قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 24 بازدید

 

4-1 تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ…………………………
4-1-1 هورمون BAP آلوئه ورا اکوتیپ…………………………………………….
4-1-1-1 تعداد برگ آلوئه ورا اکوتیپ ……………………………………………..
4-1-1-2 طول برگ آلوئه ورا اکوتیپ ………………………………………………..
4-1-1-3 تعداد ریشه آلوئه ورا اکوتیپ ……………………………………………………
4-1-1-4 طول ریشه………………………………………………………………………………………..
4-1-2 هورمون Kin آلوئه ورا اکوتیپ……………………………………………..
4-1-2-1 تعداد برگ……………………………………………………………………………………….
4-1-2-2 طول برگ………………………………………………………………………………………..
4-1-2-3 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………
4-1-2-4 طول ریشه………………………………………………………………………………………..
4-2 تاثیر هورمون اکسین بر صفات رویشی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ………………………………
4-2-1 هورمون NAA آلوئه ورا اکوتیپ…………………………………………………
4-2-1-1 تعداد برگ……………………………………………………………………………………….
4-2-1-2 طول برگ………………………………………………………………………………………..
4-2-1-3 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………
4-2-1-4 طول ریشه………………………………………………………………………………………..
4-2-2 هورمون IBA آلوئه ورا اکوتیپ…………………………………………….
4-2-2-1 تعداد برگ……………………………………………………………………………………….
4-2-2-2 طول برگ………………………………………………………………………………………..
4-2-2-3 تعداد ریشه………………………………………………………………………………………
4-2-2-4 طول ریشه………………………………………………………………………………………..
4-3 بررسی اثرمتقابل هورمون‌ها بر صفات رویشی درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ………… ……..
4-3-1 تعداد برگ……………………………………………………………………………………………
4-3-2 طول برگ…………………………………………………………………………………………….
4-3-3 تعداد ریشه…………………………………………………………………………………………..
4-3-4 طول ریشه……………………………………………………………………………………………
4-4 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی القای کالوس درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ…………
4-5 بررسی تاثیر هورمون‌های اکسین بر روی میزان فنل درگیاه آلوئه ورا اکوتیپ…………

منابع

گیاه آلوئه ورا اکوتیپ و تاثیر هورمون ستوکینین و اکسین بر صفات رویشی آن

گیاه-آلوئه-ورا-اکوتیپ-و-تاثیر-هورمون-ستوکینین-و-اکسین-بر-صفات-رویشی-آن

تاثیر هورمون سیتوکینین بر صفات رویشی

صفات رویشی گیاه (تعداد برگ، تعداد ریشه، طول برگ و طول ریشه) در روزهای 7، 14، 21، 28 و 35 روز از کشت اولیه در تیمار‌های 0، 0/5، 1، 1/5، 2، 2/5 و 3 میلی‌گرم بر لیتر از هر دو هورمون BAP و  Kin و هریک در 3 تکرار اندازه‌گیری شده و سپس نمودار هریک از آن‌ها رسم می‌شود.

  هورمون BAP

 تعداد برگ

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر هورمون BAP نشان داد که بین اثر تیمارهای مختلف این هورمون (0، 0/5، 1، 1/5، 2، 2/5 و 3 میلی‌گرم بر لیتر) بر تعداد برگ، در سطح احتمال 0/01 اختلاف معنی‌داری وجود دارد. به این معنی که هورمون BAP در افزایش تعداد برگ در گیاه آلوئه‌ورا موثر است. (جدول 4-1)

 تعداد برگ در هورمون BAP

 

مقایسه‌ میانگین‌های به دست آمده با آزمون دانکن در مورد تاثیر غلظت‌های مختلف هورمون BAP در افزایش تعداد برگ نشان می‌دهد که بین تیمار 1/5 و 1 میلی‌گرم بر لیتر به ترتیب با میانگین تعداد برگ 4/73 عدد و 4/69 عدد و سایر تیمارها (0، 0/5، 2، 2/5 و 3 میلی‌گرم بر لیتر) اختلاف معنی‌داری وجود داشته است. یعنی غلظت 1/5 و1 میلی‌گرم بر لیتر از این هورمون نسبت به سایر غلظت‌ها در افزایش تعداد برگ در گیاه آلوئه‌ورا تاثیر بیشتری دارد. همچنین بین غلظت 1/5 و 1 میلی‌گرم بر لیتر اختلاف معنی‌داری وجود ندارد و این دو غلظت تاثیر یکسانی در افزایش تعداد برگ در این گیاه دارند (سطح a).

از سویی دیگر بین غلظت 2 میلی‌گرم بر لیتر با میانگین تعداد برگ 3/25 عدد با سایرغلظت‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بین تیمار شاهد با میانگین تعداد برگ 1/56 عدد با تیمارهای 2/5 و 3 میلی‌گرم بر لیتر با میانگین تعداد برگ 2/09 و 1/77 عدد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (سطح d) ولی با سایر غلظت‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بین غلظت 0/5 میلی‌گرم بر لیتر با میانگین تعداد برگ 2/3 عدد با غلظت‌های 2/5 و 3 میلی‌گرم بر لیتر اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. غلظت 1/5 میلی‌گرم بر لیتر با دارا بودن بیشترین تعداد برگ در سطح a و تیمار شاهد با کمترین تعداد برگ در سطح d قرار گرفته است و بین این دو غلظت اختلاف معنی‌داری وجود دارد. (نمودار 4-1)

تجزیه واریانس اثر هورمون BAP بر تعداد برگ

باتوجه به نمودار 4-1 مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت هورمون تا سطح 1/5 میلی‌گرم بر لیتر، تعداد برگ افزایش می‌‌یابد (4/73 عدد) و از آن پس به تدریج با افزایش سطح هورمون تعداد برگ تا غلظت 3 میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافته است. (1/77 عدد) با توجه به اینکه هورمون BAP یک سیتوکینین محسوب می‌شود باعث تحریک رشد و نمو و تشکیل شاخه در گیاهان می‌گردد.

عبدی و همکاران در سال 2013 برای تکثیر شاخه، به طور عمومی تنظیم‌کننده‌های‌رشد مانند سیتوکینین‌ها را توصیه نمودند. اما در ریزازدیادی آلوئه، BAP مفیدترین سیتوکینین در شاخه‌زایی است. گزارشات آن‌ها نشان می‌دهد که در تکثیر شاخه، BAP موثرتر از کینتین می‌باشد. آن‌ها محیط کشت حاوی غلظت 4 میلی‌گرم بر لیتر BAP را به عنوان بهترین محیط تکثیر شاخه معرفی نمودند که با نتایج آزمایش حاضر مغایرت دارد.

این نتایج با گزارش‌های ابریه و استادن در سال 2001 که بیشترین میزان پرآوری و تشکیل شاخه را در غلظت 1 میلی‌گرم BAP به دست آوردند، مشابه می‌باشد. همچنین احمد و همکاران در سال 2007 گزارش کردند که بهترین محیط شاخه‌زایی حاوی 2 میلی‌گرم بر لیتر BA با 90/91 % تکثیر و 8/81 عدد شاخه در هر ریزنمونه می‌باشد.

در آزمایشات بکشا و همکاران که در سال 2005 ارائه شد محیط کشت حاوی 2 میلی‌گرم بر لیتر BAP با میانگین تعداد شاخساره 3/2 عدد برگ و 30 درصد شاخه‌زایی به عنوان محیط موثر در افزایش شاخه معرفی شدند. با توجه به این‌که تیمار برتر این آزمایش، غلظت 1/5 میلی‌گرم بر لیتر هورمون BAP به منظور شاخه‌زایی معرفی شده است، با نتایج این آزمایش مطابقت ندارد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل چهارم پایان نامه کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین

 • Abdi Gholamreza , Mohammad Hedayat and Mohammad Modarresi. 2013.  In vitro Micropropagation of Aloe vera  Impacts of Plant Growth Regulators, Media and Type of Explants.  J. BIOL. ENVIRON. SCI., 7(19: 19-24.
 • Abri   A,  Staden   J. v . 2001  . Micropropagation of endangered Aloe Polyphylla. Plant Growth Regulation. 33(1): 23-19.
 • Afzal, M., Ali, M., Hassan, R.A.H., Sweedan, N., Dhami, M.S.I. 1991. Identification of some prostanoids in Aloe vera extracts. Planta Medica. 57: 38-40.
 • Aggarwal  D ,  Barna K S . 2004. Tissue culture propagation of elite Plant of Aloe vera Linn. Journal Plant Biochemistry & Biotechnology 13:77-79.
 • Aggarwal  D. 2008. Tissue culture of a medicinal plant Aloe vera L. MSc Thesis, Departmant of Biotechnology and Environmental Sciences, Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed University).
 • Ahmed  S ,  Kabir    A.H ,  Ahmad  M .B ,  Razavy  M.A  and  Ganesan   S . 2007 Development of rapid microprppagation method of Aloe vera l. Sjemenasrstvo 24:121-128.
 • Amasino R.2005 . 1955 : Kinetin arrives . The  anniversary of a new plant hormone . Plant Physiology , 138 : 1177 – 1184.
 • Anand B.2002. Cultivation of Aloe vera. National Reasearch Center for Medicinal and Aromatic Plants, Gujarat, India.
 • Arteca, R.N. 1955 Plant Growth Regulators, Substances . Principles and Applications, Chapman and Hall, New York. PP: 332.
 • Ashish Kumarr Choudhary , Ashwini Kumar Ray , Sandhyajha  ,  Indra Nath Mishra . 2011. Cullus formation , shoot initiation and in vitro culture of Aloe vera.short Communication , Biotechnol. Bioinf . Bioeng.1(4:551-553.
 • Bailey L.H. 1963. The Standard Encyclopedia of Horticulture. The Mecmillan Co.U.S.A.
 • Baksha R, Miskat Ara Akhter Jahan, Rahima Khatun and John Liton Munshi. 2005. .Micropropagation of Aloe barbadensis Mill. Through In vitro Culture of Shoot tip Explants. Plant Tissue Cult. & Biotech.. 15(2) : 121-126
 • Balasubramaniun  D,  Bryce  C.F.A ,  Dharmarlinghum  K,  Jayaram   K. 1998.  Concepts in Biotechnology, university press, Hyderabad.
 • Balraj Singh , Neelu Sood . 2009. Significance of explant preparation and sizing in Aloe vera L. A highly efficient method for in vitro multiple shoot induction.Scientia Horticulturae 122:146-151.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیاه آلوئه ورا اکوتیپ و تاثیر هورمون ستوکینین و اکسین بر صفات رویشی آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید