قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 430 بازدید

روابط همدیدی پرفشار سیبری در دوره سرد سال

 

روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

1-2. پيشينه تحقیق روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال ..

n تحقیقات مربوط به شرایط و چگونگی تشکیل پرفشار سیبری..

n تحقیقات مربوط به روابط پویشی پرفشار سیبری با دیگر سامانه های دور در قالب پیوند از دور

n تحقیقات مربوط به قلمرو گسترش زبانه های هوای سرد پرفشار سیبری..

n تحقیقات مربوط به شرایط زمانی و مکانی پرفشار سیبری در سرزمین ایران..

2-1. بنیادهای پژوهش….

2-1-1.  هوا

2-1-2. آب وهوا

2-1-3. دما

2-1-4. تغییرات دمایی..

2-1-5. آستانه.

2-1-6.  حداکثر دمای روزانه.

2-1-7.  حداقل دمای روزانه.

2-1-8.  روز سرد.

2-1-9. دمای بحرانی..

2-1-10. وزش هوا

2-1-11. فرارفت هوای سرد.

2-1-12. فشار

2-1-13.  شیب تغییرات فشار

2-1-14.  توده های هوا

2-1-15.  مفهوم همدید.

2-1-16.  نقشه های هوا

2-1-17. ایستگاه همدید.

2-1-18. آب و هواشناسی همدید.

2-1-19. ناوه (زبانه کم فشار)

2-1-20. پشته (زبانه پرفشار)

2-1-21. پرفشارها (آنتی سیکلون)

2-1-22. پرفشارهای گرمایی..

2-1-23. پرفشار های پویشی..

2-1-24. نقشه سطح متوسط دریا

2-1-25. نقشه های ترازهای بالای جو.

2-1-26. نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل..

2-1-27. پرفشار سیبری..

2-1-28. عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری..

2-1-29. گسترش پرفشار سیبری روی ایران..

2-1-30. پرفشار جنب حاره

2-1-31. بادهای غربی..

2-1-32. کم فشار سودان..

2-1-33. واچرخند عربستان..

2-2. سرزمین پژوهش….

2-2-1. سیمای طبیعی ایران مرکزی..

2-2-2. پهنه های آبی اثر گذار بر ایران مرکزی..

< دریای مدیترانه.

<دریای سرخ و خلیج عدن..

<دریای سیاه

2-2-3. پراکنش دما

2-2-4. میانگین دمای ماهانه.

2-2-5. دمای بیشینه مطلق ماهانه.

2-2-6. دمای کمینه مطلق ماهانه.

2-2-7. بارش سالانه.

2-2-8. میانگین ماهانه بارش….

2-2-9. پراکنش فشار

2-2-10. میانگین ماهانه سمت و سرعت باد غالب در هشت ایستگاه نمونه.

منابع  روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال ………

روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

روابط همدیدی

مفهوم همدید

واژه همدید از لغات یونانی می باشد که از دو قسمت، سین [1]به مفهوم باهم و اپتیک[2] به  معنی دیده بانی تشکیل شده که روی هم به معنی دیده بانی همزمان است (فرجی،1374، 3). در هواشناسی این اصطلاح به طور اخص به معنای استفاده از تمام داده های هواشناسی جهت درک هر چه بهتر و ارائه تصویری همزمان از وضعیت جوی در یک ناحیه معین است (ذوالفقاری، 1383: 197).

[1] – syn

[2] – optic

 

  ایستگاه همدید

ایستگاه همدید زمینی یا دریایی ایستگاهی است که در هر یک ساعت یکبار به وقت گرینویچ در تمام کشورهای جهان عناصری مثل دمای هوا، دمای نقطه ی شبنم، فشار، دید افقی، نوع ابر و ارتفاع پایه آن و دیگر پارامترهای جوی را گزارش می دهند.

 

 آب و هواشناسی همدید

آب و هواشناسی همدید تمام تغییرات هوا یا آب و هوا را بر اساس حرکات اتمسفری (عامل مستقیم) تبیین و توجیه می شود. با این نگرش می توان تمام تغییرات شرایط محیط زیست را مانند سیلاب، آلودگی ها، آتش سوزی ها و غیره تبیین کرد (علیجانی،1390: 7). آب و هواشناسی همدید شاخه اصلی علم آب و هواشناسی است که پراکندگی مکانی مجموعه عناصر آب و هوایی را بررسی نموده،  بر اساس اختلافات مکانی، نواحی ویژه آب و هوایی را مشخص  می کند.

آب و هواشناسی همدید در همه ی زمینه های زندگی انسان و ساماندهی محیط زیست نقش دارد ( ذوالفقاری، 1383: 198). بنا به نقل فرجی ( 1386: 11)، اقلیم شناسی همدید پدیده های جوی اتمسفر زمین را مطالعه می کند، و با نگاه جامع، لایه های اتمسفر زمین را بررسی می نماید.

 

بنیادهای پژوهش

تحلیل همدید دماهای بحرانی فصل سرد با شناخت مفاهیم بنیادی مرتبط با هواشناسی و آب و هواشناسی امکان پذیر است. به همین دلیل به طور کوتاه ابتدا تعاریفی از مفاهیم اصلی و بنیادی این تحقیق ارایه می شود.

 

 هوا

اصطلاح «هوا»، شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود را مشخص می کند. بنابراین هوا برایند عملکرد فرایندهای متعدد و تغییرات حاصل در عوامل کنترل کننده جو است (علیجانی و کاویانی،1386).

 

 آب وهوا

علیجانی (1386: 5)، معمولاً در هر مکان مشخص، در طول سال یک هوای معین به  دفعات بیشتری جا به جا می شود، به طوری که از نظر فراوانی، این هوا در آن مکان نمود بیشتری می یابد. این هوا در هر منطقه « آب و هوای آن منطقه» به حساب می آید. پس آب و هوا (اقلیم) عبارت است از: هوای غالب در یک محل در دراز مدت.  آب و هوا شامل حوادث حدی از جمله امواج گرمایی تابستانه و امواج سرد زمستانه در یک منطقه است. فراوانی این حوادث حدی است که به ما کمک می نماید تشخیص دهیم کدام آب و هوا ها، میانگین های مشابه دارند (فلاح قالهری،1390: 40).

    کشور ایران از نظر آب و هوایی در یک منطقه حدواسط قرار دارد و در طول سال، مورد هجوم توده های هوایی مختلف از کانون های گوناگون قرار می گیرد که با ایجاد تغییرات مکانی و زمانی، موجب تنوع اقلیمی در سطح کشور می شود (عزیزی و یوسفی، 1384: 194). برای شناخت آب و هوای هر محل باید از بازیگرانی که در مقیاس کلان نقش آفرینی می کنند آغاز کرد، سپس به بازیگرانی که در مقیاس همدید و میان مقیاس اهمیت دارند پرداخت و سرانجام به بازیگران مقیاس محلی و خرد رسید زیرا برخی از جنبه های آب و هوایی هر محل به یاری بازیگران همدید و میانه و برخی به یاری بازیگران محلی و خرد توجیه و تبیین می شود (مسعودیان، 1386).

 

 دما

دما از مهمترین عناصر آب‌وهوايي است که در تعیین نقش و پراکندگی دیگر عناصر آب‌وهوايي نیز موثر بوده، از مؤلفه های اصلی در پهنه بندی آب‌وهوايي محسوب می شود و از رو نوسانات و تغییرپذیری آن دارای اهمیت علمی-کاربردی ست. دما عنصری است که تحت تأثیر الگوها و پدیده های جوی به سرعت دچار تحول می شود و به پویایی جو به شدت حساسیت نشان می دهد. بنابراین تغییرات دما در مدیریت و برنامه ریزی محیط مؤلفه بسیار مهمی به شمار می رود (احمدی و قویدل، 1390).

 

  تغییرات دمایی

دما و تغییرات دمایی در یک محل، تا حدود زیادی به نقل وانتقال افقی هوای گرم و سرد بستگی دارد. این انتقال به صورت مسیر روزانه وزش باد و در دوره هایی از سال صورت می پذیرد. نقش سیستمهای متنوع همدید در جابه جایی توده های هوا در عرضهای میانه، به خصوص به صورت گسترش هوای گرم و سرد، اهمیت بسیار دارد، از این رو جابه جایی مکرر توده های هوا روند دما را به هم می ریزد.

 

  آستانه

گاهی علاوه بر شناخت فراوانی مشاهدات، تعداد یا درصدی از مشاهده ها نیز که برابر پایین تر از مقدار بخصوصی (آستانه ها) است. مقادیر خاصی که شناخت رویدادهای بخصوصی هستند را آستانه گویند (عساکره، 1390: 116).

 

 حداکثر دمای روزانه

بیشترین دما برای یک مدت 24 ساعته را حداکثر دمای روزانه گویند.

 

 حداقل دمای روزانه

کمترین دما برای یک مدت 24 ساعته را حداقل دمای روزانه می گویند.

 

 روز سرد

روزی که دمای کمینه آن 5- و یا کمتر باشد روز سرد گفته می شود.

 

 دمای بحرانی

دماهای 5- درجه و کمتر به عنوان دماهای بحرانی تلقی می شوند (علیجانی،1390: 12).

 

 وزش هوا

وزش یا حرکت افقی هوا بر اثر عملکرد نیروهایی است که مهمترین آنها عبارتند از: نیروی شیب تغییرات فشار، نیروی کوریولیس و نیروی اصطکاک.

 

  فرارفت هوای سرد

انتقال هوای سرد بصورت باد که باعث تشکیل یک منطقه با دمای کمتر در داخل یک منطقه با دمای بالاتر می شود. مقدار شار فرارفت گرما به صورت خطی با میانگین دما و میانگین سرعت باد افزایش می یابد (فلاح قالهری،1390: 104).

 

  فشار

فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند و مقدار آن در سطح دریاهای آزاد، برابر است با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتیمتر است واحد اندازه گیری فشار هوا در آب وهواشناسی، میلیبار یا هکتوپاسکال است و هر میلیبار یا هکتوپاسکال برابر است با 1000 دین بر سانتیمتر مربع (علیجانی و کاویانی،1386).

 

 شیب تغییرات فشار

تغییرات افقی فشار هوا، نتیجه تغییرات درجه حرارت و بیلان انرژی حرارتی در فصول مختلف سال است. این تغییرات سبب حرکت هوا و اختلاف در ویژگیهای توده های مختلف آن می گردد (جعفرپور،1388: 73).

 

 پرفشارها (آنتی سیکلون)[1]

ناحیه ای است که توده هوا فشار جوی بیشتری نسبت به نواحی مجاورش دارد. به علت حرکت وضعی زمین مسیر جریان هوا در نیم کره شمالی درجهت عقربه های ساعت و در نیمکره جنوبی بر خلاف جهت عقربه های ساعت است. بیشترین فشار در مرکز واچرخند است (محمدی، 1384، 26) (شکل2-1). آنتی سیکلون ها سیستم های همدید نسبتاً پایدارند و اغلب هوای آرام و آفتابی دارند و در قسمت عقب موج های کوتاه تشکیل می شوند و در اطراف شمال رودباد جبهه قطبی و در بستر موج های بلند، به طرف شرق حرکت می کنند (علیجانی و کاویانی، 1386).

[1] Anticyclone

 

  پرفشار سیبری

مرکز فشار زیادی که روی سیبری ایجاد می شود و فشار درون آن گاهی بالغ بر 1085 هکتوپاسکال می شود، توده هوای بسیار سرد و سنگینی است که گاهی اوقات مرکز این سلول بزرگ ما بین دریاچه بایکال و بالخاش قرار می گیرد، در این موقع هوای بسیار سرد از نواحی شمال شرقی وارد کشور می شود و دمای حداقل نواحی شمالی استان خراسان به کمترین مقدار خود می رسد. به تدریج این توده هوا تمام ایران را فرا گرفته، دمای اکثر نقاط ایران حتی استان خوزستان به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد (تقی زاده، 1366: 54).

پرفشار سیبری پدیده غالب دوره سرد سال در آسیاست. اولین نشانه تشکیل پرفشار مزبور تشکیل یک منحنی بسته فشار در ماه سپتامبر، در اطراف دریاچه ی بایکال است که به تدریج با پیشروی زمستان بر شدت آن افزوده می شود. به طوریکه در ماه دسامبر متوسط فشار مرکزی آن به 1035 هکتوپاسکال می رسد (ساهسامانگلو و همکاران، 1991) (شکل2-3).

 

گسترش پرفشار سیبری روی ایران

محدوده نفوذ فرابار سیبری در ایران از مغرب به وسیله ی کوههای زاگرس و از جنوب بوسیله تضعیف تدریجی شدت سردی هوای سرد سیبری بر اثر عبور از روی زمینهای گرمتر جنوب تعیین می شود. هوای سیبری به علت ضخامت کم عموماً از روی کوههای زاگرس عبور نمی کند و در صورت عبور هم در دامنه های غربی زاگرس بر اثر نزول بی دررو،‏ گرم شده و ماهیت اصلی خود را از دست می دهد. مرز جنوبی پیشروی آن بستگی به شدت سرمای آن دارد و هر قدر سردتر باشد تا عرضهای پایین تری گسترش می یابد (علیجانی،1369: 50).

از آنجا که فرابار سیبری پدیده ی غالب ترازهای پایین جو است از گذرگاههای کوهستانی پیشروی می کند، در نتیجه از معابر و نواحی کم ارتفاع کوههای خراسان وارد چاله های مرکزی ایران می شود (علیجانی، 1369: 40).  این پرفشار بتدریج تمام نواحی پست مرکزی را پر می کند در این موقع ارتفاعات غرب کشور هم به دلیل سردی هوا با مرکز پرفشار سیبری ادغام می شوند. در نتیجه همه جای ایران تحت سلطه ی این پرفشار در می آید که خشکی هوا از ویژگی های اصلی آن است (چوخاچی زاده مقدم، 1376: 30).

 

 

روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

www.washington.edu

 

نمونه ای منابع جهت مطالعه بیشتر روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

سرچشمه ها روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال :

  1. امیدوار،کمال. 1386، بررسی و تحلیل شرایط همدیدی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقۀ شیرکوه یزد، پژوهش های جغرافیایی، 59: 81 – 98.
  2. احمدی، محمود، قويدل رحيمي، يوسف،1390؛ تحليل و مدل سازي دماهاي فرين پايين فراگير منطقه شمال غرب ايران ، پژوهش هاي دانش زمين دانشگاه شهيد بهشتي، 6: 77-92.
  3. آرنس، دونالد؛ 1391، هواشناسی نوین، محمدرضا بابایی، تهران، نشر آییژ.
  4. علیجانی، بهلول و براتي، غلامرضا. 1378؛ روابط سيستمي پرفشارهاي مهاجر و يخبندان هاي بهاره ي ايران؛ تحقيقات جغرافيايي؛ 55 : 132-150.
  5. بلیغی، مهدی. 1375؛ ورود پرفشار سیبری به خراسان و تاثیر آن بر آب وهوا منطقه، رساله کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر بهلول علیجانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم.
  6. براتي، غلامرضا؛ موسوی، سید شفیع. 1384؛جابجاي مکاني موج هاي زمستاني گرما در ايران؛مجله جغرافيا و توسعه، 5: 41-52.
  7. پرک، فاطمه. 1389؛ تحلیل سینوپتیک نقش دریای سرخ در تقویت و تأمین رطوبت سامانه های سودانی عبوری و تأثیر آن در ترسالی و خشکسالی های جنوب غرب کشور، کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر هوشنگ قایمی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه بهشتی.
  8. جوانمرد، سهیلا و همکاران. 1382؛ بررسی همبستگی تغییرات فشار قزاقستان-دریای عمان با نوسان های بارش ایران، تحقیقات جغرافیایی، 71: 134تا150.
  9. جعفرپور، ابراهیم. 1388؛ اقلیم شناسی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
  10. چوخاچی زاده مقدم، محمدباقر. 1376؛ تحلیل سینوپتیکی اثر پرفشار سیبری بر دمای شمال شرق ایران، رساله دکتری، به راهنمایی دکتر بهلول علیجانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.

 

 

روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
تعداد صفحات 40 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 2.4 MB
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید