قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 491 بازدید

تمرین برونگرا بر HSP70 و آنزیم های کبدی

تمرین برونگرا بر HSP70 و آنزیم های کبدی در دختران ورزشکار

آنزیم های کبدی

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1-کوفتگی عضلانی …………………………………………………………………………………………………….

2-2-1-1-کوفتگی حاد …………………………………………………………………………………………………..

2-2-1-2- کوفتگی عضلانی تاخیری ( DOMS)……………………………………………………………

2-2-2- پروتئین شوک گرمایی ………………………………………………………………………………………….

2-2-2-1- نقش و اهمیت پروتئین شوک گرمایی…………………………………………………………….

2-2-2-2- پروتئین های شوک گرمائی و ورزش……………………………………………………………….

2-2-2-3-تأثیر HSP بر مکانیسم های مختلف بدن……………………………………………………….

2-2-3-کبد…………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-3-1-لوبول کبدی…………………………………………………………………………………………………….

2-2-3-2- سطوح  کبد……………………………………………………………………………………………………

2-2-3-3-لوب های  و سگمنت های کبدی ……………………………………………………………………

2-2-3-4- رباط های  کبد……………………………………………………………………………………………….

2-2-3-5- عروق خونی کبد…………………………………………………………………………………………….

2-2-3-6- آنزیم های کبدی…………………………………………………………………………………………….

2-2-3-7- سایر آنزیم های دیگر در کبد………………………………………………………………………….

2-2-3-8- ارزیابی آمینوترانسفرازها………………………………………………………………………………….

2-2-4 -نقش ورزش درسلامتی……………………………………………………………………………………………

2-3-مروری بر مطالعات انجام شده و تحقیقات پیشین……………………………………………………………

2-3-1-پیشینه تحقیقات پروتئین شوک گرمایی………………………………………………………………….

2-3-2- پیشینه تحقیقات آنزیم های کبدی         ……………………………………………………………………

منابع  …………………………………………………………………….

 

آنزیم های کبدی

آنزیم های کبدی چیست

کبد

دومین ارگان بزرگ بدن وبزرگترین غده بدن وزنی حدود5/1 کیلوگرم دارد16سانتی متر طول ،28 سانتی متر عرض و 8سانتی متر ضخامت دارد .کبد در حفره شکمی وزیر دیافراگم واقع شده است.کبد ارگانی است که مواد غذایی جذب شده از لوله گوارش را پردازش می کند وآنها را برای استفاده سایر بخش های بدن ذخیره می کند.کبد حد فاصلی میان دستگاه گوارش وخون است.بیشتر خون آن از ورید پورت می آید ودرصد کمتری  از آن نیز توسط شریان کبدی تأمین می شود.(گایتون وهال،84).

تمام مواد جذب شده از طریق روده ها به جز لیپیدها کمپلکس )شیلو میکرون ها( که بطور عمده از طریق عروق لنفی انتقال می یابند از طریق ورید پورت به کبد وارد می شود.

موقعیت کبد در دستگاه گردش خون ،برای جمع آوری ،تغییرات وانباشت متابولیت ها ونیز خنثی ودفع کردن مواد سمی ،ایده آل است.پدیده دفع در صفرا صورت می گیرد.صفرا یکی از ترشحات برون ریز کبد است که در هضم لیپیدها اهمیت دارد ( گایتون، 1384 ).

کبد تولید پروتئین های پلاسما نظیر آلبومین وسایر پروتئین های ناقل نیز از کارکرد های بسیار مهمی برخوردار است .کبد توسط  کپسول  نازکی  از بافت همبند) کسپول گلسیون( پوشانیده  شده  است . این  کپسول  در  ناف کبد  یعنی  در محل  ورود  ورید  پورت  وشریان کبدی  به کبد  و خروج  مجاری  کبدی  راست  و چپ و عروق  لنفاوی  از  کبد، ضخیم تر می شود )ال کارلوس جان کوییرا [1]، 83).

 

 لوبول کبدی

عنصر ساختمان پایه  کبد ،سلول کبدی یا هپاتوسیت از ریشه یونانی کبد + سلولkytos است . این سلولهای اپی  تلیال، در صفحات  مرتبط  به  هم، تجمع  یافته اند.

لوبول کبدی از یک  توده بافتی چند ضلعی  به  ابعاد 7/0  ×  2میلی لیتر  تشکیل  شده  است. لوبول های  مختلف توسط  بافت همبند حاوی  مجاری صفراوی ساختار های  لنفاوی، اعصاب  عروق  خونی، مشخص  شده اند این  نواحی  که فضاهای  پورت  نام  دارند. در گوشه های  لوبول ها  واقع  شده اند .کبد  انسان در هر  لوبول دارای سه تا شش  فضای  پورت  شده اند. در هر فضای پورت  دارای  یک  ونول ) شاخه ای  از ورید  پورت ( یک  آرتوریول شاخه  ای از شریان کبدی) یک  مجرا( بخشی از سیستم مجرای  صفراوی و عروق  لنفاوی  است (لوییز کارلوس جان کوییرا، 87).

یک  مجرا) بخشی  از سیستم  مجرای  صفراوی ( و عروق  لنفاوی  است  ونول ، حاوی  خون  ورید های مزانتریک  فوقانی  و تحتانی  و ورید  طحالی  است. آرتوریول  حاوی  خون تنه  سلیاک  از آئورت  شکمی  است .

مجرا  که توسط  اپی  تلیوم  مکعبی  پوشانیده  شده  به صفرای  ساخته  شده  توسط  سلولهای  پارانشیمی ) هپاتوسیت ها(  را حمل  و در نهایت  درون  مجرای  کبدی  تخلیه  می کند.

یک  یا  چند رگ  لنفاوی، لنفی  را که در نهایت  به دورن گردش خون  می ریزد  حمل  میکند. تمامی ساختارهای  ذکر شده  توسط  غلافی از  بافت همبند در بر گرفته  شده فضای میان  این  صفحات، حاوی مویرگها یا همان سیوزوییدهای کبد است. مجاری کبدی در پورتاهپاتیس خارج می شود و پس از طی مسیر کوتاهی به هم می پیوندند و مجرا ی کبدی مشترکی را می سازند. طول مجرای کبدی مشترک در حدود 4 سانتی متر و در داخل لبه آزاد چادرینه کوچک به پایین می آید ، این مجرا در سمت راست خود یک مجرا از کیسه صفرا دریافت می کند و مجرای صفراوی را تشکیل می دهد که به آن مجرای صفراوی مشترک می گویند (اکبرزاده پاشا، 85 ).

[1] Ell carloos jon cooyra

 

رباط های  کبد

کبد توسط  پنج  رباط  به دیافراگم  و دیواره  شکمی  متصل  می گردد.

ناف کبدی  به  انحناء کوچک  معده  به وسیله  دولایه رباط  معدی کبدی  و به قسمت  باب المعده  و دوازدهه به وسیله رابط دوازدهه  – کبدی  متصل است تصور  میشود که کبد در این  شرایط  به وسیله  فشار  مثبت داخل  شکمی  اعمال شده  و از قسمت  فوقانی  و فشار  وارده  بر بالای  سطح  احشایی  به وسیله  چندین  ارگان  مجاور  نگه  داشته  می شود. این رباطها شامل  رباط  داسی  شکل ، رباط  مثلثی ، رباط کروناری ،  رباط  مثلثی ،رباط  گرد می باشد (گری ،88).

 

 عروق خونی کبد

سیستم وریدی کبد

ورید باب یا پورت که75 درصد خون کبدی را تامین می‌کند حاصل مواد غذایی جذب شده در دستگاه گوارش می‌باشد. این ورید از ناف کبد وارد و انشعابات آن در فضای پورت، وریدهای پورتال یا بین لبولی نامیده می‌شوند و انشعاب وریدهای پورتال در محیط لبولها منتشر شده و وریدهای توزیع کننده را بوجود می‌آورند .از وریدهای توزیع کننده انشعاباتی به نام وریدچه‌های ورودی خارج و به سینوزوئیدهای کبدی منتهی می‌شود. خون سینوزوئیدها به ورید مرکز لبولی تخلیه می‌گردد. از بهم پیوستن این وریدها ، وریدهای تحت لوبولی بوجود می‌آید. از بهم پیوستن این وریدها هم ورید کبدی بوجود می‌آید که آن نیز بنوبه خود، خون را به بزرگ %DA%AF” \o “سیاهرگ”سیاهرگ زیرین می‌ریزد ( گایتون و هال، 1384).

سیستم شریان کبدی:   شریان کبدی که شاخه‌ای از شریان سیلیاک می‌باشد، خون اکسیژن‌دار را به کبد حمل می‌کند. شریان کبدی نیز از ناف کبد وارد و انشعابات آن مسیر ورید پورتال را طی کرده و انشعابات نهایی آنها شریانچه‌های ورودی را بوجود می‌آورند که خون خود را به درون سینوزوئیدها می‌ریزند. در سینوزوئیدها خون شریانی و وریدی مخلوط شده و به ورید مرکزی تخلیه می‌شود.( گری ،88).

 

آنزیم های کبدی

آمینوترانسفرازها ، یک گروه آمینی را از یک آلفا اسید آمنه به یک آلفا کتواسید کاتالیز می کنند این انتقال برای متابولیسم اسید امینه ضروری است( وسیلیس موگیوس ،1388 : ،1388). حساس ترین و پرمصرف ترین آنزیم های تشخیصی کبد، آمینو ترانسفرازها هستند.اسپارتات آمینوترانسفرازها (AST یا SGOT) وآلانین آمینوترانسفرازها( ALT یا (SGPT) هستند.

این آنزیم ها به طور عادی داخل سلول های کبدی قرار دارند زمانی که کبد دچارآسیب می شود سلول های کبدی آنزیم ها را وارد خون می کنند، بالا رفتن سطح آنزیم ها در خون نشانه آسیب کبدی است. آمینوترانسفرازها باعث  کاتالیز واکنش های شمیایی در سلول ها می شوند که در آن گروه آمین از یک مولکول دهنده به مولکول گیرنده منتقل می گردد. به همین دلیل به آن ها آمینوترانسفراز گفته می شود. آلانین آمینوترانسفراز (ALT)که واکنش های زیر را کاتالیز می کند.

آلانین +آلفاکتوگلوتارات پیروات  <—– پیروات+ گلوتامات

گلوتامات +پیروات پیروات <——   آلفاکتوگلوتارات + آلانین

همچنین این آنزیم گلوتامات-پیروات ترانس آمیناز(GPT) نیز نامیده می شود. این آنزیم در کبد و کلیه ها به وفور در عضلات اسکلتی و قلب به مقدار بسیار کمی وجود دارد(وسیلیس موگیوس، ، 1388(  .نام دیگر شان ترانس آمیناز می باشد. آنزیم آسپارتات آمینوترانسفرازها (AST) نیز به نام ترانس آمیناز اگزالواستیک سرم (SGOT)نامیده می شود .همچنین آلانین آمینوترانسفراز (ALT) نیز به نام ترانس آمیناز پیرویک گلوتامیک سرم (SGPT) مشهور است.

بطور طبیعی در بخش های مختلف بدن از جمله کبد، قلب، ماهیچه، کلیه ومغز قرار دارند .این مسئله قابل توجه است که زمانی که این بافت ها دچار آسیب می شوند این آنزیم ها در خون یافت می شوند(وسیلیس موگیوس،  1388).

قسمت بیشتر ALT به صورت طبیعی در کبد موجود است و بیشترین غلظت این آنزیم در آن یافت می شود. بنا براین به دنبال آسیب کبد ،غلظت این آنزیم در خون بالا می رود. . ALT ویژگی کبدی بیشتری نسبت بهAST   دارد و عمدتا در کبد یافت می شود. ALT  در سیستول و میتوکندری سلول های کبدی یافت می شود ALT. سیستولیک با مصرف پیروات در گلیکولیز در ارتباط است و در حالی که ALT میتوکندریایی در انتقال آلانین به پیروات روند گلوکونئوژنز ارتباط دارد،  که ALT میتوکندریایی در قسمت کوچکی از فعالیت بافتی نقش دارد و در سرم ا نسان سالم نشان داده نمی شود.

.بیشترین مقادیر ALT در سیستول سلولهای پارانشیمال کبدی یافت می شود. در کبد وکلیه و به مقدار کمتری در قلب و عضله یافت می شود . نیمه عمر این آنزیم  47± 10ساعت می باشد.  میزان طبیعی این آنزیم تا حدود  56 واحد در هر لیترسرم)بخش مایع خون( و میزان طبیعی آنزیم  AST تا حدود40 واحد در هرلیترسرم می باشد( گایتون ، 1384).هنگامی که یک ورزشکار از استروئیدهای آنابولیک که به کبد آسیب می رسانند، استفاده کند نیز غلظت های آمینوترانسفراز سرم افزایش می یابد.

در نهایت، به دلیل اینکه آمینوترانسفرازها در عضله وجود دارند، لذا پس از فعالیت سنگین به خاطر آسیب تار عضله بیشتر است. به هر حال افزایش هر یک از امینوترانسفرازها در اثر فعالیت ورزشی نسبت به افزایش کراتین کیناز کمتر است(وسیلیس موگیوس،1388).

آنزیم های کبدی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری تربیت بدنی کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ورزشکاران کلیک کنید .

نمونه ای از منابع فارسی آنزیم های کبدی

 • اکبرزاده پاشا، حجت اله.(1385). “آناتومی و فیزولوژی پایه و کاربردی”. انتشارات گلبان.
 • اسماعیلی، محمد رضا.(1386). “اصول عمومی فعالیت های جسمانی “.انتشارات دانش افروز.
 • آقا علی نژاد، حمید.(1387). تاثیر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان  70 Hsp  و طول عمر موش ها ی مبتلا به تومور سرطان سینه،فصلنامه المپیک،سال شانزدهم- شماره  2 (پیاپی42) تابستان 1387 .
 • ال. کارلوس جان کوییرا (1383)،”بافت شناسی پایه”، ترجمه‌ی داریوش خلیلی، انتشارات سماط.
 • بی‌کرایدر، آندره سی. فرای؛ ماری ال، اوتول(1384)”بیش تمرینی در ورزش”. ترجمه ی سیاکوهیان، معرفت، احمد آزاد، سیروس چوبینه، تهران: انتشارات چکامه.
 • بختیار ترتیبیان،نوشین آزادپور(1387).”تأثیر یک نوع فعالیت هوازی منتخب با دو شدت متفاوت روی شاخص های التهاب و آسیب عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار” مجله علوم حرکت انسان.34-42
 • راس و ویلسون( 1387).” آناتومی و فیزیولوژی . مترجم :حق پرست، عباس. نشر سالمی- جامعه نگر.
 • رحمانی نیا ، فرهاد. بابایی، پروین .نخستین روحی، بابک (1386)، “پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی” ، انتشارات دانشگاه شمال.
 • ریچارد. وگل وین. میچل آدام(1388)”.آناتومی گری” .حسن زاده غلامرضا. ابوالحسنی فرید. بربرستانی محمد. جامعی سید بهنام الدین. اکبری، محمد. زنده دل ادیب درک. انتشارات خسروی.
 • جان ای بلیو(1388). “تمرین درمانی در آب “. نازیلا اکبرفهیمی. آزاده ریاحی. انتشارات تهران اوسانه.
 • فرانکس . دن و هاولی. ادوارد (1379).”حقایقی درباره آمادگی”، ورزش و تندرستی. ترجمه رحمانی نیا رجبی، رشت، انتشار راست دانشگاه گیلان.
 • طهماسبی بروجنی و همکاران(1387). “کاربرد spss درتربیت بدنی وعلوم ورزشی”، انتشارات نشرعلم وحرکت.
 • گانوک (2010).” فیزیولوژی پزشکی”. مترجمان: بدل زاده، کامران ، قاسمی، علی رستگار فرج زاده؛ انتشارات جهان ادیب و سینا طب.

 

آنزیم های کبدی

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 32 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 120 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تمرین برونگرا بر HSP70 و آنزیم های کبدی در دختران ورزشکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید