قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 208 بازدید

اعتبارات اسنادی

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش ………………………………………………………………………………….4

بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه …………………………………………………………………………………5

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف …………………………………………………………………………………………………………………..8

گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی ……………………………………………………………………………………………….9

بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی …………………………………………..11

گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………12

بند اول: مزایا از نگاه کلی ………………………………………………………………………………………………………12

بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده …………………………………………………………………………………..13

الف) مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………13

ب) معایب …………………………………………………………………………………………………………………………..13

بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار ……………………………………………………………………………………..14

الف) مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………14

ب) معایب …………………………………………………………………………………………………………………………..14

بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی ……………………………………………………………………………15

گفتار اول: گشایش اعتبار ……………………………………………………………………………………………………….15

گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………..18

بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی …………………………………………………..19

گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون …………………………………………..19

بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….20

بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی)………………………………………..20

بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)………………………….21

بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه …………………………………………………………22

بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………22

بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا ……………………………………………………………………….23

بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران …………………………………………………………….24

گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………26

بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….26

بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار …………………………………………………………………………26

مسائل و پرونده های فصل اول: ……………………………………………………………………………………………….28

فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………………….33

 1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ……………………………………………………..33
 2. اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده ……………………………………………………………….34
 3. اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار …………………………………………………………………….35
 4. اعتبار اسنادی گردان ………………………………………………………………………………………………………….. 36
 5. اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال …………………………………………………………37
 6. اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………………………………………………………………………..37
 7. اعتبار اسنادی سبد خرید ……………………………………………………………………………………………………..37
 8. اعتبار اسنادی پوششی …………………………………………………………………………………………………………38
 9. اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال …………………………………………………………………………..38
 10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ………………………………………………………………………………………………39
 11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ……………………………………………………………………………….39
 12. اعتبار اسنادی ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………39

بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40

گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40

مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی

بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49

ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50

بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50

بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56

بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63

بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64

بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65

بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66

بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79

بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80

گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82

مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر

بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87

گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89

گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90

گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91

بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92

بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92

گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92

گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94

گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………100

اعتبارات اسنادی

تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی

در ماده 2 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مندرج در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی تجدید نظر سال 2007 میلادی، اعتبارات اسنادی به این شکل تعریف شده است: « اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده[1] نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. پذیرش پرداخت یعنی:

الف) پرداخت به محض رؤیت اگر اعتبار در مقابل پرداخت قابل استفاده باشد.

ب) قبول تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.

ج) پذیره نویسی براتی که ذینفع صادر نموده و پرداخت وجه آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده است.

عواملی که در این تعریف از اعتبار اسنادی وجود دارند به این شرح می توان بیان کرد:

 1. خریدار یا همان متقاضی اعتبار[2] یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش شود.
 2. بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به طور مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار[3] نامیده می شود به نفع فروشنده باز می کند.
 3. فروشنده کالا ویا انجام دهنده خدمات که پس از گشایش اعتبار اسنادی به او ذینفع اعتبار[4] گفته می شود واعتبار اسنادی به نفع او گشایش می شود. ذینفع همان ارائه دهنده ی اسناد می باشد.
 4. بانک پرداخت کننده وجه اعتبار که ممکن است بانک گشاینده یا کارگزار وی و یا یک بانک دیگر باشد که در اصطلاح به آن بانک تعیین شده[5] نیز گفته می شود.

نکته قابل توجه در این تعریف این است که تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان،مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی ذکر شده است.،چه این شرایط با قراردادپایه بین خریدار و فروشنده مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.

 

ماهیت اعتبار اسنادی

فراگیری و درک درست از ماهیت اعتبارات اسنادی در بکارگیری صحیح این ابزار تجاری نقش مهمی دارد. منظور از ماهیت، پی بردن به این مفهوم است که آیا اعتبار اسنادی در کدام یک از دسته بندی های وقایع و اعمال حقوقی، عقد یا ایقاع گنجانده می شود. همان طور که می دانیم وقایع حقوقی و حکم آن را قانون معین می کند و حتی در حدوث و تحقق بعضی از این وقایع اراده اساساً نقشی ندارد حال آنکه در ایجاد اعتبارات اسنادی در نقش اراده طرفین تردیدی نیست. در مورد اعمال حقوقی نیز که اراده در تحقق آن نقش دارد علت تمایز در میزان اراده ای است که در ایجاد آن کارگزار واقع می شود. آن دسته اعمال حقوقی که از حیث انعقاد شرایط و آثار، تابع اراده طرفین است عقد محسوب و ایقاع به آن نوع عمل حقوقی اطلاق می شود که تنها یک اراده در تحقق آن نقش دارد.

لذا از تعریف مندرج در اعتبار اسنادی و رویه حاکم بر بانک ها، چنین مستفاد می شود که تعهد مندرج در اعتبار اسنادی مستلزم توافق و تراضی و انعقاد قرارداد[6] است. بدین شکل که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام شرایط مورد نظر در واقع ایجاب عقد مذکور را به عمل می آورد. بانک نیز با توجه به شرایط قانونی و مقررات ارزی و امکانات خود ایجاب را قبول می کند. بدیهی است هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به ایجاد تعهد نیست. مجموعه اعمال مورد نظر عقدی است که نیازمند اراده طرفین(بانک و مشتری) است و به توافق در خصوص شرایط و چگونگی ایجاد و اجرای تعهد بستگی دارد.[7]

توسعه و تکامل تاریخی اعتبار اسنادی آشکار می نماید که این ابزار، ارتباط نزدیکی با برات دارد. وجه تشابه اعتبارات اسنادی با برات و به طور کلی با اسناد قابل معامله در اصل استقلال دیده می شود. مطابق این اصل اعتباراسنادی از معامله پایه ای که اعتبار از آن ناشی گردیده مستقل است. اسناد قابل معامله نیز به طور کلی از معامله ای که مبنای آن ها را تشکیل می  دهد مستقل اند. با این همه، اعتبار اسنادی با اسناد قابل معامله متفاوت است. چرا که سند قابل معامله سندی است که بر حسب قانون یا عرف تجاری از طریق قبض و اقباض یا ظهرنویسی به شخص ثالث با حسن نیت که برای آن عوضی داده قابل انتقال می باشد چندان که چنین شخصی سند را عاری از عیوبی که در مالکیت دارندگان قبلی بوده تحصیل می کند.

یک سند قابل معامله تعهدی بدون قید وشرط و منجز است. اما اعتبار اسنادی معمولاً این گونه قابلیت نقل و انتقال راندارد.اعتبار اسنادی تعهدی معلق و مشروط است. ایفای تعهد گشاینده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معینی از سوی ذینفع می باشد.[8] بنابراین در باب ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی باید گفت حقوق قراردادها تنها تا حدی حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل می نماید که اصول قرادادها با ماهیت ویژه اعتبارات اسنادی تعارض نیابد.

این ابزار تجاری محصول عرف تجاری است. اعتبار اسنادی یک وسیله منحصر به فرد و یا نوع جدیدی از ابزار خاص بازرگانی است که به دشواری بین دو مجموعه از دکترین های شناخته شده ی حقوقی یعنی حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاری(اسناد قابل معامله) جای می گیرد. اعتبار اسنادی نه قراداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض. بلکه پاره ای از اوصاف هریک از این دو با میزان قابل توجهی از خصایص ویژه خود این ابزار در یکدیگر در آمیخته اند و اعتبار اسنادی را شکل داده اند.

نکته پایانی در خصوص ما هیت حقوقی اعتبار اسنادی این است که اساساً در اعتبارات اسنادی بحث از طریقه و مکانیزم پرداخت است و تملیک یا تملّک مبیع و ثمن به نحوی که در بیع داخلی بحث می شود مورد گفت وگو نیست و از آنجایی که در این شیوه پرداخت بانک گشاینده اعتبار،مستقیماً یا از طریق بانک واسطه دیگر عهده دار اجرای تعهد اعتباری می شود و در واقع با صدور اعتبارنامه متعهد به وفای عهد خویش در مقابل ذینفع وپرداخت مبلغ اعتبار می باشد، تعهد مزبور را باید واجد اوصاف عقود عهدی دانست.[9]

 

 ویژگی ها،معایب ومزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

 ویژگی های اعتبارات اسنادی

اولین ومهم ترین ویژگی اعتبار اسنادی از دید فروشنده(ذینفع) این است که در صورت گشایش اعتبار،وی ارز حاصل از صادراتش را از بانک گشاینده می خواهد نه از وارد کننده. در واقع فروشنده به اعتبار بانک گشاینده کالا را برای خریدار ارسال می نمایدو در این روش بانک گشاینده اعتبار اسنادی،اعتبار خویش را جایگزین اعتبار خریدار می نماید. بدین ترتیب مهم ترین ریسک فروشنده به بانک گشاینده اعتبار اسنادی انتقال داده می شود. به همین علت است که بانک گشاینده تا تعهدات، وثایق و تضمینات لازم را از  خریدار اخذ ننماید و مطمئن نشود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمی کند.

دومین ویژگی اعتبار اسنادی این است که در طول تاریخ پیدایش تا به امروز با توجه به نیاز تجار، در انواع مختلفی شکل گرفته و افراد می توانند حسب نوع فعالیت خود از یکی از انواع اعتبارات اسنادی استفاده کنند. سومین ویژگی اعتبار اسنادی این است که هم در مورد کالا و هم در مورد خدمات کاربرد دارد.

چهارمین ویژگی اعتبار اسنادی همان طور که پیش از این نیز به اختصار بیان شد و در بخش های بعد هم به تفصیل بیان خواهد شد این است که پس از گشایش، یک معامله مستقل تلقی می شود یعنی از دیگر قراردادها به ویژه قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده وقرارداد بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار اسنادی مستقل است.

 

 مزایا و معایب استفاده از اعتبارات اسنادی

مزایا از نگاه کلی

– اعمال سیاست های خاص به عنوان مثال حمایت از بیمه های داخلی:در ایران طبق مقررات جاری، کالایی که از طریق افتتاح اعتبار اسنادی به ایران وارد می شود باید در ایران بیمه گردد یعنی قرارداد فروش براساس سی اند اف [10] منعقد شود. هرچند مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر می دارد که سند بیمه باید به همان پولی که اعتبار براساس آن گشایش می یابد صادر شود ولی طبق مقررات ارزی اداره نظارت بانک مرکزی ایران بیمه نامه ها باید به ریال صادر و حق بیمه آن به ریال پرداخت شود.

– نظارت بانک مرکزی به ورود و خروج ارز

در کشورهایی که نظام کنترل ارزی حاکم می شود،دولت(بانک مرکزی) از طریق مکانیزم اعتبار اسنادی راحت تر می تواند سیاست های ارزی خویش را کنترل کرده و به اجرا گذارد.[11] اعمال این کنترل از طریق صدور مجوزهای وارداتی انجام می گیرد و به منظور اطمینان از این که هیچ گونه پرداختی بابت کالای دیگری انجام نمی گیرد بانک مرکزی براساس مقررات کنترل ارزی آن کشور اقدام به صدور مجوز پرداخت می کند.[12]

– استفاده از مبالغ پیش پرداخت توسط بانک از زمان دریافت آن از خریدار تا زمان وصول اسناد از فروشنده و پرداخت کامل وجه به وی.

– استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری برای مدیریت

همان طور که پیشتر اشاره شد، از اعتبار اسنادی برای تضمین انجام معاملاتی استفاده می شود که خریدار و فروشنده نسبت به یکدیگر شناخت و اعتماد لازم را ندارند. پس از مدتی هنگامی که روابط آن ها بدون هیچ مشکلی تداوم یافت، طرفین می توانند بر سر استفاده از روش های هموارتر و کم هزینه تر نظیر وصولی های اسنادی و حساب باز به توافق برسند. با این حال ملاحظه می شود که طرف های تجاری به رغم برخورداری از روابط تجاری بسیار مطلوب سال ها از اعتبار اسنادی استفاده نموده اند. علت آن است که یکی از طرف های تجاری یا هر دو طرف مایلند از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری برای مدیریت بهره ببرند. فروشنده خواهد توانست بر پرداخت وجه کالایش سر موعد مقرر حساب کند و خریدار نیز اطمینان می یابد که کالا به موقع به دست او خواهد رسید و او می تواند برنامه ریزی هایی که برای فروش کالا در بازار داخلی کرده به انجام برساند.

 

مزایا و معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال

بند اول: مزایا 1. در مواردی که ذینفع قصد دارد کالایی را از تولید کننده خریداری و با افزودن مبلغی به عنوان سود،کالارا به خریدار بفروشد اعتبار اسنادی قابل انتقال راهکار مناسبی است. دراین حالت ذینفع می تواند با تحویل به موقع سیاهه خود( و در صورت وجود برات) مانع از روبرویی تولید کننده اصلی و خریدار نهایی شود و اجازه ندهد که افراد مذکور با دور زدن او مستقیماً با یکدیگر وارد معامله شوند.

 1. زمانی که ذینفع قادر نیست ضمانت لازم برای صدور اعتبار اسنادی به نفع تأمین کننده اصلی کالا را فراهم آورد و یا زمانی که نمی تواند بدون ارائه ضمانت مورد نیاز، خریدار نهایی(متقاضی) را ترغیب به تقبل پیش پرداخت نماید، انتقال اعتبار به عنوان یک روش تأمین مالی می تواند به ذینفع یاری رساند.بنابراین افراد واسطه بدون نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی خودشان اعتبار اسنادی معتبری را در اختیار فروشندگان کالا قرار می دهند.

 

تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی

 1. اعتبار اسنادی قابل انتقال یک اعتبار اسنادی مستقل است اما در عملیات اعتبار اسنادی اتکایی دو اعتبار اسنادی مستقل وجود دارند.
 2. برای اینکه اعتبار اسنادی قابلیت انتقال داشته باشد بایستی عبارت «قابل انتقال»[1] در متن اعتبار درج شود اما در عملیات اعتبار اسنادی اتکایی درج هیچ واژه و عبارتی ضرورت ندارد و فقط شخص واسطه و بانک وی از اعتبار دوم آگاهند.
 3. هنگامی که بانک انتقال دهنده اعتبار قابل انتقال، اسناد ارائه شده توسط انتقال گیرنده را از طریق بانک ابلاغ کننده خود دریافت می نماید، بلافاصله برای دریافت فاکتور ذینفع اصلی(اولی) به او مراجعه می کند. سپس این فاکتور جایگزین فاکتور انتقال گیرنده شده و به همراه اسناد دیگر برای بانک گشاینده اعتبار اصلی ارسال می شود. با این حال اگر بانک موفق به دریافت فاکتور صادره توسط ذینفع اولیه نشود براساس ماده 38 می تواند همان اسنادی را برای بانک گشاینده بفرستد که تحت اعتبار انتقال یافته از کارگزار خود دریافت نموده است. ولی در اعتبار اتکایی چنانچه بانک ابلاغ کننده به فاکتور صادره توسط ذینفع اول دسترسی نداشته باشد این مسئله به عنوان مغایرت محسوب شده و هیچ چاره ای به جز کسب موافقت بانک گشایش کننده در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل در اعتبار قابل انتقال نیازی به آن نیست که فاکتور در ابتدا از ذینفع گرفته شود اما در اعتبار اتکایی این اقدام احتیاطی بسیار مهم است.[2]
 4. در اعتبار اسنادی اتکایی بانک واسطه ریسک وی را پذیرفته و در واقع مشتری خود را تأمین مالی کرده است. اما در اعتبار قابل انتقال، بانک گشاینده ریسک خریدار را پذیرفته است.
 5. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، تغییر شرایط و الزامات اعتبار اسنادی اولیه در اعتبار انتقال یافته محدود به مجوز مندرج در ماده 38 یو سی پی 600 خواهد بود در حالی که در اعتبار اسنادی اتکایی انعطاف بیشتری وجود دارد.
 6. از نظر ریسک بانک از دیدگاه ذینفع اولیه و ثانویه نیز تفاوت هایی بین این دو نوع اعتبار وجود دارد.[3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

 • تذهیبی، فریده، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه، انتشارات جنگل،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی،چاپ اول، 1389
 • خرم، سید علیرضا، مدیریت خرید و سفارشات، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1392
 • رفیعی، محمد تقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوازدهم، 1391
 • زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی،جلد دوم، انتشارات ترمه،چاپ پنجم، 1392
 • زنگباری، ناصر، حقوق بانکی،جلد دوم، انتشارات روزبهان، چاپ اول،زمستان 1391
 • شیرازی، فریدون، مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)، انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ دوم، پاییز 1383
 • شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ سوم زمستان 1390
 • مزینی، مسعود و مهاجری تهرانی، محمد حسن، بانکداری بین الملل -2، انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، چاپ دوازدهم، پاییز1392
 • مسعودی، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم،1391
 • لنگریچ، رینهارد، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، نشر میزان، چاپ دوم،بهار1390

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اعتبارات اسنادی (آثار و احکام حقوقی) – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید