قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 277 بازدید

تقسیمات محله ای (محله بندی)

 

تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری

تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

محله بندی

فصل 2. مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 13

1-2 مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………….  14

1-1-2 توسعه پایدار شهری …………………………………………………………………………………………………  14

2-1-2 مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………  14

3-1-2 محله …………………………………………………………………………………………………………………………  16

4-1-2 مدیریت محلی – محله بندی  ………………………………………………………………………………………………………….  18

5-1-2 برنامه ریزی محله محور …………………………………………………………………………………………..  20

6-1-2 تقسیمات محله ای (محله بندی) …………………………………………………………………………….  22

2-2 مکاتب …………………………………………………………………………………………………………………………  23

1-2-2 مکتب ساختارگرایی …………………………………………………………………………………………………  23

3-2 رویکردها …………………………………………………………………………………………………………………….  26

1-3-2 رویکرد توسعه پایدار شهری …………………………………………………………………………………….  26

1-1-3-2 حکمروایی خوب شهری ………………………………………………………………………………………  30

2-1-3-2 مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………  34

3-1-3-2 توسعه اجتماعات محله ای ………………………………………………………………………………….  37

2-3-2 رویکرد مدیریت یکپارچه شهری ……………………………………………………………………………..  39

3-3-2 رویکرد های نوین به محله ……………………………………………………………………………………….  41

3-2 نظریه ها ..……………………………………………………………………………………………………………………  43

1-3-2 تئوری نو شهرگرایی …………………………………………………………………………………………………  43

4-2 مدل ها …………………………………………………………………………………………………………………………  46

1-4-2 مدل های ساخت شهر  …………………………………………………………………………………………….  46

2-4-2 مدل شهرهای سالم ………………………………………………………………………………………………….  50

6_2 تجارب ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1-6-2 مدل اندازه ی محله در غرب …………………………………………………………………………………….. 55

1-6-2 مدل اندازه ی محله در ایران …………………………………………………………………………………….. 57

7_2 نتایج مبانی نظری  …………………………………………………………………………………………………….. 57

 

فصل 3. تحلیل تطبیقی محله های شهری قدیم و جدید با توجه به مطالعات میدانی….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  63

1-3 مفهوم محله و شاخصهای تقسیم بندی آنها در ادوار مختلف ………………………………………  64

1-1-3  دوران باستان …………………………………………………………………………………………………………..  65

2-1-3  دوران اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….  66

3-1-3  دوران قاجاریه ………………………………………………………………………………………………………….  69

4-1-3  دوران پهلوی اول …………………………………………………………………………………………………….  70

5-1-3  دوران پهلوی دوم ……………………………………………………………………………………………………  71

6-1-3   دوران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………  72

7-1-3  دوران معاصر ……………………………………………………………………………………………………………  73

جدول جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………  75

2-3  ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای (محله بندی) ………………………………………………………….  80

3-3  اهداف تقسیمات محله ای (محله بندی) …………………………………………………………………………………………..  81

4-3  مزایای تقسیمات محله ای (محله بندی)…………………………………………………………………………………………..  82

5-3  مشکلات تقسیمات محله ای (محله بندی)……………………………………………………………………………………….  83

6-3  اسناد بالادست و قوانین مربوطه ………………………………………………………………………………….  85

1-6-3 قوانین و اسناد بالادست در سطح ملی …………………………………………………………………….  86

1-1-6-3 سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ١۴٠۴ هجرى شمسى ……………….86

2-1-6-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388_1384) …………………………86

3-1-6-3 برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1394_1390) ………………………….87

4-1-6-3 قوانین تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………..88

2-6-3  قوانین و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ……………………………………………………. 90

1-2-6-3 گزارش سالیانه شهرداری تهران………………………………………………………………………………90

2-2-6-3 طرح جامع شهر تهران …………………………………………………………………………………………..90

3-2-6-3  سند راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران ………………………………………..91

4-2-6-3 اسناد “الگوی توسعه مناطق و طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران …………………..92

5-2-6-3 طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………….92

6-2-6-3 قوانین شهرداری …………………………………………………………………………………………………….93

7-3  نقش شوراها وشورایاری ها در تقسیمات محله ای …………………………………………………….  95

8-3  شاخصهای تقسیمات محله ای ……………………………………………………………………………………  97

1_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای در گذشته ……………………………………………………………..  97

2_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای دوره معاصر ……………………………………………………………  98

9_3 نتایج مقایسه موارد تاثیر گذار بر تقسیم بندی محلات (محله بندی) در گذشته و حال ………………….  99

10_3 ترسیم خطوط و تحدید حدود محلات …………………………………………………………………..

منابع محله بندی

تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری

تقسیمات محله ای

توسعه پایدار شهری:[1]

واژه توسعه پایدار را اولین بار به طور رسمی برات لند در سال 1987 در گزارش (آینده ی مشترک ما) مطرح کرد. این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی” اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و اینده به طور مستمر و رضایت بخش” امکان پذیر می شود. (مکنون، 1374: 5)

جامع ترین و علمی ترین تعریف توسعه پایدار کمسیون برات لند:” توسعه ای که در جهت رفع نیازهای نسل کنونی باشد، بدون اینکه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد.” توسعه پایدار بر حفاظت از محیط زیست، اقتصاد پایدار، رفاه افراد فقیر، امکان بهبود استانداردهای زندگی و استفاده درست و بهینه از منابع می باشد(نمازی، 1374: 44).

[1] Urban Sustainable Development

 

مدیریت شهری: [1]

شهر که یک زیستگاه پیچیده و متنوع است که با مدیریت شهری سامان می یابد و از این رو نیاز است تا با برنامه هایی دقیق برای رشد و توسعه ی آینده ی شهر و با طرح هایی کارا به حل مسائل و مشکلات کنونی پرداخت. ” از این رو مدیریت به معنای کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمانی است که وظایف آن برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش می باشد.” (سعیدنیا، 1379: 19 _ 20).

مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است. یعنی فرآیندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند. در مدیریت شهری موفق، مدیر باید بتواند با تاکید بر منابع درآمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کارآکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای، ضمن اداره سازمان، خواست عمومی را نیز تامین نماید.” (رفیعیان و دیگران، 1390: 43).

در تعریف عملیاتی مدیریت شهری شامل مدیریت و بهبود سرمایه گذاری های زیر بنایی، ارائه و توزیع خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه فیزیکی و استراتژیک شهر و افزایش رضایت شهروندان و افزایش مشارکت مردمی در اداره ی امور شهر می باشد (Simpson, 2005: 34).

تعريف مديريت شهري امروز به گفتة لوئيس مامفورد[2]، نظارت برجان مردم شهرها به عنوان جوهرة تعريف شهر است . اگر چه برنامه هاي توسعه شهري ، ساختار آينده شهرها را ترسيم مي كند، ولي به جريان انداختن روال مناسب زندگي در شهرها بر عهدة مديريت شهري است ( شيعه ، 1382 : 47 ).

[1] Urban Management

[2] Lewis mumford

جهت مشاهده و دانلود برنامه‌ ریزی شهری – ارزیابی وضعیت ساختمان‌ های سازمان های متولی بحران به منظور برنامه‌ ریزی و مدیریت بحران شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود اراضی شهری – توسعه اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود بافت فرسوده – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق بافت فرسوده شهری کلیک کنید .

 

محله:  [1]

در لغت نامه دهخدا محله به معنای کوی، برزن، یک قسمت از قسمت شهر و یا قریه آمده است و در لغت نامه ی معماری و شهرسازی نیز به معنای کوچک ترین واحد شهری مشتمل بر چند کوچه، دکان، بازارچه و مسجد که اهالی آن به دلیل اشتراک زبان، شغل، مذهب، نژاد و تاریخ با یکدیگر احساس پیوستگی خاص دارند و از نظر تاریخی و اجتماعی و خدمات شهری قابل تفکیک باشد (مهندسین مشاور شاران، 1388: 49).

در تعاریف محله تنوع زیادی به چشم می خورد. اغلب متخصصین در تعریف خود از محله یا بر عوامل کالبدی و فیزیکی تکیه نموده اند و یا بر عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اشتراکات فرهنگی، دینی_ مذهبی، زبانی و … تاکید کرده اند که این موضوع ناشی از ماهیت خود محله است که ماهیت اجتماعی و کالبدی را تواما دارد (ربانی، 1385: 156).

[1] Neighborhood (community)

 

مدیریت محلی:[1]

سازمان و یا مدیریت محلی به لحاظ مفهومی سازه ای سیاسی – اداری است که در نتیجه فرآیند توزیع قدرت سیاسی به وسیله حکومت مرکزی پدید می آید. به عبارتی مدیریت محلی فرآیندی است که موجب می شود تصمیم گیری ، اجرا و نظارت درباره امور محلی در چارچوب سیاست های کلی حکومت مرکزی به نهادها و سازمان های مردمی نظیر شوراها  (شورایاران) ، انجمن ها ، نهادهای مدنی نهادهای داوری و ریش سفیدی و نیز مقامات و نهادهای حکومتی محلی نظیر فرمانداری ، بخشداری و ادارات دولتی واگذار شود.

تقویت و نهادینه کردن مدیریت های محلی مقتدر و توانمند راهبرد کلیدی توسعه ملی است به طوری که در اجلاس جهانی توسعه پایدار 2002 ژوهانسبورگ ، استراتژی رسیدن به توسعه پایدار ملی و هم چنین ریشه کنی فقر ، بهره برداری پایدار از منابع آب ، خاک و هوا ، پیشگیری از بلایای طبیعی و تولید پایدار در سایه اقتدار بخشی و مقتدرسازی مدیریت های محلی است.

[1] The management of neighborhood

 

برنامه ریزی محله محور : [1]

به دلیل ابعاد گسترده و ماهیت مسائل شهری، پیچیدگی آنها دو چندان شده است، لذا حل پایدار آنها نیازمند جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله می باشد. بنابراین تاکید برنامه ریزی و مدیریت شهری، بیش از هر زمان دیگر به سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری می باشد (حاجی پور، 1383: 4).

پژوهشها و مطالعات قابل توجهی در یکی دو دهه اخیر انجام شده است که به نوعی در سیاستگزاری، برنامه ریزی و مدیریت شهری، خردترین واحد شهر یعنی محله را هدف قرار داده اند. مفهوم برنامه ریزی محله مبنا که بر همین اساس مطرح شده است مبتنی بر مهندسی اجتماعی بوده و به جای نگرش کلان و مقیاسهای ذهنی به ابعاد مشخص فضا_ زمان در مقیاس محلی و خرد می پردازد و به جای پرداختن به توده مکانیکی و غیر قابل مدیریت کلانشهری به واحدهای ارگانیکی مشخص یعنی محلات شهری می اندیشد. در این رویکرد نگاه برنامه ریزی و مدیریت (از پایین به بالا) مبتنی بر توانمندسازی بوده ودر آن بر منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محلات، در قالب نگرش دارایی_ مبنا تاکید می گردد.(Oana, 2003: 3).

[1] Neighborhood_Based Planning

 

تقسیمات محله ای (محله بندی) :  [1]

یکی از ابزارهای چیره شدن بر پیچیدگی شهر تقسیمات شهری (محله بندی) است که اصالتا همزاد شهر بوده که در هر زمان با نیاز ادواری تحول شهر همنواخت شده است (مهندسین مشاور شاران ، 1388: 1). تقسیمات شهری عبارت از تقسیم شهر به سلسله مراتب مدیریتی (حوزه، منطقه، ناحیه و محله) جهت ارائه خدمات و اداره امور شهری در محدوده تعیین شده می‌باشد (شمس الدینی، 1390: 12).

براي تأمين محيط زيست مطلوب شهري نياز به تقسيمات كالبدي _ فضايي مناسبي است كه محله در آن ركن اصلي و اساسي و محله بندي بر اساس معيارهاي شهرسازي، مهمترين اقدام آن به شمار آيد تا از اين طريق معيارهاي قابل انطباق محله بندي شهر، معين و بستر لازم براي توسعه ي مديريت شهري فراهم شود. در واقع اساس توزيع و تخصيص كاربريها و تعيين استانداردها و سرانه هاي شهري بر پايه ي تقسيمات فضايي_ كالبدي شهر استوار است. به همين دليل مي توان گفت بسياري از مسايل و مشكلات شهرهاي كشور با مشكلات تقسيمات شهري آن ارتباط دارد (پورمحمدی و دیگران، 1388: 89).

حد و مرزهای قطعی و روشن محله می تواند به بهبود بخشی و ارتقای هویت گسترده نیز تاثیر مثبت داشته باشد و به ترغیب توسعه و گسترش بر هم کنشهای کارکردی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه منجر شود (محمدزاده، 1385: 44).

 

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری ژئومورفولوژی و توسعه شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود مسکن پایدار – ادبیات و مبانی نظری مسکن و مسکن پایدار روستایی و شهری کلیک کنید .

 

  مکاتب تقسیمات محله ای(محله بندی) :

 مکتب ساختارگرایی:[2]

ساختار گرایی روش تجزیه و تحلیلی است در جغرافیای انسانی که بر اساس آن پدیده های مشهود جغرافیایی نتیجه عملکرد نیروهای منحصر به فرد نمی باشد، بلکه این پدیده های جغرافیایی حاصل یک رشته ساز و کارهای ریشه داری است (حاصل ساختارهای سیاسی و اقتصادی) که در طول زمان بوجود آمده اند و شکل گیری خود را از ساختارهای پنهان وآشکار اخذ می نمایند. به طور کلی جغرافیای ساختاری به منزله یک فرایند در جستجوی شناخت کیفیت توزیع منابع کمیاب، مثل زمین شهری، ثروت کشور، توزیع درآمد میان مردم می باشد.

در جغرافیای ساختاری شرایط و ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر توزیع ثروت ، درامد و قدرت حاکمیت دارند و این ساختارها شیوه زندگی و مسیر تحرک اجتماعی انسان را تعیین می کنند. بدینسان که هر پدیده مشهود جغرافیایی نظیر گرانی مسکن ،حاشیه نشینی ،بیکاری ، گسترش امراض، انحرافات اجتماعی ، نتیجه ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی شناخته میشود. اما این ساختارها در خود پدیده های جغرافیایی مشهود نیستند ، بلکه به صورت پنهان عمل می کنند.( شکویی.169.1385)

تئوری ساختارگرایی در طراحی شهر: ساختارگرایی در معماری و شهرسازی یکی از مهمترین جنبش های پیش رو از سال 1960 تاکنون است و کلودلوی استراین را می توان به عنوان پدر معنوی ساختارگرایی دانست.  (حمیدی، 1376: 12). الکساندر نیز از جمله افرادی است که برای دستیابی به اصل کلیت در طراحی شهری، اصل وحدت را نیز مطرح می نماید. برخی از معیارهای این وحدت شامل تنوع فضایی، مرکزیت، تعامل و هماهنگی، توازن، پیوستگی فضایی، سلسله مراتب، تجانس، هویت، مشارکت، تاکید بر روابط اجتماعی و ترکیب و انسجام محله می باشد ( عبدالهی مهر، 13907_12 :).

بخش اصلی یا همان ساختار اصلی شهر، مجموعه عملکردها، کاربری ها و عناصر مختلف و متنوع شهری است که کلیت شهر و جهات توسعه آتی آنرا مشخص می کند، مانند محورهای اصلی ارتباطی، فضاهای باز عمده بناهای عمومی و محله. این بخش ویژگیهای اصلی شهر را بیان کرده و موجد دوام، ثبات و هویت شهر است و بخش اصلی قابل طراحی است و بخش فرعی نماینده تغییر، تنوع، آزادی و اختیار بوده و شامل محلات شهری و مکان زندگی روزمره شهروندان است (بحرینی و دیگران، 1388).

[1] Neighborhood Devision
[2] Structuralism in Architecture & Urban Planning

 

توسعه اجتماعات محله ای[1]:

مفهوم توسعه اجتماع محله اي داراي مبانی تاریخی متفاوت می باشد. برخی از صاحبنظران آن را مربوط به تلاشهاي اصلاحات اجتماعی در شهرها می دانند ((Garvin& Cox, 1979:7.

برخی دیگر آن را مربوط به کوششهاي صورت گرفته در زمینه توسعه روستایی و شهري دانسته و بعضی نیز آن را به تلاشهاي توسعه روستایی و کشاورزي مرتبط می دانند(Phifer,et al,1980:12).

“مبحث اجتماع محلی و توسعه اجتماع محلی علیرغم سابقه نسبتاً طولانی در ادبیات علمی و و به عنوان زیر مجموعه اي از «توسعه پایدار محله اي » اجرایی، در اواخر دهه 80 در قالب مبحث مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار می گیرد.  با وقفه اي کوتاه در این دهه و با توجه به نگرش ویژه به سلولهاي عملکردي شهر در قالب اجتماعات محله اي به عنوان مفهومی جدیدتر مطرح می گردد”. (هودسنی، 1384: 15).

توسعه محله اي در دهه 90 و سالهاي اخیر تبدیل به یک مبحث اساسی در توسعه گردیده و دانشمندان و مجریان، هر کدام متناسب با نوع فعالیتی که انجام می دهند در چارچوب این مفاهیم دیدگاههاي خود را ارایه کرده و یا اقدامات خود را انجام داده اند ( عسگري، 1383: 21). “الگوي توسعه محله اي در قالب نگرش هاي سنتی در شهرسازي، سابقه اي دیرینه دارد. در دوره هاي متأخر و بویژه در نیمه قرن بیستم، بسیاري از نظریه پردازان شهري بخصوص در چارچوب مورد « محله مقیاس » مکتب محیط گرایان فرهنگی، رویکرد مجددي را به بازآفرینی کارکردهاي تأکید قرار داده اند.

این توجه مجدد هر چند با بازآفرینی کارکردهاي نوین براي اجتماعات محله اي (هم در حوزه کالبدي و هم در روابط انسانی) توأم بوده و لیکن بدلیل تغییرات شگرف صورت گرفته در جامعه معاصر، داراي ابعاد و خصیصه هاي کاملاً متمایزي می باشد. در این راستا می توان به دستور کار 21[2] اشاره نمود که از سال 1993 به عنوان یک راهکار عملی براي تقویت مقیاس محلی وارد عمل شد. این دستورالعمل به دنبال تشویق مسئولان محلی در راستاي ایجاد و توسعه برنامه هاي همکاري میان بخش خصوصی، محلی و دولتی جهت ایجاد توسعه پایدار در سطح محلی بوده است (هودسنی، 1384: 15).

[1] The Development About Neighborhood Communities
[2]  Local Agenda

ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای (محله بندی):

اولين و مهمترين گام در هر نوع برنامه ريزي محيطي تعيين محدوده ي برنامه ريزي و تشخيص واحدهاي تشكيل دهنده ي آن است. در واقع اساس توزيع و تخصيص كاربريها و تعيين استانداردها و سرانه هاي شهري بر پايه ي تقسيمات فضايي  كالبدي شهر استوار است (پورمحمدي، 1388: 53 ).

بررسی و تشخیص تقسیمات درون شهرها علاوه بر تبیین شفاف تر ساختار کالبدی شهر می تواند به بهبود و سازماندهی نظام تقسیمات در جهت کارآیی مدیریت شهری، ارتقاء و تقویت حس همبستگی شهروندی، پایداری شهری، تقویت حس مکان و انطباق با نیازها و تغییرات جدید در زندگی شهر منجر شود (معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 1382: 29).

بررسی و مطالعه عوامل اثرگذار در شکل گیری محله های شهری( ملاکها و معیارهای تعیین محدوده محله ها) از این حیث دارای اهمیت است که آنچه باعث شکل گیری، قوام و یکپارچگی و انسجام محله ها در گذشته می شده، وجود نوعی همبستگی و اتحاد (هرچند غیر رسمی) در میان افراد محله بوده است که این اتحاد و همبستگی نقش مهمی در حمایت هم محله ای ها از همدیگر، تعاون و همکاری و مشارکت بین آنها در امور محله داشته است. و بر خلاف گذشته آنچه که امروز در محله های شهری شاهدیم نوعی واگرایی و احساس بیگانگی افراد محله نسبت به همدیگر است (ایمانی جاجرمی، 1385: 12_11).

با مطالعه چگونگی تقسیمات محله ای در ادوار مختلف و ارائه شاخصهای مناسب جهت محله بندی، در مسیر افزایش هویت محله ها و در نتیجه افزایش مشارکت مردم محله و سرمایه ی اجتماعی بیشترین گام را خواهیم برداشت. بنابراين با توجه به دلايل و موارد زير، تهيه ساختار يكپارچه و هماهنگ تقسيمات شهري بدليل مشكلات مديريتي فوق الذكر در همه كلان شهرهاي ايران و به خصوص شهرهاي بزرگي نظير تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز وجود دارد.

 1. نظام متمركز اداري و بخشي كشور كه سيستم برنامه ريزي و مديريت سلسله مراتبي بالا به پايين را بوجود آورده و هريك از بخشهاي اداري كشور به صورت مجزا هدف گذاري و اقدام به برنامه ريزي و اجرا آنها مي نمايند
 2. نامشخص بودن مرجع هماهنگي و يكپارچگي در حوزه سياست گذاري و اجرا قانوني در سطوح منطقه اي و محلي به ويژه در شهرها
 3. عدم تعهد قانوني (رهنما، 1384)
 4. تعدد و تنوع وظايف شهري واجباري براي هماهنگي بين دستگاهاي اجرائي ناكامي تلاشهاي انجام يافته
 5. تغيير ماده 136 برنامه سوم توسعه در قالب برنامه چهارم توسعه و تغيير محتواي آن از جهت مديريت يكپارچه شهري به جهات ديگر
 6. عدم تشكيل مديريت يكپارچه كلان شهري
 7. عدم استفاده از تكنولوژي برتر در زمينه برنامه ريزي فضايي و تشكيل پايگاه اطلاعات شهري.
 8. عدم توجه به تقسيمات كالبدي در جهت مديريت يكپارچه شهري موجب ناهماهنگي در اداره وكنترل ساختار وكالبد شهري و موازي كاري وسرگرداني شهروندان، تخريب سرمايه هاي عمومي و بسياري از مشكلات ناهماهنگي در ساختار كالبدي شهرها شده است (صمدی، 1372: 39_ 147).

 

محله بندی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

جهت مشاهده و دانلود نظریات سازماندهی و جابجایی روستاها کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری مدیریت روستایی کلیک کنید .

 

نمونه ای از منابع فارسی محله بندی:

 1. ابراهیمی، محسن و امیر حسین شیدنیا (1367)، طرح تطبیق تقسیم بندی محلات با نواحی مناطق شهرداری تهران، تهیه شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شماره 229.
 2. احمدی آذر، محمد تقی (1389)، استراتژی ناحیه محوری در شهرداری تهران با مدل امتیازی متوازن(BSC)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه MBA، رشته مدیریت، ارزیابی ، استاد راهنما: دکتر محمد تقی امینی، استاد مشاور: دکتر زین العابدین رحمانی.
 3. احمدی، حسن (1370)، طرح ریزی کالبدی، نشریه معماری و شهرسازی، شماره 18.
 4. احمدی، حسن (1388)، ریشه های پیدایش ایده ی شهر سالم، فصلنامه ی بین المللی فنی مهندسی ساخت شهر.
 5. اشرف، احمد (1313)، ویژگیهای شهرنشینی در ایران دوره اسلامی.
 6. اصغری زاده یزدی، سارا (1389)، اصول پیشنهادی نوشهرسازی در طراحی محله های شهری، فصلنامه ی علمی_ پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 50، 50_ 63.
 7. افراه، غلامرضا و طوسی و اربابی و آذری (1372): نقش مساحت محلات و مناطق در برنامه ریزی شهری، تهیه شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
 8. افضلان، نادر (1383)، بازیابی مفهوم محله شهری در محور نواب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا گروه شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه تهران، استاد راهنما: فریدون قریب.
 9. اکبری، مهسا (1389)، توصیف محله درآباد، مدير پروژه: موسسه انديشه سراي شهر، معاون اجتماعي: محسن جلالي فراهاني.
 10. ایمانی جاجرمی، حسین (1385)، بررسی تحول مدیریت شهری در ایران از رعیت نوازی تا شهروند مداری، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت اجتماعی شهر تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران.

 

محله بندی

www.washington.edu

 

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 100 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید