قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 41 بازدید

مجتمع زیستی یا مجتمع مسکونی

 

مجتمع زیستی (مجتمع مسکونی)و پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

بخش اول: مجتمع زیستی

2-1- 1-معرفی مجتمع زیستی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-1- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3- مجتمع های مسکونی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………24

بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

2-2-1- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-2- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-3- عرصه عمومی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-4- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-5- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی………………………………………………………………………………………………35

2-2-6- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی……………………………………………………………………………………….48

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع

2-3-1- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی………………………………………………………………………………………….57

2-3-2- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی…………………………………………………………………………………….62

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

فصل سوم: نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-1- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- نمونه های بررسی شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

4-1- شناخت عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2- میزان جذب انرژی سطوح…………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-3- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-4- کاربری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-5- ارتفاع و مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-6- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها……………………………………………………………………………………………………………93

4-7- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-8- رعایت حقوق همسایگی و همجواری………………………………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-1-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………..101

5-2-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ……………………………………………………………………………………102

5-3-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………….103

5-4- ملاحظات طرح سازه اي جهت طراحی سازه مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………..106

5-5- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

5-6- کلیات طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

5-7- سیستم سازه پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

5-8- محاسن ساخت مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………..114

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

6-1-موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

6-2- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..119

6-3-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………122

6-4-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………123

6-5-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها…………………………………………………………………………………………………………………………124

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129

 

مجتمع زیستی (مجتمع مسکونی)و پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

معرفی مجتمع زیستی

ﭘيوند مابين انسان و محيط مسكوني مبتني بر تعامل قابليت هاي بلقوه قلمروي كالبدي و نيازهاي انساني است. توجه به زندگي اجتماعي در قالب مجتمع مي بايد ما را به گونه اي از ﭘناهگاههاي انساني متوجه سازد كه در آن نتيجه همزيستي مؤثر انسان با دنياي مادي به منظور ارضاي نيازهاي انساني و گروههاي مردم كه متاثر از ادراك آنها از آن نيازها است كه در قالب مفهوم مجتمع قابل مشاهده باشد. لذا هر نمودي در زندگي اجتماعي در مجتمع گوياي حضور مردم است. مشاركت زندگي اجتماعي مردم در اين مكان ابعاد گوناگون دارد. اگر چه انسان ها از نگاه جغرافيايي زيستي و محيط فرهنگي در شرايط متفاوت بسر مي برند اما در بسياري از نيازها داراي وجوه مشترك بسيار مي باشند.

توجه به اين نيازهاي مشترك ما را در جهت چگونگي زندگي اجتماعي در محيط هاي مسكوني در فرهنگها و اقليمهاي متفاوت هدايت مي نمايد. توجه به برنامه ريزي نيازهاي انساني در زندگي جمعي و مصاديق مختلف آن، آنها را قادر مي سازد تا در جهت ﭘايداري كالبد، فرهنگي، زيست محيطي، اقتصادي و سياسي الگوهاي متناسب را ارائه نمايند. زندگي بر مبناي مشاركت مردم در فرآيند اين نوع از زندگي اجتماعي و توجه به نيازها و ارزشهاي انساني آنان نقش مهمي در اين ارتباط دارد. در جهت دست يابي به اين شاخص ها در ابتدا شناخت ويژگيهاي اين عملكرد الزامي است، و نبايد طراحي بر اساس نيازهاي مشترك ساكنان صورت ﭘذيرد.

به طور كلي، مفهوم زندگي در مجتمع مي تواند از ابعاد مختلف اجتماعي، روانشناسي، ذهني و ادراكي، كالبدي و سياسي تعريف شود. هريك از ابعاد مختلف، تعريف خاص خود را از مجتمع مسكونی ارائه مي دهند. از سوي ديگر، اين تعاريف در جوامع مختلف و نيز در مقاطع تاريخي مختلف مي تواند متفاوت باشد.

همچنين كيفيتهاي ادراكي مشابه، فضاهاي باز و بسته، انسجام، ﭘيوستگي و رازآميزي، خوانايي، آشنايي و ازدحام يا آرامش در ترجيح و انتخاب ساكنان براي استفاده مداوم از فضاهايي كه براي امور متفاوت تاثير گذار است.[1]

هنوز هم مفاهيمي چون “همسايه” در ساختار اجتماعي و ذهني ساكنان خانه ها در ايران وجود دارد. كه  بيشتر باﭘيوند هاي اجتماعي مناسب و از اهميت ويژه اي برخوردار است و هويت فرهنگي و جمعي خاصي را دارا مي باشد. در مجتمع هاي مسكوني كه از قبل طراحي و برنامه ريزي شده اند ساكنين حداقل يك وجه مشترك دارند و آن اين است كه آنها با توجه به ويژگي ها و تمايلات خاص خود زندگي در اين مجتمع ها را برگزيده اند و لذا به آن احساس تعلق و وابستگي دارند.[2]

با بوجود آمدن اين ﭘيچيدگي ها، تشخيص نيازهاي روزمره استفاده كنندگان از مسكن و تأمين آن به سهولت گذشته نمي باشد. در اين خصوص تنها اتكا به تحقيق سامان يافته و دست يافتن به نيازهاي قابل تعميم جمعيت هاي مورد نظر مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي و فراهم آوردن مقدمات طراحي مجموعه ها باشد. در طراحي مجموعه هايي كه ساكنان آينده آنها مشخص نيستند معمولاً مطالعه جمعيت هاي با ويژگي هاي فرهنگي و با شيوه زندگي مشابه تعيين كننده نيازهاي ساكنين آينده است. سازگاري و هماهنگي ميان عوامل انساني و الگوهاي كالبدي و محیطی مي تواند منجر به طراحي محيط هاي مسكوني شود كه وقوع رفتارهاي در خور آداب زندگي جمعي و سنت سكونت ساكنين را تشويق نمايد. [3]

منظور از مجموعه هاي مسكوني، مجموعه هايي است كه تحت عناوين مختلف از جمله مسكن اجتماعی، به گونه اي يكجا و همزمان در شهر هاي ﭘرجمعيت ايران از جمله تهران برنامه ريزي، طراحي و اجرا مي شوند. در اين گونه مجموعه ها معمولاً مالكيت بخشي از فضاهاي عمومي و نيمه عمومي مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعي است. مقياس اين مجموعه ها معمولاً بسيار متفاوت و از چند واحد مسكوني(مانند ساختمانهايي كه به صورت تجميع شده در يك قطعه تفكيكي ساخته مي شوند)، تا ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني(مانند مجموعه هايي چون آ.اس. ﭘ .يا مجموعه مسكوني ستارخان) و حتي مجموعه هاي بزرگي كه به صورت ناحيه اي از شهر درآمده اند(مانند شهرك اكباتان) متغير است.

با توجه به اينكه تراكم مجموعه هاي مسكوني عامل مهمي در شكل گيري و جريان زندگي در آنهاست، مقصود از افزايش افزايش تراكم در مجموعه هاي مسكوني علاوه بر تعاريف عام تراكم ساختماني، يعني نسبت فضاي ساخته شده به واحد سطح، ويا تراكم جمعيتي به معناي نسبت جمعيت به واحد سطح، كه تعاريفي  اعتباري و قراردادي هستند، تراكم ادراكي كه مفهومي نسبي است نيز مورد نظر مي باشد. تراكم ادراكي تراكمي است كه مردم و ساكنين يك مجموعه با توجه به ﭘيشينه فرهنگي و مكاني خود از آن مجموعه دريافت مي كنند. بنابراين تعريف حتي يك مجموعه واحد توسط افراد با ﭘيشينه هاي مختلف مي تواند با تراكم هاي متفاوتي ادراك شود.

همچنين منظور از عوامل انساني مجموعه اي از معيارهاي اجتماعي و روانشناختي است كه در ادراك و دريافت مجموعه هاي مسكوني و در نتيجه در برنامه ريزي و طراحي آنها مؤثر هستند.[4]

 

مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی

معماري بناهاي عمومي و فضاهاي شهري، يکي از شاخص هاي اين تعلق محسوب مي شود. بناها و فضاهاي عمومي شهر، تصوير حجمي و تجسمي رابطه دولت و ملت است.

تاريخ معماري، مملو از نمونه هايي متنوع از انواع بناهاي عمومي و فضاهاي شهري است که هر کدام به گونه اي تعلق به ملت را نقض مي کند. غول آسايي(Gigantism )و هندسه ايستا و متقارن از جمله مشخصه هاي نوعي از معماري است که به معماري توتاليتر يا تمام خواه تعبير مي شود.

بناهاي عمومي دموکراتيک، يا به تعبيري دقيق تر: مردم مدار، از درجات زيادي از شفافيت برخوردار است. اين بناها، به گونه اي تفکيک ناشدني و تنگاتنگ، متواضعانه و سازگار، بافت شهري و محيط پيرامون خود در مي آميزند. گاه، حتي نمي توان مرز مشخصي ميان حد تعلق به بنا و حوزه عمومي که متعلق به شهر است، قائل شد. در اين موارد، بناي عمومي سنتز ديالکتيک مداوم توده ساختماني و فضاي شهري تبديل شده است به گونه اي که نمي توان آنها را صرفاً بنا ناميد. به بيان ديگر، اين موارد شکل شناوري از بنا و فضاي شهري کم تر داعيه تملک بخشي از شهر را دارد؛ در بافت شهري حل شده است و خيال خودنمايي و حکمراني بر منظر شهري را ندارد. فضاي شهري، بخشي تفکيک ناپذير از شهر است و لاجرم به شهروندان تعلق دارد.

بناي عمومي شهري در شهر سنتي بن بست نبوده و بازبودن درهاي آن و ارتباط ارگانيک بنا با بافت شهري پيرامون و شبکه دسترسي هاي شهر، اين امکانرا فراهم مي آورده است تا حياط بناي عمومي، جزئي از شبکه دسترسي شهري باشد. ساکنان شهر سنتي، در گشت و گذار خود در شبکه دسترسي هاي شهر، گاه از حياط مسجد(بناي عمومي) مي گذشته اند (آن چنان که از ميدانچه اي بگذرند) و اين عبور، چه بسا کاملاً فارغ از خود بنا و کارکرد هاي خاص آن بوده است. در اين حالت حياط مسجد(بناي عمومي)، حياط محله و در مورد بناهاي عمومي بسيار مهم(مانند مسجد جامع عتيق اصفهان در پيش از دوره صفويه)حياط شهر بوده است.

حل شدن بناي عمومي در بافت شهري و شفافيت آن، در دوران هاي جديدتر تاريخ معماري، شکل هاي تازه تري يافته است. در برخي از نمونه ها، حصار، ديوار يا سنتي بناي عمومي برداشته شده و حياط بناي عمومي، جزئي از بافت شهري شده است. حتي پس از تعطيل شدن بناهاي عمومي و بسته شدن درهاي ساختمان، حياط آن به زندگي خود به عنوان فضاي شهري ادامه مي دهد: چون حصاري نيست، لاجرم دري هم وجود ندارد تا بسته شود و شهروندان در هر ساعتي از شبانه روز از اين حياط ها مي گذرند، در آنها مکث مي کنند و خلاصه طيفي از انواع فعاليت هايي که شهروندان در فضاي شهري صورت مي دهند، در اين حياط هاي بي حصار به وقوع مي پيوندند.[5]

 

امنيت در مجتمع زیستی

افزايش جرايم و چگونگي توزيع آن در محيط هاي شهري، ساكنين شهرها را به طور فزاينده اي نسبت به امنيت زندگي در شهرهاي بزرگ و ﭘرجمعيت نگران كرده است. افزايش در تراكم مسكوني مي تواند بر امنيت ساكنان اثرات مثبت و منفي داشته باشد. تمركز ساكنين و مراجعه كنندگان از يك سو مي تواندمزاحمت هاي بالقوه اي را ايجاد كند و از سوي ديگر مي تواند امكان مراقبت و كنترل ساكنين بر رفتارهاي نانجار اجتماعي را ميسر سازد.

در حاليكه ناهنجاري هاي اجتماعي در محيط هاي شهري بيشتر به مشكلات اجتماعي عام تر مربوط مي شود تا به گونه ها مجموعه هاي مسكوني و تراكم.جنبه هاي روان شناختي احساس امنيت در محيط هاي مسكوني تحت تاثير جنبه هايي از قبيل ويژگيهاي اجتماعي – فرهنگي ساكنين و ميزان دسترسي فيزيكي براي مزاحمين بلقوه مي شود. تعريف و كنترل حريم و قلمرو مسكن، ميزان مراقبت از مسيرهاي دسترسي و ديگر مكان هايي كه از طريق آنها امكان مزاحمت وجود دارد مي باشند. در حالي كه در نقش طراحي در اصطلاح مسائل اجتماعي نبايد اغراق كرد، ولي به هر حال طراحي به همراه مديريت و مشاركت اجتماعي ساكنين مراقبت و حفظ امنيت مناطق مسكوني را با موفقيت بيشتري همراه خواهد كرد.

تعريف حريم و قلمرو يكي از مهمترين نكات طراحي مسكن است، و در جهت فراهم آوردن خلوت و امنيت نقش مهمي را ايفا مي كند. كنترل قلمرو در اختيار گرفتن فضا از طريق تعريف محدوده اي خاص است. قلمرو مي تواند ((خصوصي))(مثل فضاهاي باز خصوصي واحد هاي مسكوني)،((نيمه خصوصي))(مثل محوطه مشاع داخلي و خارجي در مجموعه هاي چند واحدي)، و ((عمومي))(مثل فضاهاي باز خيابان ها و ﭘياده روها) باشد. در حالي كه قلمرو ((خصوصي))مسكن معمولاً تعريف شده و كنترل شده است و نگهداري آن خوب انجام مي شود، قلمرو ((نيمه خصوصي)) اغلب مهم بوده و به شكل ضعيفي كنترل مي شود.[1]

با افزايش تراكم مسكوني معمولاً فضاهاي باز خصوصي هر واحد تقليل ﭘيدا كرده و زندگي مردم از جهت همجواري كالبدي فشرده تر مي شود، در نتيجه تعريف روشني از حريم و قلمرو در طراحي فضاهاي مسكوني اهميت فزاينده اي مي يابد. تقابل هاي ناخواسته اجتماعي بين ساكنين مي تواند در اثر ابهامي كه از تعريف ضعيف قلمرو هاي خصوصي و نيمه خصوصي ايجاد مي شود افزايش يابد. از طرف ديگر، تعريف روشن قلمرو و حريم مي تواند به افزايش شناسه، خلوت و امنيت كمك كرده و تقابل هاي اجتماعي و مشكلات همسايگي را تقليل دهد.[2]

ضوابط طراحي براي ((فضاهاي قابل دفاع ))(defensible space )كه توسط اسكار نيومن(oscar newman  )در كتابي به همين نام تدوين شده، ضوابطي است براي طراحي محيط هاي مسكوني امن با تراكم متوسط بالا.در اين ضوابط ((…سلسله اي از مكانيزم ها شامل ايجاد موانع فيزيكي يا نمادين، محوطه هاي باز تعريف شده،و امكان مراقبت، ﭘيش بيني شده كه در تركيب با هم يك محيط مسكوني را به كنترل ساكنين در مي آورند.))[3].بر اساس اين ديدگاه، يك فضاي مسكوني براي عده مشخصي از ساكنين، با تعريف دقيقي از حريم و سلسله مراتب فضاها، و با استفاده از موانع ((فيزيكي ))و ((نمادين))، طراحي مي شود.

دراين مجموعه ها جايگزيني ﭘنجره ها به گونه اي است كه مراقبت طبيعي از فضاهاي عمومي و نيمه خصوصي را تشويق مي كند، و همجواري آنها خيابانهاي عمومي را به كنترل ساكنين در مي آورد. يكي از مشكلات تحقيق نيومن انتخاب محدود نمونه هاي مورد مطالعه و عدم قابليت تعميم نتايج مطالعه حتي در فرهنگي است كه مطالعه در آن انجام شده است. در تحقيق وي تنها خانه هاي سازماني طبقات كم در آمد در گستره اي محدود مورد بررسي قرار گرفته است.

با وجود اينكه نتايج اين تحقيق به دليل توجه بيش از اندازه به راه حل هاي طراحي براي حل جرائم و نابهنجاري هاي اجتماعي مورد نقد فراوان قرار گرفت، ولي اصول مطالعه “فضاي قابل دفاع”هنوز به شكل وسيعي مورد توجه برنامه ريزان و طراحان نواحي مسكوني شهرهاي ﭘر جمعيت است. در بسياري از مجموعه هاي مسكوني در كشورهاي غربي بخصوص آنهايي كه با مهاجرت بوجود آمده اند، استفاده از دروازه هايي با كنترل از راه دور، سيستم هاي مدار بسته كامپيوتری، و نگهبان تمام وقت مورد اعتماد ساكنين رايج شده است.

تا چه حد اين اقدامات نمايانگر نگراني واقعي از جرم و جنايت است قابل ترديد است. در بسياري از موارد اين اقدامات حاكي از رايج شدن شيوه جديدي از سكونت، يا استفاده از نمادهايي براي ساختن شان اجتماعي براي گروههاي خاص اجتماعي براي گروههاي خاص اجتماعي و متمولين است كه ارتباط به بحث كلي تري در زمينه خصوصي سازي فضاهاي شهري در مقابل استفاده هاي عمومي دارد. در تهران نيز اخيراً در بعضي از محلات شهر استفاده از چنين روش هايي معمول شده است.

بكارگيري اين نوع مراقبت ها و ايجاد موانع فيزيكي سخت، اگر چه ممكن است در عمل مؤثر باشد، ولي تصويري روانشناختي از ناامني را در فضاي عمومي شهر و مناطق مسكوني به نمايش مي گذارد. نهادهاي محلي و مشاركت مردم مي توانند نقش مؤثري در برقراري امنيت مجموعه هاي مسكوني داشته باشند.

 

طراحی مجتمع زیستی

مقدمه

وجود همبستگي ميان استفاده كنندگان از مجتمع امري حياتي است. ايجاد و تقويت اين همبستگي تا حد زيادي در گرو وجود مشتركاتي نظير وابستگي‌هاي قومي، شباهتهاي فرهنگي، طبقه اجتماعي و مانند اينها در ميان استفاده كنندگان در مجتمع است. در ساية مشاركت استفاده‌كنندگان از مجتمع زیستی، اين همبستگي پيش از پيش تقويت مي‌شود. با وجود آنكه در تصوير ذهني اكثر ما از مجتمع ، عرصه‌اي خصوصي و داراي حريم در پهنة شهر با بافتي در هم تنيده نقش بسته است، اما هيچ كس انتظار ندارد كه مجتمع مكاني دژ مانند و نفوذ ناپذير باشد، آن‌هم به ويژه در زمان ما كه تكاپو، حركت و ارتباط بخش اجتناب‌ناپذيري از زندگي شهرنشينان است.

بر اين اساس توقع نفوذ پذيري از مجتمع ، حداقل براي استفاده كنندگان آن، امري خلاف انتظار  نيست. البته بايد توجه داشت كه نفوذپذيري مجتمع زیستی به معناي باز بودن آغوش بر روي همگان و تبديل شدن آن به گذرگاهي پرهياهيو نيست. بلكه اگر مجتمع ‌اي بتواند با اطراف به تبادل بپردازد و درون آن حركت، فعاليت و رشد جريان داشته باشد، آن‌گاه نفوذپذير تلقي مي‌شود. نخستين شرط تبادل آن است كه مجتمع بتواند با محيط اطراف پيوند برقرار كند.

يكي از راه‌هاي برقراري اين پيوند، نفوذ عناصر طبيعي و اجتماعی اطراف به درون آن است. در كنار نفوذ طبيعت، نفوذ مراجعه كنندگان به درون مجتمع نيز عامل ارتباط آن با محيط اطراف است. لذا امكان دسترسي از بيرون به درون آن، امري فراتر از نوعي نياز كاربردي است. بسته نبودن مجتمع ، شرط ديگري است كه زمينه‌ساز تبادل مجتمع با محيط اطراف و ضامن نفوذپذيري آن است. براي آنكه مجتمع بسته به نظر نرسد، نداشتن مرزهاي فيزيكي قطعي ضروري است.

در این فصل باتوجه به عوامل ماثر بر طراحی که تاکنون ذکر شد برنانه فیزیکی طراحی مجتمع زیستی عنوان شده و به طراحی سایت مجموعه و طراحی درونی بلوک ها پرداخته می شود.

با توجه به پاسخگویی به سوالاتی همچون:

برنامه فیزیکی داخلی واحد ها چیست؟برنامه فیزیکی محوطه چیست؟ چگونه در طراحی بلوک ها به مسایل اجتماعی و محیطی پرداخته می شود؟

در این سایت کاربری عمده مسکونی است .ریزفضاهای مسکونی شامل:واحدهای مسکونی،تاسیسات،فضای باز و روباز، با در نظر گرفتن نحوه قرارگیری بلوکهادرسایت مورد نظر، چگونگی دسترسی ها، محدوده بلوکها، نحوه شکل گیری طرح، موقعیت جغرافیایی سایت، اقلیم سایت که با توجه به اولویت های اجتماعی و محیطی طراحی شده اند.

 ملزومات طراحی مجتمع زیستی

مساحت سایت حدود 8 هکتار در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران (شرق میدان نور)واقع شده است. موقعیت و ابعاد زمین پروژه این امکان را فراهم می آورد که در مقیاس شهری و به عنوان یک شاخص تاثیر گذار عمل کند.

از آنجا که در طرح تفضیلی کاربری این قطعه زمین فضای سبز تعریف شده و با توجه به فقدان فضاهای سبز عمومی بزرگ مقیاس در سطح این منطقه و شهر تهران به عنوان یکی از مراکز تنفس شهری تعریف شده، به همین دلیل در نظر است قسمت اعظم این سایت به فضای سبز اختصاص یابد.

در کنار این عملکرد، عملکردهای مسکونی ، تجاری و فرهنگی در این مجموعه پیش بینی شده تا با ترکیب فعالیت های گوناگونی چون سکونت،خرید،کار و تفریح در ساختاری چند عملکردی و در ارتباط با فضای سبز مجتمعی زنده و پر انرژی در مقیاس شهری به وجود آید.

بدین ترتیب پیش بینی ارتباطات مناسب دسترسی های سهل الوصول از الزامات حائز اهمیت طراحی خواهد بود.

 

مجتمع مسکونی

در این سایت کاربری عمده مسکونی است .ریزفضاهای مسکونی شامل:واحدهای مسکونی،تاسیسات،فضای بازروباز و با در نظر گرفتن نحوه قرارگیری بلوکهادرسایت مورد نظر، چگونگی دسترسی ها، محدوده بلوکها، نحوه شکل گیری طرح، موقعیت جغرافیایی سایت، اقلیم سایت که با توجه به اولویت های زیر طراحی شده:

–  احترام به محرمیت واحدها

 • – تفکیک مناسب حوزه ها به ترتیب عمومی،نیمه عمومی،نیمه خصوصی وخصوصی
 • – درنظرگرفتن فضای پارکینک برای هرواحد
 • – امکان گرد همایی وتجمع همسایه ها درسایت
 • – امکان بازی کودکان درسایت
 • – امکان رویت محل بازی کودکان
 • – ایجادمکان های تفریحی برای همسایه ها
 • – اختصاص فضای بالکون به هرآپارتمان
 • – امکان استفاده هربلوک ازدو پله فرار ودو آسانسور
 • – طراحی لابی برای هربلوک
 • – درنظر گرفتن چند واحد تجاری برای مجموعه
 • – امکان استفاده از فضای سبز برای ساکنین
 • – اختصاص فضای تاسیساتی برای هربلوک
 • – اختصاص فضای جمعی وبرخورد همسایگی
 • – تفکیک فضای شب و روز درپلانها
 • – تفکیک حوزه های خشک وتر
 • – تفکیک ورودی ها

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های معماری کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع

 •    The new approaches in designing bio complexes are resting upon comprehensive interrelated-field models that have given more importance to balance between humanistic and environmental aspects of designing.
 • In other aspect, city life problems made using dense complexes irresistible.
 • Attention to effective humanistic and environmental elements in planning and designing could elevate the life quality in residential complexes.
 • The main question is how life quality could be elevated; and on this basis effective humanistic and environmental element in planning and designing on the elevation of life quality has been studied.
 • The first chapter includes generals of research steps, the main object titling “Elevation of life quality regarding the socio-biological stability”, and the main framework of research.
 • Second chapter includes the fundamental concepts of research dividing into 3 sub chapters, the first, explains the bio complex, second one covers the general concept of the essence of attention to social issues considering individual and group needs of residents on elevation of social relations, and the third part mentions the effective environmental elements on reducing the energy consumption and using of environmental potentials.
 • The third chapter is contributed to studies of field samples to analyze the positive and negative elements and their use. Fourth one is named “Recognition of effective elements on design of bio complexes”, and the recognition of design bed and fundamental needs is considered.
 • The fifth chapter is named “Analysis and evaluation of information”, and the information gained is being studies and the effective elements on design on the basis of the main question of research are being parted.
 • The sixth is called “bio complex”, by using the foresaid elements, the basics of design are clarified and the design alternative is considered. In the end, the overall sum of research and the references are mentioned.
 • This research shows that residential complexes could be the answer to the environmental needs and necessities in appropriate conditions.
 • The complexes are used as combined performances other than the planned ones, and could be used as the centralized point for related activities, for the current society has faced fast growth urbanism, has

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجتمع زیستی (مجتمع مسکونی)و پایان نامه بررسی قابلیت های مجتمع زیستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید