قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 86 بازدید

قراردادهای نفت و گاز

قراردادهای نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار 1- نظام های امتیازی………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار 2- نظامهای قراردادی……………………………………………………………………………………………………………….

بند 1- قراردادهای مشارکت درتولید………………………………………………………………………………………………

بند 2-قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………

بند 3- قرارداد های خدماتی………………………………………………………………………………………………………….

الف –قراردادهای صرفا خدماتی………………………………………………………………………………………………….

ب- قراردادها ی خدماتی خطر پذیر……………………………………………………………………………………………

ج- قراردادهای خدماتی بیع متقابل (بای بک)……………………………………………………………………………..

گفتار 3- قراردادهای نفت و گاز در پایین دست 76……………………………………………………………………………….

بند 1- بازارکالایی85……………………………………………………………………………………………………………………

بند 2-بازار معاملات آتی 93………………………………………………………………………………………………………….

الف)کلیه بورسهای کالا……………………………………………………………………………………………………………..

ب- بورس بین المللی نفت خام 101(لندن)………………………………………………………………………………..

ج – بورس کالای نیویورک 105………………………………………………………………………………………………..

رویه های تجاری در معاملات الکترونیکی نفت و گاز………………………………………………………………………………

بند1- بازارهای نقدی (تک محموله ای )117………………………………………………………………………………….

بند 2-بازارهای سلف 125…………………………………………………………………………………………………………….

گفتار4-بین المللی بودن قراردادهای نفت و گاز……………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری قراردادهای نفت و گاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز………………………………………………..

گفتار1-اشاره صریح به قانون حاکم بر قرارداد درمتن قرارداد…………………………………………………………………..

گفتار 2 – استنباط ضمنی قانون حاکم بر قرارداد………………………………………………………………………………….

بند1-تابعیت متعاملین متعلق به چه کشورهایی است…………………………………………………………………..

بند2- نفت یا گاز معامله شده مربوط به کدام کشور است……………………………………………………………..

بند3- نفت و گار معامله شده در کجا باید تحویل شود…………………………………………………………………

بند4- متصدی حمل نفت و گاز معامله شده چه تابعیتی دارد……………………………………………………….

بند 5- نفت و گاز معامله شده، با چه ارزی معامله شدند……………………………………………………………….

بند6- مرکز اصلی تجاری سامانه معامله گر در چه کشوری مستقر است…………………………………………

بند7- کشورهای دخیل در انتقال نفت و گاز معامله کدام هستند………………………………………………….

تحویل نفت و گاز بصورت منقطع(BATCH)………………………………………………………………………………………..

انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله پیوسته(continous)…………………………………………………………..

تعیین قانون حاکم با بررسی عوامل ارتباط با قرارداد………………………………………………………………………..

گفتار1- محل مذاکرات پیش از عقد…………………………………………………………………………………………………….

گفتار2- محل انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار 3- محل اجرای عقد………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار 4- مبدا و منشاء اولی نفت و گاز………………………………………………………………………………………………….

گفتار5- اقامتگاه متعاملین…………………………………………………………………………………………………………………

گفتار6- تابعیت متعاملین…………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار 7 – مرکز تجارت متعاملین………………………………………………………………………………………………………..

گفتار 8 – مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر…………………………………………………………………………………….

گفتار 9- مقر دادگاه یادیوان داوری توفق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی…………………………………..

گفتار 10- محل تحویل (تسلیم)نفت و گاز به خریدار…………………………………………………………………………….

گفتار 11- کشور پرچم برای کشتی حمل نفت و گاز……………………………………………………………………………..

گفتار 12- کشور صاحب بیشترین سهم درمسیر خط لوله های انتقال نفت و گاز……………………………………….

گفتار 13-کشور موثر انتقال معاوضه ای (سو آپ )نفت و گاز…………………………………………………………………..

گفتار 14-کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز………………………………………………………………

گفتار 15 –تابعیت متصدی حمل نفت وگاز………………………………………………………………………………………….

گفتار 16-تابعيت بيمه گرقرارداد نفت وگاز…………………………………………………………………………………………..

گفتار17-تابعيت يا اقامتگاه قانوني داورتعيين شده درقرارداد………………………………………………………………….

گفتار 18-تابعيت بانكهاي كار گزارمتعاملين براي تبادل وجه قرارداد……………………………………………………….

گفتار19-تابعيت دلال يادلالهاي واسطه درانعقاد قرارداد………………………………………………………………………..

گفتار20-محلي كه مالكيت نفت وگازبه خريدارمنتقل ميشود…………………………………………………………………

گفتار21-ارزخارجي كه ثمن قرارداد طي آن پرداخت ميشود………………………………………………………………….

گفتار22-تابعيت شركت مالك سامانه رايانه اي معامله گر………………………………………………………………………

قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظر اسناد بين المللي……………………

گفتار1-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظركنوانسيون بيع بين المللي كالا(CIGS)……………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار2-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظركنوانسيون استفاده ازارتباطات الكترونيكي درقراردادهاي بين المللي(2005)……………………………………………………………………….

گفتار3-تعيين قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگازازمنظرپيش نويس اصول لاهه براي انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164…………………………………………………………………………………………

نظام حقوقي قانون حاكم برقراردادهاي بين المللي الكترونيكي نفت وگاز……………………………………….

گفتار1-قانون حاكم برقراردادازنظر شكلي…………………………………………………………………………………………….

بند1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصريح شده است………………………………………………………….

بند2- سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای نفت و گاز ……………………………………………………………

تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز…………………………………………………….

تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز………………………………………

گفتار 3 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم…………………………………………………………………….

منابع قراردادهای نفت و گاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قراردادهای نفت و گاز چیست

قراردادهای نفت و گاز

نفت خام مایعی است که منشاءفسیلی داشته و ازخانواده هیدروکربونها میباشد.در ابتدا تصور میشد که نفت در پی یکسری واکنشهای شیمیایی ،که نورخورشید و با حرارت زمین ،بین دی اکسید کربن ،آب و موادمعدنی ،انجام داده است ،پدید آمده است .لیکن امروزه ،ثابت شده است که سبب پیدایش نفت خام ،موجودات ریز و شناوری است بنام پلاگتون ،که درون آب اقیانوس ها ودریاها زندگی میکنند .این موجودات درون پوسته ای از آهک و سیلیس قراردارند و دارای عمر کوتاهی هستند و پس از مرگ ،همچون باران ،برکف دریا رسوب میکنند.نبا به تعریف ،نفت خام یک فرآورده آلی و فسیلی است که ازتجزیه شیمیایی پلانگتونها و دیگرنباتات دریایی ،طی میلیونها سال ،پدید میآید.47 بر اثر فشارها و دماهای بسیار زیاد درونی کره زمین ،فرایند نفت سازی انجام میشود .براثر نوع مواد ،ممکن است نفت خام به همراه گاز طبیعی باشد یاهریک بطور جداگانه وجود داشته باشند.

نفت خام یک مایع سیاه و بو داراست اگر مولکولهای تشکیل دهنده آن، هیدرو کربورهای سنگین باشند ،آنرا نفت سنگین و درغیراینصورت آنرا نفت سبک مینامند .میزان گوگرد (معمولا در گاز طبیعی )نیز،میزان ترشی یا شیرینی آنرا مشخص میکند نفت سبک و گاز کم گوگرد(شیرین)مرغوبتر و گرانتر میباشد و مشتریان بیشتری دارند .48

اولین چاه نفت در عمق 23 متری زمین ، درسال 1895در پنسیلوانیای آمریکا حفر شد .در آغاز قرن بیستم و با شکوفایی دوران عصر اتومبیل در آمریکا (1911)،تولید و مصرف نفت ،خیلی سریع رشد نمود و به بیش از هزارتن در روز زسید.دراین میان شرکتهای بزرگی در صنعت نفت پدید آمدند که بعدها هفت خواهران نامیده شدند.نام این شرکتها عبارتند از :استاندارد نیو جرسی49،رویال داچ شل 50،شرکت نفت

انگلیس 51، شرکت نقت گولف52 ،شرکت نفت تگزاکو53 ،استاندارد کالیفرنیا54 ،و شرکت نفت موبیل55  میباشد.

روند پیدایش انحصارات هفت خواهران نفتی به توافق آچنا کاری 56و توافق خط قرمز 57(1928)باز میگردد،که تقسیم بندی حوزه های نفتی خاورمیانه را در پی داشت .به موجب توافق خط قرمز ،از طرفی 5شرکت آمریکایی و ازسوی دیگر،شرکت نفت ایران و انگلیس ،شرکت شل و شرکت نفت فرانسه ،پذیرفتند که درمحدوده خط قرمز ،برای اخذ امتیاز و فروش و تصفیه نفت،به رقابت نپردازند و به گونه ای اقدام نمایند که از اقدام آنها ،شرکتهای دیگر نیز انتقاع حاصل نمایند.58

این شرکتها سیاستهای استعماری خود را از طریق عقد قراردادهایی باکشور جهان سوم ،اجرا مینمودند که درذیل تشریح میگردد.

قراردادهای بیع در صنعت نفت ،به منظور اکتشاف ،حفر چاه و در نهایت استخراج و بهره برداری نفت ،که همان قراردادهای بالادستی 59نفت و گاز باشد ،بطور کلی به دونظام تقسیم میشوند:

 • 1-نظام های امتیازی
 • 2-نظام های معاهده ای

 

قراردادهای نفت و گاز در پایین دست

قراردادهای نفت و گاز در بالادست مشتمل بر سه مرحله اکتشاف ،بهره برداری (استخراج)و گاها انتقال به بازارهای فروش میشود .این قراردادها به علت اینکه یک طرفش دولت نفتی صاحب مخزن و طرف دیگرش یک شرکت خارجی سرمایه داراست،ازحساسیت سیاسی بالایی برخورداراست بطوریکه اغراق نیست اگر بگوییم که پارامترهای اقتصادی در درجه دوم اهمیت قراردارد و اولویت اول اهمیت مربور به ماهیت و تابعیت مالکین شرکت سرمایه گذار و نوع قرارداد منعقده وشرایط مندرج در آن میباشد .اغراق نیست اگربگوییم که قرارداد های بالادست ،بیشتر از اینکه حقوقی باشند ،سیاسی هستند.

لیکن پس از اینکه نفت توسط تولید کننده ها بازار اولیه 77استخراج ،استانداردهای وبسته بندی گردیدو آماده مصرف توسط مصرف کنندگان خصوصی گردید ،وارد بازار ثانویه 78شده و واسطه های ودلالان برای مصارف پالایشگاهها و شرکتهای خصوصی ،آنرا میخرند و با بازاریابی مجدد،آنرا یا به یک واسطه دیگر و یا به مصرف کننده نهایی می فروشند .این روش فروش نفت ،فروش نقدی تک محموله نقدی به چند گروه تک محموله 79با قیمت ثابت ،تک محصوله با قیمت شناور ،تک محموله با دیفرانسیل ثابت و تک محموله با دیفرانسیل شناور تقسیم میشوند .دیفرانسیل میتواند نرخی ثابت یا متغیر ،حسب توافق طرفین باشد و بصورت نرخ روز منهای چند دلار تعریف میشود.

روش دیگر خرید و فروش نفت وگاز و فرآورده های نفتی در بازار های پایین دست ،روش قراردادهای مدت دار80است .در معاملات مدت دار نفت خام ،بین فروشند ه و خریدار ،دوره قرارداد طولانی مدت زمانی مثلا 6 ماهه تعیین شود که ظرف مدت 3 ماه قابل تمدید یا انقضا خواهد بود .

روش دیگر خرید وفروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی در بازارها ی ثانویه ،معاملات مزایده ای 81میباشند .دراین معاملات ،قیمت فروش ،به بالاترین قیمت پیشنهادی براساس ساز و کار مزایده تعیین شود این روش میتواند مناسبترین روش برای اجتناب ازفساد مالی 82است .دراین روش ،خریداران به بورسهای نفت مراجعه میکنند و کالاهای موردنیاز خود راطی قراردادهای استاندارد و به قیمت واقعی خریداری میکنند .منتقدان مخالف ورود کشور های تولید کننده به این نوع معاملات هستند چرا که معتقدند بازار به مکانیز م مناقصه و مزایده واکنش سریع نشان میدهد و قیمتها به شدت افزایش میابد .

کشورهای نظیر تایوان ،هند،فیلیپین،اروگوئه و ویتنام در مقاطع زمانی سه ماهه و ماهانه ،بااستفاده از سازوکار مناقصه و مزایده ،وارد معاملات نفتی میشوند .علیرغم منع قانونی صریح دولت از انجام این معاملات 83ایران هنوز از این سازوکار استفاده ننموده است 84.شاید بتوان تلاش ایران برای ایجادذبورس نفت ایران در جزیره کیش را ، تلاشی برنامه ریز ی شده برای استفاده ازاین سازوکار ،کارآمد ،تلقی نمود.

در پایین دست برای خرید وفروش نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده ها چندین نوع بازار استفاده میشود که مهمترین آنها در زیر بررسی میشود.

قراردادهای نفت و گاز

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع فارسی قراردادهای نفت و گاز

 • 1)انصاری معین ،پرویز”حقوق تجارت بین الملل “،بنیاد حقوقی ،چاپ اول ، 1387
 • 2)الماسی ،نجاد علی،تعارض قوانین ،مرکز دانشگاهی ،تهران ، چاپ چهاردهم ،1387
 • 3)سیمپسون ،آنتونی “هفت خواهران نفتی”ترجمه ذبیح الله منصوری ،امیرکبیر ،تهران ، 1356
 • 4)جنیدی ،لعیا”قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی “نشرگستر ،چاپ اول ،1381
 • 5)حسن بیگی ،ابوالفضل ،نفت،بای بک و منافع ملی ،انتشارات آوای نور،تهران ،چاپ اول 1381
 • 6)گیوه چی ،ناصر “شیمی و پالایش نفت”شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،1348
 • 7)داراب پور ،مهراب ، تفسیری برحقوق بیع بین الملل ،گنج دانش ،چاپ اول ،تهران ،1374
 • 8)فرشاد گهر ،ناصر”سیری در قراردادهای نفتی د رایران “پژوهشکده امور اقتصادی،تهران ،چاپ اول ،1381
 • 9)صفایی ،سیدحسین و غیره،حقوق بیع بین الملل –بامطالعه تطبیقی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم،1387
 • 10)موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT)،اصول قراردادهای تجاری بین المللی ،اخلاقی ،بهروز و امام ،فرهاد ،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،تهران ،چاپ دوم ،1385
 • 11)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،قواعد حقوق تجارت الکترونیک ،انتشارات جنگل ،تهران ،چاپ اول ،1389
 • 12)…
 • 13)…

قراردادهای نفت و گاز

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قراردادهای نفت و گاز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید