قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 370 بازدید

 رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

 

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

رامسر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

نگارش: علی دانا

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1ـ2 سؤالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1ـ3 فرضیه­های تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………. 5

1ـ4 ضرورت و اهمیت تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………… 5

1ـ5 انگیزه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1ـ6 اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ7 محدوده مورد مطالعه   …………………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ8 روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1ـ9 سازماندهی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………… 7

1ـ10 جامعه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-11 پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق) ……………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ12 بهره وران تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1ـ13 موانع و محدودیت­ها   …………………………………………………………………………………………………………… 10

1ـ14 مفاهیم و واژه­های اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2ـ2 تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان ……………………………………………………………………………………… 13

2ـ3طبقه بندی واحدهای اقامتی ………………………………………………………………………………………………………. 14

2ـ4 انواع تأسیسات اقامتی ………………………………………………………………………………………………………………. 15

2ـ4ـ1 هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2ـ4ـ1ـ1 انواع هتل ………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2ـ4ـ1ـ2 هتل آپارتمان ……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2ـ4ـ1ـ3 هتل های فرودگاهی …………………………………………………………………………………………………………. 16

2ـ4ـ1ـ4 هتل­های بیرون شهری ………………………………………………………………………………………………………. 16

2ـ4ـ2 اتاق و صبحانه …………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2ـ4ـ3 متل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2ـ4ـ4 مسافرخانه …………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2ـ4ـ5 زائرسرا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2ـ4ـ6 اتاق و خانه­های اجاره­ای …………………………………………………………………………………………………… 17

2ـ4ـ7 پلاژ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2ـ4ـ8 مجموعه­های مشارکتی زمانی …………………………………………………………………………………………….. 17

2ـ4ـ9 کاروان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ10 مراکز تفریحی …………………………………………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ11 خانه­های روستایی …………………………………………………………………………………………………………… 18

2ـ4ـ12 کمپینگ …………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2ـ4ـ13 واحدهای اقامتی سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. 19

2ـ5 تعریف برنامه­ریزی ……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2ـ6 سابقه برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………………………………. 19

2ـ7 ماهیت برنامه ریزی ………………………………………………………………………………………………………………. 20

2ـ8 اجزاء برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………………………………. 20

2ـ9 برنامه ریزی اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………………. 21

2ـ10 برنامه­ریزی گردشگری ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2ـ11 اهمیت برنامه­ریزی جهانگری ……………………………………………………………………………………………… 21

2ـ12 انواع برنامه ریزی جهانگری ……………………………………………………………………………………………….. 22

2ـ13 انواع برنامه­ریزی بخش عمومی …………………………………………………………………………………………… 22

2ـ13ـ1 برنامه­ریزی ملی ………………………………………………………………………………………………………………. 22

2ـ13ـ2 برنامه­ریزی محلی ……………………………………………………………………………………………………………. 23

2ـ15 تاریخچه گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………. 23

2ـ15ـ1 عهد باستان ……………………………………………………………………………………………………………………… 23

2ـ15ـ2 قرون وسطی …………………………………………………………………………………………………………………… 24

2ـ15ـ3 رنسانس ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2ـ15ـ4 انقلاب صنعتی ………………………………………………………………………………………………………………… 25

2ـ15ـ5 جهانگردی نوین ……………………………………………………………………………………………………………… 26

2ـ16 سابقه گردشگری درایران ……………………………………………………………………………………………………. 26

2ـ17 ایجاد تشکیلات توریستی درایران ……………………………………………………………………………………….. 27

2ـ18 تعاریف جهانگردی …………………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ19 گونه­شناسی گردشگری ………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ1 گردشگری قومی …………………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ19ـ2 گردشگری هنری …………………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ19ـ3 گردشگری تاریخی …………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ4 گردشگری طبیعت گرا ……………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ5 گردشگری تفریحی …………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ6 گردشگری کاری …………………………………………………………………………………………………………….. 28

2ـ20 انواع گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………. 28

2ـ20ـ1 انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد ……………………………………………………………………………. 28

2ـ20ـ2 انواع گردشگری از نظر موضوع ……………………………………………………………………………………… 29

2ـ20ـ2ـ1 گردشگری دریایی ………………………………………………………………………………………………………. 30

2ـ20ـ2ـ2 گردشگری فرهنگی …………………………………………………………………………………………………….. 32

2ـ20ـ2ـ3 گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه)………………………………………………………………………. 33

2ـ20ـ2ـ4 گردشگری زیست محیطی ………………………………………………………………………………………….. 34

2ـ20ـ2ـ5 گردشگری کشاورزی ………………………………………………………………………………………………….. 34

2ـ20ـ2ـ6 گردشگری تجاری ………………………………………………………………………………………………………. 35

2ـ20ـ2ـ7 گردشگری الکترونیک …………………………………………………………………………………………………. 36

2ـ21 رئالیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-21-1-1- تعریف رئالیسم ………………………………………………………………………………………………………. 39

2-21-1-2 -اصول فلسفه رئالیسم ………………………………………………………………………………………………. 39

2-21-1-3- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم ………………………………………………………………………………….. 39

2ـ21ـ2 پسامدرن و گردشگری ……………………………………………………………………………………………………. 40

2ـ21ـ2ـ1 پیشینه پسامدرنیته ……………………………………………………………………………………………………….. 40

2ـ21ـ2ـ2 پسامدرنتیه …………………………………………………………………………………………………………………… 40

2ـ21ـ2ـ3 گردشگری پسامدرن ……………………………………………………………………………………………………. 40

 

فصل سوم: وضعیت جغرافیایی

3-1- ویژگیهای طبیعی رامسر ……………………………………………………………………………………………………… 43

3-1-1-موقعیت جغرافیایی رامسر ………………………………………………………………………………………………. 43

3-1-2-اقلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-1-2-1-بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-1-2-2-دما ……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-1-2-3-بررسی مشخصات باد ………………………………………………………………………………………………… 47

3-1-3-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-1-3-1-گسل البرز ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-1-3-2-خاک منطقه مورد مطالعه  …………………………………………………………………………………………… 49

3-1-4-پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-1-5-کوههای رامسر ……………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-1-6-رودهای رامسر ……………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-2-ویژگیهای انسانی …………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-2-1-مذهب …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-2-2-زبان ………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-3-اشتغال …………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-4-ویژگیهای جمعیتی ………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-4-1-تعداد جمعیت …………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-4-2-ساخت جنسی جمعیت شهری …………………………………………………………………………………… 52

3-2-4-3-تعداد خانوار در شهرستان رامسر ……………………………………………………………………………….. 52

3-2-4-4-ساخت جنسی جمعیت روستایی ……………………………………………………………………………….. 53

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- روند شکل گیری مراکز اقامتی در شهرستان رامسر ……………………………………………………………. 56

4-2- یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3 – خانه های اجاره ای……………………………………………………………………………………………………………. 63

4-4 – تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه………………………………………………………………………. 66

4-4- 1- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66

4-4-2- سن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-3 –  میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………… 68

4-4-4 – شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

4-4-5- محل زندگی  …………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-4- 6 – علت گردشگر پذیری بالای شهر رامسر………………………………………………………………………. 71

4-4-7 – سهولت دسترسی…………………………………………………………………………………………………………… 72

4-4-8- توسعه مراکز اقامتی…………………………………………………………………………………………………………. 73

4-4-9- کیفیت مراکز اقامتی و نقش آن در گردشگری…………………………………………………………………. 74

4-4-10- مشکل عمده گردشگری رامسر …………………………………………………………………………………… 75

4-4-11- تاثیر مکان مناسب یک مرکز اقامتی در جذب گردشگر…………………………………………………. 76

4-4-12- میزان توجه به کیفیت خدمات در مراکز اقامتی  ………………………………………………………….. 78

4-4-13- مسافرین ورودی به رامسر …………………………………………………………………………………………… 78

4-4-14-تاثیر خانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتلها و سایر مراکز ………………………. 79

4-4-15- ضعف عمده و اساسی مراکز اقامتی شهر رامسر ………………………………………………………….. 80

4-4-16- سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر ……………………………………………………….. 81

4-4-17- سطح کیفی خدمات مراکز اقامتی ………………………………………………………………………………… 82

4-4-18- افزایش ظرفیت مراکز اقامتی ……………………………………………………………………………………….. 83

4-4-19-جلوگیری از روند رو به کاهش میزان گردشگر ورودی به شهر رامسر …………………………. 84

4-4-20- رفع مشکل گردشگری فصلی ……………………………………………………………………………………… 85

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  ارزیابی فرضیه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادها

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

5-2-ارزیابی فرضیات  ………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-3-ارائه راهکارها و پیشنهاد ها    …………………………………………………………………………………………….. 91

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر

چکیده

مراکز اقامتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش های صنعت جهانگردی همواره به عنوان ابزاری کار آمد درجهت توسعه وارتقاء گردشگری یک کشور ودرمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب می شوند.استان مازندران باتوجه به دارا بودن جاذبه های طبیعی و فرهنگی قابل توجه، پیوسته مورد توجه گردشگران بوده که در این میان شهرستان رامسر با داشتن پتانسیل های گردشگری متعدد در کانون توجه گردشگران داخلی وخارجی قرار دارد .

این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی-تحلیلی و استفاده ازمنابع کتابخانه ای وبازدیدمیدانی و همچنین بهره گیری ازابزارپرسشنامه ، جدول، نمودار، نقشه،بانکهای اطلاعاتی ومصاحبه داده های مختلف را جمع آوری نموده وسپس به صورت کمی وکیفی مورد تحلیل قرار داده است.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهدکه شهرستان رامسر در مجموع دارای 21 واحد اقامتی فعال تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بوده که روی هم رفته ظرفیتی معادل2846تخت رادر یک شبانه روز دارا می باشند.

از این تعدادمرکزاقامتی4واحد درمجاورت بادریا،12واحددرمناطق شهری،3مورد دربیرون شهرو2واحد اقامتی هم درییلاقات رامسرقراردارند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نیز گویای این موضوع می باشند که اکثر پاسخ دهندگان سهم خانه های اجاره ای رادر کاهش میزان مراجعه به هتل ها وسایر مراکز اقامتی زیاد دانسته و91درصد، این خانه هارا دارای بیشترین سهم از گردشگران وارد شده به رامسر قلمداد کرده اند ، همچنین 33درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه،توسعه مراکز اقامتی رادر مناطق ساحلی،29 درصد درمناطق جنگلی،21درصد درمناطق شهری و17درصد درمناطق روستایی مناسب دانسته اند.

واژگان کلیدی؛تحلیل جغرافیایی،مراکزاقامتی،گردشگری، برنامه ریزی،شهرستان رامسر

 

 

مقدمه

صنعت مسافرت وجهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب آمده وبسیاری از کشورها،این صنعت پویا رابه عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشدبخش خصوصی وتوسعه ساختار زیربنایی خودمی دانند. این صنعت شامل بخشهای مختلفی نظیرحمل ونقل،اقامت وپذیرایی بوده که هریک دارای زیر مجموعه های مرتبط باخود می باشند.

خدمات اقامتی نیز اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب و استراحت،با محوریت تجاری که درصنعت گردشگری و مهمان یاری به کار می رود. لازم به ذکر است بسیاری از نویسندگان کتب گردشگری بر این موضوع تأکید کرده اند که خدمات اسکان و پذیرایی درصنعت گردشگری یکی از پیچیده ترین و پویاترین بخش های این صنعت قلمداد شده و قدر مسلم اینکه، گردشگر با هر انگیزه ای به هرجاکه سفرکند  به محلی برای خواب، استراحت وخوراک نیازدارد، لذا خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه ای ازتشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاه های مجلل باشد یافقط به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. علاوه بر آن میزان تسهیلات وخدمات هتل ها ومیهمان پذیرها بازتابی از نیازها وسلیقه های مختلف مسافران ومیزان پویایی این بازار است.

از آنجایی که این گونه تأسیسات عامل موثری برای تقویت جهانگردی بین المللی محسوب می شود اهمیت دادن بدان هابایستی مورد توجه دولتها وبرنامه ریزان گردشگری قرار گیرد. با توجه به این موضوع ونقش کلیدی مراکزاقامتی درصنعت گردشگری،توسعه وگسترش انواع مختلف این قبیل تسهیلات،مستلزم تحلیل جامع ازوضعیت جغرافیایی مراکز موردنظروسایرعوامل تأثیرگذاربرآنها می باشد.برای دستیابی به موفقیت درمدیریت و توسعه تسهیلات اقامتی گردشگران، برنامه ریزی جهانگردی درتمام سطوح ضروری است.

تجربه جهانگردی دردنیانشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواندبدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانی رضایت بخش راحفظ کند. افزون برآن اشکال گوناگون توسعه جهت احراز موفقیت نیازبه تطبیق وسازگاری بامحیط وهمچنین حفظ روابط متقابل با اجزای سازنده اش دارد که هردومورد فوق نیز مستلزم لحاظ کردن امربرنامه ریزی است.

با توجه به شرایط شهرستان رامسر در زمینه گردشگری، این تحقیق در نظر دارد ضمن تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان ومنازل استیجاری موجود در شهرستان را مسرو شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های آنها، نقش این مراکز در برنامه ریزی گردشگری این شهررا موردبررسی قرار دهد.

 

ویژگیهای طبیعی رامسر

 موقعیت جغرافیایی رامسر

شهرستان رامسر در منتهی الیه غربی استان مازندران با مساحتی بالغ بر 730 کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی ‘20 050 و ‘50 050 طول شرقی و ‘20 و036  و ‘00 0 37 عرض شمالی جغرافیایی قرار گرفته است. این شهرستان از طرف شرق به شهرستان تنکابن ، از طرف غرب به شهر چابکسر از توابع استان گیلان ، از طرف جنوب به ارتفاعات کوهستانی البرز و  از طرف شمال به دریای خزر محدود می­باشد.

ارتفاع این شهرستان از 20- متر ارتفاع از سطح دریا تا بلندترین ارتفاع آن یعنی قله سماموس با 3620متر ارتفاع متغیر بوده و وسعت آن 730کیلومتر مربع می­باشد. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 68373نفر بوده که از مجموع این جمعیت 51256نفر ساکن شهرها و 17017نفر نیز ساکن روستاها می­باشند.

شهرستان رامسر مشتمل بر یک بخش مرکزی و 2شهر به نام­های رامسر و کتالم و ساداتشهر و 4دهستان به نام­های اشکور، جنت­رودبار، چهل شهیدان و سخت­سر می­باشد. در مجموع این 4 دهستان نیز شامل 204 روستا و آبادی می­باشند. پیرامون وجه تسمیه این شهر نیز گفتنی است که با تصویب هیأت وزیران در سال 1314 نام این شهر از سخت­سر به رامسر تغییر یافت.

 

 بررسی مشخصات باد

بادهای ساحلی

بادهای ساحلی جزو بادهای محلی منطقه طبقه­بندی می­شوند این بادها معمولاً هنگام روز از اوایل صبح تا بعد از ظهر به علت ایجاد مرکز پرفشار در دریا و مرکز کم­فشار در ساحل از دریا به سمت ساحل و برعکس هنگام شب از ساحل به سمت دریا می­وزند و این در صورتی است که منطقه مزبور تحت تأثیر جریانات جوی قرار نگیرد در غیر این صورت جریانات حاکم مانع عبور سیستم­های کم فشار و پرفشار در منطقه است. این بادها سبب می­شود  که بخار آب تبخیر شده از سطح دریا به سوی دشت و ارتفاعات نواحی جنوبی منطقه منتقل شود .

الف ـ بادهای غربی: این بادها تحت تأثیر توده هوای مدیترانه­ای بوده و از بادهای باران زا در سواحل دریای خزر است که باعث بارندگی­های زمستانی می­گردد از مشخصات رژیم بارندگی آن بارندگی ممتد و خفیف است که معمولاً چندین ساعت طول می­کشد.

ب ـ بادهای شمال غربی: این بادها تحت تأثیر توده هوای قطبی آتلانتیک شمالی بوده و از شمال غرب وارد کشور می­شود به نظر می­رسد که رگبارهای تند فصل بهار و پاییز تحت تأثیر این بادها رخ می­دهد. فراوانی و نوع باد از غرب به شرق کاسته می­شود.

ج ـ بادهای شمالی: این بادها تحت تأثیر توده هوای قطبی سیبری قرار دارد که از اواسط پاییز تا اواخر بهار در منطقه مورد مطالعه مشاهده می­شود این باد ذاتاً سرد و خشک است و برخورد آن با توده هوای مدیترانه در منطقه باعث نزول برف و باران­های وسیع در منطقه مورد مطالعه می­شود. با توجه به جدول شماره 3ـ3 به شرح زیر :…

 

کوه های رامسر

از نظر توپوگرافی کوه های رامسر جزءرشته کوه های البرز است که از ارتفاعات تنکابن شروع وبه ارتفاعات شهرستان رامسر درغرب متصل می گردد.این کوه هادارای پوشش جنگلی انبوه ومراتع مناسبی برای چرای دام بوده و مانند سایر مناطق البرز دارای معادن آهک،زغال سنگ وسرب می باشند.کوه های ارتفاعات این منطقه ازدوران سوم زمین شناسی چین خوردگی پیداکرده ودارای قلل مرتفعی می باشد.

مهم ترین ارتفاعات رامسر عبارتند از؛

کوه سماموس با ارتفاع بیش از3600متر بلندترین کوه ناحیه می باشد.شیطان کوه و زرود کوه بابیش از3000مترارتفاع،کوه زین پشت،کوه بن کوه،کوه سه براره،دیلمان کوه،وژک کوه،لپاسر کوه،بزابن کوه وخشچال کوه بابیش از 3.000متر ارتفاع از سطح دریا از دیگر کوه های این شهرستان می باشند.(عطوفت شمسی،1383،ص56)

 

رودهای رامسر

اکثر رودهای رامسر فصلی بوده ودرفصول پرباران دچارطغیان شده وتبدیل به رودی وحشی وسرکش می شوند امادرفصول گرم سال آرام می باشند.

بطور کلی رودهای رامسر دارای فاصله کمی بادریا بوده ومهم ترین آنها عبارتند از؛

صفارود که بسیار وحشی بوده وبه عنوان بزرگترین رود رامسر به چند شاخه نیز تقسیم می شود.از دیگر رودهای رامسر میتوان به ترک رود،نسارود،سرخانی رود،چالدره رود،پلنگ رود،رمک رود،شوراب سر رود،بریشی رودومیانحاله رود اشاره کرد.(عطوفت شمسی،1383،ص59)

 

خاک منطقه مورد مطالعه

براساس تقسیمات خاک­های ایران (جلال فاموری) خاک­های منطقه به شرح زیر می­باشند:

خاک­های قهوه­ای جنگلی:

طبقه­بندی سطحی این خاک از شاخ و برگ خزان کننده تشکیل یافته است که با داشتن هوموس از حاصلخیزی خاصی برخوردارند. بافت این خاک متوسط با ساختمان دانه­ای که در زیر آن لایه نازکی از خاکبرگ تقریباً سیاهرنگی قرار گرفته است.

خاک­های شبه پودزولی:

با خاک­های جنگلی در یک اجتماع دیده شده که در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب تا نیمه مرطوب تحت تأثیر پوشش جنگلی تشکیل شده است و بر روی تراس­های قدیمی و مخروط­افکنه رودخانه­ها نیز دیده می­شود و قابلیت نگهداری آب آنها متوسط تا زیاد است.

خاک­های قرمز و قهوه­ای مدیترانه:

بر روی سنگ آهک و ماسه سنگ تحت تأثیر آب و هوا تشکیل شده که مقدار مواد آلی آن در طبقات سطحش کم و رنگ طبقات نیز همرنگ باشد در اراضی ناهموار کوهستانی مشاهده می­شوند. که قابلیت زهکشی خوبی داشته و پوشش گیاهی آن حالتی بین جنگل و مراتع دارد. که جنگل­های بلوط نیز بر روی آن دیده می­شود. درنقاطی که شیب کمتری برخوردارند، باغات میوه مصنوعی ایجاد شده­اند (غفاری، 1370ص12تا16).

 

روندشکل گیری وگسترش مراکز اقامتی در رامسر

سرآغازایجاد مراکز اقامتی در شهرستان رامسر رامی توان مقارن با ایجاد هتل قدیم رامسر که در ابتدابه عنوان کاخ(سانتاریوم شاهی)پهلوی اول شناخته می شد تلقی کردکه باید آن را به نوعی دنباله ی احداث هتل ها وکاخ های ویژه خانواده شاهی واسکان میهمانان خارجی درپایتخت دانست.افتتاح این هتل در سال 1312به همراه احداث بلوار کازینو،رستوران دریایی،توسعه آبگرم های معدنی وهمچنین ارائه خدمات متنوع گردشگری روزدنیا سبب گردیدزمینه بسیار مساعدی جهت توسعه هرچه بیشتر شهرستان فراهم گردد.

پتانسیل های طبیعی قابل توجه این شهر از طرفی وتوسعه ساختار زیربنایی نظیر؛جاده های آسفالته،توسعه شبکه برق،سیستم دفع فاضلاب شهری وهمچنین گسترش شبکه آب آشامیدنی ازطرف دیگر شرایط مناسبی را برای رشدصنعت نو ظهور توریسم در رامسر فراهم آورد.باگذشت زمان وادامه روند رو به رشد گردشگری در این شهر رامسر به عنوان قطب اصلی گردشگری شمال کشور شناخته شده وسالانه میزبان سمینارهاوجشنواره های ملی وبین المللی فراوانی گردید.

با افزایش میزان گردشگر ورودی به این شهرکمبود ظرفیت این مراکز احساس گردیده واین امر موجب شد طی مدت کوتاهی چند هتل جدید با ظرفیت بیشتر وامکانات متنوع تر احداث گردند که از آن جمله می توان به هتل جدید رامسر،متل ساحلی خزروهتل خرم(کوثر حاضر)اشاره کردواین امر درحالی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای حال حاضر که در زمینه گردشگری پیشرفت قابل توجهی داشته اند در آن زمان هیچ یک از این امکانات را دارا نبوده اند.

سوابق اشاره شده فوق به عنوان پشتوانه ای برای گردشگری رامسر محسوب شده ونام این شهرستان را درنقاط مختلف ایران وجهان شناسانده و موجب شده تا به امروز صنعت گردشگری وبه ویژه بخش مراکز اقامتی گسترش دوچندانی را از لحاظ کمی وکیفی به خود ببیند.

این گسترش تا بدانجا ادامه پیدا می کند که به سبب ورود تعداد بالای گردشگر به این شهرستان ساکنین نیز می توانند با اجاره منازل خود در درآمد های حاصله سهیم باشند بررسی های به عمل آمده پژوهنده نشان می دهد در حال حاضر 21واحد اقامتی تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بادرجه بندی های کیفی مختلف درشهرستان رامسرفعال بوده که در صفحات آتی به بررسی اجمالی آنها پرداخته خواهد شد.

 

رامسر

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

 

نمونه ای از منابع

  • اسمیت، ملانی ونیکولامک لؤدو هاگارت هارت روبرتسون،1391،مفاهیم کلیدی درمطالعات گردشگری،ترجمه جعفرباپیری،تهران،انتشارات مهکامه
  • افتخاری،رکن الدین وعبدالرضا ومعصومه سادات افتخاری،1378،گردشگری وتوسعه درجهان سوم،چاپ اول
  • الوانی،سید مهدی وظهره دهدشتی شاهرخ،1373،اصول ومبانی جهانگردی،جلد اول،تهران،انتشارات بنیاد مستضعفان
  • الوانی،سید مهدی ومعصومه پیروزبخت،1386فرایند مدیریت جهانگردی،جلد دوم،انتشارات جهاد دانشگاهی
  • الوانی،سید مهدی،1385،فرایندمدیریت جهانگردی،جلد اول،تهران،دفترپژوهشهای فرهنگی
  • پاپلی یزدی،محمدحسین ومهدی سقایی،1385،گردشگری(ماهیت ومفاهیم)،چاپ اول،انتشارات سمت
  • تولایی،سیمین،1386،مروری برصنعت گردشگری،جلد اول،تهران،انتشارات سمت
  • جمشیدیان مهدی واکبرمهدی پورعطاآبادی،1379،مدیریت توریسم،جلد اول،اصفهان،انتشارات مانی
  • حلاجی ثانی،مصطفی،1376،توریسم در رامسر،تهران،انتشارت معین
  • حیدری،رحیم،1389،مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری،جلد اول،تهران،انتشارات سمت

 

جهت مشاهده و دانلود جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین و تاثیرات گردشگر در قزوین کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود گردشگری روستایی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود گردشگری چیست – اصول و مبانی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  اکوتوریسم، گردشگری و توریسم کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  اهمیت و شرایط گردشگری در اقتصاد جهانی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی کلیک کنید .

 

رامسر

www.washington.edu

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی توریسم
تعداد صفحات 118 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 5 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید