قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 354 بازدید

مونسون چیست و تاثیرات آن

مونسون

پیشینه تحقیق مونسون

مبانی نظری مونسون

مقدمه مونسون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی………………………………………………………..

2-2-اصل چرخندگی………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-انرژی جنبشی……………………………………………………………………………………………………………………………

2-5-مفهوم مونسون …………………………………………………………………………………………………………………………..

2-6-بارش مونسونی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-7-ویژگی های بادهای مونسون ……………………………………………………………………………………………………

نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر…………………………………..

چهارچوب نظری تشکیل مونسونها……………………………………………………………………………………………………

2-10-مکانیزم تشکیل مونسون ………………………………………………………………………………………………………….

2-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها………………………………………………………………………………..

2-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران

منابع مونسون

مونسون

مونسون چیست

مفهوم مونسون

یکی ازپدیده های بزرگ مقیاس که درگستره مناطق حاره زمین اتفاق می افتد ودر این مناطق آب وهوای خاص رابوجود می آورد، مونسون است. مونسون یا بادهای موسمی پدیده شناخته شده ومهم مناطق حاره زمین می باشد. مونسون اقیانوس هند به عنوان یکی از مشهورترین مونسونهای جهان بشمار می آید که در بارش های تابستانی بخش هایی ازایران موثرمی باشد. سال هاست که دانشمندان در تلاش برای درک عوامل پیدایش مونسون اقیانوس هند در هر ماه ژوئن وپایان آن درهر سپتامبر می باشند.(یزدان پناه رستمی،1385).

بادهای موسمی به بادهای فصلی اقیانوس هند گفته می شود. این بادها در فصل تابستان هوای گرم ومرطوب حاره ای را گسترش می دهند. هوای گرم ومرطوب حاره ای به دو طریق وارد نواحی جنوبی ایران می شود . اول از طریق نسیم دریا که از دریای عمان وخلیج فارس تا شعاع و ارتفاع محدودی وارد خاک ایران می گردد. محدوده آن بسیار کوچک است وبه دلیل گسترش پر فشار جنب حاره ای آزور بر بالای منطقه نقش چندانی در بارندگی ندارد.

راه دوم ورود هوای موسمی از طریق استقرار کم فشار حرارتی در فصل تابستان بر روی پاکستان و هندوستان است. این فروبار که به فروبار پاکستان موسوم است در روی دره کنگ با کمربند همگرایی حاره ای منطبق شده وتا ارتفاع قابل توجهی گسترش دارد (تقریبا تا سطح 700 هکتو پاسکالی).

اما بر روی ایران به دلیل استقرار پرفشار جنب حاره ای آزور گسترش عمودی آن ناچیز است، به طوری که هوای مرطوب فرصت صعود واشباع پیدا نمی کند. هوای گرم و مرطوب موسمی در حاشیه شمالی این فروبار در امتداد دامنه جنوبی هیمالیا به طرف شرق حرکت کرده واز مرز پاکستان وارد ایران می شود. هر گاه پرفشار جنب حاره ای آزور به سطوح بالاتر جو جا به جا شود این هوای گرم ومرطوب موسمی صعود کرده وایجاد بارانهای همرفتی می کند.(علیجانی، 1384،ص43و44)

 

مقدمه مونسون

عناصر تشکیل دهنده جوی نقش مهمی درعملکرد سیستم های هوا وتغییرکوتاه مدت آب وهوا ایفا می کنند.(تامپسون،1382،ص2) مبادلات انرژی در تروپوسفر به صورت سیستم های همرفت آزاد واجباری هنگامی که توده های هوا در محیط جوی صعود می نمایند ، با تغییرات گرمایی جداگانه انجام می گیرد. این ارتباط،مقدار حرکت عمودی درون تروپوسفر را تا زمانی که منجر به شرایط پایداری یا ناپایداری شود ، کنترل می کند.

همرفت آزاد به بسته هایی از هوا اطلاق می گرددکه ابتدا از طریق تماس با تراکم گرمایی سطح زمین گرم می شوند وعمدتا با بی نظمی های تابش محلی مرتبط هستند( یعنی به علت اختلافات بازتابش). برای مثال قیر آسفالت دارای پایین ترین آلبدو شهری (02/0) است که در مقایسه با نواحی چمنزار روستایی (20/0) به طور برجسته ای متفاوت است. این امر عمدتا عاملی برای جزیره گرمایی است که منجر به همرفت آزاد بیشتر و وجود پوشش ابری وبارندگی بر روی نواحی مناطق شهری می گردد.

وقتی توده هوا خیلی گرم می شود ، دما بالاتر وچگالی پایین تری را (انبساط) در مقایسه با هوای اطراف آن گسترش می دهد. توده هوای گرم ، سبک ، وشناور ، از سطح زمین صعود می نماید وتوسط هوای سردتر ومتراکم تر به صورت همگرایی به سوی ناحیه خیلی گرم جابه جا می شود .

توده ی هوای شناورتر تا زمانی که از محیط جوی اطراف آن گرمتر باقی بماند به صعود ادامه خواهد داد. اگر دماها یا چگالی ها یکی شوند، موازنه حاصل می شود وهوا به طور افقی دور خواهد شد. در نهایت اگر توده هوا سردتر ومتراکم تر از محیط جوی شود مجبور است تا از طریق جو به عنوان یک ناحیه فرونشینی وواگرایی مشخص در سطح زمین متراکم گردد.

همرفت اجباری یا مکانیکی ، انتقال عمودی انرژی توسط جریانات گردابی در جو را نشان می دهد که عمدتا با مانع جریان محیط هوایی صاف یا لایه ای ، ورقه ای مرتبط هستند. همچنین این مسئله در امتداد جبهه های فعالی انجام می گیرد که در محدوده توده های هوا دارای دماها وچگالی متفاوتی هستند. کوه های پر شیب سبب جابه جایی جبهه ای وعامل قوی گسترش وپیوسته هوا می شود وسبب مخلوط شدن هوا با تضاد دمایی ، رطوبتی وچگالی از سطوح بالا وپایین می باشد. جریانات به وجود آمده می تواند منجر به سیکلون زایی مشخص و تشکیل موج فروبار در دامنه باد پناه کوهها  و موج های کم فشار در عرض های میانی گردد .

توده های هوا به وسیله این فرایندهای همرفتی می توانند انرژی (ودر واقع توده) را تا ارتفاعات خیلی بالا انتقال دهند مشروط بر اینکه بتوانند گرمتر ، با چگالی کم تر وشناوری بیشتر از هوای اطراف باقی بمانند. در واقع این ارتباط مهم برای این مبادلات حیاتی است وتوسط گرمای اساسی گسترده وتضادهای تراکم و چگالی ما بین محیط جوی وتوده های هوای صعود کننده که بندرت در حالت تعادل می باشند ، کنترل می گردند.

جهت مشاهده و دانلود  سیل و سیلاب – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیلاب کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق انواع باران ، انواع بارش و بارش سالانه کلیک کنید .

 

ادامه مقدمه مونسون

وقتی یک بسته هوا ازسطح زمین ، به طرف بالا حرکت می کند، در طی صعود درمحیط جوی اطراف ، درمعرض تغییرات خیلی مهم درجه حرارت وچگالی قرار می گیرد. همان طور که بسته هوا صعود می کند وبه داخل یک منطقه کم فشارتر حرکت می نماید، انبساط یافته وسرد می شود، چون از توان گرمای داخل خود در فراهم نمودن انرژی برای فرایندهای انبساطی استفاده می نماید.برعکس بسته های هوای نزولی با افزایش فشار مواجه خواهند شد وگرمای تحت فشار را تجربه خواهند کرد وبر اثر فشار گرم خواهند شد.

باید توجه داشت فرایندهای سرد شدن وگرم شدن هر دو از محیط جوی اطراف به صورت مجزا انجام می گیرند، چون هوا یک رسانای گرمایی ضعیف است. نتیجتاً انرژی از بیرون وارد یا داخل بسته هوا نمی شود وتوسعه سرما وگرما مستقل از بیرون در داخل خودش کنترل می گردد، که بی در رو نامیده می شود. اساسا تمام حرکت های عمودی بزرگ مقیاس در تروپوسفر مشتمل بر این تغییرات بی در رو هستند.

هر چند بسته های صعود کننده هوا بر اثر انبساط خنک می شوند وبه زودی به نقطه اشباع می رسند. وقتی که تراکم صورت می گیرد وهوا اشباع می شود، بسته هوای صعود کننده به وسیله انبساط به آرامی خنک می شود، اما زمانی که به وسیله تراکم اشباع شود، گرمای نهان را آزاد خواهد نمود(تامپسون، 1382ص 58-64).

تحقیقات دانشمندان در دهه های اخیر نشان داده است که تغییرات اقلیمی جهان وهمچنین چرخه عمومی جو تحت تاثیر پدیده های بزرگ مقیاسی است که درسطح آب های آزاد جهان روی می دهد. بسیاری ازاین پدیده ها که به سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی معروفند از بیش از یک قرن پیش شناخته شده بودند.هر پدیده ای را که به نحوی در وضعیت اقلیمی مناطق مختلف زمین اثر گذارباشد می توان به عنوان سیگنال هواشناسی شناخت . گاه سیگنال های هواشناسی در ترکیب باهم یا با مکانیزم های بزرگ مقیاس دیگر موجب پیدایش پدیده های بزرگ مقیاس اقلیمی می شوند که برآب وهوا واقلیم مناطق وسیعی از جهان تاثیر گذار است .

عوامل آب وهوای ایران به دودسته محلی وبیرونی تقسیم می شوند. عوامل محلی آنهایی هستند که در محل موجودند واز سالی به سال دیگر تغییر نمی کنند.اما عوامل بیرونی آنهایی هستند که در داخل ایران مستقر نیستند واز بیرون وارد کشورشده اقلیم آنرا کنترل می کنند.عوامل بیرونی ذاتی کشور ایران نیستند وورودآنها به ایران تابع سیستم های سینوپتیکی است که آنها را به کشور می آورند. ممکن است دریک سال بیشتر وارد شوند ودرسالی دیگر اصلا نیایند. عوامل بیرونی  به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که براثرگسترش سیستمهای فشار نواحی مجاور ایران مانند فرابار سیبری ،فروبار دره کنگ، یا گسترش هوای گرم عربستان ،به ایران وارد می شوند.

دسته دوم عوامل بیرونی آنهایی هستند که ازسرزمینهای دورتر ، مانند دریای مدیترانه ، اقیانوس اطلس ، شمال سیبری ،و…به ایران می آیند. این عوامل به وسیله سیستمهای فشار سیاره ای به ایران می رسند.عمده ترین این عوامل عبارتنداز سیکلونهای مدیترانه، موجهای کوتاه بادهای غربی ، آنتی سیکلونهای برون حاره ای،رودباد جبهه قطبی، جبهه قطبی، وغیره.تمام این سیستمها در داخل بادهای غربی تشکیل وحرکت می کنند وورود آنها به ایران ، به پیشروی وگسترش بادهای غربی بسته است.(علیجانی،1384،ص7-9).

مونسون

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

 

جهت مشاهده و دانلود مئآندر، مورفولوژی و ويژگی های هندسی آن (موضوع ادبیات رودخانه کارون) کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود حوضه های رودخانه ای و حوضه آبریز کلیک کنید .

 

نمونه ای از منابع و مأخذ مونسون :

 • 1-راسل د.تامپسون ، فرایندها و سیستم های جوی:ترجمه حسینمراد محمدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز 1382(چاپ اول)
 • 2-علیجانی، بهلول ، آب و هوای ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1384
 • 3-علیجانی، بهلول ، اقلیم شناسی سینوپتیک ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1381
 • 4-نجار سلیقه ، محمد ، اندرکنش دینامیکی سیستم های فشار عرض های میانی و عرض های پایینی در ایران ، رشد آموزش جغرافیا ، شماره 57 ، وزارت آموزش و پرورش ، بهار 1380
 • 5-علایی طالقانی ، محمود ، ژئومورفولوژی ایران ، نشر قومس ، 1384
 • 6-درویش زاده و محمدی ، زمین شناسی ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1376
 • 7-عارف زاده ، محمد امین و….استان شناسی خراسان رضوی ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول ، 1390.
 • 8-سلجوقی نژاد ، احمد و….، جغرافیای استان کرمان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ دهم 1388.
 • 9-کاظمی ، نعیمه السادات و…، استان شناسی سمنان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول 1390.
 • 10-کلانتری خاندانی ، حسین و….، جغرافیای استان هرمزگان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ یازدهم 1389.
 • 11-…
 • www.washington.ed
 • 12-…

 

مونسون

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش اقلیم شناسی
تعداد صفحات 37 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 130 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مونسون چیست و تاثیرات آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید