قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 380 بازدید

  مالکیت چیست و ترتیب مالکیت در شرکت های بورسی

 

 مالکیت چیست  و ترتیب مالکیت در بورس

فصل دوم : مبانی نظری و پیشین                                                                                  

2-1  . مقدمه  مالکیت چیست  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ..

2-2  . مبانی نظری متغير مستقل ……………………………………………………………………………………………………..

2-2-1  . مقدمه مالکیت چیست ………………………………………..   ………………………………………………………………………………..

2-2-2  . تئوري ساختار مالكيت……………   ………………………………………………………………………………………

2-2-3  . تعاريف حاكميت شركتي…..   ……………………………………………………………………………………………

2-2-4  . تئوري نمايندگي……………………………………………………………………….   ……………………………………

2-2-5  . مالكيت نهادي…………………………………………………………   ……………………………………………………

2-2-6  . تركيب مالكيت و حاكميت شركتي-مالکیت چیست   ……………………………………………………………………………………

2-2-7  . تركيب مالكيت و سهامداران عمده……   ………………………………………………………………………………

2-2-7-1  . فرضيه نظارت كارآ……   ……………………………………………………………………………… …………….. .

2-2-7 -2 . فرضيه همسويي استراتژيك……   ………………………………………………………………………………

2-2-7 -3 . تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي…………………………………………………….

2-2-8  . رابطه ساختار مالكيت با كارايي بازار سرمايه………………………………………………………………………….

2-2-9  . رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار……………………………………………………………………………..

2-2-10  . سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر……………………………………………………………………………

2-2-11  . تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام……………………………………………………………………………………

2-2-12  . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری………………………………………………………..

2-2-12-1 . تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت……………………………………………………………………………..

2-2-12-2 . اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده………………………………………………………………..

2-2-12-3. منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران……………………………………………………………………

2-2-12-4. تضییع شدن حقوق سهامداران…………………………………………………………………………………………..

2-3      . مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………….

2-3-1  . مقدمه…………………………………………………………….  …………………………………………………………….

2-3-2  . تعریف مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………

2-3-3  . ابعاد مسئولیت اجتماعی. ……………………………………………………………………………………………………

2-3-4  . ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی. ……………………………………………………………………………

2-3-5  . تحلیل علمی برنامه­ های دارای دغدغه ی اجتماعی شرکت ها……………………………………………..

2-3-6.  . برخی مفاهیم کلیدی مسؤولیت اجتماعی شرکت ها…………………………………………………………….

2-3-7  . مسئوليت اجتماعي شركت ها در ايران و موانع موجود   ……………………………………………………….

2-3-8 . رابطه توسعه ی منابع انسانی در سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی……………………………………….. 

2-3-9 . انواع مسئولیت پذیری سازمانها…………………………………………………………………………………………………

2-4     . پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-1 . مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………………………………………

2-4-2. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………….

منابع

 مالکیت چیست و ترتیب مالکیت در بورس

حاکمیت شرکتی

مقدمه مالکیت چیست

تركيب سهامداران شركت هاي مختلف، متفاوت است. بخشي از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقي قرار دارد. بخشي ديگر از سهام در اختيار مديران و قسمتي هم در اختيار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادي[1] معروفند، مي باشد. سرمايه گذاران نهادي، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركتهاي بيمه و شركتهاي سرمايه گذاري هستند.

عموماً اين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد .

در این فصل ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طورگسترده مورد بحث قرار می‌گیرند، سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شود و سرانجام پژوهش های مختلفی که در باب موضوع این پژوهش در گذشته انجام گرفته اند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

 

 مبانی نظری متغیر مستقل-  مالکیت چیست

 مقدمه

يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان شمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور پديده تمركز مالكيت مي باشد. تمركز مالكيت در شركت زماني پديد مي آيد كه درصد عمده اي از سهام در اختيار شخص ، گروه يا نهاد خاصي باشد. اين سهامداران داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21).

جيانگ و كيم ،2000، بيان داشتند كه در شركت هايي كه تمركز مالكيت وجود دارد، اطلاعات داخلي با ارزش، درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند.

در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جيانگ و كيم ،2000؛ 21)[2].

نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود کیفیت سود در شرکت های بورسی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام کلیک کنید .

 

 تئوری ساختار مالكيت[3]

بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها مي­توان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين  مديران و سهامداران مربوط مي شود  كه  موضوع  اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد.

به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت  و ضعف آن بستگي  زيادي به عملكرد، صحت و دقت  تصميمات  سهامداران  ديگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121) [4] .

 

  تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.  تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر  شرکتها و سهامداران آنها  گرفته تا  تعریفهای  جامع و  دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی  به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت  و مالکان آنها (سهامداران)  بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30)[5]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح  پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و  دیگر ذینفعان تاکید دارند. اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند.

در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای  ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی  به کار آید. این تعریفها  از نگاهی محدود  و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992، 220)[6]، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994، 39)[7].  تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984، 158)[8]:

حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387، 3).

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری نقدشوندگی (نقدشوندگی سهام در شرکت های بورسی) کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود پیش بینی سود در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کلیک کنید .

[1] – Institutional shareholders
[2]– Jiang and Kim. , 2000,p21
[3] – Ownership Structure Theory
[4] – Bushner,1993,p121-133
[5]-Parkenson,1994,p30
[6]-kadberi,1992,p220
[7]– Parkenson,1994,p39
[8]-Teregir,1984,p158

مالکیت چیست

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید

https://ung.edu/

 

الف)  نمونه ای از منابع فارسی جهت مطالعه بیشتر

  • آذر، عادل؛ مومنی، رحیم، (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  • احمدوند، ژیلا، (1385)، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهراء (س).
  • اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 42.

برادران شركاء، حميدرضا، (1378)، نقش دولت در جهان در حال تحول، مؤسسه مطالعات و  پژوهش هاي بازرگاني.

  • بزرگی، فرزاد، (1383)، اهداف فردي سازمانی و اجتماعی، ماهنامه تدبیر، شماره

جلالی، فرهاد، (1387)، حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مجله حسابداری)، شماره 196 .

  • چاوش باشی، فرزانه، (1387)، درآمدی بر مسئولیت اجتماعی سازمان، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی 1، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • چاوش باشی، فرزانه، (1387)، درآمدی بر مسئولیت اجتماعی سازمان، ماهنامه علمی-پژوهشی، انجمن مدیریت ایران.
  • چاوش باشی، فرزانه، (1387)، مسئولیت اجتماعی سازمان و اخلاق مدیران، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی 2، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • حاجی کریمی، عباسعلی، (1383)، توسعه منابع انسانی و نقش آن در ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها، فرهنگ، ارزش ها و اخلاقیات، مجله پیام مدیریت، شماره 9-10، زمستان 1382 و بهار 1383.
  • حساس یگانه ، یحیی، (1384)، فلسفۀ حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران .
  • حساس يگانه، یحیی؛ پوريانسب، امیر، (1384)، نقش سرمايه گذاران نهادي در حاكميت شركتهاي سهامي، ماهنامه حسابدار، شماره هاي 164 و 165 ،

مالکیت چیست

 

مشخصات اصلی
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
تعداد صفحات 58 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت چیست و ترتیب مالکیت در شرکت های بورسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید