قیمت 5,900 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 158 بازدید

توضیحات

تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر پلایومتریک

 

تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر پلایومتریک ( قدرت ، سرعت ، توان و چابکی) پسران کاراته کا

پلایومتریک

فصل دوم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2 تاریخچه پلایومتریک ………………………………………………………………………………………………………..

2-3 تعریف پلایومتریک …………………………………………………………………………………………………………………….

2-4 مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک …………………………………………………………………………..

2-4-1 بازتاب کششی ………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-2 واکنش حسی – عمقی ………………………………………………………………………………………………………….

2-4-3 دوک  عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-4 اندام وتری گلژی ………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-5 چرخه کشش-کوتاه شدن………………………………………………………………………………………………………

2-5 اصول کلی تمرینات پلایومتریک ……………………………………………………………………………………………….

2-6 رهنمود های اجرایی تمرینات پلایومتریک…………………………………………………………………………………

2-7 ویژگی های مکانیکی حرکات پلایومتریک ……………………………………………………………………………….

2-8 مزایای تمرین پلایومتریک …………………………………………………………………………………………………………

2-9 معایب تمرین پلایومتریک………………………………………………………………………………………………………….

2-10 سازگاری بدن نسبت به تمرینات پلایومتریک………………………………………………………………………….

2-11 ملاحظات حاکم بر تمرینات پلایومتریک…………………………………………………………………………………

2-12 تاریخچه تمرینات سرعتی ……………………………………………………………………………………………………….

2-13 تعریف تمرینات سرعتی ………………………………………………………………………………………………………….

2-14 مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات سرعتی ………………………………………………………………………………..

2-15ملاحظات حاکم بر تمرینات سرعتی ………………………………………………………………………………………..

2-16 قدرت عضلانی و اهمیت آن …………………………………………………………………………………………………..

2-16-1 چگونگی افزایش قدرت وحفظ آن……………………………………………………………………………………..

2-16-2 انواع قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………

2-17 عوامل موثر بر قدرت ………………………………………………………………………………………………………………

2-18 انواع انقباض های عضلانی………………………………………………………………………………………………………

2-19 سرعت و اهمیت آن ………………………………………………………………………………………………………………..

2-20 ویژگی های سرعت ………………………………………………………………………………………………………………..

2-21 عوامل موثر بر سرعت………………………………………………………………………………………………………………

2-22 توان و اهمیت آن……………………………………………………………………………………………………………………..

2-23 عوامل موثر بر توان …………………………………………………………………………………………………………………

2-24 چابکی و اهمیت آن ………………………………………………………………………………………………………………..

2- 25 ویژگی های چابکی………………………………………………………………………………………………………………..

2-26 تقسیم بندی چابکی ………………………………………………………………………………………………………………..

2-27 عوامل موثر بر چابکی …………………………………………………………………………………………………………….

2-28 مروری بر پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………………

1-2-28 پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-28 پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………………………………….

2-29 جمع بندی پژوهش

منابع

پلایومتریک

 

  مقدمه

پیشرفت روز افزون علوم ورزشی در سال های اخیر چشمگیر بوده و آمادگی جسمانی و حرکتی نیز به عنوان بخش مهمی از این پیشرفت ها، از تنوع و تغییر و توسعه به دور نبوده است. انجام تمرینات خاص برای رسیدن به آمادگی مطلوب در رشته های ورزشی و همچنین در بحث تندرستی عمومی اهمیت ویژه ای دارد. از بین این عوامل آمادگی جسمانی، توان عاملی مهم در موفقیت ورزشکاران محسوب می شود (114).

برای هر پژوهشی ارائه زمینه هایی که به تبیین بهتر موضوع کمک نماید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است از این رو بررسی سوابق پژوهشی توجیه کننده کار پژوهش گر و نشان گر کاستی و ابهامات موجود در موضوع پژوهش است.

 

  تاریخچه تمرینات پلایومتریک

در سال 1957 فردی به نام فرد ویلت دونده قدیمی المپیک دوره ای از تمرینات پلایومتریک را در ایالت متحده مورد استفاده قرار داد پذیرش این نوع تمرینات از سوی مربیان امریکا به کندی انجام می شد زیرا عده ای معتقد بودند که تمرینات پلایومتریک اجرای اصلی ورزشکاران را به تاخیر می اندازد و ورزشکاران پس از انجام این تمرینات به زمان زیادی برای بازیافت نیاز دارند و عده ای هم نحوه استفاده از این تمرینات را به  خوبی درک نمی کنند(41).

انگیزه و دلایل پذیرش رسمی این روش به عنوان فنی سودمند در افزایش توان انفجاری ابتدا از موفقیتهای ورزشکاران روسی و اروپای شرقی در زمینه دو میدانی در اواسط دهه60 آغاز شدح.ورخوشانسکی[1] مربی روسی که پدر تمرینات پلایومتریک معروف شده است نخستین کسی بود که در اواخر دهه 1960 اظهار داشت که ورزشکاران می توانند توانایی پریدن و سرعت خود را از طریق حرکات پرشی بهبود بخشد (114).

واژه پلایومتریک در تمرین هایی که ریشه در اروپا داشته شناخته شده و ابتدا در سال 1966 در متون تدریسی زایورسکی[2] دیده شده است (108). کلمه پلایومتریک بر گرفته از دو کلمه پلایو به معنای بزرگتر و کلمه متریک به معنای اندازه گیری می باشد. در سال 1970 این تمرینات پرشی در ورزشکاران اروپای شرقی توسعه زیادی داشته ودر رویدادهای ورزشی از آن به عنوان توان یاد می کردند (12،96).

والری بوروزوف دونده سرعت روسی پیشرفت خود را مدیون تمرینات پلایومتریک می دانست وی در سال1972 توانست مسافت 100 متر را در 10 ثانیه طی کند و مدال طلا را از ان خود سازد (46). کن فورمن[3] سر مربی تیم ملی دو میدانی زنان امریکا عامل برتری ورزشکا حرفه ای خود ترزااسمیت[4] در پرش ارتفاع ، ماراتاواستون[5] در پرش طول و کارین اسمیت[6]  در پرتاپ نیزه را که دارای عناوین قهرمانی جهانی المپیک هستند شرکت در تمرینات متفاوت با تاکید بر تمرینات پلایومتریک عنوان کرده است(40).

گیوژیوسکی[7] مجارستانی رکورد دار پرتاب چکش، تمرین هایی مانند لی لی، پرش از روی مانع و گام جهشی را جهت بهبود توان انفجاری پای خود به کار می برد و مهم تر آنکه  تمرین های پلایومتریک توسط قهرمانان استقامتی نیز به کار گرفته شد و نتیجه خوبی نیز به بدست آمد. در دو دهه اخیر تمرین های پلایومتریک مورد توجه مربیان اکثر رشته های ورزشی تیمی و انفرادی قرار گرفته است (114).

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تربیت بدنی کلیک کنید .

(جهت مشاهده فایل دیگر در ارتباط با پلایومتریک کلیک کنید( تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی کشتی گیران

  تعریف تمرین پلایومتریک

تمرینات پلایومتریک حرکات سریع و پر توانی است که شامل کشش عضله و فعال ساختن چرخه کشش – کوتاه شدن به منظور یک انقباض درون گرای قوی است (110). تمرینات پلایومتریک حرکات پرشی را در بر می گیرد که با پائین آوردن سریع مرکز ثقل بدن از موقعیت ایستاده و یا یک سطح بلند شروع می شود و بلا فاصله  با پرشی که ورزشکار سعی می کند به بیشترین ارتفاع یا مسافت دست یابد، دنبال می شود(117). در یک تعریف عملیاتی، پلایومتریک فعالیتی سریع و قدرتمند است که با استفاده از یک حرکت کششی و سریع که محرک رفلکس کششی است – اجرا می شود (101).

هدف از تمرینات پلایومتریک تمرین دادن سیستم عصبی برای واکنش سریع به افزایش طول عضله، همراه با کوتاه شدن سریع همان عضله با حداکثر نیرو می باشد. موفقیت در تمرینات پلایومتریک بر اساس بکارگیری مستمر خاصیت الاستیکی و خاصیت بازتاب کشیدگی عضله می باشد (41).

تمرین پلایومتریک برنامه تمرینی ویژه ای است برای ارتقاء توان انفجاری. این نوع تمرین حداکثر قدرت، نیروی انفجاری و سرعت را گسترش می دهد. در شرایط ورزشی برخی ورزشکاران زمان کافی برای رسیدن به حداکثر سرعت و قدرت را به طور همزمان در اختیار ندارند، زیرا همزمان رسیدن به حداکثر قدرت یا حداکثر سرعت بین 5 تا 10 ثانیه می باشد. بنابراین مهم ترین نکته در اجرای کار پلایومتریک تولید حداکثر نیروی ممکن در حداقل زمان است. اگر این موضوع را یک هدف در نظر بگیریم، تمرین های پلایومتریک نقش اساسی در برنامه های تمرینی برای مبتدیان و ورزشکاران خواهد داشت(74).

در مجموع تعاریف متعددی برای تمرینات پلایومتریک وجود دارد، دونالد ا . چو[8]  پلایومتریک را روش تمرینی معرفی کرد که ورزشکاران در انواع ورزش ها استفاده می کنند تا قدرت و توان انفجاری خود را بالا ببرند (63). به طور کلی دو سازگاری مکانیکی و نوروفیزیولوژیکی بر کارایی تمرینات پلایومتریک اثر می گذارند، این تمرینات می توانند در بهبود اجرای پرش عمودی، شتاب توان عضلانی پا، افزایش آگاهی مفاصل و گیرنده های عمقی مفید باشند (107).

 

 مبانی نوروفیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک

اساس فرایندهای حرکتی ارادی و غیر ارادی درگیر در تمرینهای پلایومتریک اصطلاحا بازتاب کششی نامیده می شود وگاهی تحت عنوان بازتاب دوک عضلانی یا بازتاب کششی ماهیچه ای (میوتاتیک)[9] نیز خوانده می شود. این دستگاه دوکی و بازتاب کششی هر دو از عناصر مهم سیستم عصبی هستند که کنترل همه جانبه حرکتهای بدن را به عهده دارند. حرکات پلایومتریک بر انقباض بازتابی تارهای عضلانی استوارند که در نتیجه ی، اعمال فشار سریع و کششی همین تارهاست که قابلیت پاسخ دهی به تغییرات طولی تارهای عضلانی را هم از نظر اندازه و هم سرعت دارد(76).

نوع دیگری از گیرنده های کششی اندام وتری کلژی هستند که در تاندونها قرار داشته و به تنشهای شدیدی که در نتیجه ی انقباضات قوی و یا کشش عضلات به وجود می آیند پاسخ می دهند. از میان این دو گیرنده، احتمالا دوک عضلانی در حرکات پلایومتریک از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر دو گیرنده ی حسی به شکل بازتابی عمل می کنند. علی رغم اینکه دریافت حسی هیچ یک از این دو به یکدیگر ارتباطی ندارد، با این حال هر دو مقدار بسیار زیادی از این اطلاعات را از طریق طناب نخاعی ارسال می کنند و از همین رو به عنوان عناصر بسیار مهمی در کنترل حرکتی همه جانبه ای که توسط سیستم عصبی مرکزی صورت می گیرد، محسوب می شوند (114).

[1]Verkhoshansky
[2] – Zavarsky
[3]– Ken for men
[4]– Theresa Smith
[5]– Martha Watson
[6]– Karin Smith
[7]– Guzhevsky
[8]– Donald Chu
[9]– Myotatic

تمرین پلایومتریک

تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر پلایومتریک ( قدرت ، سرعت ، توان و چابکی) پسران کاراته کا

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 46 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 120 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تأثیر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی بر پلایومتریک ( قدرت ، سرعت ، توان و چابکی) پسران کاراته کا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *