قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 51 بازدید

باز زنده سازی روستایی

باز زنده سازی روستایی

2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستايي

2 ـ 2 ـ 2 باز زنده‌سازي در بافت‌هاي با ارزش روستايي

2 ـ 2 ـ 3 حفاظت و باز زنده سازی روستایی و اماكن و بافت‌هاي با ارزش روستايي

2 ـ 2 ـ 4 تحولات اقتصادي دهه هشتاد و آغاز رويكرد بازآفريني

2 ـ 2 ـ 5 مداخله در بافت روستايي

2 ـ 2 ـ 6 تعريف باز زنده سازی روستایی و مناطق آن

2 ـ 2 ـ 7 سطوح عملياتي پروژه باز زنده سازی روستایی

2 ـ 2 ـ 8 روند عمليات باز زنده‌سازي

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 درك ابعاد خاص فرسودگي

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 شناسايي منابع موجود

2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 حس مكان كالبدي

2 ـ 2 ـ 8 ـ 4 حس مكان كاركردي

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 مديريت عمليات باز زنده سازی روستایی

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ابعاد كليدي مديريت فضاهاي عمومي در عمليات باز زنده سازی روستایی

ـ تنظيم كاركردها و ميزان تأثير آنها بر هم

ـ برنامه حمايتي فيزيكي ، جريان‌هاي حمايتي ( ابقاء نگاه داشتن )

ـ سرمايه‌گذاري (سرمايه‌هاي جديد و منابع متداوم ) در فضاهاي عمومي

ـ تناسب و هم پايگي و هماهنگي مداخله

ـ مدلهاي مديريت فضاهاي عمومي

2 ـ 2 ـ 8 باز زنده‌سازي موفق

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 باز زنده‌سازي كالبدي

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 باز زنده‌سازي اقتصادي

2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 باز زنده‌سازي اجتماعي

2 ـ 2 ـ 10 اصول بازآفريني و باز زنده‌سازي موفق

2 ـ 2 ـ 10 ـ 1 اصل اول : بهبود تنوع كاربري (فعاليت )

2 ـ 2 ـ 10 ـ 2 اصل دوم : تشويق فشردگي

2 ـ 2 ـ 10 ـ 3 اصل سوم : ايجاد تراكم توسعه

2 ـ 2 ـ 10 ـ 4 اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسي

2 ـ 2 ـ 10 ـ 5 اصل پنجم : آفرينش پيوندهاي عملكردي

2 ـ 2 ـ 10 ـ 6 اصل ششم : ساختن يك سامانه هويتي مثبت

منابع باز زنده سازی روستایی

باز زنده سازی روستایی چیست

 

باز زنده سازی روستایی

 انواع مداخلات روستايي

بررسي دوره هاي مختلف مداخلات شهري و روستايي در كشورهاي توسعه يافته، تغييراتي را در تفكرات و شيوه اين مداخلات گويا مي‌باشد كه از عدم توجه به حفاظت اماكن و بافتهاي تاريخي تا توجه به حفاظت كالبدي و اجتماعي، مشاركت و ارزشهاي فرهنگي اينگونه بافتها مي‌گرايد.

 

باز زنده سازی روستایی در بافت‌هاي با ارزش روستايي

مراكز محلات در روستاهاي بومي ايران، فضاهايي واجد ارزش بسيار هستند. آن‌ها فضاهايي خوانا، قابل درك و داراي كيفيت‌هاي منحصر به فرد هستند. اين فضاهاي عمومي بسان ميدانچه‌هايي، واحدهاي همسايگي را به هم پيوند مي دهند و مكاني در خور براي بروز فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و سياسي فراهم مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه تمركز نيروها، اتفاقات، رويدادهاي مهم و با ارزش، پراكنده و سيال و غيره در اين مراكز است. مراكز محلات به واسطة عوامل فيزيكي و كالبدي از يك سو و عوامل انساني از سوي ديگر از كيفيت فضايي خاصي برخوردارند كه گويي قلب تپندة روستا هستند و شور و نشاط زندگي را با شريان هايي نظير گذرها و كوچه‌ها در كالبد روستاها تزريق مي‌كنند.

امروزه نقش مؤثر فضاهاي عمومي و جمعي مراكز محلات در طراحي سكونتگاه‌هاي روستايي ايران رنگ باخته است و از آنجا كه ارتفاي كيفي فضاهاي عمومي روستايي نظير مراكز محلات، تأثير مستقيم و اجتناب‌ناپذيري در ارتقاء كيفي سكونتگاه‌هاي روستايي دارد؛ اين پژوهش بر آن است تا با بازشناسي مراكز محلات در بافت‌هاي با ارزش روستايي ايران، گاهي براي احياي مراكز محلات در روستاها بردارد و به روستايي و به دنبال آن معماري روستايي بپردازد و از منظر تغيير شكل سكونت مردم يا فقدان سكونت حقيقي روستايي، ادله‌اي را براي وضعيت نابسامان كنوني بافت‌هاي روستايي بيان داشته و راهكارهاي خود كه به نظر مي‌توانند در تعيين سياست‌ها و تدون برنامه‌هاي آتي، به منظور مرمت و ساخت سكونتگاههاي روستايي گره‌گشا و سودمند باشند را در جهت برون رفت از وضع نابسامان موجود ارائه نمايد.

 

 حفاظت و باز زنده سازی روستایی بناها و بافت‌هاي با ارزش روستايي

چگونه ديدن و توجه داشتن به ارزش‌هاي كالبدي در روستاها و ارتباط بين ساكنان با اين ارزش‌ها، كه هويت فرهنگي را شكل مي‌بخشد، برداشت‌هايي را در ذهن هر بيننده ايجاد مي‌كند و نياز ارزش‌هاي دست ساخت و يا طبيعي به تعيين حريم و حفاظت و باز زنده‌سازي را به عنوان امري ضروري و طرح مي‌سازد.

در اين تعيين حريم، از يك سو ارتباط ميان ارزش‌هاي مكاني و ميراثي و صنعت گردشگري، و از سمت ديگر حفاظت و باز زنده سازی روستایی اين ارزشها براي توسعه پايدار مدنظر است.

ساكنان روستا، دستگاههاي دولتي و خصوصي ذيربط و همچنين گردشگران به عنوان نيروي اصلي حفظ و تعيين حريم در بافت با ارزش روستاها مي‌باشند كه نقش تعيين‌كننده‌اي را بر عهده دارند. امروزه طرح‌هاي توسعه و عمران روستايي در كشور بيشتر جنبة حقوقي و تقسيم عادلانة خدمات رفاهي و زيربنايي است كه در اين فرآيند حفاظت و باز‌زنده‌سازي بناها و بافت‌هاي تاريخي با ارزش روستايي مورد توجه قرار نمي‌گيرد و به كارشناسان و متخصصان در اين زمينه واگذار نمي‌شود و به همين علت هنوز گردشگري به عنوان يك صنعت در كشور ما جايگاه خاص خود را نيافته است. همه اين مشكلات و كمبودها ناشي از كمبود دانش فني، عدم برنامه‌ريزي جامع مالي در اين خصوص مي‌باشد.

رويكرد اين رساله حفاظت از بناها و بافت‌هاي با ارزش روستايي است كه براي احياء و توسعه پايدار نگاهي به جذب گردشگر متناسب با توانمندي‌هاي بالقوه در ارتباط ميان مكان‌هاي ميراثي دارد.

 

تعريف باز زنده سازی روستایی

باز زنده­سازي باز گرداندن و رساندن يک مکان به عنوان محلي براي زندگي و ارائه راهکارهايي براي ارائه زندگي دوباره به يک مکان و ايجاد فرصت براي افراد ساکن در محل، جهت بهبود خانه­هايشان يا ساخت خانه جديد با استفاده از کمکهاي مالي دولت و انجمن­ها و…. مي­باشد.

بهبود زندگي ساکنان روستاها به سه طريق تحريک اقتصاد و ايجاد آرايش فضايي و بازگرداندن نظم صورت مي­گيرد و راهکارهاي ارائه زندگي دوباره به يک مکان از طريق يافتن کاربريهاي جديد ساختمانهاي قديمي و ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي امکان­پذير مي­باشد. (Cowan,2005:329 )

 

 سطوح عملياتي پروژه باز زنده سازی روستایی

دو دسته عمليات کلي در پروژه باز زنده سازی روستایی صورت مي گيرد که شامل موارد ذيل مي باشد :

 1. برنامه ريزي و توسعه فيزيکي که بيشتر مربوط به ارتقاء فضاهاي عمومي و ارتباطات جمعي مي ­شود و مراحل ذيل را در بر مي گيرد :

ـ توجه به مشکلات موجود و فراهم آوردن اطلاعات و ارتباطات اجتماعي لازم

ـ برنامه ريزي و بهبود استانداردهاي فضاهاي عمومي

ـ مديريت بهينه دارايي روستاها

ـ بهبود استانداردهاي خانه سازي

ـ قانون گذاري زمين [1]

ـ برنامه ريزي زيرساخت و خدمات عمومي

 1. خانه سازي که بيشتر مربوط به بخش خصوصي و ايجاد فرصت براي افراد ساکن در محل، جهت بهبود خانه هايشان مي شود و مراحل ذيل را شامل مي شود :

ـ توجه به مشکلات موجود و فراهم آوردن اطلاعات و ارتباطات اجتماعي لازم

ـ تنظيم تراکم جمعيت متناسب با سطح پروژه

ـ تنظيم دارايي بازار [2]

ـ جمع­آوري قراردادها، سرمايه گذارها و افزايش سرمايه براي حل مشکلات وضع موجود (Belniak ,2008 )

 

 روند عمليات باز زنده سازی روستایی

روند باز زنده سازي 1. با شناخت و درک ابعاد خاص فرسودگي که هر گستره­اي به آن دچار است، آغاز مي­شود آنگاه ؛ 2. بايد منابع و مزيتهاي هر محله، همراه با موقعيتهاي خاص آن، بازشناخته شود؛ و دست آخر اين که ؛ 3. امور باز زنده سازي بايد با تعيين مسئوليت دقيق و مناسب گردانده شود تا به اين ترتيب اين اطمينان حاصل آيد که اين امر به خوبي پيگيري شده است.

باز زنده سازی روستایی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های معماری کلیک کنید.

نمونه ای از منابع باز زنده سازی روستایی

 • ـ انصاري، مجتبي، 1380، ارزشهاي باغ ايراني ( صفوي ـ اصفهان )، رساله دکتري معماري، تهران، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
 • ـ ايزدي، محمد سعيد، آبان 1388، مروري تحليلي بر سياست هاي نوسازي و بهسازي شهري دراروپاي غربي، سخنراني ارائه شده در دانشگاه ترتبيت مدرس ( منتشر نشده )
 • ـ بل سيمون، 1385، عناصر طراحي بصري معماري منظر، ترجمه : احمدي نژاد، محمد، اصفهان، خاک
 • ـ بهزادفر، مصطفي، 1386، هويت شهر: نگاهي به هويت شهر تهران، تهران، نشر شهر تهران
 • ـ بيکن، ادموند، طراحي شهرها، 1376، ترجمه: طاهري، فرزانه،  تهران، مرکز مطالعات وتحقيقات شهرسازي و معماري ايران
 • ـ پاکزاد، جهانشاه، 1383، راهنماي طراحي فضاهاي شهري درايران، تهران، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري
 • ـ پامير، ساري، 1389، آفرينش مرکز شهري سرزنده ـ اصول طراحي شهري و بازآفريني، ترجمه: بهزادفر، مصطفي، شکيبا منش، امير، تهران، دانشگاه علم و صنعت
 • ـ توسلي، محمود، 1381، ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشک ايران، تهران، انتشارات پيام، پيوندنو
 • ـ توسلي، محمود، بنيادي، ناصر، 1371، طراحي فضاي شهري 1، تهران، مرکز مطالعات تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
 • ـ توسلي، محمود، بنيادي، ناصر، 1372، طراحي فضاي شهري 2، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
 • ـ توسلي، محمود، تابستان 1382، اصل ارتباط درطراحي شهري، تهران، نشريه هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، شماره 14
 • ـ تيزدل، استيون، تنراک، هيث، تيم، زمستان 1379، به سوي احياي موفقيت آميز محله هاي تاريخي شهر، مترجم: خادمي، حميد، تهران، فصل نامه هفت شهر، شماره 1، صفحات 76 ـ 64
 • ـ تيزدل، استيون، تنراک، هيث، تيم، زمستان 1379، ارزيابي مجدد کيفيت محله هاي تاريخي شهري، ترجمه: خادمي، حميد، فصل نامه هفت شهر، شماره 2، صفحات 16 ـ 6
 • -…
 • -…

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باز زنده سازی روستایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید