قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 192 بازدید

بد حجابی و پوشش نامناسب افراد

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بد حجابی و پوشش نامناسب افراد از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی را خدمت شما عزیزان در 176 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

فهرست مطالب بد حجابی
عنوان بد حجابی و پوشش نامناسب افراد از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده بد حجابی
بخش اول:

بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص باتاکید برجامعه ایران امروز

فصل اول:پیشینه حجاب درمیان اقوام باستان تاکنون  وحجاب در جامعه ایران امروز
مبحث اول:تاریخچه حجاب
گفتار اول:حجاب در اقوام باستان
گفتار دوم:حجاب در میان ادیان الهی
بند اول:پـوشش وحجـاب در آييـن زرتشت
بند دوم:پـوشش و حجـاب در آييـن يهـود
بند سوم:پـوشش و حجـاب در آييـن مسيحيـت
گفتار سوم:حجاب وپوشش زن در ایران باستان
بند اول:فـرهنـگ و لبـاس ايـران  باستـان در گـذر تاريـخ
بنددوم:پـوشش زن در ايـران  باستـان
مبحث دوم:حجاب در جامعه ایران امروز وتاثیر برخوردبا فرهنگ بیگانه
گفتار اول:پدیده تجدد وبرخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب
بند اول:زن در دوره صفـوی
بنددوم:پـوشش زنـان در دوره شاه عبـاس اول
بندسوم:حجـاب در دوره قاجـار
بندچهارم:دوره معاصر
گفتار دوم:تاثیر انقلاب اسلامی وعوامل پیدایش بی حجابی وبد حجابی در ایران امروز
 بند اول: عوامل روانی
بنددوم:عوامل فرهنگی
 بند سوم:عوامل اجتماعی
بندچهارم: عوامل سیاسی
فصل دوم:حجاب از منظر دین اسلام وبررسی ابعاد شرعی حجاب
مبحث اول:مقام وحرمت دختران وزنان ازدیدگاه اسلام وبررسی فلسفه حجاب 31
گفتار اول:نگاه اسلام به زن وشان او در اجتماع
گفتار دوم:فلسفه حجاب وپوشش در اسلام وایرادات وارده به آن
بنداول:مفهـوم لغـوی حجـاب
بند دوم:فلسفه حجاب
مبحث دوم:حکم حجاب و خودآرایی در اسلام وحدود آنها
گفتار اول:حکم پوشش در اسلام وسیره بزرگان دین
بند اول:حجـاب در قـرآن
بند دوم:ديـدگـاه  مفسـران
بند سوم:دلايـل روايـي
 بند چهارم:حجـاب از ديـدگـاه عقـل
بند پنجم:حجيّـت سيـره
بندششم:معافيت هاي پوششي در زنان
گفتار دوم:زیبا شناختی  پوشش  وحدود خودآرایی از منظر اسلام
بند اول:اهميـت رنـگ پـوشش در اسلام
بند دوم:حدود خود آرایی در سلام
فصل سوم:بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی
مبحث اول:بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی
گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی
گفتار دوم:آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب وعفاف
بنداول:کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی
بند دوم:کاهش انحرافات جنسی
بندسوم:استحکام بنیان خانواده وکاهش آمارطلاق
بند چهارم:افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد وپیشرفت در عرصه های گوناگون
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب وعفاف
بند اول: افزایش جرایم وجنایات جنسی  وجرایم مرتبط با امورجنسی ودرنتیجه کاهش آمارازدواج
بند دوم:سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق
بند سوم:کاهش امنیت  و آرامش عمومی وسلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء.
بندچهارم:افزایش آمار فرزندان نامشروع
مبحث دوم:بدحجابی درحوزه اخلاق اجتماعی
گفتار اول:بد حجابی؛ مرز میان انحراف ،جرم وگناه
گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی
بخش دوم:

آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن

فصل اول:آسیب شناسی فرهنگ حجاب وعلل گرایش برخی جوانان به پوشش ها و ظواهرنا متعارف
مبحث اول:عدم آشنایی بافرهنگ حجاب ونقش آموزش وپرورش(نظریه­های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی)
گفتاراول:تبیین نظریه­های یادگیری ومعاشرتهای ترجیحی وانطباق آن باعدم رعایت حجاب اسلامی
گفتار دوم: شيوه كسب رفتارهاي انحرافی مانند عدم رعایت حجاب  شرعی توسط فرد
بنداول:.خانواده
بنددوم: گروه همسالان(نظريه انتقال فرهنگي و معاشرت های ترجیحی)
بندسوم: خود تنظیمی
گفتار سوم: پاداشها و تنبيهات مؤثر درعدم رعایت حجاب شرعی
گفتار چهارم: عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر بر این پدیده در يك محيط خاص مانند مدرسه
مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی(نظریه تعارض فرهنگی)
گفتار اول:نظریه تعارض فرهنگی ونقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب
گفتار دوم:کارکردهای منفی رسانه ها وتاثیر آنها درتغییر ارزش ها وهنجارهای جامعه
بنداول.تحديد مفهوم جرم
بنددوم.ايجاد امواج جرم
 بندسوم.عادي سازي هنجارشكني
بندچهارم.اشاعه فحشا و بي بندوباري
بندپنجم. تضعيف اعتماد اجتماعي
مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل واجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی)
گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی
گفتار دوم:کنترل اجتماعی در اسلام
گفتار سوم:بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی
گفتار چهارم:آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب وتاثیر آن در عدم رعایت حجاب شرعی
بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب
بنددوم: تاثیر کنترل رسمی والزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی
بندسوم:نظریه برچسب زنی وآسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی
فصل دوم:راهکارهای پیش­گیری ودرمان بی­حجابی و ترویج فرهنگ عفاف
مبحث اول: پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب
گفتار اول:آموزش پدران و مادران
گفتار دوم:ساماندهی نظام آموزش و پرورش
گفتار سوم: دانشگاهها و مقابله با بد حجابی
مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری
بخش سوم:

مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص

فصل اول:مباني جرم انگاري در خصوص نحوه  پوشش  وظاهر اشخاص
مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی
گفتاراول:درمورد اشخاص مسلمان
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
مبحث دوم:حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهرمتعارف
گفتاراول:کارایی یا عدم کارایی ابزارکیفری
گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری
بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی
بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی یا بد حجابی
 گفتار اول:عنصر قانونی جرم
گفتار دوم:زن بودن مرتکب وچرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان
گفتارسوم:علنی بودن یا ارتکاب درمعابر و اماکن عمومی
گفتار چهارم:منظور از ظاهر شدن بدون حجاب شرعی:شمول یاعدم شمول حکم بر پدیده بد حجابی
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام
گفتاراول:تبیین مفهوم حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرم
بنداول:اصطلاحات و اقسام حرمت:
بنددوم:تبيين حدود اصل قانونى بودن جرم و مجازات
بندسوم:حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها
گفتاردوم:جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع ومآخذ بد حجابی
چکیده انگلیسی

بد حجابی و پوشش نامناسب افراد از دیدگاه حقوق جزا و جرم

چکیده پایان نامه بد حجابی و پوشش نا مناسب

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنيت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعايت حجاب شرعى» در سطح جامعه يکى از مهم ترين اين رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) يک رفتار بهنجار و رعايت آن يکى از ضروريات دين و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نيز با درک آثار منفى «عدم رعايت حجاب شرعى» و ضرورت رعايت آن،«عدم رعايت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسيارى از مشمولان اين جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.

حال با وجود پديده رايج «عدم رعايت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در ميان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با اين موضوع به نحو علمى برخورد کرده وريشه هاى آن شناسايى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.

بنابراين در اين تحقيق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعايت حجاب شرعى» از ديدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبيين وتحليل نماييم .پايان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود.

در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی  مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

واژگان کلیدی: جامعه اسلامی، عدم رعایت شئونات شرعی، تعزیر، انحرافات اجتماعی، پوشش و ظاهر اشخاص،بد حجابی

 

Abstract

Some of the misbehaviors in a given society have a close relationship with the order, security and moral health of that society and non-observance of hijab in the society is among the misbehaviors. In an Islamic society the observance of hijab is one of the normative behaviors and its observance is one of the religious obligation and an indispensible right of an Islamic society. Having understood the importance of its observance in the public, the legislator has criminalized its non-observance and has determined punishment for such a crime.  But many of such criminals are not aware of such a crime. However, with the generalization of the phenomenon of committing the crime it seems necessary to treat it in a practical way. This should be done through the identification of its root and presenting proper approaches. Ta paper deals whit the issue from the religious, Islamic law, sociological, physiological, legal and criminological perspective. The paper is divided into three parts. First part deals with historical, sociological and religious aspect of the issue in different religions and races as well as in Islam and Iran. Part two is devoted to the culture of hijab and to suggestion on the prevention of such crime. Finally, Part three deals with the intervention of criminal law in the clothing of individuals.

Key words: Islamic society, observance of Islamic norms, clothing of individuals, social disorders

بد حجابی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ بد حجابی

الف-کتب فارسی بد حجابی

 • آشنایی ، علی محمد ، حجاب در ادیان الهی ، اشراق ، قم ، 1373 .
 • آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، چ 4، ج 2، 1379
 • آقابخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،نشرتندر،چاپ اول1363
 • احمدی ، احمد، اصول و روشهای تربیت در اسلام ، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی 1364.
 • امین صارمی،نوذر؛انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگهای معارض؛تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا؛1380
 • پیكا، ژرژ ، جرم شناسی، ترجمه دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.1380
 • تاجيك، محمدرضا، گفتمان امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، نگاهي به مسائل امنيتي ايران،انتشارات امیر کبیر ،چ اول ، 1380
 • حداد عادل غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، سروش،ريال تهران، چاپ هفتم1378
 • حکيم الهي،مرتضی، زن و آزادي، تهران، فردوسي، چاپ دوم، 1382
 • دایره المعارف زن ایرانی ،به سرپرستی مصطفی اجتهادی ، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ ،چاپ اول،1382
 • شایق، عشرت، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا،www.Isna.com، ۱۳۸۵

 

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 178 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 240 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بد حجابی و پوشش نامناسب افراد از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید