قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 476 بازدید

 تکالیف اقلیت‌های دینی

بررسی فقهی و حقوق تکالیف اقلیت‌های دینی

بررسی فقهی و حقوق تکالیف اقلیت‌های دینی

2-1. تاریخچه اقلیت ها

2-2. عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی

2-3. اقلیت

2-4. اقلیت در اصطلاح

2-5. حقوق

2-6. واژه حق

2-7. مفهوم اصطلاحی حق

2-8. مفهوم حق در فقه

2-9. تعریف کفر و کافر

2-10. تقسیم کفار از دیدگاه اسلام

2-10-1. کفار کتابی

2-10-2. کفار غیرکتابی

2-10-3.  کفار ذمی

2-10-4. کفار مستأمن

2-11. تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی

2-12. مالکیت از منظر فقه اسلامی

2-13. ارتباطات اقتصادی با مسلمانان

2-14. امنیت اقلیت ها به لحاظ فقهی

2-15. اقلیت‏ها در عرصه اجتماع

2-16. احترام به شخصیت انسانی فرد

2-17. استقلال اقلیت ها از منظر فقه اسلامی

2-18. آزادی مراسم و شعائر مذهبی اقلیت های دینی

2-19. تشکیل انجمن و تشکل ها

2-20.  امنیت معابد و اماکن مقدسه

2-21. احوال شخصیه

2-22. تعریف احوال شخصیه

2-23. الزام و ابرام و کاربرد آنها در احوال شخصیه

2-23-1. اهمیت قاعده ی الزام

2-23-2.  مفاد قاعده ی الزام

2-23-3.  قاعده ابرام

2-23-4.  نتایج

2-24. وصیت

2-25. قضاوت

2-26. ازدواج

2-26-1.  ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان ؟!

2-26-2. اسلام زوجین

2-26-3. اسلام زوج

2-26-4. ازدواج مسلمین با زنان غیرمسلمان

2-26-5. ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و مسیحی

2-27. طلاق

2-28. دیات

2-29. ارث

 

فصل سوم: بررسی حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی

3-1. اقلیت از منظر حقوق بین المللی

3-2. مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل

3-3. اقلیت ها از منظر قانون

3-4. تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض

3-5. حق داشتن مسکن و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه

3-6. آزادی و حق برخورداری از کسب و کار و مالکیت مشروع

3-7. تشکیل انجمن

3-8. داشتن نماینده مجلس

3-9. احوال شخصیه

3-10. احوال شخصیه از منظر حقوقی

3-11. قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه

3-12. اهلیت

3-13. نکاح

3-13-1.  نکاح مرد مسلمان با زن کافر

3-13-2. نکاح مرد کافر با زن مسلمان

3-13-3. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر

3-14. مهریه

3-15. طلاق اقلیت های دینی

3-16. سر دفتران ازدواج و طلاق اقلیت های دینی

3-17. فرزند خواندگی

3-18. وصیت

3-18-1. اهلیت و تابعیت موصی و سایرین

3-18-2. حدود وصیت

3-19. ارث

3-19-1. ارث اقلیت های دینی از منظر حقوق مدنی

منابع و مآخذ تکالیف اقلیت‌های دینی

بررسی فقهی و حقوق تکالیف اقلیت‌های دینی

تکالیف اقلیت‌های دینی

تاریخچه اقلیت ها

احتیاج تبادل محصول فکری و مادی گروههای مختلف انسانی – از نظر خون ، زبان ، مذهب ، روح آمیزش، آشنایی بین ملت ها ، حس آزادمنشی ، اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروههای مختلف  نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمین های مسکون و کشورهای تشکیل شده ایجاب نموده است.

بر اثر همین اختلاط قهری ملت ها کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخصی و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشوری شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی و یا مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاص پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط بانطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور میداند و این مطالب در مورد کشورهای گذشته و شرایط قرون سابق بنحو بارزتری صادق بوده و سیستم سیاست نژادی و مذهبی توأم با تعصب و شدت بیشتری از طرف حکومت ها اجرا می شده است.

 

عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی

موضوع اقلیت ها در فقه اسلامی به هیچ وجه به عنوان بیگانه و یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارد مطرح نیست و همچنین هیچگونه زمینه ای برای مشکل اختلاف نژادی و اقلیتی که از نظر نژاد و زبان و یا عناصر دیگری (که تابعیت در حقوق معاصر بر اساس آن تعیین می گردد) با اکثریت اختلاف داشته باشد ، وجود ندارد.

برای توضیح این مطلب باید به مبنای حقوقی و نظریه خاص ایدئولوژی اسلامی در مفهوم تابعیت توجه داشت. در قانون و ایدئولوژی جهانی اسلام مسئله تابعیت و ملیت بر اساس خون و یا زبان و یا خاک و سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست. بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده جامعه اسلامی می باشد.

هر فردی که به عقیده اسلامی معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی محسوب شده و نژاد ، زبان و سابقه تاریخی وی به هیچ وجه در این زمینه مؤثر نیست.

 

بررسی فقهی و حقوق تکالیف اقلیت‌های دینی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

حقوق

حقوق دارای دو معنی است:

1- حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آنرا ترک نماید ، چنانکه گفته می شود ؛ حق نشستن ، حق مالکیت ، استعمال حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد حقوق مزبور را حقوق فردی نیز می نامند.

2- هقوق قواعدی گفته می شود که در روابط اجتماعی بین افراد حکومت می نماید که به آنها قوانین (بمعنی وسیع کلمه) نیز می گویند. استعمال حقوق در این معنی مجازی است و به اعتبار آنکه قواعد مزبور حکایت از حقوق فردی می نماید به آنها حقوق گویند. چنانچه که گفته می شود. حقوق ملل قدیمه ، حقوق اسلام و امثال آن. حقوق در این معنی همیشه به صیغه جمع استعمال می شود. بحقوق بمعنی بالا حقوق ذاتی نیز می گویند.

 

 واژه حق

تعریف لغوی حق براساس فرهنگ لغت عربی ، از نام های خدای تعالی ، ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد ، ضد باطل است.  و یاحق ( حَ – ق – ق) در قاموس لغت به معنای ثبوت ، ضد باطل و موجود ثابت  ، وجود ثابتی حق . وجود مطلق و غیر مقیدی که به هیچ قیدی تقیید نشده باشد ، یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است .

 

تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی

(فعالیت های اقتصادی و تجاری اقلیت های دینی)

اسلام به فعالیت های اقتصادی و امور بازرگانی به صورت یک ضرورت حیاتی که مصالح فرد و اجتماع از آن ناگزیر می باشد ارزش و اهمیت فراوان قائل شده و در موارد زیاد به توسعه فعالیت های مشروع اقتصادی توجه و تأکید نموده است .

پیامبر اکرم هرگاه با جوانی روبه رو می شد ابتدا از کار و حرفه وی می پرسید و هرگاه فرد بیکاری بود روی از او بر می گرداند و در صورتیکه مرد هنرمند و فعالی بود وی را مورد تشویق قرار می داد و می فرمود ارزش انسان بکار و حرفه او است.

کسانیکه بخاطر اشتغال به امور معنوی و عبادت دست از کار و کوشش برای تأمین نیازمندیهای زندگی کشیده اند هرگز رفتارشان با روش میانه روی اسلام وفق نمی دهد تا آنجا که پیشوایان دین فرموده اند :

«از پیروان ما نیستند کسانیکه دنیای خود را بخاطر آخرت خویش از دست بدهند »

«ثروت چه نیکو یاوری برای پرهیزکاری است

اسلام با واقع بینی خاص نه تنها فعالیت های اقتصادی را یک حق طبیعی و مشروع برای افراد و انسانهائی که از حق حیات بهره مند می باشند تلقی نموده اصولا آنرا بصورت وظیفه و امر ضروری در بقاء زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بشمار آورده است.

 

  اقلیت از منظر حقوق بین المللی

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد گرچه منشور ملل متحد به قسمتی از حقوق و آزادیهای اساسی افراد بشر توجه خاصی مبذول داشت ولی باز به مساله اقلیت ها بصورت خاص توجهی نشد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولین دوره اعلامیه خود اعلام کرد که :

« مصلحت عالیه جامعه بشریت اقتضا می کند که به آزار و ایذای افراد بشر و تبعیضات مذهبی و نژادی خاتمه داده شود ».

در اجرای این تصمیم کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت « اقلیت ها » جلوگیری از تبعیض در سال 1947 شروع و اقدام نمود. ولی اقدامات آن هرگز از تحقق و مطالعه جامع در مورد مسئله تبعیض و احیانا توصیه و تاکید تجاوز نکرد.

با این حال در نیمه دوم قرن بیستم مسئله اقلیت ها هنوز هم مورد توجه حقوق دانان بین الملل است در ابتدا باید به تعریف « اقلیت » بپردازیم. در رابطه با تعریف « اقلیت » در بخش تمهید ماده 28 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما جامع ترین تعریفی که مورد قبول همگان باشد توسط کاپوتورتی(capotoriti) ارائه شده است :

* « اقلیت ، عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ، ویژگی های متفاوت قومی ، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند ».

 

بررسی فقهی و حقوق تکالیف اقلیت‌های دینی

  نمونه ای از منابع و مآخذ تکالیف اقلیت‌های دینی :

 1. قرآن مجید.
 2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 3. نهج البلاغه .
 4. افراسیان ، فرهاد ، انجمن کلیمیان ایران ، نکاح و مهریه در فقه یهود و مقایسه آن با قانون مدنی ، تابستان 1388.
 5. امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 3 ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران 1391 .
 6. الحلی ، جعفر بن حسین ، تذکره الفقها تبریز ، المکیه الرضوی لاحیات آثار الجعفریه (بی تا) 3/73 – 38.
 7. ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، بیروت داراحیاء النزار العربی ، چاپ اول ، 416 / ه .ق).
 8. امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، چاپ پانزدهم ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، جلد چهارم ، 1377
 9. بجنوردی ، محمد حسن ، قوائد الفقهیه ، قم ، موسسه اسماعیلیان ، 1413 ه . ق.
 10. ترنبری ، پاتریک ، حقوق بین المللی و حقوق اقلیت ها ، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی – تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ 1341.
 11. تهانوی ، محمد علی ، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، بیروت ، مکتبه لبنان ناشرون ، چاپ اول ، 1996.
 12. سپهری ، محمد ، ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجاد (ع).
 13. سبحانی ، جعفر ، فروغ ابدیت ، جلد دوم.
 14. شهرستانی ، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ، ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی ، انتشارات اقبال.
 15. شهید اول ، لمعه دمشقیه ، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان ، جلد دوم انتشارات دارالفکر ، قم.

تکالیف اقلیت‌های دینی

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
تعداد صفحات 76 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی فقهی و حقوق تکالیف اقلیت‌های دینی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید