قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 459 بازدید

نفس – مبانی نظری و ادبیات تنفس

نفس – مبانی نظری و ادبیات تنفس (تنفس چیست و پیشینه تحقیق)

 نفس – تنفس

 

تنفس ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-2-1- نکات قابل توجه آناتومیکی ……………………………………………………………………….

2-1-2-2- اصول مکانیکی تهویه ریوی ……………………………………………………………………….

2-1-2-3- ساختار دستگاه تنفس ………………………………………………………………………………..

2-1-2-4- منطقه جریان هوایی …………………………………………………………………………………

2-1-2-5- مبادله گازها در ریه …………………………………………………………………………………..

2-1-2-5-1-  تهویه حبابچه ای …………………………………………………………………………..

2-1-2-5-2- نسبت تهویه به جذب اکسیژن …………………………………………………………

2-1-2-6- کنترل تهویه ای ………………………………………………………………………………………..

2-1-2-6-1 عوامل عصبی …………………………………………………………………………………….

2-1-2-6-2 عوامل هومورال…………………………………………………………………………………..

2-1-2-6-3- PO2 پلاسما و گیرنده های شیمیایی ……………………………………………..

2-1-2-7- اثر ورزش بر حجم جاری …………………………………………………………………………..

2-1-2-8- اثر ورزش بر تهویه دقیقه ای …………………………………………………………………….

2-1-2-9- اثر ورزش بر نسبت تهویه به جریان خون ………………………………………………….

2-1-2-10- سازگاریهای کوتاه مدت عملکرد ریوی هنگام فعالیت ورزشی ………………….

2-1-2-11- تهویه هنگام انتقال از حالت استراحت به حالت پایدار فعالیت ورزشی …….

2-1-2-12 اثر تمرین بر عملکرد ریه ………………………………………………………………………….

2-1-2-13 حجم ها و ظرفیت های ریه ………………………………………………………………………

2-1-2-13-1- حجم ها و ظرفیت های ایستای ریه ………………………………………………

2-1-2-13-2- حجم های پویای ریه

ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-1- تحقیقات مربوط به تنفس …………………………………………………………………………………..

2-2-1-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………

2-2-1-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………….

منابع

نفس-و-تنفس-چیست

نفس –  تنفس

تنفس – نفس

در درون بدن نسبتاً متراكم انسان نیاز به تبادلات گازی، از طریق دستگاه تهویه­ای تامین می شود كه كارایی قابل توجهی دارد. این دستگاه وضعیت گازی محیط خارجی بدن را برای اكسیژن ­گیری مایعات بدن هنگام استراحت و تمرین تنظیم می­كند (مک آردل وهمکاران،1379).

دستگاه­های تنفس و قلبی- عروقی با هم كار می ­كنند، تا دستگاه كارآمدی بسازند كه اكسیژن را به بافت­های بدن برساند و دی اكسیدكربن را از آنها دور كند. این نقل و انتقال شامل چهار فرآیند است: 1- تهویه ریوی ( تنفس ) كه شامل حركت گازها به داخل و خارج ریه­هاست. 2- انتشار ریوی كه شامل تبادل گازها بین خون و ریه­هاست. 3- حمل اكسیژن و دی اكسید كربن از طریق خون. 4-تبادل مویرگی گاز؛ یعنی تبادل گازها بین خون مویرگی و بافت­ هایی كه از لحاظ متابولیك  فعال هستند.

دو فرآیند اولی را تنفس خارجی می­نامند، زیرا گازها از خارج بدن وارد ریه­ها می­شوند. هنگامی كه گازها به خون می­رسند، باید به سوی بافت­ها روانه شوند و هنگامی كه خون به بافت­ها می­رسد، چهارمین فرآیند تنفسی روی می­دهد. این تبادل گازی بین خون و بافت­ها به تنفس داخلی موسوم است. بنابراین، تنفس خارجی و داخلی به وسیله دستگاه گردش خون با هم ارتباط دارند (کاستیل وویلمور[1]،1375).

در ریه­ها دو جریان خون و گاز از دو جهت مجزا شروع شده كه در نقطه­ای مشترك به هم می­رسند و در این نقطه محتویات اكسیژن و انیدریدكربنیك خون تغییر می كند. دستگاه تنفس با عمل دم جریان هوا را از بینی یا دهان وارد و از راه نای، نایژه و نایژك­ ها به كیسه­های هوایی منتقل می ­كند(شکل 2-1).

خون از بطن راست و از طریق شریان ریوی به مویرگ­های ریوی اطراف كیسه­های هوایی جریان می ­یابد تا تبادلات گازی بین هوای درون حبابچه­ای با خون درون مویرگ­های ریوی، انجام گیرد. به سبب اختلاف فشار سهمی اكسیژن و انیدریدكربنیك بین هوای درون حبابچه­ای و خون درون مویرگ­های ریوی اكسیژن به داخل خون و انیدریدكربنیك به فضای حبابچه­ای تبادل شده و سپس خون تهویه شده از طریق سیاهرگ­های ریوی به قلب چپ هدایت می­شود (رستمی وهمکاران،1379).

[1] -Costill and wilmore

 

جهت دانلود مطالب مشابه درباره نفس کلیک کنید .

 

ساختار دستگاه  تنفس

دستگاه تنفس انسان گروهی از مجاری را در بر می گیرد كه پالایش هوا و انتقال آن به درون شش­ها، را برعهده دارد، جایی ­كه تبادل گازی در كیسه­های هوایی بسیار ریز به نام حبابچه انجام می­گیرد. اندام­های دستگاه تنفس شامل بینی، حفره بینی، حلق، نای، شاخه­های برونشی، و شش­ هاست. ریه­های راست و چپ توسط دیواره غشایی به نام پرده جنب احاطه شده است.

پرده جنب احشایی به سطح خارجی ریه چسبندگی دارد و حال آن ­كه ناحیه جنب فضایی (جداری) روی دیواره­های قفسه سینه و دیافراگم قرار می ­گیرد: این دو لایه جنب به وسیله یك لایه نازك كه به صورت مایعی لغزاننده مانند روغن عمل می­كند؛ از یكدیگر جدا می ­شوند و بدین ترتیب عمل لغزیدن یك لایه جنب را روی لایه دیگر ممكن می ­سازد.

فشار درون جنبی از فشار اتمسفر كمتر است و حتی هنگام دم پایین ­تر نیز می ­آید، تا ریه­ها پر از هوا  ­شوند. این­كه فشار درون جنبی از اتمسفر كمتر است و حتی هنگام دم پایین ­تر نیز می­آید، حائز اهمیت است ؛ زیرا از در هم ­رفتگی كیسه­های ظریف هوایی شش ­ها جلوگیری می­كند(اسکات وادوارد[1]،1377).

 

مبادله گازها در ریه

 تهویه حبابچه­ ای

حجم جاری، مقدار هوایی است كه در هر تنفس به داخل ریه­ها می رود و یا از آن خارج می ­شود. با وجود این، مقدار هوای واقعی كه در حبابچه ­ها تهویه می­شود مقدار هوایی است كه از تفاضل حجم جاری و فضای مرده به دست می­آید. اگر حجم جاری به طور عادی 500 میلی ­لیتر و فضای مرده 150 میلی لیتر باشد، حجم هوایی كه در حبابچه­ها در هر دم و بازدم تهویه می­شود، 350 میلی لیتر است ؛ بنابراین وقتی فراوانی تنفسی 12 بار در دقیقه باشد تهویه حبابچه­ای 4200 میلی ­لیتر در دقیقه می­شود.

تهویه حبابچه­ای می ­تواند با تغییر حجم جاری و فراوانی تنفس تغییر كند. ولی در هر حال فضای مرده ثابت می ­ماند. هنگام تنفس سطحی (حجم جاری كم) هوای بیشتری باید تنفس شود تا مقدار هوای معینی در حبابچه­ها تهویه شود. این افزایش تعداد تنفس، به این علت است كه فضای مرده در این حالت درصد زیادی از حجم جاری را به خود اختصاص می دهد (ادینگتون،1380).

تهویه حبابچه­ای كه در هر دم و بازدم 350 میلی ­لیتر است فقط یك هشتم هوای باقیمانده داخل  ریه ها را تشكیل می­دهد (ظرفیت باقیمانده عملی ریه­ها حدود 2400 میلی ­لیتر است). اگر فرض شود كه در هر بازدم مقداری هوا به جز آن­ چه كه با هر دم وارد ریه­ها می­شود، خارج گردد ؛  حدود 40 ثانیه (8 تنفس) طول می­كشد تا تمام هوای ریه­ها با هوای تازه مبادله شود. مبادله هوا در ریه­ها موجب می­شود كه فشار سهمی گازها در حبابچه­های ریوی تا حدودی ثابت باقی بماند.

با افزایش حجم جاری، فشار سهمی گازها در داخل حبابچه­های ریوی زیاد شده، انیدرید كربنیك بیشتری خارج می­گردد. خارج شدن انیدریدكربنیك بیشتر به علت ورود هوای تازه با فشار سهمی انیدریدكربنیك كمتر نسبت به هوای حبابچه­های ریوی است. هوای بازدمی همیشه مخلوطی از حجم جاری و هوای حبابچه­ای است. با افزایش حجم جاری، مقدار جذب اكسیژن زیاد­تر نمی ­شود زیرا تراكم اكسیژن در خون قبلاً نزدیك به حداكثر رسیده است. تنها با افزایش سرعت جریان خون است كه احتمالاً شدت جذب اكسیژن افزایش می­ یابد (ویلمور،1387).

 

 نسبت تهویه به جذب اكسیژن

یک نسبت بسیار مهم كاربردی كه می ­تواند برای سنجش كارآیی تهویه مورد استفاده قرار گیرد نسبت تهویه به جذب اكسیژن است. در این معادله مقدار هوای تهویه شده در ریه­ها با مقدار اكسیژن جذب شده به وسیله خون مقایسه می­ شود. هنگام استراحت و فعالیت سبك، ارزش عددی نسبت تهویه ریوی به جذب اكسیژن در مردان جوان سالم حدود 25 است ( تهویه ­دقیقه­ای 6000 میلی لیتر ).  با اجرای ورزش سبک ­تر این نسبت به 20 نزدیک می­شود و با اجرای ورزش سنگین ­تر به بالاتر از 25 افزایش می یابد. این در صورتی است كه جذب اكسیژن به 3 تا 4 لیتر در دقیقه برسد(اسکات وادوارد،1377).

 

كنترل تهویه­ ای

تهویه ریوی به وسیله ساز و كارهای عصبی و هومورالی كنترل می­شود. به ظاهر ساز و كارهای عصبی هنگام دم و بازدم عادی فعال­تر و نقش رفلكسی دارند. ساز و كارهای هومورالی هنگامی كه تراكم مواد شیمیایی خون از مقدار طبیعی بیشتر شود، فعال می­شوند، مانند شرایطی كه معمولاً هنگام ورزش به وجود می آید (ادینگتون،1380).

 

نفس – تنفس

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری تربیت بدنی کلیک کنید.

.   

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ نفس

منابع فارسی نفس

 • آل فاكس، ادوارد؛ ماتیوس، دونالد.(1375).  فیزیولوژی ورزش، جلد دوم، ترجمه، اصغر خالدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • آل فاكس، ادوارد؛ ماتیوس، دونالد.(1383).  فیزیولوژی ورزش، جلد اول، ترجمه، اصغر خالدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • ابراهیم، خسرو؛ حلاجی، محسن.(1383). آشنایی با مبانی نظری و فرایند استعداد یابی ورزشی، تهران، بامداد کتاب.
 • ابوالحسنی، حسین. (1375). بررسی تاثیر یک دوره تمرین ویژه زیر بیشینه بر میزان تغییرات حجم ها و ظرفیت های ریوی مصدومان شیمیایی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • ادینگتون،ادگرتون.(1380). بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه، حجت الله نیك بخت، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه­ها، تهران.
 • اراضی، حمید.( 1386). پاسخ مرحله حاد به یک و دو جلسه تمرینات استقامتی و مقاومتی همزمان، فصلنامه المپیک.
 • اردکانی،  مصباح. (1388).  کالبد شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • آزاد، احمد. (1372). بررسی تغییرات تنفسی دانش آموزان پسر دبیرستان­های شهر زنجان پس از هشت هفته فعالیت هوازی، پایان­نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • اسكات، باورز ؛ادوارد، هاولی. (1377). نظریه و كاربرد فیزیولوژی ورزشی، ترجمه، بختیار ترتیبیان، ارومیه، انتشارات جهاد دانشگاهی.

نمونه ای از منابع انگلیسی نفس

 

 • ANDEREN, p. (1975).  capillary density in skeletal muscle of man. Acta physiol.
 • Armour, j., Donnelly, P. (1993).  Institute of Respiratory medicine. Royal Prince Alfred Hospital. Camerdown. Journal Article, 6(2), 237-297.
 • Balaban,EP.( 1992 ).Sport anemia. Clin. Sport med.
 • Barlett, H.L. (1984). Body composition and expiratory reserve volum in female gymnasts and runners, med. scie. Sports.Exer, vol. 16 ,No 3,pp:311-5.
 • Barnes, M.M.,  cgee, D.M.M.,Bultler, A.K and Galbreath, R. (2004).
 • Belman, M.J., Mitman, C.(1988). Ventilatorymuscele improvesexercise capacity in COPD patients. Am.Rev.Respir.dis,Vol 121, pp:273.
 • Biancottipp. Caropreso,A-D. Vincenzit. Gonzit, GP. Gribad., CG. Hemat. (1992).Logical status in a group of male athlets of different sport. J. sports med physfitness.
 • Biancotto, pp, etal. (1992). Hemat. Logical status in a group of male at hletes of di fferent sport. Med. Phys. Fitness.
 • Bloom field. (1995). Science and medicine in sport.
 • Bompa, T.O.(1985).Talent Identification. science Periodical on research and technology in sport.  Ottawa.
 • Bowers, R.(1992).Sport Physiology.
 • Breiman, c., Rohling,  R., Krafft, A., Huch, A., Huch,  R. (2000). Blood droping ,, with recombinant erythropoietin and assessment  of functional iron deficiency in healthy Volunteers. Bntj  Haematology.
 • Broka, J., Kyle, C., Buske, E. (1999). Racing  cyclists  power  requirements  in  the 4000m individual  and  team  pursuits. Medicine and Science in Sports and Exercise

 

نفس – تنفس

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 35 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 1 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نفس – مبانی نظری و ادبیات تنفس (تنفس چیست و پیشینه تحقیق)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید