قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 102 بازدید

نظریه مشورتی کوزوو

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو را خدمت شما عزیزان در 90 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو……………………………………………………………..

فصل اول: نظریه دیوان ومطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال باحقوق بین الملل عام…………………………..

مبحث اول : اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها …………………………………………………………………………..

گفتار اول: اصل تمامیت ارضی در اسناد بین المللی…………………………………………………………………………

گفتار دوم: رویکرد دیوان در نظریه کوزوو به اصل تمامیت ارضی……………………………………………………..

گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان………………………………………

مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………..

گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت در کوزوو ……………………………………………………………………………..

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی………………………………………………………………………..

گفتار سوم: اصل تعیین سرنوشت در رویه دیوان بین المللی دادگستری………………………………………………

گفتارچهارم: ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت مردم……………………………………………………………………….

بنداول: حق تعیین سرنوشت داخلی……………………………………………………………………………………………..

بند دوم: حق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………………………………………………………

الف: شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در حقوق بین الملل………………………………………………..

ب: مواردکاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی…………………………………………………………………………………

1: حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات وسرزمینهای غیر خودمختار در کوزوو………………………………………………..

2: حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمینهای اشغالی و تحت سلطه بیگانه…………………………………………..

: اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد گروههای اقلیت قومی ، زبانی، ملی و مذهبی  نژادی…………………

گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات ولوایح تقدیمی دولتها به دیوان………………………………………..

مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..

گفتار اول: مفهوم جدایی درحقوق بین الملل در کوزوو…………………………………………………………………………………..

گفتار دوم: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………….

بنداول: ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه  در حقوق بین الملل…………………………………………………………..

الف) اصل ثبات مرزها………………………………………………………………………………………………………………

ب) اصل تمامیت ارضی ……………………………………………………………………………………………………………

بند دوم: مشروعیت جدایی یک جانبه  در حقوق بین الملل یا جواز آن………………………………………………

بندسوم: دکترین جدایی چاره ساز(جبرانی)…………………………………………………………………………………..

گفتار سوم: نظرات دولت ها در خصوص جدایی یکجانبه درلوایح تقدیمی به دیوان…………………………….

بنداول: نظرات دولت هادر ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه…………………………………………………………

بند دوم: نظرات دولت ها در خصوص فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه……………………………………………..

بند سوم:نظرات دولت ها در خصوص دکترین جدایی چاره ساز یا جبرانی…………………………………….

گفتارچهارم: رویکرد دیوان به جدایی وحق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………….

مبحث چهارم: رویکرد دیوان در نظریه مشورتی وفرض لوتوس………………………………………………..

مبحث پنجم: تفاوت بین اعلامیه استقلال وجدایی طلبی در کوزوو……………………………………………………………..

فصل دوم: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال با حقوق بین الملل خاص…………………….

مبحث اول: تفسیرتوسط دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………..

گفتار اول: تفسیر معاهدات توسط دیوان بین الملل دادگستری……………………………………………………….

گفتار دوم: تفسیر قطعنامه 1244 شورای امنیت توسط دیوان…………………………………………………………..

مبحث دوم: دیوان ومطابقت اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت……………………………………..

گفتار اول: اعتبار قطعنامه 1244 در زمان صدور اعلامیه استقلال …………………………………………………….

گفتار دوم: صادرکنندگان اعلامیه استقلال و بررسی قطعنامه و موانع در خصوص اعلامیه استقلال و صادرکنندگان آن……………………………………………………..

بنداول: لحن وقصد صادر کنندگان اعلامیه استقلال………………………………………………………………….

بند دوم: سکوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد…………………………………………………………….

بند سوم: تطابق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت………………………………………………..

فصل سوم: شناسایی دولتها در پرتو نظریه دیوان…………………………………………………………………..

مبحث اول: مفهوم شناسایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………….

گفتار اول: نظریه تأسیسی……………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم: نظریه اعلامی……………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم: اشکال شناسایی…………………………………………………………………………………………………

گفتار اول: شناسایی ضمنی……………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم: شناسایی صریح ………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوم: شناسایی دو ژوره……………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم: شناسایی دو فاکتو………………………………………………………………………………………………….

مبحث سوم: مشروعیت شناسایی موجودیت های ناشی از جدایی یک جانبه …………………………………..

گفتار اول: ممنوعیت شناسایی جدایی …………………………………………………………………………………….

بند اول:شناسایی زود هنگام………………………………………………………………………………………………..

بند دوم: حفاظت از یکپارچگی دولتها وتثبیت مرزها……………………………………………………………………

بند سوم: اثر موافقت دولت والد برمشروعیت شناسایی………………………………………………………………

گفتار دوم: مشروعیت شناسایی اعلامیه  یکجانبه استقلال و جدایی………………………………………………

فهرست منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………

کوزوو - مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو

رویکرد دیوان در نظریه کوزوو به اصل تمامیت ارضی

نظریه مشورتی دیوان در بخش مربوط با مطابقت اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل عام، بر طبیعت میان دولتی اصل تمامیت ارضی، اصرار نمود.در حالی که برخی از دولت ها مدعی ممنوعیت اعلامیه استقلال یک جانبه بر مبنای این اصل بودند.[1]اما دیوان با توجه به استدلال خود، اعلامیه را مغایر با حقوق بین الملل عام ندانست. پاراگراف 80 نظریه دیوان، نشان دهنده یک مفهوم بسیار سنتی از قوانین بینجالمللیججمی باشد. دیوان دراین پاراگراف یادآوری می نماید که اصل تمامیت ارضی، بخش مهمی از حقوق بین الملل است و در منشور ملل متحد، به ویژه بند4 ماده2 ، مقرر می دارد:

«کلیهجاعضا درجروابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری، و یا هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل متحد است، خودداری کنند.»

مجمع عمومی در قطعنامه 2625 خود با عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری دولت ها» که منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی است، این اصل را تکرار می کند که دولت ها باید در روابط بین الملل خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها خودداری نمایند.

سپس این قطعنامه تعهداتی را بر می شمارد که طبق آن دولتها موظفند تا از نقض تمامیت ارضی دول دارای حاکمیت، خودداری نمایند و سند نهایی هلسینکی مقرر می دارد که دولت های شرکت کننده، به تمامیت ارضی دیگر دولتها احترام خواهند گذاشت.بنابراین، دامنه شمولججاصل تمامیت ارضی به حوزه روابط بین دولتهاجمحدود می شود.[2] این بند نشان دهنده عدمجتمایل دیوان به پذیرش ظهور یک قاعده عرفی جدید و تکامل قوانین مندرج در منشور ملل متحد می باشد.[3]در خصوص شرایط تکامل قوانین منشور دو رویکرد وجود دارد و این اختلاف به خوبی شناخته شده است.[4]

برخیجصرفاً عملکرد (به خصوص اگر با حمایت کشورهای بزرگ باشد) راججبرای ایجاد تحول در قوانینجکافی  می دانند  و دسته دوم ایجاد تحول را نیازمند یک رویه و عملکرد عمومی پذیرفته شده توسط کلیه اعضای سازمان ملل متحد می دانند. دیوان  در بند 80 آشکارا از رویکرد گروه دوم پیروی نموده که یک رویکرد کلاسیک می باشد.[5]

به نظر می رسد قطعنامه های شورای امنیت درموردگرجستان، (آبخازیاو اوستیایججنوبی)بوسنی وهرزگوبین (جمهوری صرب بوسنی)، آذربایجان (قره باغ کوهستانی) و قطعنامه های سایر سازمان های بین المللی کهجاصل تمامیت ارضی در مورد تابعان غیر دولتی به کار گرفته شده است از دید دیوان برای ایجاد تکامل عرفی در این زمینه کافی نبوده است.[6]

برخی حوزه بند4 ماده2 ججمنشور سازمان را محدود به کشورها می دانند.[7] اما با توجه به گسترش روز افزون تروریست و گروههای غیر دولتی گروهی از دانشمندان معتقدند بند فوق می بایست بازنگری شود و یا حداقل مجدداً تفسیر گردد.اما دادگاه بر طبیعت بین دولتی این بند پافشاری نموده است و از تفسیر مجدد بند4 ماده2 منشور خوداری نموده است.[8] یکی دیگر از انتقاداتی کهججبه دیوان در رویکردش به اصلجتمامیت ارضی وارد می دانند عدم لحاظ شرط محافظ موجود دراعلامیه روابط دوستانه می باشند.

این گروه معتقدند که دیوان در تفسیرجخود از اصل تمامیت ارضی به شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه توجه ننموده در حالی که بر اساس این بند، حقوق مربوط به حق تعیین سرنوشت، نباید به نحوی مقرر گردند که مشوق تجزیه یا خدشه وارد کردن جزئی و یا کلی تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول مستقل وجحاکم گردند. منظور تمامیت ارضی آن دسته از دولتجهایی است که از اصل حقوق برابر و آزادی اقوام پیروی کرده و در آنها حکومت هایی بدون اعمال هر گونه تبعیض نژادی، عقیدتی یا قومی برقرار است. این گروه معتقدند که شرط حفاظ مندرج در این بند، مربوط به رابطه حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی است و به این معنی است

[1]-Corten, Olivier,” Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the classical Interstate paradigm of International law “, Leiden Journal of International law,Vol.24, 2011, P.87.

[2]-Kosovo Advisory Opinion, Supra note85, p.80.

[3]-Corten, Olivier, Op. cit, p.89-90.

[4]-Ibid, p.83.

[5]-Kosovo Advisory Opinion, Supra note85,  p.80.

[6]-Corten, Olivier Op. cit, p.89.

[7]-WS Argentina, pp.75-82; WC Spain, p.40; ,available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15666&15706.pdf; (Visited on 06/July/2011); WS Iran, Supra note 89,  pp.3.1,3.6.

[8]-Corten, Olivier, Op. cit, p.89.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع وماخذ

  1. جعفری، احمد، کتاب سبز جمهوری فدرال یوگسلاوی،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1377.
  2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین الملل ، چاپ سوم، تهران:کتابخانه گنج دانش، 1385.
  3. عزیزی، ستار، حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات نورعلم، 1385.
  4. فلسفی، هدایت الله، حقوق معاهدات بین الملل، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو، 1383.
  5. مالکوم، نوئل، ترجمه نصیری، باقر، تاریخ اجمالی کوزوو، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران: وزارت امور خارجه،1378.
  6. موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، چاپ چهاردهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388.
  7. میرعباسی، سیدباقر، سادات میدانی، سیدحسن، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، جلد 1، چاپ دوم، تهران: نشر جنگل،1387.
  8. ولی الهی ملکشاه، حبیب الله و جعفری، احمد، «ریشه های بحران کوزوو و دخالت نظامی ناتو در یوگسلاوی»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران: وزارت امور خارجه، 1380.
  9. http://international law. blogfa. Com/Post -597.aspx                                                                                        

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کوزوو – مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید