قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 439 بازدید

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مالیات

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مالیات

مالیات

مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش مالیات

مقدمه.

2-1- تعريف، مفهوم کلي و اهميت مالیات

2-2- پايه مالياتي..

2-3- نرخ مالیات و انواع آن..

2-4- بار مالياتي و تعلق واقعي ماليات…

2-5- اصول ماليات…

2-6- امتياز، پرهيز و فرار مالياتي..

2-7- انواع درآمدهاي دولت…

2-8- بررسي ضرورت ماليات در اقتصاد

2-9- مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم وجوه تمايز آنها

2-10-  انواع مالياتها

2-10-1-  ماليات بر درآمد وثروت

2-10-2-  ماليات بر کالاها و خدمات…

2-10-3- ماليات بر سازمانها . ……………….

2-10-4- ماليات بر رهن

2-10-5- مالیات در اقتصاد جهاني

2-11- بررسي نقش مالياتها در تخصيص منابع، تصحيح و تثبيت فعاليتهاي اقتصادي………………………………..

2-12- اختلالات در تخصيص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادي…………………………………………………………..

2-13- سياستگذاري و اصلاح نظام مالياتي در کشورهاي در حال توسعه……………………………………………….

2-14- اثرات عامل ماليات در يک مدل دو بخشي رشد درونزا……………………………………………………………………

2-15- بررسي ماليات از جنبه هاي انگيزه و منابع…………………………………………………………………………………….

2-16- مسأله انتقال ماليات ها………………………………………………………………………………………………………………………

2-17- ظرفيت مالياتی……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-17-1- تعاريف مختلف از ظرفيت مالياتی……………………………………………………………………………………………

2-17-2- ساختار انواع ظرفيت مالياتی……………………………………………………………………………………………………..

2-17-3- عوامل تشخيص ظرفيت مالياتي جامعه…………………………………………………………………………………..

2-18- تلاش مالياتي…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-18-1- تلاش مالياتي، تعريف، مفهوم و نحوه محاسبه………………………………………………………………………….

2-18-2- عوامل تعيين کننده تلاش مالياتي( برسي اجمالي ادبيات مربوطه)………………………………………….

2-19- سابقه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-19-1- کارهاي انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………

2-19-2- کارهاي انجام شده براي کشورهاي در حال توسعه……………………………………………………………………..

2-20-  نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(فایل بروز شده در تاریخ 1402/7/7)

مالیات

مبانی نظری مالیات

واژگان کليدی

ماليات [1]:

دولتها به منظور تامين مالی برنامه های مخارج خود، ابتدا بايد از درآمدهاي خود اطمينان حاصل كنند. بدين منظور  يكي از ابزار ويژه تامين مالي مخارج دولتها، مالیات مي باشد.(فرهنگ پالگريو؛ 228)

 

ظرفيت مالياتی[2]:

ظرفيت مالياتي بيشترين مالياتی است كه با توجه به سطح توزيع آن و تركيب درآمد و قوانين هر كشور در يك دوره بلندمدت قابل اخذ است. (نادر مهرگان، 1383؛ 2)

 

نسبت مالياتی[3]:

عبارت است از نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي (T/GDP). نسبت مالياتی اولين و مهم­ترين ملاک جهت سنجش سيستم مالياتي است (تانزي[4]، 1991؛ 5)

 

تلاش مالياتی[5]:

عبارت از نسبت مالياتی جمع­ آوري­ شده به ­ظرفيت مالياتي برآورد شده از پايه مالياتي مي­باشد (رادر فورد[6] ،1991؛ 4). هرچه تلاش مالياتي بيشتر باشد، قسمت بيشتري از ظرفيت مالياتی جمع­آوري­ مي­شود و اين عملي نيست جز از طريق بهبود عملکرد و کارايي که همان بالاتربودن ميزان تلاش مالياتي است. در واقع شاخص تلاش مالياتی معيار و ملاک مناسبی براي عملکرد مالياتی يک کشور يا يک منطقه مي­باشد (صفاي نيکو، 1375؛ 15)

[1] . Tax
[2] . Tax Capacity
[3] . Tax Ratio
[4] tanzi
[5] Tax Effort
[6] Rader ford

تعريف، مفهوم كلی و اهميت ماليات:

ريكاردو در تعريف مالیات مي­گويد: « آن بخشي از محصول زمين و يا نيروي كار يك كشور است كه براي تأمين هزينه­ های دولتي اختصاص مي­يابد.» در حال حاضر نيز ماليات در واقع بخشي از درآمد نيروي كار، زمين و يا سرمايه در دسترس افراد و بنگاه­ها مي­باشد كه توسط دولت اخذ مي­گردد. منوچهر فرهنگ در فرهنگ علوم اقتصادي خود، ماليات را چنين تعريف مي­كند: «مبلغي كه دولت از اشخاص، شركت­ها و مؤسسات بر طبق قانون براي تقويت عمومي حكومت و تأمين مخارج عامه مي­گيرد.

افزون بر خصلت اجباري بودن، يك خصوصيت بارز ديگر ماليات اين است كه رابطه صحيح دوطرفه يا متناسبي ميان ميزان ماليات و ارزش خدمات عمومي كه ماليات­دهندگان از آن برخوردار مي­شوند، وجود ندارد.» تعريف ديگري از ماليات عبارت است از: «پرداخت­هاي اجباري براي فعاليت­هاي مشخص اقتصادي كه معمول­ترين و مهم­ترين روش تأمين مخارج دولت مي­باشد. به­علاوه ماليات­ها توانايي افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادي كه براي مصارف خصوصي در اختيار دارند، كاهش مي­دهد.[1]» ماليات يكي از مهم­ترين ابزار اعمال سياست مالي دولت­ها مي­باشد. اهميت ماليات تنها از بعد كارايي آن براي دولت مورد توجه نيست، بلكه آثار و فشارهاي ناشي از آن، عادلانه يا ناعادلانه بودن آن، تأثير آن بر كارايي اقتصادي و امثال آن نيز مورد توجه خاص مي­باشد.

مالیات

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های اقتصاد کلیک کنید .

 • پايه مالياتی

پرداخت ماليات بستگي به تعريف روشني از پايه­ هاي مالياتي[3] دارد. يکي از روشهاي اندازه­گيري توان مالي يک خانوار، بوسيله منابع درآمدي وي ميسر است. از منابع در دسترس خانوار، مي­توان درآمدهايي که به­دست مي­آورد، يا بهره يا بازدهي­هاي حاصل از هر گونه دارايي و ارزش دارايي­هاي سرمايه­اي که در اختيار وي قرار دارد را نام برد. اين­ها همگي انواع پايه ­هاي مالياتي را در ارتباط با ماليات بر درآمد تشکيل مي­دهد.

راه ديگري نيز براي اندازه­ گيری توان مالی فرد وجود دارد و آن سطح مخارج و يا مصرف وي است. بنابراين، کسي که بيشتر مصرف مي­کند، ماليات بيشتري مي­پردازد. فرم­هاي مختلف سطوح مصرف، پايه­هاي مالياتي ماليات بر مخارج را تشکيل مي­دهد. تا آنجا که تعاريف مورد استفاده قرار مي­گيرند، اندازه پايه مالياتي، تحت تأثير اندازه و وسعت تخفيف­هاي مالياتي ( بر پايه درآمدی) و يا تعداد کالاهايي که شامل مي­شود ( بر پايه مخارج ) مي­باشد.

[1] . حميد، صفاي نيكو، 1375
[2] . Tax Base
[3]– Tax Base

جهت مشاهده و دانلود تجارت و آثار آن در کشور کلیک کنید .

 

 • نرخ ماليات و انواع آن:

نرخ مالیات ، تعيين كننده نسبتي از پايه مالياتي است كه مي­بايست به­صورت ماليات پرداخت شود. به­عبارت ديگر «تناسب ارزش پولي يك پايه مالياتي كه دولت برپايه تعيين ارزش به­عنوان ماليات تحصيل مي­كند.[1]» نرخ مالياتي ممكن است تناسبي[2]، تصاعدي[3]، يا تنازلي[4] باشد. ماليات تناسبي، مالياتي است كه در آن نرخ ماليات به­عنوان درصدي از پايه مالياتي مي­باشد و اين نرخ با تغيير اندازه پايه مالياتي تغيير پيدا نمي­كند.

در ماليات تصاعدي، نرخ مالياتي به­عنوان درصدي از پايه مالياتي، متناسب با اندازه پايه مالياتي افزايش يابد. به اين ترتيب، هرقدر پايه مالياتي بيشتر باشد، نرخ مالياتي نيز بيشتر خواهد بود.

در ماليات تنازلي، نرخ ماليات برحسب درصد پايه مالياتي، به­تدريج با افزايش پايه مالياتي كاهش پيدا مي­كند.

نرخ متوسط مالياتي، عبارتست از كل ماليات جمع­آوري­شده تقسيم بر اندازه و مقدار پايه مالياتي. نرخ نهايي ماليات نيز، برابر است با تغيير در كل ماليات جمع­آوري­شده تقسيم بر تغيير در پايه مالياتي.

[1] . منوچهر، فرهنگ، 1363
[2] . Proportional Tax
[3]. Progressive Tax
[4] . Regressive Tax

نمونه ای از منابع و مآخذ:

 • قطميري، محمد علي و اسلاملوئيان، کريم، (1387). “برآورد تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با کشورهاي در حال توسعه منتخب”. تحقيقات اقتصادي، شماره 43، تابستان 87، ص 186-163.
 • ـ خوردستان بهناز، (1380)، “برآورد تلاش مالياتي در ايران در سال­هاي 98-1981 و مقايسه با چند کشور در حال توسعه”، پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.
 • ـ منجذب محمدرضا، سليماني پارسا، (1384)، “برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران”، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، شماره 18، صص 162-139.
 • ـ دياني علي­رضا، (1381)، “مقايسه ظرفيت بالقوه و بالفعل درآمدهاي استان سمنان”، مجموعه مقالات همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني- اقتصادي استان سمنان.
 • ـ احسان­فر محمدحسين، (1380)، “برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران در سال­هاي 77-1350″،پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران.
 • ـ صفايي نيکو حميد، (1375)، “برآورد ظرفيت مالياتي استان همدان”، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس
 • ـ پژويان جمشيد، اقتصاد بخش عمومي (مالياتها)، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، 1373
 • سامتي، مرتضي؛ (1379). “ماليات پذيري اقتصاد ايران”. پژوهش نامه بازرگاني، شماره 15، تابستان 1379، صفحات 146-117
 • جعفر صميمي احمد، اقتصاد بخش عمومي(2)، انتشارات سمت، 1371
 • فرهنگ منوچهر، ( 1363)، فرهنگ علوم اقتصادي ، چاپ چهارم، تهران ، انتشارات آزاده.
 • صفاي نيکو حميد، (1375)، برآورد خلاقيت مالياتي استان همدان، پايان نامه کارشناسي ارشدف دانشگاه تربيت مدرس.

 

 https://era.ed.ac.uk

مشخصات اصلی
رشته اقتصاد
گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
تعداد صفحات 56 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 300 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مالیات – پیشینه تحقیق و مبانی نظری مالیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید