قیمت 5,900 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 14 بازدید

توضیحات

همسویی استراتژیک

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق همسویی استراتژیک را خدمت شما عزیزان در 68 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

2-3) همسویی

    2 – 3- 1) تعریف همسویی

    2 – 3- 2) فواید همسویی

    2 – 3- 3) نظریات مخالف همسویی

    2 – 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی

    2 – 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟

    2 – 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی

2-4)  مدل های همسویی

    2 – 4- 1) مدلی مفهومی برای همسويي استراتژیک

    2 – 4- 2) استراتژی همسويي فناوری اطلاعات

    2 – 4- 3) مدل همسوييC4

    2 – 4- 4) مدل کلارک

    2 – 4- 5) مدل همسويي بیتام  

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسويي

2-4-5-2) روش همسويي بیتام

    2 – 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک

    2 – 4- 7) مدل همسویی استراتژیک

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار

2-4-7-2) ساختار سازمانی

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات

2-4-7-5) ارتباطات

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسويي استراتژیک

2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی

    2 – 4- 8) مقایسه مدل های همسويي

2-5)  چارچوب نظری تحقیق

2-6) مروری بر مطالعات گذشته

    2 – 6- 1) مطالعات داخلی

    2 – 6- 2) مطالعات خارجی

2-7) جمع بندی

منابع

 

 همسویی

 تعریف همسویی

مانند بسیاری از حوزه های تحقیقات فناوری اطلاعات ، در همسویی ، تعیین اینکه همسويي چیست؟چرا لازم است؟ شرکت ها چطور ممکن است به فرایند همسو شدن بپردازند؟ و همسويي چگونه باید به بهترین  نحو مورد بررسی قرار گیرد؟ لازم است.

به مفهوم همسویی با نام های بسیاری اشاره شده است ، همسان سازی (پورتر ،1996،12) ، یکپارچه سازی (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبیورا ،1997،144) ، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،1996،97) ، هم جوشی (سمکزنی ،2001،11)و پیوند(و نکارتمن ،1989،23) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات اشاره دارند. همسويي یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی  کسب و کار حمایت می کند را نشان می دهد. (اویسون و دیگران ،2004،111) .

بر اساس استدلال ونکاترامن و هندرسون ، دامنه همسويي باید حداقل شامل چهارناحیه استراتژیک که هر یک المان های مخصوص به خود را داراست ، باشد(هندرسون ،ونکاترامن 1993؛لوفتمن و دیگران ،1993):

استراتژی کسب و کار .

ساختار سازمانی .

استراتژی فناوری اطلاعات .

زیرساخت فناوری  اطلاعات .

در نهایت باید یاداوری کرد که به طور کلی همسويي بر دو مطلب زیر تاکید دارد (لوفتمن، 2000،38)

انجام کار درست (کارکرد)

انجام درست کار (کارآرایی)

منظور از واژه همسویی که در این تحقیق بکار برده می شود ، تعریف زیر است (جان ،2001،169):

همسویی فناوری اطلاعات:هم جهت و همسو سازی استراتژی ، ساختار ، تکنولوژی ، مهارت های فردی و قواعد و فر آیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخش های سازمان.

همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات: زیر مجموعه ای از همسويي فناوری اطلاعات که روی همسو سازی استراتژی بخش فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان تاکید دادرد. این نوع همسويي فرآیندهای راهبردی و متن استراتژی را در برمیگیرد و با توجه به اینکه مهارت ها و نقش های مدیریتی ،فرایندهای استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهند ، در نظر گرفتن این تاثیرات لازم است.

همسویی ساختاری فناوری اطلاعات:زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که بر ساختار واحدهای سازمانی کسب و کار و ساختار واحد فناوری اطلاعات تاکید دارد. به دلیل اینکه   مهارت ها و نقش های کارمندان در حال تغییر و تاثیر پذیری از محیط است و به واسطه این تغییرات ، ساختار ها هم به صورت پویا تغییر می کنند ، در نظر گرفتن این تغییرات لازم است.

 فواید همسویی

استراتژی ، در کلی ترین مفهوم خود ، به همسویي و تطبیق منابع سازمانی (از جمله منابع فناوری اطلاعات) با تهدید ها و فرصت های محیطی می پردازد(اندروز،1980،29) . در واقع ، مدیریت فناوری اطلاعات می تواند به صورت فرآیند حل مشکل همسويي بین کسب و کار و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود(ری ، بنباسات،1996،198). حل این مشکل باعث می شود تا کسب و کار از مزایا ، فرصتها و توانایی های فناوری اطلاعات استفاده کند(سامبامورتی، زمود،1992،100).

تا کنون همسویی در میان دو یا چند بعد سازمانی که با معیارهای نرمال و شناخته شده قابل اندازه گیری بوده اند مورد بحث قرار گرفته(ندلر،تاشمن ،1980؛ایوس ،جارونپا،1993،73) و به صورت تجربی ثابت شده است(شون هون،1981؛درازین و ندیون ،1985). این مقایسه ها و تجربیات نشان می دهد که همسویي به افزایش کارایی می انجامد(میلر، 1992،188). اهمیت همسویي بر کارایی سازمان اکنون به خوبی مشخص شده است(دلری ، دوتی ،1996،14).

با وجودی که ممکن است همسان سازی زیادی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار مانع   انعطاف پذیری استراتژیک شود (جارونیا ، ایوس ،1994) ، همسویي ، به عنوان عاملی سود آور در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال همسویي احتمال پیشرفت سیستم ها در سازمان را بصورت جدی تر بالا برده و جلب حمایت مدیریت عالی از فناوری اطلاعات را محقق می سازد (لدور، مندلیو،1989،133).

با تمرکز بر همسویی، شرکت ها می توانند به توسعه برنامه های کسب و کار سهولت بخشیده، باعث افزایش سود دهی و کارآمدی شوند.این مزایا به مدیریت اجازه می دهد که به کاربردهای فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای جهت ایجاد قابلیت های سازمانی و گسترش دامنه مهارت ها و فناوری تاکید کرده و به مزیت های رقابتی دست یابد(لوفتمن و دیگران ،1996؛پاپ ،2001) .

با توجه به مدل مفهومی شکل2-3 (چان ،2001،17) ،واضح است که میزان کارآیی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان به طور مستقیم متاثر از میزان همسویي استراتژیک و ساختاری می باشد. مدیران می توانند با ایجاد درک متقابل و مشارکت بین کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به بالا بردن کارایی فناوری اطلاعات در راستای استراتژی کسب و کار سازمان برسند(ویل ، برودبنت ،1998،13).

 

  دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک[1]

با توجه به اهمیت تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی، استفاده از مدل همسویی با در نظر گرفتن از مقابل ناحیه ها(با تمرکز بر سه ناحیه از چهار ناحیه در هر زمان)، به تناسب استراتژیکی و یکپارچگی اجازه می دهد که بطور همزمان اعمال شوند(بربر،1995 ،88؛ لوفتمن ،پاپ ، 1995). براین اساس ،هشت دیدگاه در نتیجه ترکیب ناحیه ها به روش های متفاوت و با استفاده از یک ساختار سه راسی برای در نظر گرفتن تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی به وجود می اید.

[1] .  Strategic Alignment Perspectire

 

نظریات مخالف همسویی

برخی از محققان، اعتقاد دارند که همسویی به خودی خود یک موضوع نمی یاشد ، فناوری اطلاعات به شدت با کسب و کار ترکیب شده و نباید به صورت مجزا از استراتژی کسب و کار در نظر گرفته شود و بنابراین همسویي امری بی معنی است(سمکزنی ،2001،144).

منتقدان طراحی استراتژیک و همسویی براین باورند که تسلط ساختار استراتژی ، هنگامی که ناپایداری و بی ثباتی حکم فرما بوده و توضیح اهداف استراتژیک مشکل می باشد ، مشکل ساز خواهد بود(سیبورا ،1997،11).

همسویی استراتژیک فرض می کند که فرآیند مدیریت کاملا منظم بوده ، همه چیز در کنترل کامل است و زیر ساخت اطلاعات می تواند به راحتی با دیدگاه های مدیریتی همسو شود(ماپیز ،1999 ؛ سیبورا ،1997 ؛ گایرز ، نول ،2003) در حالیکه فرآیند ها و اعمال واقعی فرایندی “درهم ریخته” است و فکر و اعمال انسان به ندرت از مفاهیم ساخت یافته پیروی می کند(مک کی ، مارشال ، 1999،اویسون و دیگران 1999ب) به همین دلیل تعدادی اعتقاد دارند که همسویي استراتژیک غیر واقعی و حتی نامعقول می باشد(ماپیز ،1999،74).

علاوه براین با وجود اینکه کاربرد مفاهیمی از قبیل تعادل استراتژیک بین منابع و فرصت ها ،  سلسله مراتب استراتژیک اهداف و… امکان مشخص کردن استراتژی ها را ایجاد می کنند ، اما این امر ،هنگامی که به طور خاص و نظام مند دنبال می شود ، در سازمان اثر منفی می گذارد(همل ، پاراهالد ،1990). طراحی استراتژیک و همسویی می تواند خلاقیت را از بین برده و به طور نامناسب به هدایت سازمان هایی بپردازد که به طور نامحدود آن را بکار می برند(میتزبرگ،1987،180).

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسي:

  • کریمی، یوسف، (1379)، روانشناسی اجتماعی. تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
  • اس‍م‍اعی‍ل‌ زاده‌ ک‍ن‍دج‍انی‌ ، ه‍ادی(1383)، دس‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ وارزی‍اب‍ی‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وان‍ت‍خ‍اب‌ م‍دلی م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی
  • ثاقب تهراني، مهدي و شبنم تدين (1380) مديريت فناوري اطلاعات، نشر مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول.
  • عمید، امین و سیده معصومه غمخواری (1388)، تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه صنایع کوچک و متوسط، نشریه چشم­انداز مدیریت، شماره 32، ص 183 – 202.
  • فتحيان، محمد و سيد حاتم مهدوي نور (1387)، مباني و مديريت فناوري اطلاعات، نشر دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ ششم، تهران،ص 21 -29.
  • قلي پور، رحمت ا… (1381)، طرح پژوهش و بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر اشتغال نيروي كار، تهران، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، ص 127 – 154.
  • گودرزی،آتوسا و حیدر زبیدی (1387)، بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک­های تجاری ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، ص 111 -140.
  • مؤمني، هوشنگ (1380)، مديريت فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات،‌مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، تهران.
  • مؤمني، منصور (1386)،تحليل­هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS ، نشركتاب نو، تهران.

 

 

مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مدیریت MBA
تعداد صفحات 68 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 280 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “همسویی استراتژیک – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *