قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 449 بازدید

ادبیات و مبانی نظری پارکینگ

ادبیات و مبانی نظری پارکینگ

2-1- مقدمه.

2-2- پيشينه ي تاريخي پارکینگ….

2-3- جاي پارك…                                                                    

2-4- فضا – ساعت…

2-5- جابجايي(واگردان)

2-6-عرضه پارکینگ….

2-7 -تقاضای پارکینگ….

2-8-تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ….

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربري و تقاضاي پاركينگ….

2-10- استخراج ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ….

2-11- گروهها و منافع متأثر از پاركينگ….

2-12- سطح توقف خودرو.

2-13- حريم و استانداردهاي فضاي پارك…

2-14- ترافيك….

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک….

2-16- مدیریت ترافیک….

2-17- تسهیلات ترافیک….

2-18- پارکینگ….

2-19- پاركينگ عمومي..

2-20- دسترسي به پاركينگ….

2-21-  برآورد پارکینگ لازم.

2-22- مشکلات احداث پارکینگ….

2-23- اشباع پارکینگ….

2-24- محل پارکینگ…. .

2-25-توليد سفر.

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد.

2-27- برنامه ریزی برای معلولین..

2-28- تقسيم بندي پارك حاشيه اي بر اساس مدت توقف….

2-29- استانداردهای خودرو.

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکنگ….

2-31-متوسط مدت زمان پارك :

2-32- محل هاي داراي اولويت براي انجام مطالعات پارك حاشيه اي..

2-33-اهميت احداث پاركينگهاي طبقاتي..

2-34- مقايسه هزينه هاي ايجاد يك واحد پار كينگ….

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور.

2-36- شاخص هاي مكان يابي كاربريهاي شهري..

2-37- تأسیسات پارکينگ….

2-38- سایر فضاهای پارکينگ ….

2-39-انواع پارکينگ….

2-40-تکنولوژی های جدید پارکينگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک…

2-41- مشکلات احداث پارکينگ ….

2-42- سازۀ پارکينگ ….

2-43-مدیریت پارکينگ ….

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکينگ….

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها

2-47- مكانيابي..

2-48-مکان یابی پارکينگ ….

2-49- اهميت مكانيابي صحيح در استقرار پاركينگهاي عمومي..

2-50- معیارهاي موثر در مکانیابی پارکینگ….

2-51- سيستم اطلاعات جغرافيايي..

2-52- استفاده از GIS در شهرسازي و برنامه ريزي شهري..

2-53- استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در حوزه حمل و نقل..

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ….

2-55-نتیجه گیری..

منابع

مبانی نظری پارکینگ

مقدمه:

با توجه به اينكه در اين پژوهش به بررسي وضعيت پاركينگ هاي عمومي در شهر لاهیجان و ارتباط آن با ساير كاربريها و عناصر شهري پرداخته خواهد شد و پيش زمينه اصلي براي ورود به مبحث اصلي، آشنايي با مفاهيم پايه مي باشد، در اين قسمت به تفضيل به بيان ادبيات پژوهش پرداخته خواهد شد.

جاي پارك

به فضاي پارك يك اتومبيل بدون در نظر گرفتن راهرو و ساير فضاهاي متصل به آن، جاي پارك مي گويند. (طالبي، 1376، ص5).

 فضا – ساعت

عبارت است از تعداد دفعاتي كه از يك فضاي پاركينگ براي مدت يك ساعت استفاده مي شود. (مختاري، 1387، ص 15).

 جابجايي(واگردان)

عبارت است از ميانگين تعداد دفعاتي كه يك فضاي پاركينگ توسط وسايل نقليه مختلف در يك دوره زماني مفروض مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان جابه جايي در مكان هاي پارك نشان دهنده ميزان كارايي استفاده از اين مكان ها مي باشد. (مختاري، 1387، ص 15).

عرضه پارکینگ

تعداد فضایی که در پارکینگ های حاشیه ای (مجاز) و خارج خیابان و معابر فرعی وجود دارند و برای رانندگان سواریهای شخصی قابل استفاده می باشند. (شفقی، 1387، 20).

 تقاضای پارکینگ

تعداد فضای مورد نیاز برای پارک کردن سواریهای شخصی در طول مدت توقف آنها در مقصدهای مختلف محدوده مورد مطالعه پارکینگ در ساعات مورد نظر. (شاهي، 1375، 93).

 

 تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ

براي مشخص كردن حداقل فضاي پاركينگ مورد نظر بايستي ميزان تقاضاي پاركينگ در نواحي مطالعاتي را به دست آورد. اساساً دو روش كلي براي اين كار وجود دارد كه عبارتند از:

الف) تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ عمومي بر اساس نيازهاي منطقه اي كه در اين روش نيازهاي نواحي جذب سفر بر اساس نوع كاربري محاسبه مي شود. از اين روش در شركتهاي مشاور شهرداري استفاده مي شود. با توجه به جامع بودن، اين روش داراي معايبي است كه عبارتند از :

 1. در اين روش به تمامي مراكز تجاري به يك شكل نگاه شده است. بطور مثال در مورد پاساژهاي تجاري از همان استانداردي استفاده مي شود كه در مورد آرايشگاه و يا تعميرگاه استفاده شده است.
 2. اين روش فاقد امكان پيش بيني و مدلسازي در مطالعات را دارد.
 3. اين روش نيازمند آماربرداري وسيع و گسترده مي باشد كه خارج از توان اين تحقيق است.

ب) روش ديگر تعيين ميزان تقاضاي پاركينگ عمومي بر اساس سفرهاي انجام شده است كه در اين روش هرگونه اطلاعات مربوط به تقاضاي سفر براساس مدلسازي رفتار سفر تعيين شده و سپس مراحل چهار گانه توليد، توزيع، تفكيك و تخصيص سفرها انجام و نتايج آن بر اساس تعداد سفر ، تعداد و نوع وسايل نقليه، زمان انجام سفر و هدف سفر به دست مي آيد (سازمان ترافيك تهران، ١٣٧1).

 

روابط مربوط به عرضه، كاربري و تقاضاي پاركينگ

در مطالعات جامع پاركينگ، محلهاي پارك رانندگان، مدت زمان پارك و مقصد بعد از پاركينگ، آمار برداري مي شود. بنابراين تعيين تقاضاي موجود در هر قطعه از مركز تجاري شهر (CBD) براي تعداد وسايل نقليه و فضا- ساعت مورد نياز امكان پذير خواهد بود.

ميزان تقاضاي كل با افزايش جمعيت، افزايش مي يابد؛ ولي در يك روند بسيار كندتر همراه با نزول در تقاضاي سرانه است. شهرهاي بزرگتر داراي وسايل حمل و نقل عمومي مناسبتر و جاذبه در خارج از مركز تجاري شهر هستند.

بسياري از مراكز تجاري داراي فضاي پاركينگ كافي هستند ولي نه در محلهاي مورد نياز. وجود مغازه ها، بانكها و ساختمانهاي اداري در هسته شهر علت بالا بودن قيمت زمين است كه از عوامل جلوگيري از احداث تسهيلات پاركينگ هستند و در عين حال براي آنها توليد تقاضا مي كند (بهبهاني، 1374، ص 343).

 

 استخراج ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ

براي مشخص كردن نياز به پاركينگ در منطقه مطالعاتي، ابتدا بايستي ميزان عرضه و تقاضاي را به طور جداگانه محاسبه نمود. يس از برآورد اين دو فاكتور، با تفريق تقاضاي پاركينگ از عرضه پاركينگ، ميزان نياز به پاركينگ در منطقه مشخص مي شود. تقاضاي پاركينگ تعداد پارك كننده هايي مي باشند كه جذب يك كاربري خاص مي شود.

منظور از عرضه پارکینگ نیز مشخص نمودن امکانات پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی است. میزان عرضه را می توان بر حسب تعداد خودروهایی که می توانند به طور بالقوه از مکان هاي پارکینگ استفاده نمایند، بیان نمود. این مکان ها شامل پارکینگ هاي حاشیه اي و غیر حاشیه اي از انواع مختلف مثل طبقاتی و غیره و پارکینگ هاي خصوصی، دولتی و عمومی می باشد.

با مشخص نمودن مناطقی که پارکینگ باید ممنوع گردد مثل حریم تقاطعها (فاصله 100 متر از تقاطعها) پارك ممنوع در نظر گرفته می شود، ايستگاههاي اتوبوس، مقابل پل ها و کسر نمودن آنها از طول كل خیابان، می توان میزان عرضه پارکینگ حاشیه اي را در هر ناحیه ترافیکی به دست آورد (ذکراللهی، 1380، ص 94).

 

گروهها و منافع متأثر از پاركينگ

گروهها منافع بسياري در رابطه و تحت تأثير پاركينگ قرار دارند. همراه با اين گستره منافع، مجموعه وسيعي از ديدگاههاي مختلف در مورد چگونگي حل مسئله پاركينگ وجود دارد.

برخي از اين گروهها و منافع عبارتند از:

بازرگانيهاي مركز شهر، رانندگان، مالكين، عاملين ناوگان تجاري، تاكسيها، وسايل نقليه اضطراري، حمل ونقل عمومي، مسافران دائمي، مالكين پاركينگهاي عمومي و گاراژها، پليس، مهندسان ترافيك و طراحان شهري و شوراهاي طراحي (بهبهاني، 1374، ص 339).

 

 سطح توقف خودرو

متوسط سطحی که برای توقف هر خودرو سواری در نظر گرفته می شود،14 متر مربع است.اگر متوسط تعداد سرنشین هر خودرو دو نفر فرض شود ،به طور متوسط ،هر سرنشین خودرو به حداقل 7 متر مربع از سطح شهر برای ایجاد پارکینگ نیاز دارد و چون خودرو وسیله ی نقلیه شخصی است،حداقل دو جای پارک برای آن لازم است.یکی در محل سکونت و دیگری در محل کسب و کار،یا محل هایی نظیر مراکز خرید و مرکز شهر.(سعید نیا،1390،29).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

www.washington.edu

جهت مشاهده و دانلود مکان یابی بیمارستان کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود جایگاه و اهمیت ایستگاه آتش نشانی در نظام کاربری اراضی شهری کلیک کنید .

نمونه ای از منابع فارسي

 • 1ـ احد نژاد ، م ، حیدری ، ع ، (1385) مکانیابی ، ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP  با استفاده از GIS ( نمونه موردی: زنجان) ، دانشگاه شمال ، بابلسر.
 • 2ـ احمدی،ز ،حسینی،ا،بررسی مسائل و مشکلات مدیریت پارکینگها و تأثیر آن بر ترافیک شهر مشهد،انتشارات شرکت پژوهشی – فرهنگی اندیشه سازان پویای سعادت،مشهد،1386
 • 3ـ اداره آمار و داده پردازی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری لاهیجان،آمار منتشر شده 1385
 • 4ـ اردلانی ،م ، ر ، (1381) ، شاخص های پارکینگ سلامت محور به نقل از سایت ( HTTP://www.hospitals-ir.com )
 • 5ـ بهبهانی ، ح  احمدی نژاد ، م ، ابوطالبی ، م ، (1384) مطالعات حمل و نقل ، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، تهران .
 • 6ـ بهبهانی ، ح ،وابوطالبی، (1374) مهندسی ترافیک تئوری و کاربرد، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ، تهران.
 • 7ـ بهبهانی ، ح و شاهی ، ج ، (1374) روشهای پیش بینی سفرهای شهری ، انتشارات دانشگاه یزد ، چاپ اول.
 • 8ـ پسته ، م و رضایی ، م ، (1364) پارکینگ و اثر آن در سیستم حمل و نقل شهری ، سازمان حمل و نقل و ترافیک اصفهان .
 • 9ـ پور احمد ، ا ، حبیبی ، ک ، محمد زهرایی ، س ، نظری عدلی ، س ، (1386) ، استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری ( مطالعه موردی : محل دفن زباله بابلسر ) ، مجله محیط شناسی ، سال 33 ، شماره 42 . تهران.
 • 10ـ پی کریست آ و ماری اسمیت ، س ،  سازه پارکینگهای طبقاتی ( برنامه ریزی – طراحی – ساخت – نگهداری و مرمت ) ، ترجمه: مهندس سعید شهیدی و مهندس نوشین افتخار زاده و مهندس حمید مستوفی ، ناشر مترجم ، بهار ، تهران. 1372
 • 11-…
 • 12-…
مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 66 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 750 KB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و مبانی نظری پارکینگ – پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید