قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 270 بازدید

 بررسی رمان شوهر آهو خانم

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

شما عزیزان می توانید این نقد و بررسی را که در 200 صفحه برای شما عزیزان آماده شده است مشاهده و دانلود کنید .

چكيده بررسی رمان شوهر آهو خانم :

شوهر آهوخانم، نخستين اثر علي محمد افغاني،  اولين رمان بلند فارسي و يكي از بهترين رمان هاي فارسي در پنجاه سال اخير است كه در سال 1340 منتشر شد و ازهمان نخستين ماه هاي انتشار با اقبال گسترده بازاركتاب ايران روبه رو گرديد . اين رمان از سوي «انجمن كتاب ايران» به عنوان داستان برگزيده سال 1340 انتخاب شد و منتقدان ادب داستاني به ستايش آن پرداختند.

شوهر آهوخانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی است قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می شود. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه بیان و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.

دراین پژوهش سعی بر آن است تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشتر عناصر داستاني، جداگانه براساس معيارهاي رمان شناسي معاصر بررسي و ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده شود.

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و بررسی می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای است ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و بررسی گذاشته  می شود.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد شد، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی است.

فهرست مطالب بررسی رمان شوهر آهو خانم

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده بررسی رمان شوهر آهو خانم

فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………… 28-9

1-5- خلاصه فصل اول رمان………………………………………………………………………………………………….

2-5- خلاصه فصل دوم رمان ………………………………………………………………………………………………..

3-5- خلاصه فصل سوم رمان………………………………………………………………………………………………..

4-5- خلاصه فصل چهارم رمان……………………………………………………………………………………………..

5-5- خلاصه فصل پنجم رمان……………………………………………………………………………………………….

6-5- خلاصه فصل ششم رمان……………………………………………………………………………………………….

7-5- خلاصه فصل هفتم رمان……………………………………………………………………………………………….

8-5- خلاصه فصل هشتم رمان………………………………………………………………………………………………

9-5- خلاصه فصل نهم رمان………………………………………………………………………………………………….

10-5- خلاصه فصل دهم رمان………………………………………………………………………………………………

11-5- خلاصه فصل یازدهم رمان…………………………………………………………………………………………..

12-5- خلاصه فصل دوازدهم رمان………………………………………………………………………………………..

13-5- خلاصه فصل سیزدهم رمان………………………………………………………………………………………..

14-5- خلاصه فصل چهاردهم رمان……………………………………………………………………………………….

15-5- خلاصه فصل پانزدهم رمان…………………………………………………………………………………………

16-5- خلاصه فصل شانزدهم رمان………………………………………………………………………………………..

17-5- خلاصه فصل هفدهم رمان………………………………………………………………………………………….

18-5- خلاصه فصل هجدهم رمان…………………………………………………………………………………………

فصل ششم: بررسی ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم…………………………………………………………. 35-28

1-6- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک…………………………………………………………………………………..

2-6- شوهر آهو خانم، رمانی محلی………………………………………………………………………………………..

3-6- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی……………………………………………………………………………………

4-6- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی……………………………………………………………………………….

فصل هفتم: بررسی اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم………………………………………………………. 156-35

1-7- پیرنگ شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………………

2-7- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………….

1-2-7- شخصیت های درجه یک …………………………………………………………………………………………

1-1-2-7- سید میران………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-7- هما…………………………………………………………………………………………………………………….

3-1-2-7- آهو…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-7- شخصیت های درجه دو……………………………………………………………………………………………

1-2-2-7- خورشید……………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-7- میرزا نبی……………………………………………………………………………………………………………

3-2-2-7- خالو کرم…………………………………………………………………………………………………………….

3-2-7- شخصیت های درجه سه…………………………………………………………………………………………..

3-7- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………….

4-7- زاویه دید در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………

1-4-7- زاویه دید دانای کل………………………………………………………………………………………………….

2-4-7- زاویه دید دانای کل مداخله گر………………………………………………………………………………….

3-4-7- زاویه دید من روایتی………………………………………………………………………………………………..

4-4-7- زاویه دید دانای کل محدود……………………………………………………………………………………….

5-4-7- تک گویی………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-4-7- تک گویی درونی………………………………………………………………………………………………….

2-5-4-7- تک گویی نمایشی……………………………………………………………………………………………….

3-5-4-7- حدیث نفس………………………………………………………………………………………………………..

5-7- موضوع شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………..

6-7- درونمایه شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………………

7-7- لحن در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………………….

8-7- فضا و رنگ شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………..

9-7- گفت و گو در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………….

10-7- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………….

11-7- توصیف در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………

12-7- نام و عنوان شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………..

13-7- تنه داستان در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………

1-13-7- مقدمه شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………..

2-13-7- گره و بحران در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………

3-13-7- تعلیق در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………………….

4-13-7- کشمکش در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………..

5-13-7- هیجان در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………………

6-13-7- اوج در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………..

7-13-7- پایان در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………………………

14-7- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………..

فصل هشتم: بررسی مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم…………………………………………………………..

1-8- بررسی رئالیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………..

1-1-8- رئالیسم روانشناختی………………………………………………………………………………………………..

2-1-8- رئالیسم جادویی ……………………………………………………………………………………………………..

3-1-8-رئالیسم انتقادی………………………………………………………………………………………………………..

4-1-8- رئالیسم نو……………………………………………………………………………………………………………….

2-8- بررسی رمانتیسم در شوهر آهو خانم………………………………………………………………………………

3-8- بررسی ناتورالیسم در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………….

4-8- بررسی سوررئالیسم در شوهر آهو خانم…………………………………………………………………………..

5-8- بررسی سمبولیسم در شوهر آهو خانم……………………………………………………………………………

6-8- بررسی جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم………………………………………………………………….

فصل نهم: بررسی خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم……………………………………………………………. 184-165

1-9- خصوصیات زبانی…………………………………………………………………………………………………………

1-1-9- خصوصیات سطح واژگانی…………………………………………………………………………………………

2-1-9- خصوصیات سطح نحوی……………………………………………………………………………………………

2-9- بررسی سطح بلاغی……………………………………………………………………………………………………..

1-2-9- بررسی بلاغت در حوزه معنایی………………………………………………………………………………….

3-9- خصوصیات فکری…………………………………………………………………………………………………………

فصل دهم: نتیجه گیری بررسی رمان شوهر آهو خانم …………………………………………………………………………………………………………

فصل یازدهم: منابع و مآخذ بررسی رمان شوهر آهو خانم ……………………………………………………………………………………………………. 190

شما عزیزان می توانید این نقد و بررسی را که در 200 صفحه برای شما عزیزان آماده شده است مشاهده و دانلود کنید . 

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

بررسی رمان شوهر آهو خانم

   1-5-خلاصه فصل اول – بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • زمستان سال 1313 است. سید میران سرابی با آقا شجاع، همکارش دیدار می کند. باهم در مورد اتحاد نانواها صحبت می کنند.
 • هما به دکان سید میران می آید.
 • فردای آن روز است. هما همراه با فرخ، نوه صاحبخانه اش به دکان سید میران می رود. فرخ دستش    می سوزد. هما در مورد سرگذشتش و دلیل جدایی از همسرش با سرابی گفتگو می کند. سید میران، عبدل، شاگردش را برای خرید نان مربایی می فرستد. هما نان مربایی را نمی پذیرد.
 • پسرکی در لباس کازرونی از مدرسه به دکان می آید. سید میران به او چند مهر کاغذ می دهد.
 • آرد کته تمام می شود. سرابی سلیمان برای گرفتن آرد به سراب می فرستد.
 • حبیب، ترازو دارش بعد از چند روز قهر به دکان باز می گردد.

2-5-خلاصه فصل دوم – بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • شب است. میران با آشفتگی و پریشانی خاطر نماز می خواند. آهو به او خبر می دهد که باید به خانه ننه بی بی، خدمتکار و مستاجر سابقشان بروند. میران می خواهد به خانه یاور برود.
 • نقره، زن همسایه و مستاجر آنها به خانه ننه بی بی می رود، و نیامدن خانواده سید میران را به ننه بی بی خبر می دهد.
 • سید میران به خانه یاور می رود در حالی که با خود فکر می کند چقدر آهو و بچه هایش را دوست دارد.

3-5-خلاصه فصل سوم- بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • شب است. سید میران از خانه میرزا نبی، دوستش به منزل خود می رود. هما را در سبزه میدان می بیند. با اندیشه کمک به او تعقیبش می کند. هما او را می بیند. هما درباره شوهرش، حاج بنا، چگونگی فرارش به بهانه عشق مردی به نام البرز، سکونتش در خانه حسین خان، تمرین رقص و دلایلش برای خارج شدن از خانه حسین خان را با سید میران در میان می گذارد و از وی کمک می خواهد.
 • فردای آن شب گفتگو، سید میران طبق برنامه به عنوان دوست حاج بنا، به بهانه بازگرداندن هما به خانه حسین خان می رود. هماشرط برگشت خود را رفتن ملوس، خواهر شوهرش از آن خانه و بخشیدن بچه هایش، همایون و کتایون به خودقرار می دهد.
 • صبح فردا سید میران به دکان حسین خان می رود. آن ها درباره گذشته هما، رفتار حاج بنا، شوهرش و ماجرای البرز با هم گفتگو می کنند. سید میران با حسین خان قرار می گذارد. ساعت پنج همان روز برای گفتگو با هما به خانه حسین خان برود.
 • سید میران به خانه حسین خان می رود. حسین خان مشغول تعلیم دادن به هما است. سید میران در اتاق مجاور می نشیند. پس از چند دقیقه او را مشغول تعلیم دیدن می بیند. عصبانی می شود و سراسیمه از خانه خارج می شود.

 

    4-5-خلاصه فصل چهارم – بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • سه روز بعد سید میران، حسین خان و زنش را درخیابان می بیند. برای دیدن هما به خانه حسین خان، می رود. آنها تصمیم می گیرند هما، فردا به عنوان مستاجر به خانه میران برود.
 • سید میران تمام روز در خانه می ماند اما هما به خانه او نمی رود.
 • شب سوم است. سید میران در حال رفتن به خانه است . زنی چادر سفید را در داروخانه می بیند، به یاد هما می افتد. با اندیشه بیمار بودن او به طرف خانه حسین خان می رود. پس از یک کشمکش درونی بدون این که در خانه را بزند باز می گردد.
 • به دکان خرازی می رود. اجناس را که برای هما سفارش داده بود می گیرد، با اندیشه هدیه دادن اجناس به همسرش به سمت خانه پیش می رود. در چند قدمی خود هما را همراه با نرگس، دختر حسین خان می بیند. هما برای خرید بقیه دواهای حسین خان از وی کمک می خواهد.
 • سید میران پس از خرید دواهای حسین خان به خانه وی می رود. پس از یک گفتگو، هما به سید میران پیشنهاد عقد موقت می دهد. سید میران به خاطر همسرش، آهو پاسخی صریح به او نمی دهد.
 • هما به درخواست سید میران بلوز و کفشی را که میران برای او خریده است می پوشد. سید میران محو تماشای هماست، آتش سیگار شلوارش را می سوزاند. سید میران دو روز از هما مهلت می گیرد. با اندیشه عشق هما به خانه می رود.

 

5-5-خلاصه فصل پنجم – بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • دو روز از عید فطر گذشته است. طرف عصر است. بچه ها در صحن بزرگ حیاط بازی می کنند. آهو، با نقره مشغول گفتگو است. صدای بچه ها قطع می شود. آهو همراه نقره از آشپزخانه بیرون می آید. سید میران و در دو قدمی پشت او هما را که ایستاده می بیند. سید میران به او می گوید: زنی است مطلقه که از مسجد آورده است و چند روزی مهمان اوست.سید میران کلید اتاق آبدارخانه را به هما می دهد.
 • فردای آن روز سید میران، همراه هما برای آوردن وسایل او به خانه حسین خان می رود. زهرا، همسر حسین خان بیست تومان بابت خرید زعفران برای هما از او می گیرد.
 • روز سوم حضور هما در خانه سید میران است. زودتر از همیشه به خانه آمده است. به پشت بام می رود و آن جا خود را مشغول به کار می کند. به آشپزخانه می آید و مهدی را با خود به ایوان اتاق نشیمن می برد. با مهدی بازی می کند. هما، برای برداشتن سبزی خشک به اتاق می آید. سید میران با او گفتگو می کند. هما از او می خواهد تکلیفش را مشخص کند.
 • سید میران به مهمانخانه می رود تا شمایلی را که تازه خریده است به دیوار نصب کند. صدای پای هما را می شنود. او را صدا می زند تا به اتاق مهمان خانه برود. هما به اتاق می رود. آنها راجع به کشف حجاب وشمایل اتاق صحبت می کنند. میران به سرعت به طرف هما می رود. او را در آغوش می گیرد، می خواهد او را ببوسد اما هما مانع می شود. هما، به اتاق خود باز می گردد و در تنهایی گریه می کند. آهو به اتاق او می رود، او را دلداری می دهد، به او اطمینان می دهد که با این زیبایی شوهرش برای بازگرداندن او خواهد آمد. هما به او می گوید که شوهرش او را سه طلاقه کرده است. آهو او را آرام می کند و به او قول می دهد همسری مناسب برای او پیدا کند.

 

6-5-خلاصه فصل ششم – بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • صبح روز پانزدهم حضور هما در خانه سید میران است. آهو برای تمیز کردن به اتاق مهمانخانه می رود. در حاشیه فرش گیره طلایی سر هما را می بیند،. ناراحت می شود، می خواهد او را صدا بزند و به او بگوید. هما، در حیاط کنار زنان همسایه نشسته است. زمان را نامناسب می داند و سکوت می کند.
 • یک روز صبح، سید میران دستور پختنی می دهد. هنگام بازگشت به خانه یک سینی کباب می خرد. آهو عصبانی می شود. کباب را میان بچه های نقره و خورشید، همسایه های خود قسمت می کند. رضاخان آسیابان، دوست سید میران به خانه آنها می آید. آهو مجبور می شود به جلال، پسر نقره پول دهد تا برود یک سینی دیگر بخرد.
 • سید میران برای گفتگو با هما جلوی اتاق او توقف می کند. هما، بیژن را نزد خود فرا می خواند. آهو به بهانه برداشتن خاک از باغچه، گفتگوی آن ها را گوش می دهد. میران برای دک کردن بیژن به او پول می دهد تا برود کبریت بخرد. هما مانع او می شود. به آشپزخانه می رود و برای او کبریت می آورد. به آشپزخانه بر می گردد به آهو پیشنهاد می دهد به بازار بروند و مایحتاج را به صورت کلی خریداری کنند.
 • ظهر است. سید میران بالای کرسی و هما پایین کرسی نشسته است. بچه ها به مدرسه رفته اند. آهو برای انجام کاری بیرون می رود، برای بردن سماور به سرعت به اتاق باز می گردد. می بیند که سید میران دست هما را در دست گرفته است. خود را به ندیدن می زند.پس از آن درباره سید میران و هما از بیژن سوال می کند و حقیقت را می فهمد.
 • آهو در راه بازگشت از دکتر، همراه مهدی به خانه حاج بنا می رود. پس از گفتگو با ملوس، خواهر شوهر هما می فهمد که او چهار ماه است طلاق گرفته است و قبل از آمدن به خانه آن ها در محله های بدنام بوده است.
 • آهو ماجرای رفتن به خانه حاج بنا را برای سید میران تعریف می کند. سید میران بی تفاوت است و حتی به اقدام شوهر او و برادرانش که او را رها کرده اند اعتراض می کند.
 • آخر شب است. پس از شب نشینی سید میران برای خوابیدن به اتاق بزرگ می رود. هما لباس هایش را برای خواب از تن در می آورد. میران ناگهان برای انجام کاری به اتاق باز می گردد. با دیدن هما دچار هیجان شدید می شود. داخل اتاق می شود. کنار کرسی می نشیند نمی تواند سر صحبت را باز کند. به اتاق خود باز می گردد.
 • هما و آهو در اتاق مشغول گفتگو با هم هستند. عصر است. سخت برف می بارد. آهو از پیراهن کشباف تن هما تعریف می کند. هما گمان می کند سید میران راجع به پیراهن با او صحبت کرده است. به او می گوید پیراهن را سید میران خریده است. آهو با یک دستی زدن به هما می فهمد کفش را نیز سید میران برای او خریده است.
 • شب است. همه دور کرسی نشسته اند. سید میران به بچه ها می گوید هما را برای شام صدا بزنند. آهو، اعتراض می کند، می گوید بهتر است در اتاق خود شامش را بخورد، همسایه ها می گویند شوهرت با هما رابطه دارد. میران خشمگین می شود. به آهو می گوید برای حفظ آبرویش او را صیغه خواهد کرد.
 • نزدیکی های صبح است. آهو برای دلجویی به اتاق شوهرش می رود. سید میران به او می گوید: هما را صیغه خواهد کرد. پس از یک گفتگو سید میران به حالت قهر اتاق را ترک می کند.
 • آهو پس از خوردن صبحانه به حمام می رود.پس از بازگشت، زنهای همسایه به او خبر می دهند، سید میران با هما به محضر رفته است.
 • سید میران بعد از آمدن به خانه برای عذرخواهی به اتاق آهو می رود.
 • شب است. سید میران پیش هما می رود. صفیه بانو و دخترش، حاجیه، همسایگان خانه، برای دلداری آهو به اتاقش می آیند. صفیه بانو او را به صبر نصیحت می کند.

 

    7-5-خلاصه فصل هفتم- بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • فردای روز عقد، آهو می فهمد که سید میران، هما را عقد کرده است. سید میران چند روز خود را به آهو نشان نمی دهد. روز سوم، سید میران به اتاق آهو می رود. به او می گوید: هما را به خاطر آبروی او عقد کرده است. آهو با گریه حرف او را رد می کند. سید میران از گریه او خشمگین می شود، با عصبانیت از خانه بیرون    می رود.
 • خاله بیگم، مادر خورشید و گلمحمد، با تصمیم همسایه ها نزد هما می رود و با او صحبت می کند. هما به او می گوید برای اینکه به شوهر اولش حلال شود این کار را کرده است و هر چه سید میران تصمیم بگیرد همان است. نازپری، همسر کربلایی عباس نزد میران می رود. او را به اتاق خود دعوت می کند. هما، بعد از رفتن نازپری به اتاق میران می رود، ماجرای آمدن خاله بیگم به اتاقش را برای او تعریف می کند. سید میران به اتاق کربلایی عباس می رود. یک ساعت بعد سید میران با حالت اخم از اتاق کربلایی عباس به اتاق خود می رود.
 • صبح است آهو به اتاق کربلایی عباس می رود تا از نتایج گفتگو خبر بگیرد، کربلایی عباس به او  می گوید: شوهرت حرفی که مبنی بر طلاق هما باشد نزده است.
 • آهو به خانه میرزا نبی، دوست شوهرش می رود. هاجر، همسر میرزا نبی به اصرار او را نگه می دارد. میرزا نبی به دنبال کلارا و بهرام، فرزندان آهو می رود، سید میران و هما را نیز به خانه خود می آورد. میرزا نبی، آهو، سید میران و هما را با هم آشتی می دهد. هما از آهو عذرخواهی می کند، بعد از رفتن مردها، آن دو به خانه باز می گردند.
 • آهو، نقره را صدا می زند به او می گوید: میرزا نبی گفته گل محمد، شوهرش می تواند برای اسپار و آبیاری به هرسین برود. سید میران شب به اتاق آهو می رود، بین آهو و هما نوبت می گذارد.
 • آهو و هما، روزی را برای گردگیری عید تعیین می کنند. سید میران، شب همراه با آهو از اتاق های تمیز دیدن می کند. آن دو به اتاق هما می روند. هما خواب است . در خواب حرف می زند و می گوید: آهو را دوست دارد. هما ناگهان از خواب بیدار می شود. متعجب به آنها نگاه می کند. آهو به طرف او می رود، او را می بوسد و می گوید: آه عزیزم پس تو مرا دوست داری، پس از آن هر سه به اتاق بزرگ می روند.
 • هما و آهو می خواهند به حمام بروند. هما بعد از کمی معطلی می گوید: به حمام نمی رود و از بردن بیژن و مهدی، بچه های آهو به حمام نیز سرباز می زند. آهو مشغول خوردن نهار است. هما لب حوض ظرف ها را   می شوید. ننه اصغر، دلاک حمام، وسایل آهو را می آورد. هما را می بیند و می شناسد. گذشته هما را برای آهو تعریف می کند. هما به حمام می رود، زن های همسایه به اتاق آهو می روند، آنها تصمیم می گیرند، خبر را به وسیله شیرین جان خانم، مادر رضا خان آسیابان، دوست سید میران به اطلاع میران برسانند.
 • شب بعد از خوردن شام، هما به اتاق خود می رود. بچه ها، لباس عید خود را به پدر نشان می دهند، هنگام خواب آهو، ماجرای هما را که از زبان ننه اصغر شنیده است با میران در میان می گذارد. میران با حالت قهر از اتاق خارج می شود. به اتاق بزرگ می رود. پس از گذشت چند دقیقه سید میران به اتاق هما می رود. آهو به دنبال سید میران می آید. صدای میران را از اتاق هما می شنود. گوش می دهد، سید میران به هما می گوید: طاقت دوری تو را ندارم، هر چه تو را دوست دارم از او بیزام و بدم می آید. ماجرای ننه اصغر را برای هما بازگو می کند. به هما قول می دهد که هیچگاه پیش آهو نرود. آهو دیگر حال خود را نمی فهمید، آشفته و پریشان در حالی که سر به آسمان بلند کرده است، به اتاق خود می رود.

 

8-5-خلاصه فصل هشتم- بررسی رمان شوهر آهو خانم :

 • صبح است، آهو مشغول درست کردن چای است. از شدت اندوه شب گذشته زیر لب غر می زند. هما برای شستن دست و صورت، لب حوض می آید. حرفهای آهو را می شنود. به سوی او سر بر می گرداند و به او اعتراض می کند. با هم مشاجره می کنند. همسایه ها از خواب بیدار می شوند. سید میران کمی تحمل می کند، دعوای آن دو از حد یک دعوای ساده می گذرد، سید میران با حالت خشم بیرون می آید. دست آهو را می گیرد، با خود به اتاق می برد و او را کتک می زند. سپس بر روی کرسی می نشیند، کلارا و بهرام گریه می کنند.میران می خواهد با نرمی از دل زن بیرون بیاورد، به آهو نگاه می کند، احساس می کند، او را دوست نداشته و ندارد. باز به آهو پرخاش می کند. آهو از خود دفاع می کند، میران با حالت خشم بر می خیزد، چوبی از ایوان بر می دارد و محکم بر سر آهو می کوبد. آهو غرق در خون می شود. همسایه ها به کمکش می شتابند. میران بدون اینکه دلش برای زن بسوزد و از کار خود پشیمان باشد، از خانه خارج می شود.
 • غروب سید میران به همراه خالو کرم، پسر عموی هما و براخاص، برادر هما به خانه می آید. هما سعی می کند با آهو آشتی کند، آهو به او محل نمی گذارد. آهو روز آخر، قبل از رفتن خالو کرم به مصلحت همسایه ها به اتاق بزرگ پیش مهمان ها می رود. براخاص، برای عید نزد سید میران می ماند.
 • اردیبهشت ماه است. سید میران در اتاق بزرگ نشسته است. مهدی به اشاره مادر نزد سید میران می رود و از پدر می خواهد که به اتاق آن ها برود. سید میران، همراه مهدی به اتاق آن ها می رود، از همان شب دوباره نوبت برقرار می شود.

بررسی رمان شوهر آهو خانم

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های زبان و ادبیات فارسی کلیک کنید..

نمونه ای از منابع و مآخذ بررسی رمان شوهر آهو خانم

الف-کتاب ها

 • 1- آرتور ، سی کلارک، (1378). هزار توی داستان .نسرین مهاجرانی . تهران: نشرچشمه
 • 2- افغانی ، علی محمد، (1345) . شوهر آهو خانم . چاپ چهارم . تهران : امیرکبیر
 • 3- ابراهیمی ، نادر ، (1378) . براعت استهلال یا خوش آغازی (ساختار و مبانی ادبیات داستانی) . تهران : سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری
 • 4- اسحاقیان ، جواد ، (1385) . راهی به هزار توی رمان نو (در آثاری از کوندرا،ساروت ،روب گری یه) تهران :گل آذین
 • 5- اسکولز ، رابرت ، (1377) . عناصر داستان . فرزانه طاهری . تهران : نشر مرکز
 • 6- امامی ، نصر الله ، (1377) . مبانی و روشهای نقد ادبی . تهران : جامی
 • 7- اخوت ، احمد ، (1371) . دستور زبان داستان . اصفهان : نشر فردا
 • 8- ایرانی ، ناصر ، (1364) . داستان :تعاریف ،ابزار و عناصر . تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • 9- ایرانی ، ناصر ، (1380) . هنر رمان . تهران : نشر آبانگاه
 • 10- بورنوف ، رولان – اوئله ، رئال ، (1378 ) . جهان رمان . نازیلا خلخالی . تهران :  نشرمرکز
 • 11- بهار ، محمد تقی (ملک الشعرا)، (1369) .سبک شناسی یا تطور نثر فارسی . چاپ پنجم . تهران: امیرکبیر
 • 12- بیشاب ، لئونارد ، (1383) . درسهایی درباره داستان نویسی . محسن سلیمانی . چاپ سوم . تهران : سوره مهر
 • 13- پاینده ، حسین، (1374). نظریه رمان. تهران: نشرنظر
 • 14- پرین ، لارنس ، (1362) . تأملی دیگر در باب داستان نویسی . محسن سلیمانی  . تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
 • 15-پریستلی ، جی.بی ، (1372) . سیری درادبیات غرب . ابراهیم یونسی . چاپ سوم. تهران : امیرکبیر
 • 16-…
 • 17-…

بررسی رمان شوهر آهو خانم

مشخصات اصلی
رشته زبان و ادبیات فارسی
گرایش زبان و ادبیات فارسی
تعداد صفحات 200 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 450 KB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید