قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 204 بازدید

توضیحات

 پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات

بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات

  پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه پرورش گل و گیاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول  : کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

1-3 اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………… 10

1-4 سئوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………… 11

1 ـ 5 فرضیه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

1ـ 6 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………11

1 ـ 7 روش تحقیق و مراحل آن …………………………………………………………………………………………… 12

1 ـ 7 ـ1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12

1 ـ 7 ـ 2 مراحل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 12

1 ـ 7 ـ 2 ـ 1 مرحله ی جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………… 12

1 ـ 8 محدوده ی مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………… 12

1 ـ 9 محدودیت ها و موانع تحقیق …………………………………………………………………………………….. 14

1ـ 10 واژه ها و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….. 14

 

فصل دوم :  مبانی نظری  – تکنیک های تحقیق – پیشینه ی تحقیق – پرورش گل و گیاه

2ـ1 گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2 ـ 2 اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………………. 21

2ـ 3 اکوتوریسم و توسعه شهری…………………………………………………………………………………………… 25

2 ـ 4 اشکال مختلف اکو توریسم در نواحی شهری………………………………………………………………. 31

2 ـ 4 ـ 1 توریسم مردم شناسی ( از دیدگاه اکوتوریسم ) (Anthropology of Tourism  )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2ـ 4 ـ 2 توریسم دامنه نوردی ( Domain Tourism Trekking  )……………. ………………………..34

2 ـ 4 ـ 3 توریسم کوهنوردی و غارگردی ( Mountaineering and Tourism Ghargrdy  )…..                                                                                                             35

2 ـ 4 ـ 4 توریسم ورزش های ساحلی و آبی ( Coastal Tourism and water Sport  )…….36

2 ـ 4 ـ 5 توریسم بیابانگردی ( Desert Tourism  )………………………………… …………………………..39

2 ـ 4 ـ 6 توریسم طبیعت درمانی ( Nature Tourism and Health )…… …………………………..40

2 ـ 5 پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. …………….43  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم  :ویژگی های  محیطی  _  اجتماعی _ اقتصادی _ کالبدی شهر محلات

3 ـ 1 مطالعات ساختار طبیعی ناحیه مورد مطالعه……………………………………………………………….. ….52

3 ـ 1 ـ 1 موقعیت جغرافیایی شهر محلات …………………………………………………………… 52

3 ـ 1 ـ 2 بررسی ویژ گی های طبیعی شهر محلات ………………………………………………… 53

3 ـ 1 ـ 3 زمین شناسی ……………………………………………………………………………………… 53

3 ـ 1 ـ 4 توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………… …….56 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 ـ 1 ـ 5  اقلیم ( آب و هوا ) …………………………………………………………………………………………… …….58

3 ـ 1 ـ 6 درجه حرارت …………………………………………………………………………………………………… …….58

3 ـ 1 ـ 7 ریزش های جوی ( بارندگی ) ………………………………………………………………………….. ……60

3 ـ 1 ـ 8 رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………………………………. …….61

3 ـ 1 ـ9 منابع آب ـ هیدرولوژی ………………………………………………………………………… 63

3 ـ 1 ـ 10 خاک …………………………………………………………………………………………….. 65

3 ـ 2 مطالعات ساختار اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی ناحیه مورد مطالعه ……………………….. 67

3 ـ 2 ـ 1 وجه تسمیه و سوابق تاریخی ………………………………………………………………… 67

3 ـ 2 ـ 2 تعداد و تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………. ……..67

3 ـ 2 ـ 3 ساخت جنسی و سنی جمعیت ………………………………………………………………. 68

3 ـ 2 ـ 4 تعداد و بعد خانوار…………………………………………………………………………………………….. …….69

3 ـ 2 ـ 5 سواد …………………………………………………………………………………………………………………. ……70

فصل چهارم  : تجزیه و تحلیل نمونه های آماری مختلف

4 ـ 1  یافته های حاصل از ویژگی های نمونه های آماری………………………………………………….. …74

4 ـ 1 ـ 1  خصوصیات فردی پاسخگویان……………………………………………………………………….. 74

4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 وضعیت سنی پاسخگویان ………………………………………………………………. 75

4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 وضعیت سواد پاسخگویان ……………………………………………………………… 76

4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 وضعیت تأهل پاسخگویان ……………………………………………………………… 78

4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 بررسی دیدگاه گردشگران ………………………………………………………………. 78

4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 رسانه های ارتباط جمعی ………………………………………………………………….79

4 ـ 1 ـ 1 ـ 6 آداب و رسوم و سنت های مردم ……………………………………………………… 81

4 ـ 1 ـ 1 ـ 7 ویژگی های معماری ……………………………………………………………………… 82

4 ـ 1 ـ 1 ـ 8 بررسی امکانات رفاهی …………………………………………………………………… 83

4 ـ 1 ـ 1 ـ 9 انتخاب شهر محلات برای گردشگری ………………………………………………… 87

4 ـ 1 ـ 1 ـ 10نمایشگاه گل و گیاه ………………………………………………………………………. 87

4 ـ 1 ـ 1 ـ 11 بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاه زینتی …………………………………….. 89

4 ـ 1 ـ 1 ـ 12 اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی ………………………………………….. 91

4 ـ 1 ـ 1 ـ 13 بازدید دوباره از شهر محلات ………………………………………………………. 92

4 ـ 1 ـ 2 بررسی وضعیت تولید و پرورش گل و گیاه زینتی در شهر محلات …………… 93

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 مشخصات فردی و حرفه ایی تولیدکنندگان ………………………………………. 93

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1سواد ………………………………………………………………………………………………..93

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………. 95

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 سن …………………………………………………………………………………….. 95

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 سابقه کار درپرورش گل و گیاه زینتی ……………………………………………… 96

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 مشاوره گرفتن در انجام فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی……  97

4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 دلائل اشتغال ب تولید گل و گیاهان زینتی …………………………………………. 98

4 ـ 1 ـ 2 ـ 5 آشنایی با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی …………………………….. 99

4 ـ 1 ـ 2 ـ 6 صادرات محصول ………………………………………………………………………… 100

4 ـ 1 ـ 2 ـ 7 مشکلات بکارگیری کودها و سموم شیمیایی ………………………………………. 101

4 ـ 1 ـ 2 ـ 8 بازدید کارشناسان و متخصصان مدیریت جهادکشاورزی از گلخانه …………… 102

4 ـ 1 ـ 2 ـ 9 اطلاع از تحقیقات در زمینه گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی ……………… 104

4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 نتیجه فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه و تأثیر آن در توسعه کمی و

کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی …………………………………………… 105

4 ـ 1 ـ 2 ـ 11 مشکلات در دریافت وام بانکی ………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 2 ـ 12 میزان توجه برنامه ریزان کشور به توسعه تولید گل و گیاهان زینتی ……… 106

4 ـ 1 ـ 2 ـ 13 میزان دسترسی به واریته های بذور و پیازهای مناسب برای کشت ……… 107

4 ـ 1 ـ 2 ـ 14 استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه …………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 15 مشکلات تولید گل و گیاهان زینتی از نظر گلکاران و تولید کنندگان …….110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 16 تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان شغل اصلی ………………………………. 111

4 ـ 1 ـ 2 ـ 17 وضعیت مالکیت اراضی …………………………………………………………… 113

4 ـ 1 ـ 2 ـ 18 مسائل و تنگناهای اساسی تولید گل و گیاهان زینتی ………………………… 114

4 ـ 1 ـ 2 ـ 19 استاندارد نبودن غالب گلخانه های کشور ………………………………………. 115

4 ـ 1 ـ 2 ـ 20 گرانی وسائل و تجهیزات گلخانه های استاندارد ………………………………. 116

4 ـ 1 ـ 2 ـ 21 ضعف توانائی های علمی و تجربی تولیدکنندگان برای تولید بموقع گل و

گیاهان زینتی از طریق کنترل زمان کشت و متغیرهای محیط گلخانه …………………………. 117

4 ـ 1 ـ 2 ـ 22 ضعف مدیریت در تولید گل و گیاهان زینتی …………………………………. 119

4 ـ 1 ـ 2 ـ 23 بالا بودن هزینه های تولید نسبت به درآمدهای حاصله ……………………… 120

4 ـ 1 ـ 2 ـ 24 ناآگاهی تولیدکنندگان از شیوه های بازایابی نوین …………………………….. 121

4 ـ 1 ـ 2 ـ 25 نبود استانداردهای آموزشی مناسب برای تولیدکنندگان یه منظور تولید گل

و گیاهان زینتی صادراتی متناسب با سلیقه مردم کشورهای خریدار …………………………. 122

4 ـ 1 ـ 2 ـ 26 نبود کارشناسی مستمر برفعالیت های تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی …… 123

4 ـ 1 ـ 2 ـ 27 ضعف برنامه ریزی در شرکت های تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه

زینتی ……………………………………………………………………………………………………….. 124

4 ـ 1 ـ 2 ـ 28 عدم نظارت کافی بر نهاده های مناسب برای تولید گل های مناسب

صادراتی …………………………………………………………………………………………………… 125

4 ـ 1 ـ 2 ـ 29 نامناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی ………………………………. 126

4 ـ 1 ـ 2 ـ 30 نبودن اساتید و متخصصین کافی برای آموزش کارشناسان و مروجین گل

و گیاهان زینتی …………………………………………………………………………………………… 127

4 ـ 1 ـ 2 ـ 31 ضعف توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید …………….. 128

4 ـ 1 ـ 2 ـ 32 تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری شهر محلات از نظر تولید

ـ کنندگان و گلکاران …………………………………………………………………………………… 129

4 ـ 1 ـ 2 ـ 33 تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر اشتغالزائی از نظر گلکاران …………. 130

4 ـ 1 ـ 2 ـ 34 مسائل و تنگناهای تولید گل و گیاهان زینتی از نظر کارشناسان ، مسئولین

ومتخصصین  ……………………………………………………………………………………………. 131

4 ـ 3  جاذبه های گردشگری شهر محلات ………………………………………………………. 132

4 ـ 3 ـ 1 جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………….. 133

4 ـ 3 ـ 1 ـ 1 پارک سرچشمه ……………………………………………………………………….. 133

4 ـ 3 ـ 1 ـ 2 مجتمع گلخانه ایی شهر محلات …………………………………………………… 135

4 ـ 3 ـ 1 ـ 3 آبگرم محلات …………………………………………………………………………. 136

4 ـ 3 ـ 1 ـ 4 کوچه باغ پولگان ……………………………………………………………………… 138

4 ـ 3 ـ 1 ـ 5 چنار 1150 ساله ………………………………………………………………………. 139

4 ـ 3 ـ 1 ـ 6 باغ های پرورش گل …………………………………………………………………. 140

4 ـ 3 ـ 1 ـ 7 باغ لاله ها …………………………………………………………………………… 141

4 ـ 3 ـ 2 آثار باستانی …………………………………………………………………………………… 143

4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………… 143

4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 قلعه جمشیدی ………………………………………………………………………….. 145

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 اتشکده باستانی خورهه ……………………………………………………………….. 146

 

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارئه راهکارها

5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 150

5 ـ 2 آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 150

5 ـ 2 ـ 1 آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 150

5 ـ 2 ـ 2 آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 151

5 ـ 3 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 152

5 ـ 4 ارائه پیشنهادات و ارائه راهکارها …………………………………………………………………. 153

5 ـ 5 منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. 155

ضمائم  …………………………………………………………………………………………………………. 159

پرورش گل و گیاه

چکیده

امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است که دارای موقعیت ویژه ایی است ، ایران با توجه به موقعیت دارای موقعیت های جغرافیایی متفاوتی است که می­تواند بیشترین بهره و استفاده را در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی نماید. شهر محلات با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم متعادل خود زمینه مناسبی را برای این امر و به خصوص در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی فراهم آورده است .

در این پژوهش تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات گردشگری طبیعت گردی ، تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر توسعه گردشگری شهر محلات بررسی شود . در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ایی و نیز روش میدانی که شامل مشاهده وضعیت موجود گردشگری شهر محلات می باشد ، است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعیت طبیعی و وجود منابع تاریخی و فرهنگی و بخصوص منابع طبیعی توانمندی فراوانی در زمینه گردشگری طبیعت گردی داشته که می تواند با سیاست گذاری های مناسب و مسئولانه گامی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری شهر برداشت .

کلمات کلیدی : اکوتوریسم ، توسعه پایدار ، گل و گیاهان زینتی ، شهر محلات، پرورش گل و گیاه

 

مقدمه

قرن بیست و یکم سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است . گردشگری یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است . این صنعت در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی می شود . وابستگی های توریسم به دارایی های فرهنگی و سلامت طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعه ی توریسم مطرح شده است (عربی و همکاران , 1387 ، ص 1 ).

گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دلار خواهد رسید . در این فرآیند دستیابی کشورهایی که از جاذبه ی وسیع گردشگری برخوردار هستند ، به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت ،سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و می تواند تمام فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد . با این وجود برای دستیابی به چنین درامد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد ( پیروز و همکاران ، 1387 ) .

ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی  دو موضوع اساسی اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول می باشد . ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است . از چهارده اقلیم شناخته شده در جهان ، ایران دوازده گونه ی آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان همچون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است  ( امیدبیگی ، 1374 ) .

 

گردشگری

اصطلاح توریست (جهانگرد) از قرن نوزدهم معمول شد در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت نمایند این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولاً به این منظور به سفر می­رفتند. کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر وارد شد .

از آن واژه توریسم به وجود آمد، از همان زمان توریست و توریسم به بعضی از مسافرت ها و مسافرینی گفته می شود که هدف آنها استراحت، گردش، سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار. در زبان فارسی اصطلاح سیاح در گذشته به کسانی گفته می شد که با هدف و منظور شخصی دست به سفرمی زنند، مانند ناصر خسرو، سعدی و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار می رفت تا آنکه دو واژه جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت اما در اروپا گر چه در قرن هفدهم احتیاج به چاپ کتاب راهنمایی جهانگردی احساس شد ولی تعداد کسانی قادر بودند برای سرگرمی و استراحت اقدام به سفر به یک کشور خارجی نمایند بسیار کم و محدود بود و این عدم امکان و محدودیت تا قرن نوزدهم ادامه داشت، زیرا مسافرت ها اغلب طولانی و ناراحت کننده بودند و وسایل حمل و نقل سریع و راحت وجود نداشت، مخارج حمل و نقل و مسافرت نیز بسیار گران تمام می شد. در سال 1925 کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را جهانگرد شناخت:

جهت مشاهده و دانلود  اکوتوریسم، گردشگری و توریسم کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  اهمیت و شرایط گردشگری در اقتصاد جهانی کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی کلیک کنید .

 

اکوتوریسم

اكوتوریسم اختصار واژه Ecological – Tourism است كه در ادبیات فارسی به جهانگردی زیست محیطی یا طبیعت گردی مشهور شده است. هر چند كه در زبان فارسی بین جهانگردی زیست محیطی و جهانگردی طبیعت گرد تفاوتی قایل نشده‌اند اما اصولاْ دانشمندان این عرصه تفاوت هایی بین این دو واژه قایل هستند و اكوتوریسم را زیرمجموعه طبیعت گردی می‌دانند، امّا به دلیل وارد نشدن به مباحث فلسفی بحث این دو واژه را با كمی اغماض یكسان تلقی می‌نماییم.

به طور كلی طبیعت گردی عبارت است از «انواع گردشگری كه در بستر طبیعت صورت می‌پذیرد كه هدف آن داد و ستادهایی بین جهانگرد و محیط زیست است كه در آن به محیط زیست آسیب وارد نشود.» (صارمی نائین، محمد حسین، 1382: 1 ) .

اكوتوریسم از نظر بازار كار به عنوان نوعی جهانگردی طبیعت‌گرا تعریف شده است ولی از سال 1990 به بعد از سوی NGOها ، كارشناسان و دانشگاهیان به عنوان ابزاری جهت حصول توسعه پایدار مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین عبارت اكوتوریسم از یك سو به مفهومی اشاره دارد كه تحت یك سری اصول و قوانین قرار دارد و از سوی دیگر به یك بخش خاص از بازار كار.موسسه بین‌المللی اكوتوریسم در سال 1991 یكی از اولین تعاریف اكوتوریسم را ارائه داد: «اكوتوریسم یك مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی است كه محیط زیست را حفظ و زندگی راحت مردم محلی را تثبیت می‌نماید»

 

 

توریسم مردم شناسی ( از دیدگاه اکوتوریسم ) ( Anthropology of Tourism  )

اغلب توریسم مردم شناسی به عنوان بخشی از توريسم فرهنگى محسوب مى‌شود. اما صرف‌نظر از سنخيت محتوائي، برخى از جاذبه‌هاى مردم‌شناسى همچون توريسم کوچ، روستاگردى و … در دل قطب‌هاى طبيعى قرار دارند و برآوردها نشان مى‌دهد اغلب متقاضيان شرکت در تورهاى کوچ، روستاگردى و نيز حضور در مراسم بوميان دور افتاده طبيعت‌گردان هستند از اين‌رو به‌ويژه در برنامه‌ريزى‌هاى کلان و تحليل‌هاى اقتصادى مى‌بايست مواردى همچون توريسم کوچ و روستاگردى را از توريسم فرهنگى منتزع دانسته و در زير مجموعه اکوتوريسم مورد بررسى قرار داد.

افزون موارد بيش گفته به جاذبه‌هاى اکوتوريستى ايران با همين انگاره صورت پذيرفته است. مى‌بايست توجه داشت که اصولاً توريسم مردم‌شناسى خارج از تحليل‌هاى اکوتوريستى مقوله‌اى بسيار جامع‌تر بوده و مواردى همچون معماري، فولکور زبان و … را در برمى‌گيرد که قاعدتاً مورد اعتناء برنامه‌ريزان توريسم فرهنگى قرار دارد اما در اکوتوريسم تنها آن بخش از جاذبه‌هاى مردم‌شناسى قابل توجه هستند که در وهله اول ‘حاصل انطباق انسان با محيط طبيعى پيرامون او بوده و به‌عنوان جاذبه سياحتى صرفاً در ترکيب با خاستگاه طبيعى آنها هويت مى‌يابند .

بسيارى از شرق‌شناسان و جغرافى‌دانان برجسته جهان تمدن ايرانى و حاصل انطباق بسيار هوشمندانه با طبيعت چندگانه فلات ايران دانسته‌اند (براى مثال گيرشمن، آکارت اهلرز ژان پى يرديگار در تبيين دستاوردهاى فنى و تکنولوژيک تمدن ايرانى از آن جمله مواردى همچون کوچ، معماري، شيوه‌هاى آبيارى و… رمزماندگارى آنها را در بهره‌گيرى عالى آنها از عناصر طبيعى دانسته‌اند.

کوچ‌نشينى راهى است براى بهره‌گيرى از مراتع و چراگاه‌هاى متفرق و پراکنده در اقليم چهار فصل ايران زادآورى طبيعى هر منطقه با تغيير فصل دگرگون مى‌شود هم از اين‌رو ساکنان فلات ايران از چهار هزار سال پيش به کوچ عمودى در طول سال رو آورده‌اند که به آنها اين امکان را مى‌دهد در فصل گرم از مراتع ييلاقى مناطق کوهستانى و در فصل سرد از مراتع قشلاقى دشت‌ها و جلگه‌ها استفاده کنند بقاى اين شيوه را فنون و مهارت‌هاى بسيار شگفت‌انگيزى تضمين کرده است. آنچنانکه از پس هزارها، کوچ همچنان ادامه دارد .

 

 

موقعیت جغرافیایی شهر محلات

استان مركزي بخشي از فلات مركزي ايران است كه بين رشته كوه هاي البرز و زاگرس و در مجاورت كوير مركزي بين 33 درجه و 30 دقيقه تا 35 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 57 دقيقه تا 51 درجه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است و استانهاي هم مرز آن عبارتند از : در شمال استان هاي تهران و قزوين در جنوب استان هاي اصفهان و لرستان در شرق استان هاي اصفهان و تهران و در غرب استان همدان . مساحت كل استان مركزي حدود 29152 كيلومتر مربع است از لحاظ ويژگي هاي توپوگرافي ، 91/33 درصد مساحت آن را كوه هاو 93/14 درصد مساحت آن را تپه ها و 76/13 درصد را فلات ها و مابقي را دشت ها تشكيل مي دهد .

شهرستان محلات در جنوب شرقی استان‌مركزي قرار گرفته که از شمال به قم و آشتیان ، از شمال غربی به شهرستان تفرش، از غرب به شهرستان های اراك و خمين، ‌از شرق به شهرستان دليجان ، از جنوب به اصفهان و گلپايگان و از جنوب شرقی به بخش ميمه اصفهان محدود می‌شود.  این شهر از نظر تقسیمات سیاسی از یک بخش به نام بخش مرکزی و دو دهستان باقرآباد و خورهه و دو شهر محلات و نیمور تشکیل شده است . از نظر موقعیت ریاضی ، شهر محلات در مختصات جغرافیایی ) ۳۳٫۹۱۴۷  :طول جغرافیایی ) و (۵۰٫۴۵۲۱۲۲ : عرض جغرافیایی ) و ارتفاع آن از سطح دریا 1820 متر می باشد.

مساحت این شهرستان ۳۷/۲۰۷۹ کیلومتر مربع برابر با 7 / 1 درصد کل استان ، با جمعیت 53381 نفر  و تراکم نسبی 21 نفر می باشد .بخش مرکزی شهر محلات از نظر تقسیمات سیاسی دارای دو دهستان به اسامی خورهه و باقرآباد می باشد . شهر محلات و نیمور نقاط شهری  بخش مرکزی محلات محسوب می شوند . تعداد آبادی های این بخش 63 آبادی است که 47 آبادی دارای سکنه و 16 آبادی فاقد سکنه است ( مرکز آمار ایران ).

 

 

 بررسی ویژ گی های طبیعی شهر محلات

این شهرستان از شمال به جنوب گسترده شده است ک تصور می رود علت آن مسطح شدن زمین در این جهت باشد . شهر محلات به دو قسمت محلات علیا و محلات سفلی تقسیم می شود که چشمه همیشه جوشان و چنارهای سر به فلک کشیده زینت بخش محلات علیا و زمین های کشت گل های متنوع و رنگارنگ زینت بخش محلات سفلی می باشد . محصور بودن بین کوهستان ، محلات را تا حدودی از تغییرات ناگهانی دما مصون داشته و اثر عوامل مختلف آب و هوایی ، نوعی آب و هوای کوهپایه ایی را برای شهر به ارمغان آورده است .

بطور کلی این شهرستان دارای تابستان های خنک و زمستان های سرد ( البته نه شدید ) است . گرمترین ماه سال مردادبا میانگین دمای 21 درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال ، دی ماه با میانگین دمای 5ـ درجه سانتیگراد می باشد و میانگین بارش سالیانه برف و باران در این شهر طبق آمار موجود ، 280 میلیمتر است .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

نمونه ای از منابع و مأخذ

 1. امیدبیگی ، الف ، 1374 ._ رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی ، انتشارات فکر روز . (بررسي مزيت نسبي توليد و صادرات گل و گياهان زينتي ، پژوهشنامه ي علوم انساني و اجتماعي / سال پنجم / شماره ي نوزدهم / سال 84 ، ص 54 )
 2. بصیری، فرشته، و محمدمهدی گودرزی سروش، 1391، تاثیر اکوتوریسم بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی : شهر تویسرکان،اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا،
 3. پیروز ، الهام ؛ نوبخت ،محمد باقر ._ توسعه عنعت گردشگری در ایران ؛ موانع و راهکارها ؛ تهیه شده در معاونت پژوهش های اقتصادی ؛ کتاب
 4. چیذری ، امیر حسین ؛ یوسفی , علی ؛ موسوی حبیب الله ، 1385 ._ بررسی بازار های هدف صادراتی گل و گیاهان ایران ، اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سال چهاردهم ، شماره 55.
 5. خلج ، محمد علی ؛ امیری ، مینا ، 1387._افزایش جذب گردشگر ( صنعت اکوتوریسم ) از طریق توجه و بهبود کانون های جذب گردشگر در شهر محلات
 6. خلج ، محمد علی ؛ امیری ، مینا ، 1387 (؟) ._افزایش جذب گردشگر ( صنعت اکوتوریسم ) از طریق توجه و بهبود کانون های جذب گردشگر در شهر محلات ،
 7. رنجبریان ، بهرام ؛ زاهدی ، محمد ، 1390 .ـ شناخت گردشگری ، ویرایش اول ، چاپ دهم
 8. سعیدی پور ، بهمن ، و عزیزمنش ، زینب ، 1390 ،گردشگری و برنامه ریزی شهری ، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، شیراز
 9. عربی ، امیر ؛ جعفری ، گیتا ،1387._ نقش گل و گیاهان زینتی در جذب توریست و توسعه ی شهری و اجتماعی
 10. محمدپور زرندی ، حسین ؛ طباطبایی ، محسن ، 1389 ._ تأثیر اکوتوریسم در توسعه ی اقتصاد گردشگری شهر تهران ، ویژه نامه اقتصاد گردشگری شهری
 11. ..
جهت مشاهده و دانلود جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین و تاثیرات گردشگر در قزوین کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود گردشگری روستایی کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود گردشگری چیست – اصول و مبانی گردشگری کلیک کنید .
جهت مشاهده و دانلود  بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری کلیک کنید .

www.washington.edu

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی توریسم
تعداد صفحات 217 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 16 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *