قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 434 بازدید

ادبیات و پیشینه تحقیق بهره‌ وری

 

ادبیات و پیشینه تحقیق بهره‌ وری

(تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران)

فهرست

مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………

2-2- مطالعات انجام شده­ی خارجي………………………………………………………………………………….

2-3- مطالعات انجام شده داخلي………………………………………………………………………………………

2-4- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….

مباني نظري

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………

3-2- مفهوم بهره­ وری و شاخص هاي آن ………………………………………………………………………….

3-2-1- شاخص بهره­ وری جزیي (PFP)…………………………………………………………………….

3-2-2- شاخص بهره­ وری كل(TFP)…………………………………………………………………………

3-3- اندازه ­گيري بهره­ وری کل عوامل……………………………………………………………………………….

3-3-1- روش­های غير پارامتري………………………………………………………………………………..

3-3-1-1- روش حسابداري رشد………………………………………………………………………..

3-3-1-2- روش شاخص عددي………………………………………………………………………….

3-3-2- روش پارامتري…………………………………………………………………………………………….

3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوري………………………………………………………………………

3-5- شاخص هاينس………………………………………………………………………………………………………

3-6- شاخص بهره‌ وری کراگ و هريس……………………………………………………………………………..

3-7- محاسبه بهره‌ وری کل عوامل تولید به روش مقداری………………………………………………….

3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار …………………………………………………………………………….

3-9- محاسبه موجودی سرمایه………………………………………………………………………………………..

3-10- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………….

3-11- داده های پانلی (تابلویی)………………………………………………………………………………………

3-12- آزمون های تشخیصی…………………………………………………………………………………………..

3-12-1- آزمون F(چو)……………………………………………………………………………………………

3-12-2- آزمون روش پاگان (LM)………………………………………………………………………….

3-13- آزمون ايستايي در داده­هاي ترکيبي……………………………………………………………………….

3-13-1- آزمون لوين و لين……………………………………………………………………………………..

3-13-2- آزمون آيم،پسران و شين……………………………………………………………………………

بهره‌ وری

منابع

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

ادبیات و پیشینه تحقیق بهره‌ وری

بهره وری چیست

 بهره‌ وری

بهره‌ وری به صورت عام نرخي از حجم ستاده به حجمي از نهاده­ی به کار  گرفته شده، تعريف مي­شود. در حالي­که اختلافي روي اين مفهوم عمومي وجود ندارد، در جستجوي ادبيات بهره­وري و کاربردهاي متنوع آن می­توان به اين نتيجه رسید که هدف و اندازه­گيري منحصر به فردي براي بهره­وري وجود ندارد (جيووانيني،نزو[1] 2001 :12-11).

اندازه­گيري بهره‌ وری هنگامي­که تنها يک ستاده با استفاده از يک نهاده توليد مي­شود، تقريباً ساده است. در اين حالت ستاده­ی هر واحد از نهاده­، يک معيار همه جانبه از بهره­وري است و آن مي­تواند مقايسه­ی عملکرد يک واحد توليدي يا صنعت باشد. در اين مورد بهره‌ وری اغلب با استفاده از معيارهاي بهره­وري جزیي اندازه­گيري مي شود؛ مانند ستاده هر واحد از کارگر يا هر واحد کار انجام شده يا ستاده­ی هر هکتار اندازه­گيري مي­شود. علي رغم اين­که استفاده از معيارهاي بهره‌ وری جزیي داراي محدوديت­هايي مي­باشد و عملکرد يک واحد توليدي را غلط نشان می­دهد، ولي چنين معيارهايي اغلب جايي که محقق مي­خواهد به محاسبه­ی اختلاف بهره‌ وری نيروي­کار و شدت سرمايه و ديگر عوامل رشد بپردازد، استفاده مي­شوند.

هنگامي که چند ستاده با استفاده از چند نهاده توليد مي شوند، اندازه­گيري بهره­وري مشکل­تر است. معيارهاي بهره‌ وری کل عوامل توليد از نهادها و عوامل توليد جهت محاسبه استفاده مي­کنند، بنابراين جهت اندازه­گيري عملکرد و مقايسه چند واحد توليدي و يا يک واحد توليدي داده شده در طي زمان، مناسب­تر مي­باشند. در حالت وجود چند ستاده و نهاده، بهره­وري کل عوامل توليد ممکن است نرخي از کل عوامل توليد شده به عوامل استفاده شده، تعريف شود (کولي و همکاران، 62:2005).[2]

اشتغال تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد. در اين فصل با استفاده از نظريات اقتصاددانان، در جستجوي عوامل تأثير گذار بر اشتغال هستيم. عواملي چون دستمزد پرداختي به نيروي­کار، موجودي سرمايه، بهره­وري نيروي­کار و بهره‌ وری کل عوامل توليد، بر اشتغال مؤثرند. يکي از عوامل مؤثر بر اشتغال، دستمزد پرداختي به نيروي­کاراست که از يک طرف افزايش دستمزد باعث افزايش انگيزه کارگران، افزيش عرضه نيروي­کار و اشتغال مي­شود، ولي از طرف ديگر براي کارفرما نوعي هزينه محسوب مي­شود و باعث کاهش اشتغال مي­شود.

ادامه مطالب بهره‌وری

رابطه بين موجودي سرمايه و اشتغال به مکمل و جانشين بودن موجودي سرمايه و نيروي­کار بر مي­گردد. جايي که موجودي سرمايه و نيروي­کار مکمل هم باشند، افزايش موجودي سرمايه با افزايش اشتغال همراه است و در جايي که نيروي­کار و سرمايه جانشين همديگر باشند، افزايش موجودي سرمايه باعث کاهش اشتغال مي­شود.

از عوامل ديگر تاثير گذار بر اشتغال، بهره‌ وری نيروي­کار و بهره­وري کل عوامل توليد مي باشد که اقتصاددانان در این زمینه به نتايج مختلفي دست يافته­اند. در اين پژوهش، بهره‌ وری کل عوامل توليد بر روي اشتغال طبق تجربيات اقتصاددانان مورد مطالعه قرار مي­گيرد.

در مدل چسبندگي قيمت به صورت نمونه، اشتغال در واكنش به شوك­هاي مثبت بهره‌ وری ، كاهش مي­يابد، به دليل اين كه قيمت ثابت دلالت به فروش ثابت دارد، بنابراين نيروي­كار كمتري احتياج مي­شود كه به سطح مفروض تقاضاي اسمي جواب دهد، پس منجر به كاهش اشتغال مي­شود؛ اما هنگامي كه واحدهاي توليدي اقدام به نگهداري كالاي بيشتر نمايند، آن­ها مي­توانند ستاده را نسبت به فروش گسترش دهند، علي رغم اين­كه چسبندگي قيمت وجود داشته باشد. بنابراین هزينه توليد جاري كاهش يافته و موجودي ذخيره افزايش مي­يابد و به انتظار فروش در آينده جواب داده خواهد شد. يعني در مقابل شوك يكسان، واحدهاي توليدي مي­توانند از طريق موجودي كالا، ستاده را نسبت به فروش گسترش دهند كه نتيجه آن استخدام بيشتر كارگران است (چانگ و همکاران[3]، 329:2009).

 

 بهره‌ وری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید.

 مفهوم و اهميت بهره وری شاخص های آن

واژه بهره‌ وری برای نخستین بار به وسیله فرانسواکنه[4] ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد. در سال 1883 فر انسوی دیگری به نام “لیتره” بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا[5] بهره وری را چنین تعریف کرد: “بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مجموع مقدار یا  مجموع ارزش عوامل تولید بدست می آید” (طاهری،20:1389).

در سال 1958 آژانس بهره وری اروپا[6] بهره‌ وری را درجه و شدت استفاده موثر از هریک از عوامل تولید تعریف کرد. همچنین این سازمان اعلام داشت که “بهره وری یک نوع طرز تفکر و دیدگاهی است بر این پایه که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها”
(طاهری 1389: 20).

در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن[7] در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است (طاهری،1389: 20):

“حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش های علمی به طوری که بهبود بهره­وری به کاهش هزینه­های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آهاد ملت، منجر شود.” از دید مرکز بهره وری ژاپن از زمان تأسیس در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون­ساز به جلو هدایت نمود که عبارتند از: افزایش اشتغال، همکاری بین نیروی­کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره­های بهبود بهره‌ وری  در میان مدیریت، نیروی­کار و مصرف­کنندگان”.

از اوایل شروع دهه 1970 بهره‌ وری یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که سطح سازمان ها و در سطح کشورها توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. مقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور تأثیر به سزایی بر روی سطح زندگی، تورم، بیکاری، سلامت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری در سطح جهانی دارد (طاهری،1389: 20) .

 

بهره‌ وری

منابع آماري

مركز آمار ايران  amar.sci.org.ir.

بانک مرکزي ايرانwww.cbi.ir

 

نمونه ای از منابع فارسي بهره وری

  • – اميني عليرضا,منصوري فرزانه (1387)، تحليل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکيک بخشهاي عمده اقتصادي ايران”، پژوهشنامه اقتصادي، شماره3، صفحات 139-121.
  • – باصري، بيژن و جهانگرد، اسفنديار (1385)، ” نقش فن آوري بر اشتغال صنايع کارخانه اي در ايران”، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال هشتم، شماره28، صفحات 85-61.
  • – بختياري صادق,يحيي آبادي ابوالفضل (1387)، ” تحليل تغييرات ساختاري در اشتغال و بررسي انتقال نيروي كار بين بخش هاي اقتصادي ايران”، مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 12، صفحات 76-55.
  • – خدا پرست، جلیل و موسوي، رضا و حكيمي پور، نادر و محمدرضايي، ایرج (1380)”بررسي مقايسه اي بهره­وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ” ناشر سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريز‌ي‌ ‌استان‌ فارس‌، معاونت‌ ‌هما‌هنگي‌ و برنامه‌ريز‌ي‌.
  • – خليلي عراقي سيدمنصور,سوري علي (1383)، ” تغييرات اشتغال برحسب تحصيلات شاغلان و عوامل موثر بر آن” پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 10، صفحات 60-31.
  • – درخشان، مسعود (1374)، ” اقتصاد سنجي”، جلد اول، جزء دوم، ناشر سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها.
  • – رحماني، تيمور و حياتي، سارا (1386)، ” بررسي فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري کل عوامل توليد”، فصلنامه پژوهشي هاي اقتصادي ايران، سال نهم، شماره33،51-25.
  • – رسولي نژاد، احسان و نوري، مهدي (1388)، ” اثر فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ايران” مجله تحقيقات اقتصادي، شماره89، زمستان88، صفحات 107-87.
  • – رمضان­پور، اسماعیل (1384)، “جهانی شدن اشتغال و اثرات آن روی اشتغال” تحقیقات اقتصادی، شماره68، صفحات 178-155.
  • – زراءنژاد، منصور و انواري، ابراهيم (1384)،” کاربرد داده هاي ترکيبي در اقتصاد سنجي” فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره2، شماره 4، صفحات118-68.

 

 https://era.ed.ac.uk

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش علوم اقتصاد
تعداد صفحات 53 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 250 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بهره‌ وری (ادبیات و پیشینه تحقیق بهره‌ وری)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید