قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 111 بازدید

 حقوق متهم

در این پایان نامه قصد داریم تمامی مصادیق بررسی حقوق متهم وآزادی‌ های فردی در تحقیقات اولیه را خدمت شما عزیزان در 157 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

عنوان                                                              صفحه

چکیده  1

بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق متهم و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی         5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی          6

مبحث اول: حقوق          6

گفتار اول‌: تعریف حق    6

بند اول: تعریف لغوی      6

بند دوم: مفهوم اصطلاحي حق     6

الف) حق در اصطلاح فقه 7

ب) حق در اصطلاح حقوق          7

بند سوم: اقسام حق         8

الف) حقوق عمومی       8

ب) حقوق خصوصی      9

مبحث دوم: آزادی         9

گفتار اول: حق آزادی    9

بند اول: مفهوم لغوی آزادی        11

بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی    11

گفتار دوم: اقسام آزادی  14

بند اول: آزادیهای فردی 14

بند دوم:  آزادی مطلق    16

بند سوم: آزادی مقید      16

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی        16

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی    17

بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران        17

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی      18

مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی    19

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی        19

بند اول: لغوی    19

بند دوم: مفهوم حقوقی   19

الف) موسع        19

ب) مفهوم خاص            20

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی 20

بند اول: مراجع قضایی    20

بند دوم: ضابطین دادگستری        22

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی  24

مبحث نخست: مبانی نظری           24

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان 24

گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه          26

گفتار سوم: فرض بی گناهی        27

بند اول:  مبنای فرض بی گناهی   29

بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی     29

بند سوم: حقوق  و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی    31

گفتار چهارم: مصلحت گرایی      33

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز        33

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی            34

گفتار اول: مبانی فقهی    34

بند اول: قرآن    35

بند دوم: سنت معصومین  37

بند سوم: اجماع  (فتاوی فقها)      39

گفتار دوم: مبانی حقوقی 39

بند اول: قانون اساسی     39

الف) قانون اساسی مشروطیت      39

ب) قانون اساسی 1358  41

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت    41

بند دوم: قوانین عادی     42

الف) قانون مدنی            42

ب) قوانین دادرسی        44

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری         44

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373         45

ج) قوانین خاص 45

1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383    45

2- قانون تشکیل شرکت پست     45

3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383   46

4- قانون تجارت الکترونیکی      47

5- لایحه حریم خصوصی            48

بخش دوم: حقوق متهم و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در  اماکن خصوصی           50

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی   51

مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی 51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی            51

بند اول: مفهوم مکان خصوصی    51

الف) مفهوم مسکن         51

ب) مفهوم مکان خصوصی          52

بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی    54

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی 54

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد          55

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه          55

2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه       56

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی 57

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی            58

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران       59

مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی  60

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی        62

بند اول: صدور مجوز قضایی       62

بند دوم: ضرورت بازرسی           65

بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی         66

گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی     67

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی 67

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی        68

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی     69

بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی           69

فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی     71

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم           71

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی  72

بند اول: نظریه عدم اعتبار           72

بند دوم: نظریه تفصیلی   74

بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل 74

گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا         74

بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب 75

بند دوم: قرار مجرمیت    75

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت           76

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی        77

گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم        80

گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی         85

بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)     86

بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری         88

بند سوم: لایحه حریم خصوصی    89

بخش سوم: حقوق متهم و آزادی‌های‌ فردی‌ ناظر‌به تحقیقات‌ مقدماتی‌ در‌ حوزه ارتباطات‌ خصوصی       90

فصل اول: حقوق متهم درباره حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی  91

مبحث اول: حقوق متهم درباره حریم ارتباطات خصوصی 91

گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی      91

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی          91

بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی  92

گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی       95

بند اول: در اسناد بین المللی         95

الف) اسناد جهانی حقوق بشر در مورد حقوق متهم      95

ب) کنوانسیون های بین المللی     96

ج) اسناد منطقه ای          97

1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر      97

2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر      97

بند دوم: حقوق ایران      99

الف) در فضای واقعی     99

ب) در فضای سایبری     101

گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی    105

بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی          105

بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی  107

بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی            109

مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی      112

گفتار اول: صدور مجوز قانونی    112

گفتار دوم: ضرورت بازرسی       113

گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری 115

گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری       116

گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری          117

گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری      118

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی  119

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی           119

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی  120

گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا         127

بند اول: نظریه اعتبار قرار           128

بند دوم: نظریه بطلان قرار           129

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت           129

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات   130

گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات       131

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم           131

بند دوم: مجازات جرم    133

گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم 134

بند اول: فضای واقعی     134

بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی حقوق متهم در فضای مجازی   135

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک)     137

ب) قانون جرایم رایانه‌ای 137

گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات        137

گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری   138

گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات        139

گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات            140

فهرست منابع حقوق متهم     149

چکیده انگلیسی  155

بررسی حقوق متهم وآزادی‌ های فردی در تحقیقات اولیه

چکیده حقوق متهم :

حقوق متهم وآزادی­ های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء  قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم  را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی  ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است.

گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز،  بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

 

کلید واژگان: حقوق متهم وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم،  حقوق متهم

 

Abstract:  

Individual rights and freedoms (forbiddance of private locations and communications) are considered as international rules in today preliminary researchs and various international documents, statute and internal usual rules emphasize on observance of them in preliminary researchs. But, on the one hand the concept of private locations and communications of occused and their domains and also immunity range of these rights weren’t explained cleary in penal system and on the other hand, the immunity principle isn’t an invariable principle, but it requires social interests, houses inspection and private communications of accused with observance of legal principals and these regulations should be examined.

The other major issue is the execution assurance of these rights violation, the first execution assurance is just the validity of judicial actions resulted from violation of these rights: educational reasons, guilt and conviction decree, and some lawyers believe in invalidity of these reasone and others believe in full validity of these reasons. In terms of the validity of guilt and conviction resolution, there are the same probabilities. The second execution assurance of violating the forbiddance of private locations and communications, is just its crime-thinking in actual and metaphorical space, and the legislator in Islamic penal law and other special laws such as computer crimes, electronic trade and etc, accounts some of violation meanings as crimes, and responds to them with imprisonment and cash reward. But some of important meanings such as prohibited access to communications, prohibited transition, illegal inspection of houses  without entrance to them, confront with legal vaccum. So, this thesis with title of “individual rights and freedoms (forbiddance of house, transmission and dialogues) in preliminary researchs”, examines these issues.

Keywords: individual rights and freedoms, house immunity, private communications, preliminary researchs, accused.

 

مبانی نظری حقوق متهم

حقوق متهم: دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل می­گیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است.

که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز می­داند.[1] بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.

[1] رک: کاتوزیان ناصر‌، فلسفه حقوق‌، تهران،انتشارات بهنشر، چاپ سوم‌،1385‌، ج 1، ص 12-37

حقوق متهم

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع حقوق متهم

 الف) فارسی و عربی

 • ابوسعیدی مهدی، مبانی حقوق بشر، تهران دانشگاه تهران، 1385
 • آخوندی محمود‌، آیین دادرسی کیفری (‌اندیشه ها) ج 4‌، تهران‌، انتشارات مجد‌، 1384
 • آخوندی محمود‌، آیین دادرسی کیفری‌، «‌صلاحیت مراجع کیفری»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1386
 • آخوندی محمود‌، آیین دادرسی کیفری، کاربردی، تهران نشر میزان، چاپ چهارم، 1384
 • آخوندی محمود‌،آیین دادرسی کیفری، ج 1،تهران، ارشاد اسلامی، چ سیزدهم،1389
 • آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری (سازمان صلاحیت)، ج 2،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1386
 • اداره کل آموزش ضمن خدمت قوه قضائیه، پاسخ‌های کمیسیون آموزش به سؤالات مطروحه، تهران، اداره کل آموزش ضمن خدمت قوه قضائیه، 1382
 • آزمایش علی‌، تقریرات حقوق جزای اختصاصی، تهران، دوره کارشناسی ارشد جزاء و جرم شناسی، تهران، 79-1378
 • استوارت میل جان‌، رساله درباره آزادی، تهران، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، علمی و فرهنگی، 1363، ص 49
 • آشوری محمد‌، آیین دادرسی کیفری ج 2، و 1، تهران‌، انتشارات سمت، 1389
 • اصلانی حمید رضا‌، حقوق فن آوری اطلاعات نشر میزان‌، تهران‌، 1384
 • آقایی نیا حسین‌، جرائم علیه اشخاص‌، شخصیت معنوی‌، تهران‌، نشر میزان‌، 1387
 • امامي اسدالله‌، حقوق مالكيت معنوي، تهران، نشر ميزان،1386

حقوق متهم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی حقوق متهم وآزادی‌ های فردی در تحقیقات اولیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید