قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 392 بازدید

مبانی نظری مشارکت

مشارکت و مشارکت اجتماعی

21-2ادبیات مشارکت:………………………………………………………………………………………………..

1-21-2اهمیت مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………..

2-21-2اهمیت و ضرورت مشارکت مردم در انقلاب اسلامی : :……………………………………………..

3-21-2اهمیت مشارکت در دوران تثبیت انقلاب اسلامی:………………………………………………………

22-2تشریح مشارکت : :……………………………………………………………………………………………………

1-22-2تعاریفی از مشارکت اجتماعی  :………………………………………………………………………………

2-22-2پیشینه و ادبیات مشارکت سیاسی و اجتماعی: :…………………………………………………………

3-22-2. دیدگاه اسلام:…………………………………………………………………………………………………….

4-22-2نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماع………………………………………..

5-22-2نقش آگاهی های عمومی در توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی:……………………………..

6-22-2جشن های دسته جمعی وهمبستگی اجتماعی:…………………………………………………………

7-22-2راهکارهای توسعه مشارکت اجتماعی در جوامع شهری :…………………………………………

23-2مشاركت عامه مردم در پيشرفت كشور :……………………………………………………………………

1-23-2اهداف اقتصادي مشاركت:………………………………………………………………………………….

2-23-2تصميم گيري و وفاق اجتماعي :……………………………………………………………………………..

3-23-2اهميت مشاركت در فرآيند نوسازي جامعه:………………………………………………………………

24-2مصاديق مختلف مشاركت:…………………………………………………………………………………………

25-2موانع مشاركت :…………………………………………………………………………………………………….

26-2طرح مبانی نظری تحقیق:…………………………………………………………………………………………

27-2ويژگي هاي مشاركت: :…………………………………………………………………………………………..

28-2ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت: :………………………………………………………………………..

29-2مصاديق مختلف مشاركت: :………………………………………………………………………………..

30-2موانع مشاركت: :……………………………………………………………………………………………….

منابع

مبانی نظری مشارکت

 ادبیات مشارکت

اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام

ادیان الهی به ویژه اسلام ، در اهمیت و ضرورت مشارکت اجتماعی توصیه ها و راهکارهای بسیاری ارائه نموده و بر آن تأکید داشتند و آن را ضامن بقای اجتماعی دانستند . حضرت علی (ع) در نامه ای از مردم مصر می خواهد که صحنه را ترک نکنند . زیرا«و انّ أخاالحَربِ الأرقُ ، مَن نامَ یُنَم عنهُ»؛ (نهج البلاغه،نامه62.) مرد جنگجو بیدار است و جنگ و جهاد با خوابیدن و کناره گیری از صحنه ها تناسب ندارد . جامعه پویا همیشه بیدار است و از همه ابعاد زندگی خود آگاه است . چنین جامعه ای می داند که در داخل چه می گذرد و چه باید بشود و می داند که از خارج چه می آید که نباید بیاید.(جوادی آملی،1389ص317-318)

 

 تشریح مشارکت :

معمولاً مفاهیم علوم اجتماعی همانند علوم سیاسی در طول زمان و همراه پدیده های عصر خود ، متحول می شوند . مفهوم مشارکت نیز از این قاعده مستثنا نیست . مشارکت اجتماعی پیش از جنگ جهانی دوم با نظریه هایی مانند قرار داد اجتماعی، حکومت مشروطه ، نظریه تفکیک قوا و مجالس قانونگذاری ، همراه بود؛ اما مفهوم نوین آن را در مطالعات سیاست های مقایسه ای و توسعه سیاسی می توان یافت که به دلیل تفاوت میان نظام های سیاسی و رابطه آن ها با مردم و گونه های مشارکت ، به تعریف های گوناگون انجامیده است.

 تعاریفی از مشارکت اجتماعی :

1- مشارکت سیاسی ، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی است .

 • مایرون وینر در مقاله معروف خود درباره مشارکت سیاسی با ذکر ده مورد عملیات مشارکتی ، این تعریف را ارائه می دهد:

مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق ، سازمان یافته یا سازمان نایافته، مستمر یا غیر مستمر ، شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران ، سیاست ها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است .

 • مجموعه راهنمای علوم سیاسی این تعریف را عرضه می کند: مشارکت سیاسی مجموعه فعالیت های قانونی شهروندان غیرحکومتی است که کم وبیش قصد دارند به طور مستقیم بر انتخاب کارگزاران حکومتی یا اعمال آنان اثر بگذارند .

4- تعریف مقام معظم رهبری از مشارکت چنین است: « مشارکت مردم یعنی بار اداره ی جامعه را دولت به تنهایی بر دوش نگیرد ، بلکه با کمک مردم بگیرد که این بسیار منطقی است ( سالکی، 1388، 23» دیدگاه ایشان همه فعالیت ها .و مشارکت ها در بر می گیرد. یکی از محاسن دین اسلام به ویژه تشیع ، توانایی جذب و بسیج مردم برای مشارکت است .

 

جهت مشاهده و دانلود  مشارکت سیاسی (پیشینه تحقیق ، ادبیات، نظریه ها و مبانی نظری) کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  شورا و ادبیات و مبانی نظری شوراها کلیک کنید .

 

دیدگاه اسلام و مسیحیت در زمینه مشارکت اجتماعی

هر چند متون دینی و آئین مسیحیت تحریف شده است ، ولی با این وجود ، لابه لای متون مقدس مسیحیان به حقایقی می توان دست یافت . اصولاً مسیحیت ، آئین فردگرا و دنیا گریز است . عیسی(ع) می گفت : « هوای نفس را بکشید ، جسم را پست شماریدو برای تبلیغ ایین خود هرگز دست به شمشیر نبرید.» مذهب مسیح بیشتر به معنویات نظر داشته و پیروان خود را از دخالت در امور دنیوی منع کرده است . از عیسی(ع) نقل شده است که فرمود:« سلطنت من از سلطنت این جهان جداست». اصول هفت گانه پیروان مسیح چنین است :

تعمید یا نام گذاری 2- تثبیت و تأکید 3- تقدس نان 4- استغفارقلوب 5- راز ازدواج 6- درجات روحانیت 7- تدفین .

مسیحیت که در ابتدا مذهب بینوایان و ستم کشیدگان بود ، پس از گذشت دو قرن به مذهبی تبدیل شد که آهنگ ان را برده داران می نواختند و از آن پس ، مسیحیت به صورت دژ خلل ناپذیر حکومت ، پشتیبان طبقه استثمارگر و تکیه گاه ایدئولوژیکی سرمایه داران درآمد، تا آنجا که یکی از علمای اقتصاد می گوید :« مذهب مسیح به کسانی که از دسترنج دیگران زندگی می کنند، می آموزد که در زندگی دنیوی نیکوکار باشند وبه آنان پیشنهاد می کند که زندگی استثمارگرانه خود را با پرداخت مبلغ ناچیزی تطهیر کنند و پروانه ورود به بهشت را به قیمت ناچیزی بخرند» ( منوچهری ،1389، 128.)

آموزه های مشارکت گریز آیین مسیحیت ، سبب شد رهبانیت و دنیاگریزی بوجود آمد. در دیدگاه مسیحیت ، انسان همیشه مشمول عنایت الهی است ولی خطای حضرت آدم (ع)بشر را در گناه و دوری از رحمت حق فرو برده است . از این رو برای رهایی از این گرفتاری به منجی نیاز دارد . آن منجی مسیح است که با فدا کردن خویش می کوشد کفاره این گناه را بپردازد . در این بین ، برای همراهی با منجی ، پیروان او نیز باید در زندگی به ریاضت کشیدن روی آورند تا از گناههای موجود پاک شوند .( سید قطب ، 1996 ،75-76)

دیدگاه اسلام و مسیحیت در زمینه مشارکت اجتماعی

در مقابل ، رهبانیت در اسلام جایگاهی ندارد و در عوض ، جهاد ، امر به معروف و نهی از منکر که اموری اجتماعی ، سیاسی هستند ، از (مسائل مورد اهتمام) دین اسلام به شمار می آیند . با این حال ، به دلیل ارتباط مسلمانان با مسیحیان در سرزمین های عراق ، شامات و مصر که با امپراطوری روم همجوار بودند ، رهبانیت رایج شد.

زندگی دراویش در خانقاه نیز تا حد زیادی به تقلید از مسیحیان است و حتی گفته اند یکی از امرای مسیحی ، نخستین خانقاه مسلمانان را ساخته است . جامی در نفحات الانس در شرح حال ابو هاشم صوفی به این موضوع اشاره کرده است. ( تهرانی، 1390، 13-14 )تفاوت دیگر اسلام و مسیحیت در چگونگی برخورد با دولت است . مسیحیت در برابر دولت های استبدادی ، همواره برخورد منفعل و اطاعت آمیز داشته است .

هنگامی که مسیحیت ظهور کرد ، نهاد دولت از پیش وجود داشت ومسیحیت از درون دولت رشد کرد ، زیرا در ابتدا مجبور بود به حاکمیت دولتی که آن مذهب را در سرزمین خود به رسمیت می شناسد تن در دهد؛ از این رو آیین مسیحیت برای دولت خطری محسوب نمی شد . این همان چیزی است که در انجیل بدین مضمون آمده است :« آنچه از قیصر است ، به قیصر بدهید و آنچه از خدای بزرگ است ، به خداوند بزرگ».

تفکر « حمایت خداوند از حکومت » در مسیحیت نیز از همین پدیده ریشه می گیرد . تحکیم رابطه سلطنت و شریعت در مسیحیت بدانجا رسید که حق الهی برای حکومتگران در نظر گرفته شد و شهریار ، خداوندگار جلوه می کرد . بر اساس این تفکر ، پادشاهان از جانب خدا برگزیده می شدند و تنها در برابر او پاسخ گو بودند . بدین ترتیب با پوشاندن نقابی بر چهره حکومت های استبدادی ، هرگونه مقاومت و نافرمانی در برابر این حکومت ها ضد دین شمرده می شد . تأملات موجود در نامه های پولس قدیس و نیز پطرس قدیس در عهد جدید ،نمونه این توجیه گری و حمایت مذهبی از مشروعیت حکومتی است . (دوبنوا ، 1997 ش11و12،21.)

جهت مشاهده و دانلود   همیاری – ادبیات و مبانی نظری همیاری و همیاری های اقتصادی کلیک کنید .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم اجتماعی کلیک کنید.

نمونه ای منابع و ماخذ جهت مطالعه بیشتر

 • -جوانمرد ،کمال (1384).”اصول و مبانی تحقیقات اجتماعی “جزوه در سی روش تحقیق علمی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ،دانشکده علوم اجتماعی
 • – شارع پور ،محمود و غلامرضا خوش فر (1381).”رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان :مطالعه موردی شهر تهران”نامه ی علوم اجتماعی شماره 20.
 • آیینی،میترا(1387) بررسي تطبيقي سبک زندگي ايلات و عشاير و روستائيان با سبک زندگي شهرنشينان در شهر کرمانشاه “،دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران .
 • آزاده،منصور اعظم.(1378)،ناسازگاری پایگاهی،پایان نامه دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران.
 • دواس،دی،ای(1386).”پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی، ،نشر نی ،تهران .
 • ریتزر،جورج(1374).نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثلاثی ،انتشارات علمی ، تهران .
 • خاکی ،غلامرضا (1382)،”روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ” ، انتشارات رشد، تهران.
 • ساعی،علی(1381)”تحلیل اماری در علوم اجتماعی”،چاپ فرشیوه ،تهران .
 • بوردیو ،پی یر (1381).نظریه کنش (دلایل علمی و انتخاب عقلانی)،ترجمه مرتضی مردیها،تهران انتشارات نقش و نگار،تهران .
 • بلیکی،نورمن (1384).”طراحی پژوهش های اجتماعی “ترجمه حسن چاوشیان ، ،نشر نی تهران .
 • بیکر ،ترز،ال(1377)،”نحوه تحقیقات اجتماعی “جلد اول ،ترجمه هوشنگ نایبی انتشارات سروش ،تهران.

https://ro.uow.edu.au/thss/

مشخصات اصلی
رشته علوم اجتماعی
گرایش جامعه شناسی
تعداد صفحات 30 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 50 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیشینه تحقیق و مبانی نظری مشارکت و مشارکت اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید