قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 568 بازدید

انواع باران ، انواع بارش و بارش سالانه

 

انواع بارش و بارش سالانه

بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2- باران ………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-بارش ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش………………………………………………………………………………….

2-4-1-بارش کوهستانی…………………………………………………………………………………………………………

2-4-2-بارش جبهه ای……………………………………………………………………………………………………………

2-4-3-بارش سیکلونی…………………………………………………………………………………………………………..

2-4-4-بارش کنوکتیو……………………………………………………………………………………………………………..

2-4-5-بارش همگرایی…………………………………………………………………………………………………………..

2-5- بارش سالانه …………………………………………………………………………………………………………………..

2-6-.سیستم های سینوپتیک ………………………………………………………………………………………………….

2-7-چرخند يا سيكلون(Cyclone)………………………………………………………………………………………

2-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)……………………………………………………………………

2-9-سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

2-9-1-سوابق تحقیق در ایران………………………………………………………………………………………………..

2-9-2-سوابق تحقیق در جهان……………………………………………………………………………………………….

منابع جهت مطالعه بیشتر…………………………………………………………………………………………….

انواع باران ، انواع بارش و بارش سالانه

انواع-باران-و-بارش

فرآیند بارش

از لحاظ تعریف ، بارش (Precipitation) ،هرگونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد.بنابراین ،فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. معمولا بارندگی ،از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها بارندگی ایجادنکنند.فقط وقتی قطرات آب تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می شوند که برنیروهای شناور ی و بالادهنده ی قطرات آب در هوا فایق آمده و بارندگی انجام می شود.

وقتی مقایسه ای بین اندازه ذرات ابری که باران  از آن می بارد یا ابری که ایجاد باران نمی کند به عمل می آید،متوجه می شویم فرآیند و یا فرآیندهایی وجوددارند که هنوز شناخته نشده اند.

مساله مهم در فیزیک بارندگی این است که چرا بعضی از ابرها قطراتی به اندازه قطره باران درست می کنند و دیگر ابرها چنین کاری نمی کنند اگرچه تراکم مستقیم سبب ایجاد قطرات بزرگ نمی شود،اما برخورد و هم آمیزی قطرات با یکدیگر قطرات بزرگی را بوجود می آورد برخورد مکرر،قطراتی با اندازه باران  را تشکیل می دهد کار آیی هم آمیزی که سرعت رشد قطرات آب را در حالت تراکم و هم امیزی نشان میدهد مشخص شده است پس از اینکه قطرات به 04/0 میلی متر رسید رشد آنها بیشتر به علت هم آمیزی است تا تراکم.

در عرض های جغرافیایی میانه و زیاد ،ابرها آنقدر مرتفع هستند که درجه حرارت آنها در زیر نقطه انجماد است . در چنین ابرهایی قطرات کوچک آب و بلورهای یخ  به صورت توام وجوددارند . در این وضعیت چون فشار بخار آب بیشتر از فشار بخار یخ در همان درجه حرارت است لذا چنین به نظر می رسد که هوا از نظرقطرات آب در حالت اشباع ،و از نظر بلورهای یخ در حالت فوق اشباع است . با توجه به اینکه بخار آب بتدریج در اطراف یخ انباشته می شود کم کم هوا از حالت اشباع خارج شده و قطرات کوچک اب شروع به تبخیر می کنند.

این عمل آنقدر ادامه پیدا می کند تا تمام قطرات کوچک اب تبخیر شوند و یا آن که بلورهای یخ بقدری بزرگ شوند که از ابر خارج و به پایین سقوط نمایند.در طی سقوط ،گرم و ذوب می شوند و به عنوان قطرات باران در می آیند که با هم آمیزی ،درشت و درشت تر می شوند.این ÷دیده ،که معمولا در ابرهایی که دماهای آنها 10- تا 30- درجه سانتی گراد است به خوبی عمل می کند به نام پدیده برژورن(Bergeron) نام گذاری شده است (برژرون دانشمند هواشناسی نروژی است که برای اولین بار این پدیده راتوصیف نمود.) (علیجانی و کاویانی ،1371).

جهت مشاهده و دانلود   مونسون چیست و تاثیرات آن کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  سیل و سیلاب – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیلاب کلیک کنید .

 باران

مسلما باران آشنا ترین فرم بارندگی است اگرچه تعریف باران ساده است اما با توجه به توضیحات قبلی ،توضیح مبدا آن مشکل است بطور مختصر ،باران ها،نزولی هستند و به فرم قطرات مایع. ابرها منبع باران هستند گرچه همانطور که قبلا گفته شد تمام ابرها باران زا نیستند باران از تراکم قطرات آب در ابرها و بزرگ شده این قطرات به اندازه ای که بتواندبر نیروی شناوری  هوا فایق آیند نتیجه می شود به هر حال ، مقدار قابل توجهی از باران ،همان برف ذوب شده است ،بخصوص در عرض های جغرافیایی زیاد و یا در طول زمستان در عرض های جغرافیایی متوسط.

بدون توجه به اندازه قطرات در ابر ،وقتی قطرات آب به سطح زمین نزدیک می شوند ،دو عامل برروی اندازه های آنها تاثیر می گذارد :1)میزان تبخیر در طول مدت نزول،و 2) اثر اصطحکاک هوا برروی قطره سقوط کننده . در هوای نسبتا آرام ،اصطحکاک هوا محدود کننده اندازه قطرات است اگر در منطقه بارندگی ، هوا نیز در حال نزول باشد ( که  در بعضی  قسمت ها رگبارهای رعد و برق دار وجود دارد )،قطرات بسیار درشتی تشکیل می شوند.

بنابراین اندازه قطرات باران و شدت بارندگی ،تغییرات قابل توجهی دارند. بطور کلی ،شرایطی که سبب باران های شدید می شوند کوتاه مدت است ، در حالی که بارندگی های خفیف و معمولی که در اثر شرایط بلند مدت ایجاد می گردند پس در حالت کلی طول مدت بارندگی نسبت معکوس با شدت آن دارد.

باران با شدت بسیار خفیف، شامل قطرات بسیار ریز که به ندرت به زمین می سند ، باران ریزه (Drizzle) نامیده میشود اگر قطرات قبل از رسیدن  به زمین تبخیر شوند این حالت را مه گویند(علیجانی و کاویانی مباني انتشارات،1383).

 

انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش

1-بارش کوهستانی

2-بارش جبهه ای

3-بارش سیکلونی

4-بارش کنوکتیو

5-بارش همگرایی

 

انواع باران

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

 

جهت مشاهده و دانلود مئآندر، مورفولوژی و ويژگی های هندسی آن (موضوع ادبیات رودخانه کارون) کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود حوضه های رودخانه ای و حوضه آبریز کلیک کنید .

 

نمونه ای از منابع و ماخذ

  1. اسکورو، ژیزل ترجمه شهریار خالدی، 1382، آب و هوا و شهر ( محیط زیست شهری)
  2. انصاري،س،1382،بررسي سينوپتيكي سيستمهاي سيل زادر حوضه هاي آبريزمنطقه كهكيلويه وبویراحمد،پايان نامه كارشناسي ارشدجغرافياي طبيعي دانشگاه تربيت معلم،ايران.
  3. بابائيان،ايمان وهمكاران؛بررسي الگوي سينوپتيكي سيل تابستان١٣٨٠استانهاي گلستان وشمال خراسان،بولتن علمي مركزملي اقليم شناسي،سال اول،شماره پنجم،تهران،.١٣٨٠
  4. باقري،س،1372،بررسي سينوپتيكي سيستمهاي سيل زادرشمال ايران. پايان نامه كارشناسي ارشدژئوفيزيك دانشگاه تهران، ایران ص 25-10.
  5. بديعي،ربيع؛جغرافياي فصل ايران،جلداول،انتشارات. اقبال،١٣٧٢
  6. بريماني،احمد؛درياي مازندران،انتشارات دانشگاه تهران،.١٣٥٥
  7. بياتي خطيبي،مريم؛تحليل سينوپتيكي اقليم شمالغرب. كشور،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تبريز،١٣٧٤
  8. ثاقب طالبی، خسرو و ساجدی، تکتم و یزدیان، فرشاد، 1384، نگاهی به جنگلهای ایران، ناشر:موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات جنگل.
  9. جعفرپور، ابراهیم، 1381، اقلیم شناسی، دانشگاه تهران.
  10. چكيده سوابق سيل درايران،1374،دفترمطالعات وارزيابي آبخيز وزارت جهادسازندگي،ص10-3.

www.washington.edu

انواع باران ، انواع بارش و بارش سالانه

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تعداد صفحات 20 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 50 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و پیشینه تحقیق انواع باران ، انواع بارش و بارش سالانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید