قیمت 5,900 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 163 بازدید

توضیحات

نفس – مبانی نظری و ادبیات تنفس

نفس – مبانی نظری و ادبیات تنفس (تنفس چیست و پیشینه تحقیق)

 نفس – تنفس

 

تنفس ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-1- نکات قابل توجه آناتومیکی ……………………………………………………………………….

2-1-2-2- اصول مکانیکی تهویه ریوی ……………………………………………………………………….

2-1-2-3- ساختار دستگاه تنفس ………………………………………………………………………………..

2-1-2-4- منطقه جریان هوایی …………………………………………………………………………………

2-1-2-5- مبادله گازها در ریه …………………………………………………………………………………..

2-1-2-5-1-  تهویه حبابچه ای …………………………………………………………………………..

2-1-2-5-2- نسبت تهویه به جذب اکسیژن …………………………………………………………

2-1-2-6- کنترل تهویه ای ………………………………………………………………………………………..

2-1-2-6-1 عوامل عصبی …………………………………………………………………………………….

2-1-2-6-2 عوامل هومورال…………………………………………………………………………………..

2-1-2-6-3- PO2 پلاسما و گیرنده های شیمیایی ……………………………………………..

2-1-2-7- اثر ورزش بر حجم جاری …………………………………………………………………………..

2-1-2-8- اثر ورزش بر تهویه دقیقه ای …………………………………………………………………….

2-1-2-9- اثر ورزش بر نسبت تهویه به جریان خون ………………………………………………….

2-1-2-10- سازگاریهای کوتاه مدت عملکرد ریوی هنگام فعالیت ورزشی ………………….

2-1-2-11- تهویه هنگام انتقال از حالت استراحت به حالت پایدار فعالیت ورزشی …….

2-1-2-12 اثر تمرین بر عملکرد ریه ………………………………………………………………………….

2-1-2-13 حجم ها و ظرفیت های ریه ………………………………………………………………………

2-1-2-13-1- حجم ها و ظرفیت های ایستای ریه ………………………………………………

2-1-2-13-2- حجم های پویای ریه

ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-1- تحقیقات مربوط به تنفس …………………………………………………………………………………..

2-2-1-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………

2-2-1-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………….

منابع

نفس –  تنفس

تنفس – نفس

در درون بدن نسبتاً متراكم انسان نیاز به تبادلات گازی، از طریق دستگاه تهویه­ای تامین می شود كه كارایی قابل توجهی دارد. این دستگاه وضعیت گازی محیط خارجی بدن را برای اكسیژن ­گیری مایعات بدن هنگام استراحت و تمرین تنظیم می­كند (مک آردل وهمکاران،1379).

دستگاه­های تنفس و قلبی- عروقی با هم كار می ­كنند، تا دستگاه كارآمدی بسازند كه اكسیژن را به بافت­های بدن برساند و دی اكسیدكربن را از آنها دور كند. این نقل و انتقال شامل چهار فرآیند است: 1- تهویه ریوی ( تنفس ) كه شامل حركت گازها به داخل و خارج ریه­هاست. 2- انتشار ریوی كه شامل تبادل گازها بین خون و ریه­هاست. 3- حمل اكسیژن و دی اكسید كربن از طریق خون. 4-تبادل مویرگی گاز؛ یعنی تبادل گازها بین خون مویرگی و بافت­ هایی كه از لحاظ متابولیك  فعال هستند.

دو فرآیند اولی را تنفس خارجی می­نامند، زیرا گازها از خارج بدن وارد ریه­ها می­شوند. هنگامی كه گازها به خون می­رسند، باید به سوی بافت­ها روانه شوند و هنگامی كه خون به بافت­ها می­رسد، چهارمین فرآیند تنفسی روی می­دهد. این تبادل گازی بین خون و بافت­ها به تنفس داخلی موسوم است. بنابراین، تنفس خارجی و داخلی به وسیله دستگاه گردش خون با هم ارتباط دارند (کاستیل وویلمور[1]،1375).

در ریه­ها دو جریان خون و گاز از دو جهت مجزا شروع شده كه در نقطه­ای مشترك به هم می­رسند و در این نقطه محتویات اكسیژن و انیدریدكربنیك خون تغییر می كند. دستگاه تنفس با عمل دم جریان هوا را از بینی یا دهان وارد و از راه نای، نایژه و نایژك­ ها به كیسه­های هوایی منتقل می ­كند(شکل 2-1).

خون از بطن راست و از طریق شریان ریوی به مویرگ­های ریوی اطراف كیسه­های هوایی جریان می ­یابد تا تبادلات گازی بین هوای درون حبابچه­ای با خون درون مویرگ­های ریوی، انجام گیرد. به سبب اختلاف فشار سهمی اكسیژن و انیدریدكربنیك بین هوای درون حبابچه­ای و خون درون مویرگ­های ریوی اكسیژن به داخل خون و انیدریدكربنیك به فضای حبابچه­ای تبادل شده و سپس خون تهویه شده از طریق سیاهرگ­های ریوی به قلب چپ هدایت می­شود (رستمی وهمکاران،1379).

[1] -Costill and wilmore

 

جهت دانلود مطالب مشابه درباره نفس کلیک کنید .

 

ساختار دستگاه  تنفس

دستگاه تنفس انسان گروهی از مجاری را در بر می گیرد كه پالایش هوا و انتقال آن به درون شش­ها، را برعهده دارد، جایی ­كه تبادل گازی در كیسه­های هوایی بسیار ریز به نام حبابچه انجام می­گیرد. اندام­های دستگاه تنفس شامل بینی، حفره بینی، حلق، نای، شاخه­های برونشی، و شش­ هاست. ریه­های راست و چپ توسط دیواره غشایی به نام پرده جنب احاطه شده است.

پرده جنب احشایی به سطح خارجی ریه چسبندگی دارد و حال آن ­كه ناحیه جنب فضایی (جداری) روی دیواره­های قفسه سینه و دیافراگم قرار می ­گیرد: این دو لایه جنب به وسیله یك لایه نازك كه به صورت مایعی لغزاننده مانند روغن عمل می­كند؛ از یكدیگر جدا می ­شوند و بدین ترتیب عمل لغزیدن یك لایه جنب را روی لایه دیگر ممكن می ­سازد.

فشار درون جنبی از فشار اتمسفر كمتر است و حتی هنگام دم پایین ­تر نیز می ­آید، تا ریه­ها پر از هوا  ­شوند. این­كه فشار درون جنبی از اتمسفر كمتر است و حتی هنگام دم پایین ­تر نیز می­آید، حائز اهمیت است ؛ زیرا از در هم ­رفتگی كیسه­های ظریف هوایی شش ­ها جلوگیری می­كند(اسکات وادوارد[1]،1377).

 

[1] -Edwards

 

مبادله گازها در ریه

 تهویه حبابچه­ ای

حجم جاری، مقدار هوایی است كه در هر تنفس به داخل ریه­ها می رود و یا از آن خارج می ­شود. با وجود این، مقدار هوای واقعی كه در حبابچه ­ها تهویه می­شود مقدار هوایی است كه از تفاضل حجم جاری و فضای مرده به دست می­آید. اگر حجم جاری به طور عادی 500 میلی ­لیتر و فضای مرده 150 میلی لیتر باشد، حجم هوایی كه در حبابچه­ها در هر دم و بازدم تهویه می­شود، 350 میلی لیتر است ؛ بنابراین وقتی فراوانی تنفسی 12 بار در دقیقه باشد تهویه حبابچه­ای 4200 میلی ­لیتر در دقیقه می­شود.

تهویه حبابچه­ای می ­تواند با تغییر حجم جاری و فراوانی تنفس تغییر كند. ولی در هر حال فضای مرده ثابت می ­ماند. هنگام تنفس سطحی (حجم جاری كم) هوای بیشتری باید تنفس شود تا مقدار هوای معینی در حبابچه­ها تهویه شود. این افزایش تعداد تنفس، به این علت است كه فضای مرده در این حالت درصد زیادی از حجم جاری را به خود اختصاص می دهد (ادینگتون،1380).

تهویه حبابچه­ای كه در هر دم و بازدم 350 میلی ­لیتر است فقط یك هشتم هوای باقیمانده داخل  ریه ها را تشكیل می­دهد (ظرفیت باقیمانده عملی ریه­ها حدود 2400 میلی ­لیتر است). اگر فرض شود كه در هر بازدم مقداری هوا به جز آن­ چه كه با هر دم وارد ریه­ها می­شود، خارج گردد ؛  حدود 40 ثانیه (8 تنفس) طول می­كشد تا تمام هوای ریه­ها با هوای تازه مبادله شود. مبادله هوا در ریه­ها موجب می­شود كه فشار سهمی گازها در حبابچه­های ریوی تا حدودی ثابت باقی بماند.

با افزایش حجم جاری، فشار سهمی گازها در داخل حبابچه­های ریوی زیاد شده، انیدرید كربنیك بیشتری خارج می­گردد. خارج شدن انیدریدكربنیك بیشتر به علت ورود هوای تازه با فشار سهمی انیدریدكربنیك كمتر نسبت به هوای حبابچه­های ریوی است. هوای بازدمی همیشه مخلوطی از حجم جاری و هوای حبابچه­ای است. با افزایش حجم جاری، مقدار جذب اكسیژن زیاد­تر نمی ­شود زیرا تراكم اكسیژن در خون قبلاً نزدیك به حداكثر رسیده است. تنها با افزایش سرعت جریان خون است كه احتمالاً شدت جذب اكسیژن افزایش می­ یابد (ویلمور،1387).

 

 نسبت تهویه به جذب اكسیژن

یک نسبت بسیار مهم كاربردی كه می ­تواند برای سنجش كارآیی تهویه مورد استفاده قرار گیرد نسبت تهویه به جذب اكسیژن است. در این معادله مقدار هوای تهویه شده در ریه­ها با مقدار اكسیژن جذب شده به وسیله خون مقایسه می­ شود. هنگام استراحت و فعالیت سبك، ارزش عددی نسبت تهویه ریوی به جذب اكسیژن در مردان جوان سالم حدود 25 است ( تهویه ­دقیقه­ای 6000 میلی لیتر ).  با اجرای ورزش سبک ­تر این نسبت به 20 نزدیک می­شود و با اجرای ورزش سنگین ­تر به بالاتر از 25 افزایش می یابد. این در صورتی است كه جذب اكسیژن به 3 تا 4 لیتر در دقیقه برسد(اسکات وادوارد،1377).

 

كنترل تهویه­ ای

تهویه ریوی به وسیله ساز و كارهای عصبی و هومورالی كنترل می­شود. به ظاهر ساز و كارهای عصبی هنگام دم و بازدم عادی فعال­تر و نقش رفلكسی دارند. ساز و كارهای هومورالی هنگامی كه تراكم مواد شیمیایی خون از مقدار طبیعی بیشتر شود، فعال می­شوند، مانند شرایطی كه معمولاً هنگام ورزش به وجود می آید (ادینگتون،1380).

 

نفس – تنفس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تربیت بدنی کلیک کنید .   

 

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ نفس

منابع فارسی نفس

 

آل فاكس، ادوارد؛ ماتیوس، دونالد.(1375).  فیزیولوژی ورزش، جلد دوم، ترجمه، اصغر خالدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

آل فاكس، ادوارد؛ ماتیوس، دونالد.(1383).  فیزیولوژی ورزش، جلد اول، ترجمه، اصغر خالدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

ابراهیم، خسرو؛ حلاجی، محسن.(1383). آشنایی با مبانی نظری و فرایند استعداد یابی ورزشی، تهران، بامداد کتاب.

ابوالحسنی، حسین. (1375). بررسی تاثیر یک دوره تمرین ویژه زیر بیشینه بر میزان تغییرات حجم ها و ظرفیت های ریوی مصدومان شیمیایی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

ادینگتون،ادگرتون.(1380). بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه، حجت الله نیك بخت، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه­ها، تهران.

اراضی، حمید.( 1386). پاسخ مرحله حاد به یک و دو جلسه تمرینات استقامتی و مقاومتی همزمان، فصلنامه المپیک.

اردکانی،  مصباح. (1388).  کالبد شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

آزاد، احمد. (1372). بررسی تغییرات تنفسی دانش آموزان پسر دبیرستان­های شهر زنجان پس از هشت هفته فعالیت هوازی، پایان­نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

اسكات، باورز ؛ادوارد، هاولی. (1377). نظریه و كاربرد فیزیولوژی ورزشی، ترجمه، بختیار ترتیبیان، ارومیه، انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

 

نمونه ای از منابع انگلیسی نفس

 

ANDEREN, p. (1975).  capillary density in skeletal muscle of man. Acta physiol.

Armour, j., Donnelly, P. (1993).  Institute of Respiratory medicine. Royal Prince Alfred Hospital. Camerdown. Journal Article, 6(2), 237-297.

Balaban,EP.( 1992 ).Sport anemia. Clin. Sport med.

Barlett, H.L. (1984). Body composition and expiratory reserve volum in female gymnasts and runners, med. scie. Sports.Exer, vol. 16 ,No 3,pp:311-5.

Barnes, M.M.,  cgee, D.M.M.,Bultler, A.K and Galbreath, R. (2004).

Belman, M.J., Mitman, C.(1988). Ventilatorymuscele improvesexercise capacity in COPD patients. Am.Rev.Respir.dis,Vol 121, pp:273.

Biancottipp. Caropreso,A-D. Vincenzit. Gonzit, GP. Gribad., CG. Hemat. (1992).Logical status in a group of male athlets of different sport. J. sports med physfitness.

Biancotto, pp, etal. (1992). Hemat. Logical status in a group of male at hletes of di fferent sport. Med. Phys. Fitness.

Bloom field. (1995). Science and medicine in sport.

Bompa, T.O.(1985).Talent Identification. science Periodical on research and technology in sport.  Ottawa.

Bowers, R.(1992).Sport Physiology.

Breiman, c., Rohling,  R., Krafft, A., Huch, A., Huch,  R. (2000). Blood droping ,, with recombinant erythropoietin and assessment  of functional iron deficiency in healthy Volunteers. Bntj  Haematology.

Broka, J., Kyle, C., Buske, E. (1999). Racing  cyclists  power  requirements  in  the 4000m individual  and  team  pursuits. Medicine and Science in Sports and Exercise.

Bungum, TT. (2006). Nuliparae  in  delivery  of  type  and  pregnancy  during Exercise.

Burke,E. (1986). The physiology of cycling. Science of cycling.

Chatterjee, s. et. al. (1988). Pulmonary Function  Studies  in  healthy  non-smoking men of Calcatta.  Annual  Human  Biology, 15,365-374.

Cheng, Y. J., Macera, C. A., Addy, G.L. sy, F.S., Wieland , D. ,Blair, S.N.(2003). Effects of Physical  activity  on exercise tests and  respiratory function.  British  Journal  of  Sport  Medicine, 37,521-528.

Chung , huang., Osnesse, wahn.(2006). chunges In Pulmonary Function Response to a 10 week controlled exercise programe In Sedentary elderly adults journal article:39q.(9).

Clanton, T.L.et.al.(1987). Effects of soccer training on lung Volumes and inspiratory  muscle  conditioning. Journal of Applied Physiology, 62(1), 39-46.

Clapp,jf. (2000). Pregnancy early in exercise regular Beginning Gynecol obstet JAM.

Clay Nicks, Richard Farley , Dana Fuller , Don Morgan , FACSM, Jennifer Caputo. (2005). Columbus state university. The effect of Respiratory muscle training on performance , Dyspnea, And Respiratory muscle fatigue in intermittent spring Athletes.

 

 

نفس – تنفس

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 35 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 1 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نفس – مبانی نظری و ادبیات تنفس (تنفس چیست و پیشینه تحقیق)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *