قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 50 بازدید

گل همیشه بهار

پایان نامه برسی اثرات اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک وروی بر رشد و نمو گل همیشه بهار

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه وکلیات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-گل همیشه بهار …………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3- 1-گیاه شناسی  گل همیشه بهار ……………………………………………………………………………………………………6

1-3-2-نیازهای اکولوژیکی ………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-1-نور……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2-2-دما……………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-3-آب آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-4-مواد وعناصر غذایی مورد نیازگیاه…………………………………………………………………………………..8

1-3-2-5-آماده سازی خاک ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-3-کاشت ……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-3-3-1-تاریخ وفواصل کاشت………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3-2-مراقبت ونگهداری ……………………………………………………………………………………………………..10

1-3-3-3-تکثیر………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-3-4-عملیات داشت ………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-5-برداشت……………………………………………………/…………………………………………………………………..12

1-3-6-زمان جمع آوری…………………………………………………………………………………………………………….13

1-4-سالیسیلیک اسید ……………………………………………………………………………………………………………….14

1-4-1-پیشرفت های اخیر در مطالعه ی بیوسنتز (تولید زیستی)اسید سالیسیلیک……………………………….17

1-4-2-تآثیر سالیسیلیک اسید بر تنشهای غیر زیستی……………………………………………………………………..18

1-5-اسید آسکوربیک………………………………………………………………………………………………………………..19

1-5-1-نقش آسکوربیک اسید درگیاه………………………………………………………………………………………….20

1-5-2-تأثیر اسید آسکوربیک بر تنشهای غیر زیستی ……………………………………………………………………22

1-6-روی…………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-6-1-نقش عنصر روی در گیاهان…………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم :بررسی منابع علمی                                                                                            

2-1-بررسی عملکردسالیسیلیک اسید برگیاهان………………………………………………………………………………27

2-2-بررسی عملکرد آسکوربیک اسید بر گیاهان…………………………………………………………………………..30

2-3-بررسی عملکرد روی بر گیاهان…………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم :مواد وروشها                                                                                           

3-1-موادگیاهی ……………………………………………………………………………………………………………………….35

3-2-زمان ومکان انجام روشها…………………………………………………………………………………………………….35

3-2-1-خصوصیات منطقه ی مورد مطالعه ………………………………………………………………………………….35

3-2-2-خاک مورد آزمایش………………………………………………………………………………………………………..35

3-3-نوع طرح مورد آزمایش………………………………………………………………………………………………………36

3-4-صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی مورد ارزیابی………………………………………………………………….36

3-4-1-وزن تر گیاه………………………………………………………………………………………………………………….36

3-4-2-وزن خشک گیاه………………………………………………….………………………………………………………..36

3-4-3- کلروفیل……………………………………………………………………………………………………………………..37

3-4-4- سطح برگ……………………………………………………………………………………………………37

3-4-5- ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………37

فصل چهارم :نتایج                                                                                       

4-1- ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………….39

4-2- سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………………………..41

4-3- وزن تر ………………………………………………………………………………………………………………………….42

4-4- وزن خشک ……………………………………………………………………………………………………………………43

4-5-میزان کلروفیل a ………………………………………………………………………………………..44

4-6- میزان کلروفیلb ………………………………………………………………………………………………………….45

4-7- میزان کلروفیل کل ………………………………………………………………………………………………………46

فصل پنجم:بحث وتفسیر گل همیشه بهار

بحث وتفسیر ………………………………………………………………………………………………………………………49

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………..52

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..53

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………65

گل همیشه بهار و رشد آن بر اثر اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک

چکیده

در سالهای اخیر در ایران کشت گل همیشه بهار به عنوان گیاه زینتی ومصارف دارویی و خوراکی توسعه زیادی پیدا کرده است.گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) گیاهی یکساله ،علفی ومتعلق به خانواده  Astraceaeمی باشد.این گیاه علاوه بر خاصیت دارویی،جنبه زینتی نیز دارد.   این تحقیق  برای بررسی اثرات  محتمل سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید وعنصر روی بر جنبه های کمی وکیفی گلهای یکماهه گل همیشه بهار تنظیم شده است.

تحقیق به صورت طرح کاملأ تصادفی در 7 گروه تیماری تحت تیمارشاهد، تیمار اسید آسکوربیک (pmm200)، تیمار اسید سالیسیلیک (50ppm)  و  تیمارسولفات روی با غلظت (3g/l)،تیمارهمزمان اسید سالیسیلیک واسید آسکوربیک، تیمارهمزمان اسید سالیسیلیک وروی، و تیمارهمزمان اسید آسکوربیک وروی در دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار انجام شد. هرگروه تیماری شامل چهار تکرار بود.تیمار دهی گیاهان در سن یک ماهگی آغاز شد ویک ماه ادامه داشت. گیاهان تیمار شده مورد بررسی های مختلف از جمله آنالیزهای سنجش سطح، تعدادبرگ، وزن تر و وزن خشک برگ ،ارتفاع واندازه گیری کلروفیل قرارگرفتند.

نتایج محلول پاشی غلظت های متفاوت  اسید سالیسیلیک، اسید آسکوربیک وسولفات روی برصفا ت فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل همیشه بهار مثبت بود. نتایج بکارگیری غلظتهای مختلفی ازاین مواد بر صفات وزن تر, وزن خشک, سطح برگ و ارتفاع، اثرات معنی داری در سطح 0/05 درصد داشته است.اسید آسکوربیک با غلظت pmm200 بیشترین تأثیر را بر صفات ارتفاع  گیاه، وزن تر، وزن خشک وسطح برگ داشته است وتیمار همزمان سالیسیلیک اسید وآسکوربیک اسید بیشترین میزان کلروفیل a،کلروفیل b وکلروفیل کل را دارا بود. گیاهان تیمار شده با آسکوربیک اسید بیشترین اندازه سطح برگ را داشت وتیمار شاهد کمترین سطح برگ را دارا بود.

نتایج آزمایش نشان دهنده این است که بیشترین جذب رنگیزه های کلروفیل را تیمار assa دارد وکمترین میزان جذب را تیمار sazn دارد که بین این تیمار وتیمار  asوتیمارsa  عدم اختلاف معنی داری در جذب کلروفیل کل در سطح 0/05 درصد وجود دارد.

تیمارگیاهان با سولفات روی ، افزایش ضخامت را در برگها داشته است و این افزایش ضخامت باعث افزایش مقاومت در برابر تنشهای مختلف از جمله تنش خشکی ومیکانیکی(دمای بالا به همراه وزش شدید باد درروزهای تابستانی منطقه گرمسار) گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اسید سالیسیلیک واسید آسکوربیک وروی می تواند در این غلظتها اثرات مفیدی بر کیفیت وویژگی های رشدی  گیاه همیشه بهار درابتدای رشدداشته باشد.

داده های حاصل با استفاده از نرم افرار spss مورد تحلیل آماری قرار گرفت،مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح(p≤0.05)انجام شد ونمودارها با استفاده از نرم افزارexcel ترسیم شد.

 

گیاه شناسی گل همیشه بهار

گل همیشه بهار با نام علمی (Calendula  officinalis) و نام انگلیسی  pot marigold  گیاهی یکساله  از خانواده  asteraceaeواز تیره کامپوزیته می باشد. گياهی يكساله و سريع الرشد كه دارای ارقامی با بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متری و ارقامی با بلندی و گستردگی ۶۰ سانتي متر می باشد. برگهای سرنيزه ای و بسيار آروماتيك و سبزرنگ دارند. گلها شبيه گل مينا، كم گلبرگ يا پرگلبرگ و نارنجی رنگ بوده و از بهار تا پاييز ظاهر می شوند.

ساختمان گل دوجنسی است و گلچه‌های كناره ای، زبانه‌ای و گلچه‌های درونی لوله‌ای می‌باشد. بذرها دارای تنوع شكل و به دو صورت بالدار و غیر بالدار دیده می شود، رنگ آنها خاكستری یا قهوه‌ای روشن است و وزن هزار دانه در حدود 6/9 گرم است .نام های دیگری برای گل همیشه بهار وجود دارد که میخک هندی، گل خورشید، آذرگون، هولس  گلد، ماری باد و کالاندولا می باشند.این گیاه  علاوه بر خاصیت دارویی، جنبه  زنیتی  فراوان دارد(مجد،1370).

ظاهراین گیاه گلهایی تکی یا دو تایی در رنگهای زرد، طلایی و نارنجی ایجاد می کند و تا 18 اینچ ارتفاع دارد.گیاهی علفی است که دارای ساقه های هوایی افراشته منشعب به طول ۲۰ تا ۵۰ سانتی متروبرگهای دراز بیضی شکل ساده پوشیده از کرک می باشد. روی ساقه منشعب آن کاپیتولهای درشت و زیبا ظاهر می گردد که به تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی، به طور منظم صبح ها در فاصله ساعت 9 تا 10 شکفته و سپس در بعد از ظهرها بین ساعات 4 تا 5 جمع می گردد. کاپیتولهای آن دارای دو نوع گل، یکی لوله ای و دیگر زبانه ای به رنگ زرد مایل به نارنجی و واقع در حاشیه نهنج است. میوه فندقه و قهوه ای رنگ و سطح آن نا صاف می باشد. تذکر : گیاه Calendula arvensis L ظاهری شبیه C. officinalis دارد و به حالت وحشی در نواحی مختلف کشور پراکنده است(زرگری،1369).

میوه (بذر)این گل فندقه با سطحی ناصاف وبه رنگ قهوه ای می باشد. بذر همیشه بهار در دمای 8تا10درجه پس از 4تا5 روز جوانه می زند و وزن هزار دانه 8 تا 12 گرم است. در طول رشد به تابش آفتاب وگرمای زیاد نیاز دارد. تحمل بالایی نسبت به خشکی طولانی دارد.  همیشه بهار درجه حرارت های پایین را به خوبی تحمل می کند. حتی برای مدت محدودی قادر به تحمل درجه حرارت های زیر صفر است(زرگری،1369).

در  گل همیشه بهار ریشه مخروطی شکل است و به طور مستقیم در عمق خاک فرو می رود. ارتفاع ساقه بین 40 تا 70 سانتی متر است. از قسمت تحتانی ساقه ، شاخه های فراوان و کوتاهی منشعب می شوند. برگ ها بلند ، باریک ، کم و بیش کرکدار و بدون دندانه هستندوبه صورت متناوب روی شاخه قرار گرفته اند. رنگ آنها سبز روشن است. گل ها درشت و قطر آنها بین 4 تا 7 سانتی متراست . گلچه های زبانه ای روی محورهای دایره ای متحدالمرکز که تعداد آن ها 4 تا 8 یا بیشتر است، قرار می گیرند. رنگ گل ها زرد یا نارنجی است که به تناسب گرما و رطوبت محیط زندگی، به طور منظم صبح ها در فاصله ساعت 9 تا 10 شکفته و سپس در بعد از ظهر بین ساعات 4 تا 5 جمع می شود (زرگری،1369).

منشاء گل همیشه بهار جنوب اروپا وسواحل گرم مدیترانه ای است و در ایران از جمله در بلندیهای استان کهگلویه وبویر احمد (ارتفاعات2500m)می روید. گیاه همیشه بهار علاوه بر جنبه زینتی دارای خاصیت معرق، قاعده آور،التیام دهنده زخم های پوستی وضد التهاب است که از آن به عنوان تونیک  ( نیرو دهنده) وضد تشنج ورفع کننده قی استفاده می شود(رجحان,1360).همچنین برای تحریک ترشح صفرا وافزایش فعالیت کبد مورد استفاده قرار می گیرد(زمانی،1370:زرگری،1369) مهمترین مواد مؤثره در گل همیشه بهار فلاونوئید(04/ تا 0/1درصد)و کاروتنوئید(3درصد) می باشد(امید بیگی،1384).علاوه بر این گل همیشه بهار دارای نوعی ساپونین، اسانس به میزان 02/0درصد، ماده ای تلخ به نام کالاندولین به مقدار 3درصد، اسیدهای آلی، رزین، صمغ، لعاب وآلبومین می باشد(Kalvatchev,1997).

میزان فلاونوئیدها در گلهای زبانه ای حدود 0/88 درصد ودر گلهای لوله ای حدود33/0درصد می باشد. گلهای این گیاه همچنین حاوی کاروتنوئید های مختلفی می باشد که مقدار آن مجموعـأ در گلهای زبانه ای حدود 0/078 درصد ودر گلهای لوله ای حدود 0/017درصد می باشد(Ocioszynska  et al.,1977). عصاره گل همیشه بهار برای تسکین اسپاسم معده و روده ورفع التهاب وزخم دستگاه گوارش مفید است(زمانی،1370:زرگری،1369).

گل همیشه بهار

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع گل همیشه بهار:

 • 1.اسلامی،وحید.1373.بررسی تأثیر پارامترهای اقلیمی بر تجمع ماده خشک،عملکرد دانه ورشد طولی ساقه در گندم دیم(رقم سرداری).پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ص137.
 • 2.اثنی عشری،محمود.زکایی خسرو شاهی،محمد رضا.1387.فیزیولوژی وتکنولوژی پس از برداشت انتشارات دانشگاه بو علی سینا.ص 633.
 • 3.امید بیگی،ر.،1376.رهیافتهای تولید وفرآوری گیاهان دارویی،انتشارات طراحان نشر،جلد اول.
 • 4.امید بیگی،ر.،1376.رهیافتهای تولید وفرآوری گیاهان دارویی،انتشارات طراحان نشر،جلد دوم.
 • 5-حقیقت نیا،ح.و م.مفتون.1387.اثر روی بر رشد وترکیب شیمیایی بیست خاک آهکی استان فارس.ششمین کنگره علوم خاک ایران، مشهد، ایران.ص 120-121.
 • 6-حسینی،ی .و م .مفتون.1380.تآثیر منبع نیتروژن وسطوح روی بررشد وترکیب شیمیایی برنج،هفتمین کنگره علوم خاک ایران،شهر کرد،ایران. ص 492-493.
 • 7-خوشخوی ،مرتضی.،بیژن شیبانی،ایرج روحانی و عنایت الله تفضلی.1371.اصول باغبانی.انتشارات مرکز نشر شیراز.ص 566.
 • 8-رجحان،ع.،1360،شفا با گیاهان دارویی،چاپ سوم.
 • 9-زرگری،علی.1369.گیاهان دارویی،انتشارات دانشگاه تهران،جلد چهارم،ص 6تاص 71.
 • 10-زرگری،علی.1369.گیاهان دارویی،انتشارات دانشگاه تهران،جلد چهارم،ص71تاص76.
 • 11-…
 • 12-…

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گل همیشه بهار و رشد آن بر اثر اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید