرآیند بر مبنای استاندارد ISO22000:2005 میتواند از موثرترین روش‌ها برای کنترل آلودگی به سم آفلاتوکسین باشد.

الزامات سیستم ISO22000:2005 در یک واحد تولیدی شیر پاستوریزه به صورت پایلوت اجرا شد و میزان آفلاتوکسین m1 در قبل و بعد از هر مرحله از فرآیند تولید شیر پاستوریزه با دستگاه HPLC اندازه‌گیری گردید و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین میزان کاهش آفلاتوکسین m1در مرحله دریافت شیر خام می‌باشد و مراحل برداشت و جمع آوری و انبارش علوفه و نیز تهیه شیر خام از دامداریهای صنعتی نقش پیشگیری از به وجود آمدن آفلاتوکسین1  را دارند بنابراین مراحل فرآوری شیر درکارخانه تاثیر معنی­داری در کاهش این سم ندارند.

با توجه به این موارد نتیجه می‌گیریم که مراحل OPRPو CCP از لحاظ اهمیت در کنترل مخاطره با یکدیگر تفاوتی ندارند بلکه جنس اقدام کنترلی آنها متفاوت است و همچنین برای استقرار یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثربخش ایجاد زیرساخت‌های مناسب و کارآمد ضروری است.

کلمات کلیدی : شیر پاستوریزه ، استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه،  آفلاتوکسین M ،  ISO 22000 ، CCP ، OPRP

 

نتیجه گیری استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه

براساس نتایج بدست آمده در تحقیق استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه کاهش میزان آفلاتوکسین از نظر معنی داری تنها در مرحله دریافت شیر خام می باشد و سایر مراحل در کاهش این سم دارای اختلاف معنی داری نمی باشد. همچنین با اعمال اقدامات کنترلی در مرحله دریافت شیر خام مقدار آفلاتوکسین از 71/0 به 21/0 کاهش یافت.

با توجه به این موارد نتیجه می گیریم که مراحل OPRPو CCP از لحاظ اهمیت در کنترل مخاطره با یکدیگر تفاوتی ندارند بلکه جنس اقدام کنترلی آنها متفاوت است و همچنین برای استقرار یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثربخش ایجاد زیرساختهای مناسب و کارآمد ضروری است. بنابراین نمی توان اعلام داشت که بیشترین کنترل مخاطرات در مرحله CCP میباشد بلکه CCP آخرین مرحله کنترل مخاطره و می بایست بیشترین پایش را در مورد اقدامات کنترلی داشته باشد .

 

پیشنهادات در استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه

5-2-1- توصیه می شود تغییرات سایر سموم، در قبل و بعد از استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در شیر پاستوریزه مورد پژوهش قرار گیرد.

5-2-2-  با توجه به انتقال آفلاتوکسین از خوراک دام به شیر آن، پیشنهاد می گردد خوراک حیوان از نظر میزان آفلاتوکسین مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت امید است با همکاری بخشهای خصوصی و دولتی و سرمایه گذاری مناسب در زمینه استقرار سیستمهای FSMS و QMS در این صنعت ، سطح ایمنی و کیفیت محصولات ارتقا یافته و کشور عزیزمان جایگاه مناسب خود را در بازارهای جهانی بدست آورد .

استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم بهداشتی کلیک کنید.

 

نمونه ای از منابع فارسی استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه

 • 1 – موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصادی کشاورزی-قسمت مقالات-سری دهم
 • 2 –  استانداردملی ایران 6873: سال 1382 دامداری – جایگاه نیمه باز دام-مشخصات فنی و بهداشتی
 • 3- استاندارد ملی ایران 22000: سال 1386 سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی – الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی
 • 4 – استاندارد ملی ایران 4557: سال 1377 آئین کار استفاده ازسیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
 • 5 – استاندارد ملی ایران 6114: سال 1381  شیر پاستوریزه – آئین کار راهنما جهت استقرارسیستم تجزیه و تحلیل خطرنقاط کنترل بحرانی
 • 6 – استاندارد ملی ایران 6872: سال 1382 اندازه گيري آفلاتوكسين هاي گروه B  وG به طريق كروماتوگرافي مايع با كارآيي عالي و خالص سازي با ستون ايمونوافينيتي – روش آزمون
 • 7 – استاندارد ملی ایران 4629: سال 1377آئین کاربهداشتی کارخانجات شیرو فرآورده های آن
 • 8 – استاندارد ملی ایران 93: سال 1386 شیر پاستوریزه-ویژگیهاوروش های آزمون
 • 9 – استاندارد ملی ایران 5925: سال 1380 خوراک انسان – دام – بیشینه رواداری مایکوتوکسینها
 • 10 – استاندارد ملی ایران 2135: سال 1389 ویژگیهای عمومی برچسب گذاری مواد غذایی
 • 11 – فرهنودی،ف-1377-انتشارات شرکت جهادتحقیقات و اموزش تهران
 • 12-…
 • 13-…

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه استاندارد ISO22000 در محصول شیر پاستوریزه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید