قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 125 بازدید

نقش رسانه ها در بزهکاری

تعداد صفحات نقش رسانه ها در بزهکاری : 70 صفحه

مبحث اول : بزهکاری وپیشگیری از آن………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول : مفهوم بزهکاری…………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف : جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ب : انحراف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

ج : جرم شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………. 9

الف : پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 10

ب  : پیشگیری وضعی یا فنی……………………………………………………………………………………………………….. 10

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………….. 11

 

فصل دوم : نقش رسانه ها در بزهکاری (پیدایش و گسترش)………………………………………………………………… 19

مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم……………………………………………………………………. …………………… 19

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه……………………………………………… 20

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص …………………………………………………. 20

ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی……………………………………………………………………………………………. 24

ج :  جرایم بر ضد امنیت ملی……………………………………………………………………………………………………….. 25

گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی………………………………………………………………… 26

الف : کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

ب : تبلیغات گمراه کننده………………………………………………………………………………………………………………. 28

ج  : شرکت های هرمی……………………………………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم : نقش رسانه ها در بزهکاری درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری…….. 30

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها……………………..30

الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها…………………………………………………………………… 31

ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها……………………………………………………………………………………………… 32

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان……………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها………………………….36

گفتار سوم : نقش جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال…………………………………. .38

گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. 45

مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زای رسانه ها …………………………. 46

گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها……………………………………………………………………… 45

الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری…………………………………………………………………………………… 47

ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال………………………………………………………………………………………. 49

ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری…………………………………………………………………………….. 50

د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………52

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: راهکار های  کیفری ومعایب آن………………………………………………………………………………….. 55

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری………………………………………………………………………………………………. 59

نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم……………………………………………………………………………………… 60

مبحث اول : نقش رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم……………………………………………………………. 62

گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها………………………………………. 62

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها…………. 65

مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری

و ارتقای فرهنگ حقوقی. …….. 66

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی………………………………………………. 66

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه……………………………………….. 66

بند دوم : نقش رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی………. 67

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها……………………….. 67

گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری………………………………………. 68

بند اول : نقش رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری………………………………………………. 68

بند دوم : انتشار روند محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به  فعالیت نظام عدالت کیفری……….. 68

بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم 70

گفتار چهارم : نقش رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی………………………………………………. 70

منابع ومأخذ نقش رسانه ها در بزهکاری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

نقش رسانه ها در بزهکاری

نقش رسانه ها در بزهکاری

نقش رسانه ها در بزهکاری (پیدایش و گسترش)

رسانه ها به عنوان یک پیام و وسیله انتقال افکار نقش مهمی در پیدایش و گسترش بزهکاری دارند که این موضوع مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کنند. ماهیت رسانه های گروهی به گونه ایی است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارائه دهند و همچنین با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم نقش مؤثری در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحراف اجتماعی بر عهده دارند. این فصل که اختصاص پیدا کرده به نقش رسانه در پیدایش و گسترش بزهکاری ، طی سه مبحث عنوان مذکور را مورد بررسی وارزیابی قرار خواهد داد.

 

 رسانه به عنوان بستر وقوع جرم

همانگونه که فوقاً اشاره گردید، رسانه می تواند نقش مؤثری در وقوع بزهکاری داشته باشد. همان اندازه که رسانه می تواند آگاه کند، بیاموزد، روشن کند، ترغیب نماید، الهام ببخشد واحساس برانگیزاند، به همان اندازه می تواند آسیب رسان و گمراه کننده باشد. در این مبحث به چگونگی عملکرد رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری خواهیم پرداخت .

 

 جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات و رسانه ها

رسانه های گروهی علاوه بر اینکه دارای مزایای فراوانی هستند، به دلیل ویژگی های خاص و ویژه ای که دارند باعث به وجود آمدن مشکلات و معایبی نیز شده اند. یکی از این ویژگی ها آزادی اطلاعات در رسانه ها و دسترسی آسان و همه گیر بودن آن است که گاهاً باعث ارتکاب جرایمی بر ضد منافع اشخاص، امنیت ملی و احساسات مذهبی می شوند :….

 

نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و نقش رسانه ها

نظریه ی برچسب زنی از جمله ديدگاه‌ هاي مهم در دهه ی1960 و اوایل 1970 به شمار می رفت که همچنان نیز از جمله تئوری های قابل اعتنا محسوب می شود. پيش فرض اساسي نظريه ی برچسب زني مبتنی بر آن است كه اساس و عامل بزهکاری، تعريفي است كه جامعه از برخي رفتارهاي اجتماعي دارد.[1] بنابراین نظریه ی برچسب زنی بر این عقیده است که نظام های کنترل اجتماعی نقشی مهم در گسترش انحرافات اجتماعی و بزهکاری دارند. بر اساس این تئوری هيچ عملي ذاتاً منحرفانه، بد و تبهكارانه نیست.

بلکه كنش‌هاي اجتماعي ای بزهکارانه  محسوب مي‌شوند كه از نظر جامعه يا قانون گذار يا توسّط گروه ‌ها و حتّي به وسيله ی سازمان هايي كه ظاهراً براي اصلاح رفتار كجروانه تأسيس شده‌اند[2] مناسب و صحيح شمرده نشود.[3] در اين تئوري توجّه عمده مصروف چگونگي وارد آمدن برچسب كجرو بر افراد و تحليل اين فرايند و نقش اين برچسب در ايجاد هويتي كجروانه است.

به همين ترتيب كجروي مخلوق و محصول برچسب‌هايي به حساب مي‌آيد كه جامعه به كنش‌هايي خاص نسبت مي دهد. بدين معنا كه ماهيت كجروي صرفاً با تكيه بر كيفيات و ويژگي‌هاي ذاتی رفتار تحليل و تعريف نمي‌شود، بلكه قالب واكنش هاي رسمي و غيررسميِ جامعه نقش اساسي در تعريف يك رفتار به عنوان انحراف و معرفی فرد به جامعه بعنوان منحرف دارد. بِکِر[4] از نظریه پردازان برچسب زنی در این خصوص می گوید:….

نقش رسانه ها در بزهکاری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ نقش رسانه ها در بزهکاری

 • 1- الیور/ استیلی برس والن یولک،« فرهنگ اندیشه نو»، مترجمان احمد بیژنگ و دیگران، چاپ دوم، تهران، انتشارات مازیار، 1378 .
 • 2- استیفن لیتل، جان،«نظریه های ارتباطات»، ترجمه سید مرتضی نوربخش و سید اکبر میرحسینی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول، 1384.
 • 3- اردبیلی،محمد علی،«حقوق جزای عمومی»،جلد اول،میزان،تهران،چاپ بیست و چهار، 1389 .
 • 4- اردبیلی،محمدعلی ،«حقوق جزای عمومی»،جلد دوم،میزان،تهران،چاپ هفتم،1383 .
 • 5 – انصاری ، باقر ، «حقوق ارتباط جمعی» ،سمت ، تهران ، چاپ پنجم ، 1390
 • 6- احمدي، حبيب ،« جامعه شناسي انحرافات»، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم، سال 1387.
 • 7-آشوری ، محمد ، «آیین دادرسی کیفری» ، جلد اول ، سمت ، تهران،چاپ پانزدهم،1388.
 • 8- انصاری ،باقر ،«حقوق رسانه» ، سمت ، تهران ،چاپ دوم ،1391 .
 • 9-  معتمد نژاد ، کاظم ،« وسایل ارتباط جمعی »، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،چاپ هفتم،1386  .
 • 10- ابراهیمی،شهرام،«جرم شناسی پیشگیری»،جلداول،میزان،تهران،چاپ اول،1390 .
 • 11-…
 • 12-…

نقش رسانه ها در بزهکاری

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید