قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 42 بازدید

قارچ‌های تيره Erysiphaceae

قارچ‌های تيره Erysiphaceae

نتایج و بحث قارچ‌های تيره Erysiphaceae

4-1-Blumeria graminis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-Erysiphe alphitoides…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-Microsphoera berberidis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-4-Erysiphe beta…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-5-Erysiphe bivonae …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-6-Erysiphe convolvuli  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-7-Erysiphe cruciferarum…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-8-Erysiphe necator…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-9-Erysiphe pisi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-10-Erysiphe platani  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-11-Erysiphe polygoni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-12-Erysiphe trifolii …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-13-Erysiphe verbenae …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-14-Golovinomyces cichoracearum…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-15-Golovinomyces depressus …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-16-Golovinomyces orontii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-17-Golovinomyces sordidus …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-18-Leveillula taurica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-19-Oidium jasmini …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-20-Podosphaera pannosa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-21-Podosphaera tridactyla …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-22-Podoophaera xanthii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                        

منابع قارچ‌های تيره Erysiphaceae

شناسایی قارچ‌های تيره Erysiphaceae در تهران‌

در این تحقیق 6 جنس و 22 گونه از سفیدک­های سطحی روی 40 میزبان گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است که اطلاعات آنها در جدول 4-1 آمده است. Oidium jasmini روی Jasminum sp. برای اولین بار از ایران معرفی می­شود. گیاهان Gerbera jamesonii و Berberis thunbergii به ترتیب میزبان­های جدید برای Golovinomyces cichoracearum و Erysiphe berberidis در ایران محسوب می­شوند.

نمونه­هاي جمع­آوري شده در هرباريوم مجموعه قارچ­هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان نگهداري مي­شوند و شماره ثبت آنها بعد از ذکر مشخصات نمونه داخل پرانتز آمده است. ترسيم­ها با لوله ترسيم متصل به ميکروسکوپ Nikon انجام شده است و کنار هر ترسيم عدد مقياس ذکر شده است.

جدول 4-1 مشخصات نمونه­ها و گونه­های شناسایی شده در این تحقیق – قارچ‌های تيره Erysiphaceae

 

محل جمع آوری تاریخ جمع آوری میزبان پاتوژن
ورامین 22/1/89 Triticum aestivum Blumeria graminis
ورامین 31/1/89 Stellaria sp. Blumeria graminis
ورامین،روستای گلزار 31/1/89 Phalaris sp. Blumeria graminis
ورامین، روستای گلزار 28/8/89 Quercus sp. Erysiphe alphitoides
ورامین، پیشوا 25/4/89 Berberis thunbergii Erysiphe berberidis
ورامین، روستای جهان آباد 26/6/89 Beta vulgaris Erysiphe betae
ورامین، روستای حصاركلك 27/6/89 Ulmus sp. Erysiphe bivonae
ورامین، روستای جواد آباد 31/1/89 Convolvulus arvensis Erysiphe convolvuli
ورامین، روستای جواد آباد 12/7/89 Brassica oleraceae Erysiphe cruciferarum
ورامین، روستای گلزار 22/7/89 Brassica rapa Erysiphe cruciferarum
ورامین، پاکدشت 23/28/89 Sisymberium officinalis Erysiphe cruciferarum
ورامین، روستای گلزار 26/6/89 Vitis vinifera Erysiphe necator
ورامین، روستای گلزار 17/7/89 Platanus orientalis Erysiphe platani
ورامین، روستای گلزار 17/7/89 Vicia sp. Erysiphe pisi
ورامین، روستای گلزار 31/1/89 Polygonum erioptera Erysiphe polygoni
ورامین، روستای گلزار 20/4/89 Verbena officinalis Erysiphe verbenae
ورامین، روستای جهان آباد 16/6/89 Melilotus officinalis Erysiphe trifolii
ورامین، پیشوا 17/7/89 Trifolium rubens Erysiphe trifolii
ورامین، روستای گلزار 31/1/89 Gerbera jamesonii Golovinomyces cichoracearum
ورامین، روستای جواد آباد 26/6/89، Lactuca serriola G. cichoracearum
ورامین، روستای گلزار 26/6/89 Taraxacum syriacum G. cichoracearum
ورامین ،پيشوا 26/6/89 Zinnia sp. G. cichoracearum
ورامین، روستای تپه مرجان 26/6/89 Arctium lappa Golovinomyces depressus
ورامین، روستای جواد آباد 2/4/89، Cucurbita maxima Golovinomyces orontii
ورامین، روستای قلعه سین 17/7/89 Helianthus annus Golovinomyces orontii
ورامین، پیشوا 27/7/89 Plantago magor Golovinomyces sordidus
ورامین 17/7/89، Alhagi persarum Leveillula taurica
ورامین، روستای جواد آباد 4/7/89 Heliotropium europeum Leveillula taurica
ورامین، روستای جواد آباد 26/6/89 Lactuca serriola Leveillula taurica
ورامین، روستای جواد آباد 4/7/89 Lycopersicum esculentum Leveillula taurica
ورامین 17/7/89 Medicago sativa Leveillula taurica
ورامین، روستای حبیب آباد 29/4/88 Solanum melongena Leveillula taurica
ورامین، روستای گلزار 4/7/89 Verbena officinalis Leveillula taurica
تهران 7/3/89 Jasminum sp. Oidium jasmine
ورامین، روستای حصار کلک 31/1/89، Rosa sp. Podosphaera pannosa
ورامین، پيشوا 26/7/89 Prunus armeniaca Podosphaera tridactyla
ورامین، روستای گلزار 31/1/89 Calendula sp. Podosphaera xanthii
ورامین، روستای قلعه سین، 20/4/89 Cucumis sativus Podosphaera xanthii
ورامین، روستای قلعه خواجه 20/4/89 Cucumis melo Podosphaera xanthii
ورامین، روستای گلزار 17/7/89 Cucurbita maxima Podosphaera xanthii

قارچ‌های تيره Erysiphaceae

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل چهارم مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع قارچ‌های تيره Erysiphaceae

 • Amano, K. 1986. Host Rang and Geographical distribution of the powdery mildew fungi, Japan Scientific Societies Press, Tokyo, Japan 741 pp.
 • Blumer, S. 1967. Echte Mehltaupilze (Erysiphaceae) Ein Bestimmungsbuch fur die in Europa Vorkommenden Arten. Veb. Gustar fischer Verlag Jena.
 • Boesewinkel, H. J. 1980. The morphology of the imperfect states of powdery mildew (Erysiphaceae). Botanical Review 46: 167– 224.
 • Bushnell, W.R., Gay, d. 1978. Accumulation of solutes in relation to the structure and function of haustaria in powdery mildews. In: Spencer DM(ed.), The Powdery Mildews.
 • Braun, U. 1982. Taxonomic notes on some powdery mildews. Mycotaxon 15: 138-154.
 • Braun, u. 1987. A monograph of the Erysiphales (powdery mildews). Beihefte zur Nova Hedwigia 89: 1–700.
 • Braun, U. 1995. The Powdery Mildews (Erysiphales) of Europe. Jena, FisherVerlag, Germany.
 • Braun, U., Takamatsu, S. 2000. Phylogeny of Erysiphe, Microsphaera unainula (Erysipheae) and cystotheca, podosphaera, Sphaerptheca (Cystothecae) infecred from rDNA its Sequenecs – Same Tanomic consequences. Schlechtendalia 4:1-33.
 • Braun, U., Cook, R. T. A., Inman, A. J and shin, H. D. 2001. The taxonomy of  the powdery mildew fungi. In the powdery mildews: a comprehensive treatise (R.R. Belanger, A. Dik and W. Bushnell, eds): in press. American Phytopathological Society Press, Stpaut.
 • Braun, U., Cook, R.T.A., Inman, A.J and Shin H,D. 2002. the taxonomy of the powdery mildew fungi. In: Belanger, RR., Bushnell, WR., Dik, AJ., Carver, TLW(eds), the powdery mildews: A comprehensive treatise. APS press, St. paul, pp. 13-55.
 • Braun, U. and Minnis A.M. 2008. The nomenclature of Erysiphe clandestina (≡ Uncinula clandestine) revisited. Schelechtendalia 17: 55-57.
 • Candolle de, A.P. 1815. flora fraincaice in Lamark and de candolle. Schlechtendalia 9: 132-425.
 • Caunnington, J.H., Lawrie, A.C and Pascoe, G. 2005. Genetic Variation within podosphaera tridactyla reveals a paraphyletic species complex with biological specialization towards specific prunus subgenera. Mycological Research 109(3):357-362.
 • Cook, R. T. A., Inman, A. J. and Billings, C. 1997. Identification and classification of powdery mildew anamorphs using light and scanning electra Microscopy and host range data. Mycological Research 101: 975–1002.
 • Ershad, D. 2009. Fungi of Iran. Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran.
 • Ghassemzadeh, Z., Khodaparast, S.A., Abbasi, M and Pedramfar, H. 2008. Study on the Podosphaera Section Sphaeratheca (Erysiphaceae). Iranian Journal Plant pathology 44: 47.
 • Glawe, D.A., Dugan, F.M., Liu, Y and Rogers, D. 2005. first record and characterization of a powdery mildew on a member of the Juncaginaceac. Leveillula tanrica on Triglochin Naritima. Mycelogical Progress 4(4): 291-298.
 • قارچ‌های تيره Erysiphaceae

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسایی قارچ‌های تيره Erysiphaceae در تهران‌”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید