قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 159 بازدید

مدیریت کیفیت فراگیر

 

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………………………..

2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر …………………………………………………………………

2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر ………………………………………………………………………..

2-5)مفهوم کیفیت…………………………………………………………………………………………………

2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی…………………………………………………

2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت…………………………………………………..

2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………….

2-9)معیارهای کیفیت……………………………………………………………………………………………

2-10) ارتباط  میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت……………………………………

2-10-1) تمرکز بر مشتریان…………………………………………………………………………………..

2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان…………………………………………………………………………..

2-10-3) همکاری کارکنان……………………………………………………………………………………

2-10-4) محیط کاری…………………………………………………………………………………………..

2-10-5) بهینه کاوی…………………………………………………………………………………………….

2-11) بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………..

منابع

مدیریت کیفیت فراگیر چیست

مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر

واژه TQM از سه کلمه Total(فراگیر)، Quality (کیفیت) و Management (مدیریت) تشکیل شده است. بررسی و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق تر آن کمک می کند. کلمه Total به این معناست که TQM همه افراد و همه امور سازمان را در بر می گیرد. واژه Quality یعنی ارائه آنچه مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه Management یعنی کیفیت در سازمان مدیریت می شود، نه این که تنها به وسیله بازرسی و کنترل، نگهدار ی و حفظ گردد(آقایی، 1379، ص1). تعاریف مختلفی از مدیریت کیفیت ارائه شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:

لاگروسن[1]2001: مدیریت کیفیت سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها و رضایت مشتریان است (svensson,2005,p527 ).

فردریکسون[2]:  TQMیک سیستم مدیریتی شامل ارزش ها، روش ها و ابزارهایی با هدف افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی با منابع کم می باشد .(Fredriksson,2004,p7)

رز[3]: TQM سیستمی است که کیفیت تمام کارکردهای سازمان را مورد توجه قرار می دهد و سیستمی است که، وظایف مرتبط به هم را در تمام سطوح ادغام می کند. یک رویکرد سیستمی است که تمام تعاملات بین عناصر مختلف سازمان را در نظر می گیرد(Ross,1999,pp2-3).

ویچر[4] 1990: اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر را به سه قسمت تقسیم می کند که به موجب آن «جامع» به هر فرد درگیر در این فرآیند شامل مشتریان و تامین کنندگان،«کیفیت» به نیازهای مشخص مشتر ی و «مدیریت» به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد. در واقع TQM یک فرآیند مشتری محور است که به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهای مشتری می باشد(sahney,2004,p146).

مک گریگور[5]: مديريت كيفيت فراگير، مفاهيمي كه توسعه مستمر در يك سازمان را ترويج مي دهد، فراهم مي كند. فلسفه TQM بر دورنماي راهبردي، منسجم، دائمي و وسيع  سازماني كه هركس و هر چيزي را در بردارد تأكيد می کند(McGregor,2004,p8).

مفهوم کیفیت

مدیریت کیفیت و مدیریت شرایط محیطی از اصول بازرگانی هستند که بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که بکارگیری مدیریت کیفیت به طور اثربخشی می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد(Pereira-Moliner et al, 2012). کیفیت به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات یک کالا گفته می شود که خواسته ها و نیازهای مصرف کننده را برآورده کند و باعث رضایت خاطر او از عملکرد آن کالا شود.

به عبارتی کیفیت را می توان مطابقت محصول با هدف تولید آن دانست.از دیدگاه مشتریان کیفیت کالا و خدمات بایستی نیازمندی ها و انتظارات آنان را برآورده مند..برای این کار از صففات ویژه ای که شایستگی خوانده می شوند استفاده می کنند..کیفیت را از اینرو تعریف کردیم که مشخص می کند یک محصول یا خدمت چیزی را که باید انجام دهد چقدر خوب انجام دهد.

معمول ترین معنای کیفیت اندازه ای است که یک کالا یا خدمت انتظارات مشتریان را برآورده می سازد و از آن نیز تجاوز می کند. مصرف کنندگان اغلب زمانی تصمیم به خرید می گیرند به بعد ارزشی کیفیت بیشتر توجه می کنند (حسینی،1389،ص186).

[1] Lagrossen

[2] – Fredriksson

[3] – Ross

[4] witcher

[5] – McGregor

 

فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر روش مدرنی برای بازسازی شیوه ها و ساختارهای مدیریت سنتی می باشد(Naghshbandi et al, 2012). مدیریت کفیت فراگیر، دارای فلسفه و مجموعه ای از اصول است که شالوده ای بر ای بهبود مستمر سازمان است. این سیستم تمام افراد را در سازمان درگیر می کند. در محیط ،TQM مشتری و رضا یت او در کانون توجه سازمان قرار دارد. تمرکز بر مشتری، بهبود مستمر و مشارکت کامل سه اصل اساسی TQM هستند. این سه اصل در رهبری، آموزش، ساختار ارتباطات، پاداش و قدردانی و ارزیابی مورد توجه قرار گرفته اند (Quazi,1995,p3).

سیستم مدیریت کیفیت فراگیر یک پیکره متحرک و معنادار است، هدفمند و زنده است که همه اجزایش از یک قلب تغذیه می شوند و با یک روح زنده اند . این سیستم مدلی است مبتنی بر حرکت نه ثبات؛ و در طراحی مدل اجرایی آن باید جهت حرکت را تعیین و تکامل مستمر سازمان را نشانه گرفت، نه شکل بودن آن را.

در حقیقت می توان گفت مدیریت کیفیت فراگیر یک مکتب است، همان گونه که رفتار، احساسات و عقاید یک انسان صاحب مکتب، از قبل قابل پیش بینی است، در مدل TQM نیز مبانی و نوع رفتار و نتایج مدیریت را می توان از پیش تعیین نمود. فلسفه و رسالت مدیریت کیفیت فراگیر، حفظ سازمان در مرحله تکامل از چرخه عمر سازمانی می باشد که ریشه در کایزن دارد و کایزن پل علم و عمل است(حاجی شریف،1376،ص24-23).

 

بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر

مدل کفاشپور و همکاران

کفاشپور و همکاران در سال 1389 تحقیق خود را تحت عنوان “تاثير مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد سازماني به واسطة بازارمحوري(مطالعة موردي: هلتهاي سه، چهار و پنج ستاره شهر مشهد)” انجام دادند.آنها در تحقيق خود، تلاش کردند تاثیرات مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد (كيفيت خدمات) هتلهای شهر مشهد را  به واسطة بازارمحوري بسنجند.

مطابق با سه ساختار مديريت كيفيت فراگير، بازارمحوري و عملكرد سازماني است. فلشها در شكل، توصيف كنندة رابطة بين ساختها هستند. فلش جهت دار نيز ارتباط بين دو ساخت را با عملكرد نشان مي دهد. چنين به نظر مي رسد كه هر دو نگرش مديريت كيفيت فراگير و بازارمحوري بر بهبود مستمر تكيه دارند. در اين راستا ميتوان چنين اظهار داشت كه اثر اعمال مديريت كيفيت فراگير، و بازارمحوری فرض می شود که افزايش عملكرد سازماني است. اما در اين ميان چنين به نظر مي رسد كه بازارمحوري در انجام رسالت سيستم مديريت كيفيت فراگير نقشي یاري رسان را ايفا مي كند و مي تواند علاوه بر تسهيل روند بهبود مستمر سازماني، خود نيز به نوعي بر عملكرد نهائي سازمان اثرگذار باشد(کفاشپور و همکاران، 1389،صص82-80).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ

منابع فارسی

 1. ال ایکاف  راسل،(1382) ،” بازآفرینی سازمان”، ترجمه تقی ناصر شریعتی و همکاران، چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت صنعتی
 2. انصاری منوچهر،(1383)، ” اصول مدیریت کیفیت فراگیر”، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب نو
 3. ایشیکاوا کورو ،(1376)،”کنترل کیفیت فراگیر”، ترجمه احمد جواهریان، انتشارات ماد، چاپ اول،
 4. آقایی عبدالله،(1379)،” مدیریت کیفیت جامع: ریشه یابی واژه، تاریخچه، تعاریف و مفاهیم”، ماهنامه استاندارد، شماره 112
 5. آگوای،(1378) ،” آموزه های دکتر دمینگ”، ترجمه: م. تیموري،صص 88-66
 6. باران دوست رامبد ، رحمانی  شادی ،(1382)،” بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده”، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم،شماره 134
 7. پاسوار محمدحسن، مشبکی اصغر،(1385)،” برنامه ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران”، دوره دهم، شماره اول، صص 89-67،
 8. تفرشي و همكاران ،(1381)،” نگرش نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز”، انتشارات فراشناخت انديشه، صص 70-50
 9. جعفری مصطفی، اصولی حسین،(1379)، “مدیریت کیفیت فراگیر”، چاپ اول ا، انتشارات رسا، تهران
 10. حاجی شریف محمود،(1376)، ” طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع مدیریت کیفیت فراگیر”، چاپ دوم،تهران مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک،
 11. رجب بیگی مجتبی، سلیمی محمد حسین،(1374)، ” مدیریت کیفییت فرا گیر” چاپ اول ، تهران، مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نمونه ای منابع انگلیسی

 • Antony Robert, (2002), “Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries” ,International Journal of Quality and Reliability Management, Vol.19, 5 , pp.551-56.
 • V.C., Mojtahedzadeh Rouhollah, Malarvizhi .C.A.,(2011),” Critical Success Factors of Total Quality Management and their impact on Performance of Iranian Automotive Industry “International Conference on Innovation, Management and Service, IPEDR vol.14 , IACSIT Press, Singapore
 • Chen Jui-Kuei , I-Shuo Chen,(2012),” A network hierarchical feedback system for Taiwanese universities based on the integration of total quality management and innovation, Applied Soft Computing ,12 ,pp. 2394–2408
 • Cox, G. (2000) ,“On the Effects of Legislative Rules.” Legislative Studies Quarterly, 25(2), 169- 175
 • Daghfous, Abdelkader and Reza Barkhi, (2009),” The strategic management of information technologyin UAE hotels: An exploratory study of TQM, SCM, and CRM implementations” Technovation, No. 29, pp. 588–595
 • Dale, Barry G. ,(1998), “total quality management: origins and evolution of term”, the TQM Magazine, vol.10, no. 5.
 • Fredriksson, Maria (2004) “experienced effects from applying TQM in societal improvement work in a Swedish community”, the TQM Magazine, vol.16, no.1.
 • GHOSH, Prabhat Prasad and DASGUPTA, Chirashree Political implications of inter-state disparity. ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY (MUMBAI), V. 44(Nos.26&27),2009(27.6/4.7.2009): P. 185-191
 • Green, K. W., Jr., & Inman, R. A. (2005). Using a just-in-time selling strategy to strengthen supply chain linkages. International Journal of Production Research, 43(16), 3437–3453.
 • hajijabbari Ramin , salimichenar Reza ,(2012), Investigating the effect of the Total quality management (TQM) on the performance of Accepted companies in the Tehran stock exchange, Science Series Data Report, Vol 4, No. 2;
مشخصات اصلی
رشته مدیریت
گرایش مديريت بازرگاني گرایش مالی
تعداد صفحات 37 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 140 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت کیفیت فراگیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید