قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 154 بازدید

ازدواج با بیگانگان

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی را خدمت شما عزیزان در 145 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چكيده ازدواج با بیگانگان     1

مقدمه ازدواج با بیگانگان     2

فصل اول : مفاهيم و  كليات

مبحث اول : واژگان كليدي  5

گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج    5

بند اول : اهمیت ازدواج      6

بند دوم : اهمیت خانواده      7

گفتار دوم : تعریف تابعيت   9

بند اول : تعریف اتباع        11

بند دوم : تعریف بیگانه       12

بند سوم : تعریف احوال شخصیه       13

مبحث دوم : بیگانه در اسلام 14

گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران           16

گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران 18

گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان            20

گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران  23

بند اول : مهاجرین 23

الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)   23

ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)   23

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی   24

بند سوم : مقیمین و جهانگردان         26

الف: دارندگان پروانه اقامت 26

ب: بیگانه جهانگرد           27

فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان      29

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان       29

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان        31

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 33

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه          35

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج 35

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345  36

بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی         38

بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی            38

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه   39

بند اول : ضمانت اجرای کیفری        39

بند دوم : ضمانت اجرای مدنی          41

گفتار چهارم : ارزیابی نظرات          42

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد 45

گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران            46

گفتار هفتم : ثبت ازدواج     48

بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی        51

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی     54

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران        56

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی             57

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه    57

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی    58

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی         59

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی     59

گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران     60

بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور          60

بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور          60

مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه         62

گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور        62

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی            62

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی    63

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی           63

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران     63

بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور   63

بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور            64

گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه  64

بند اول : سابقه قانونگذاری  65

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345        66

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه    70

گفتار اول : از دست دادن تابعيت       70

بند اول : بروز تابعيت مضاعف        72

الف: تابعيت دولت متبوع قاضی        72

ب: تابعيت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی      72

بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر 73

بند سوم : محدویت در تملک            73

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی          74

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی           75

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه         75

گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی             84

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت           87

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعيت متفاوت            88

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعيت متفاوت  89

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه    92

گفتار اول : تحصیل تابعيت ایران بر اثر ازدواج            93

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه         94

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعيت شوهر ایرانی در تابعيت زن و فرزندان 94

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعيت قبلی خود و خروج از تابعيت ایرانی       95

فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعيت        99

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعيت زن در ازدواج با بیگانه     99

گفتار دوم : مبانی نظری تابعيت در خانواده      100

بند اول : وحدت تابعيت       101

بند دوم : استقلال تام تابعيت 102

بند سوم : استقلال نسبی تابعيت         102

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی 103

گفتار سوم : شناخت تابعيت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی        104

گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلی ایران           105

بند اول الف: تحمیل تابعيت شوهر     105

بند دوم ب: حفظ تابعيت ایران           106

بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر      106

بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر 106

گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 107

گفتار ششم : برابری در قوانین تابعيت ( نقد ماده 9 كنوانسيون)     109

مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه 114

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين      110

بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها             110

بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين           113

گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور             114

بند اول : شرایط شکلی ازدواج         114

بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج        115

گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران           115

بند اول : شرايط شكلي ازدواج          115

بند دوم : شرايط ماهوي      116

گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه    116

بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه   117

بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي     121

بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه       122

بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي   123

بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران  126

بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي     127

گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها            128

بند اول: مسئله نظم عمومي  129

بند دوم: تقلب نسبت به قانون 131

نتیجه     135

پیشنهاد   137

منابع ازدواج با بیگانگان      139

چكيده انگليسي      143

ازدواج با بیگانگان

فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

ممنوعیت ازدواج با بیگانگان از دیرباز بین برخی از ادیان و یا اقوام ملل مطرح بوده، یکی به دلیل مصنوعیت اعتقادی و دیگری به دلیل حفظ ملیت و اصالت نژادی و قومی.

به عنوان مثال در آیین یهود، ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بود و از بزرگترین گناهان به شمار
می آمد و در این ممنوعیت به هر دو عامل نظر داشتند. از طرفی آیین خویش را بهترین آیین دانسته و همۀ ادیان دیگر را باطل می دانستند و از طرفی دیگر فرزندان بنی اسرائیل را قوم برگزیده و محبوب خدا و برتر از هر نژاد دیگر می دانستند و فلسفۀ این تحریم را تأثیر منفی این ازدواج در «عبادت یهوه» خدای
بنی اسرائیل و همچنین موجب از دست دادن اصالت یهودی و عدم توانایی در سخن گفتن عبری
می دانستند.

اقوام و مللی هم که از نظر اعتقادی، خویشتن را برتر از همگان نمی دانستند، معمولاً در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان عامل دوم ( یعنی اختلاف نژادی و افتخارات ملی) را علت این ممنوعیت ذکر می کنند ملت هایی که اسیر حس ناسیونالیستی نیستند و تنها آیین صحیح را آیین خاص خویش می دانستند، هدفشان از اجتناب با بیگانگان تنها حفظ مصونیت اعتقادی است، لذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر تاکید بیشتری می کنند و به همین جهت تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان را می دادند؛

مثلاً در شرایطی که آنان می توانستند با این ازدواج، همسر خویش و بلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش درآورند، ولی هیچ گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان بیگانه را نمی دادند چرا که زنان از موقعیت ضعیف تری برخوردارند و در صورت ازدواج با بیگانه، احتمال متأثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است.

به ظاهر تلاش برخی از ملتها هم بر این بوده که فرزندان ملت آنان در محدودۀ خودشان رشد کنند و در نتیجۀ، نوامیس آنها بر اثر اختلاط لطمه ای نبیند و این یا به خاطر این بوده است که مردمان مشخصی از آنان دور بمانند، یا از عادات ناپسند به کنار بمانند و همچنین شاخۀ نژادی و کرامت آنها محفوظ بماند. بعضی از ملت ها زمانی آزاد بودند، ولی بعدها تغییر روش دادند. چنان که رومیان در آغاز، زنان بسیاری از ملل اطراف خود می گرفتند، ولی هنگامی که به قدرت رسیدند مردمان دیگر را بربر نامیدند و زنان خود را به بیگانگان نمی دادند و زنان بیگانه را برای خود نمی گرفتند.[1]

در آیین مسیحیت نیز همانند یهودیت، ازدواج با بیگانگان ممنوع است لیکن در این آیین تنها علت ممنوع ازدواج با بیگانگان حفظ مصونیت اعتقادی افراد می دانستند به همین جهت دربارۀ مردان که به صورت طبیعی از مصنوعیت بیشتری برخوردارند آن هم در صورتی که معتقد باشند که مرد می تواند همسر خود را به آیین مسیح در آورد، این ازدواج مجاز قلمداد شده ولی در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است. گو اینکه به احتمال قوي در همین تسامح جزئی نیز تحت تأثیر مکتب اسلام بوده اند.

ادامه فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

به هر حال، ازدواج با بیگانگان حتی در مورد مردان مسیحی نیز در صورتی که همسر او به آیین غیر مسیحی باقی بماند ممنوع است. در حالی که در آیین اسلام چنین نیست آیین اسلام از همان آغاز به عنوان یک آیین جهانی مطرح شد؛ چرا که پیامبر اکرم(ص) برای همۀ افراد بشر به عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث گردید مسلمانان
برعکس یهودیان، تبلیغ و جهاد در مسیر گسترش توحید و مسلمان شدن دیگر ملل را از همان آغاز، وظیفه خود می دانستند و فلسفۀ اصلی جهاد در اسلام نیز همین بوده است.

اسلام از همان آغاز با روح عصبیت و ملی گرایی و هرگونه نژاد پرستی مخالف بوده و کوشیده است تا گرایش های ناسیونالیستی را در میان امت اسلامی ریشه کن سازد و عملاً نیز پیامبر (ص) مسلمانان را از هر قوم و ملتی که باشند با یکدیگر برابر قرار داد و با افتخارات نژادی، به شدت مبارزه نموده است. تردیدی نیست که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودی که مطرح بود، مبتنی بر حس ملی گرایی و برتری قومی نبوده است بلکه بی تردید این ممنوعیت به جهت مصنوعیت اعتقادی مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگی اخلاقی و حفظ اصالت های خانوادگی بوده است.[2]

حقیقت این است که به حکم قرآن : « چیزهایی پاکیزه به آنها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام»[3] در اسلام حکمی بر خلاف عقل و فطرت اصیل انسانها وجود ندارد؛ هر آنچه پاک و برای آدمیان مفید است، حلال شناخته شده و هر آنچه ناپاک و برای بشر مضر است حرام می باشد بنابراین به صورت کلی، عقل
می تواند داور حلالها و حرامها در شرع مقدس اسلام باشد، گو اینکه در بعضی موارد جزئی ممکن است فکر بشر از درک خصوصیات آن عاجز باشد. در مورد ازدواج با بیگانگان نیز چنین است؛ اول اینکه اسلام بر تصورات واهی اقوام و ادیان مختلف خط بطلان کشیده و در بسیاری از مواردی که به بهانۀ بیگانه بودن شخص، حکم به ممنوعیت ازدواج با او داده اند اسلام ازدواج را جایز دانسته و مسلمانان را در انتخاب همسر، حتی از میان غیرمسلمان آزاد گذاشته است؛ البته مشروط به این که همسر برگزیده شده از غیرمسلمان، آلودگی دیگری نداشته باشد و همچنین اوضاع و احوال اجتماعی به ضرر مسلمانان نبوده باشد؛

یعنی فرد مسلمانی که با غیر مسلمان ازدواج می کند و همچنین جامعه اسلامی، از این ناحیه دچار مشکلات نشوند و آسیب نبینند به دیگر سخن، آیین اسلام غیر مسلمانان را مشمول حکم واحدی نمی داند، بلکه در این زمینه قائل به تفصیل است؛ یعنی ازدواج با کسانی را که دارای آیین آسمانی اند، هر چند در ادامۀ کار دچار انحراف عقیدتی نیز شده باشند در اصل مجاز شمرده و از سوی دیگر، فقهای اسلام ازدواج با کسانی را که دارای عقیدۀ توحیدی نیستند منع کرده است.

در آخر اینکه، فلسفۀ تحریم این ازدواج در قرآن و روایات، خوف تأثیرپذیری مردان و زنان مسلمان از غیرمسلمان و راه یافتن ضعف عقیدتی و اخلاقی آنان بر مسلمانان ذکر شده است. ولی از آن جا که این تأثیر پذیری در مورد مردان ( به خصوص در دوران حاکمیت اسلام) ضعیف تر است لذا در شرایطی که غیرمسلمانان ضعیف بوده و با مسلمانان قرارداد ذمۀ امضا کرده باشند، به مردان اجازه ازدواج به لحاظ شرایطی داده شده ولی از آن جا که زنان به صورت نسبی در معرض تأثیرپذیری جدی تری قرار دارند، از این ازدواج مطلقاً منع شده اند.[4]

ازدواج با بیگانگان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع ازدواج با بیگانگان

 • 1) آذرپور، حمید، حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدي، چاپ پنجم، دي 1382.
 • 2) آل کجبافت، حسین، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، نشر جنگل، جاودانه، چاپ هشتم، 1390
 • 3) ابراهیمی، محمد، ازدواج با بیگانگان، نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپخانه دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول،  1377
 • 4) ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، نشر بهتاب، چاپ كمالي، چاپ اول، 1386 و جلد دوم، انتشارات آگاه، چاپ مروي، چاپ اول، پاييز 1369
 • 6) الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ نهم، تابستان 1389
 • 7- ، تعارض قوانين، نشر مركز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول، 1386
 • 8) امامی، حسن، حقوق مدنی جلد اول، نشر کتابفروشی اسلامیه، چاپخانه اسلاميه، چاپ هجدهم، مهرماه 1376 و جلد چهارم،، نشر کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم، 1372
 • 9) ایرانی ارباطی، بابک، نظرات مشورتی حقوقی سال 1385 – 1342، نشر مجد ، چاپ دوم ، 1385
 • 10) بهنود، یوسف، احوال شخصیه، نشر انزلی، چاپخانه 2000، چاپ اول، 1369
 • 11) دانش پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، نشر،مرکز چاپ و انتشارات صحیفه وزارت امور خارجه، چاپ انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1381
 • 12) دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد چهارم (بسیطه، تبورک) نشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377
 • 13) سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، نشر میزان، چاپ هفتم، 1388، جلد دوم، نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1385
 • 13) سازمان ملل متحد ، مرکز حقوق بشر، کنوانسیون رفع اشکال و تبعیض علیه زنان ، ترجمه علیرضا اسد پور ، نشریه حقوق اساسی ، چاپ دانش ، شماره 5 ، زمستان 1385
 • 14)…
 • 15)…

ازدواج با بیگانگان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ازدواج با بیگانگان در حقوق ایران و رویه قضایی (اتباع بیگانه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید