قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 464 بازدید

مکان یابی بیمارستان

 

مکان یابی بیمارستان

مکان یابی

فصل دوم: ادبیات و مستندات، چاچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه       9

2-2 مکان یابی  10

2-3 ویژگی های موثر بر مکان یابی         11

2-4 انواع مدل های مکان یابی به روش کیفی و کمی        11

2-4-1 مدل کیفی        11

2-4-1-1 نمره دهی      11

2-4-1-2 روش فازی     12

2-4-2 مدل کمی         12

2-4-2-1 مدل های مکان یابی روی سطح 13

2-4-2-2 مدل های مکان یابی روی شبکه 13

2-5 انواع مراکز خدمات درمانی    13

2-5-1 اراضی خدمات درمانی      13

2-5-2 سرانه کاربری درمانی       14

2-6 بیمارستان   15

2-6-1 مکان یابی بیمارستان       15

2-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان         15

2-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان        17

2-7-1 نزدیکی به مراکز مسکونی 17

2-7-2 فاصله از مراکز صنعتی     18

2-7-3 فضاهای سبز      18

2-8 روش های تعیین اولویت گزینه ها     18

2-8-1 روش ترکیب خطی وزنی (WLC)  18

2-8-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)        19

2-8-2-1 چارچوب مفهومی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    19

2-8-2-2 ساختن سلسله مراتبی  19

2-9 روش AHP 20

منابع

مکان یابی بیمارستان

مقدمه مکان یابی

شناخت توانمندی و قابلیت ها یکی از مباحث مهم و اساسی در راستای تحقق برنامه ریزی مناسب است . از آن جایی که مسائل متنوع و پیچیدگی های بسیاری در بطن و میان اجزا و سازنده محیط وجود دارد، لذا تصمیم گیری و فرآیند سیاست گذاری به منظور استفاده از آن بایستی با در نظر گرفتن و ارزیابی تمامی ابعاد مداخله گر باشد(لشکری و همکاران ،1388). از این رو است که امروزه تهیه و کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره به منظور افزایش دقت در امر برنامه ریزی رواج گسترده ای یافته است چرا که که از طریق آن ها،با توجه به معیارهای کمی و کیفی متعدد می توان به انتخاب بهترین گزینه دست یافت  (Makowski،2002).

یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهری و همچنین تاثیر و تاثر متقابل کاربری با همدیگر است. امروزه مکان گزینی بهینه مراکز خدمات شهری از جمله مراکز بیمارستان از اهمیت زیادی برخودار است و برنامه ریزان شهری با مکان گزینی مناسب آن ها، کمک موثری در تامین رفاه و آسایش شهرنشینان کرده و در نتیجه ضمن کمک به تحقق عدالت اجتماعی،گام بلندی را به سمت داشتن شهری پایدار بر می دارند(پور معلم و همکاران؛1390).

سلامت از اساسی ترين حقوق فردي جوامع انساني است؛ که بايد به طور يکسان و به دور از تبعيض براي تمامي افراد جامعه قابل دسترس باشد. رسيدن به اين هدف و تأمين آن نياز به داشتن نيروي انسا ني ماهر و حرفه اي نظير پزشک، پرستار و ساير کادر بهداشتي و درماني همراه ساير منابع داردکه به عنوان سرما يه اي اصو لي سازمانه اي بهداشتي  درماني محسوب مي شوند.

ادامه مقدمه مکان یابی

با اين وجود مشکل اساسي دراين زمينه محدوديت منابع در مقابل نيازهاي نامحدود افراد جامعه است. در اين بين منابع انساني به واسطه ويژگي هاي منحصر به فردخود به عنوان مهمترين درون دادهاي نظا م هاي سلامت شناخته مي شوند. اين نکته که منابع انساني مهمترين منبع موجود بخش سلامت کشورها است مورد اذعان صاحبنظران حوزه سلامت است عرضه خدمات بهداشتي  درماني نه تنها به تعداد و فراواني نيروي انساني که به عوامل ديگري مانند انگيز ه هاي کاري آنان و از آن مهمتر نحوه توزيع اين منبع در مناطق مختلف يک کشور است.

در اين بين همواره ساير منابع موجود در بخش سلامت مانند پول واعتبارات و نيز تخت و تجهيزات و ساختمان به عنوان مکملي براي نيروي انساني به شمار مي روندکه تعداد و توزيع مناسب و مکفي آنان موجبات هم افزايي در ارائه خدمات سلامتي به شهروندان خواهد شد  بحث برابري در توزيع منابع سلامت و تأثير آن بر کميت وکيفيت خدمات ارائه شده مدت هاست که سياستگذاران نظام سلامت را به چالش کشيده و مباحث فراواني پيرامون آن مطرح شد ه است. اهميت حق برخورداري از اين مراقبت ها در ايجاد سلامت فيزيکي ورواني براي انجام فعاليتهاي اجتماعي پرواضح است. اتخاذ سياست هاي مشخص و علمي براي افزايش ميزان منابع بخش سلامت، چگونگي تخصيص و توزيع آنها در بخش بهداشت ضروري به نظر مي رسد(یوسفی،1387).

کميت نيروي انساني موجود در بخش سلامت کشورها يک روي سکه و نحوه توزيع آن در مناطق مختلف يک کشور با توجه به ويژگي هاي جمعيت شناسي و بيماري شناسي روي ديگر آن است.سياستگذاري جهت توزيع منابع انساني به ويژه نيروي پزشکي از تصميماتي است که در سطح کلان کشوري و توسط وزارت بهداشت کشورها انجام مي شود؛ و همين امر مستندسازي منظم نحوه توزيع آنرا به يک نگراني دايمي سياستگذاران تبديل کرده است عملکرد کلي نظام سلامت نه تنها به وجود تعداد مطلوب و توزيع مناسب نيروي انساني بلکه به صادق بودن همين دو مقوله در مورد سايرمنابع بخش سلامت وابسته است (یوسفی،1387).

 

مکان یابی

فرایندی است که به ارزیابی یک محیط فیزیکی که تامین کننده شرایط و پشتیبانی از فعالیت انسانی می پردازد، هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده خاص از زمین، برای این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش شهرها فعالیت های انسان با توجه به امکانات و محدودیت های،محیط زیست طبیعی سازگاری و هماهنگی دارد. مکان یابی بهینه و مناسب زمانی امکان پذیر است، که محقق بتواند ارتباط علمی و منطقی مناسبی میان اطلاعات و داده های به دست آمده از کارشناسان مرتبط با موضوع مکان یابی با  توجه به اولویت ها برقرار سازد (پور محمدی،91) .

انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایداری برای انجام یک طرح گسترده است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه های مختلف می باشد؛ از آنجا که مکان یابی نیاز به اطلاعات و اهمیت زیادی دارد، حجم بزرگی از اطلاعات جزئی برای معرفی مکان های مختلف باید جمع آوری،ترکیب و تجزیه تحلیل شوند تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تاثیر داشته باشد صورت پذیرد. بنابراین در مقیاش شهر مکان یابی فعالیتی است که قابلیت ها و توانایی های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری های شهر برای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد(کریمی،1385) .

در طراحی کالبدی یک شهر در انتخاب مکان های مناسب برای استقرار هر یک از فعالیت های شهری باید به سه مسئله مهم توجه شود:

الف) سازگاری نوع فعالیت مورد نظر در مکان با فعالیت های همجوار.

ب) مطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت مورد نظر.

ج)مناسب بودن مکان و فعالیت مورد نظر با نیازهای منطقه (ظرفیت).(عساکره،1389).

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری پارکینگ – پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود جایگاه و اهمیت ایستگاه آتش نشانی در نظام کاربری اراضی شهری کلیک کنید .

نمونه ای از منابع و مآخذ 

 • 1– ابراهیم زاده، عیسی. احدنژاد، محسن. ابراهیم زاده آسمین، حسین. شفیعی، یوسف. (1389). برنامه ریزی و ساماندهی فضایی- مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS؛ مطالعه موردی: شهر زنجان، نشریه علمی –پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 42، شماره 3، ص 39-58.
 • 2– احدنژاد روشنی،حسن؛ مولایی قلچی،محمد، جواد زاده اقدام، هادی و حاتمی، افشار.(1391). تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و سازماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره 8 .
 • 3- احمدی، سجاد؛ حاتمی نژاد، حسین وفعلی، محمد.(1391). مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی :منطقه چهار شهر شیراز) مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری،سال سوم ،شماره 52.
 • 4- اشقلی، مهدی. جمالی، فیروز. صدر موسوی، میرستار. (1391). ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان در شهر تبریز، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه¬ریزی، سال 18، شماره 47، ص 53-23.
 • 5- بحرینی، سید حسن.(1377). فرایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران .
 • 6- پورمعلم، ناصر؛ کامرانی، محمد و محمدی، امین.(1390). مکان یابی بهینه ایستگاه آتش نشانی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک .
 • 7- پورمحمدی، محمدرضا.(1382). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت،ص 9 .
 • 8- پورمحمدی، محمدرضا.(1391). ارزیابی مکان یابی کاربری های آموزشی مدارس ابتدایی (شهر شادگان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره 9.
 • 9- خاکپور، براتعلی؛ خدابخشی، زهرا و ابراهیمی قولوز، میر معظم.(1391). مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از  GIS و ارزیابی چند معیاری AHP، ناحیه دو شهر نیشاپور، مجله پژوهش های جغرافیای، شماره 23،ص .2
 • 10- رضویان، محمدتقی.(1381). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت،ص 150
 • 11-….
 • 12-…

http://www.washington.edu/

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 22 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 60 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مکان یابی بیمارستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید