قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 82 بازدید

حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد   19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل   20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای   67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل   84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   99

جمعبندی :   129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد   132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی   134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد   155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان   176

جمعبندی   210

فهرست منابع   222

فهرست تفصیلی

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد   19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل   20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها   21

مبحث دوم –  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی   26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد   34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   40

گفتار اول- امانوئل کانت   41

گفتار دوم –لاترپاخت   46

گفتار سوم- ترینداد   49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   50

گفتار اول – شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   51

بند اول- معنا و مفهوم حق   51

الف- معنای لغوی حق   52

ب-مفهوم حق   52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن   54

بند دوم- «هر کس»   55

بند سوم- «شناسایی»   56

بند چهارم- « هر جا»   58

بند پنجم- «شخص»   58

بند ششم-« قانون»   59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق   66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای   67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی   68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر   68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر   69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر   73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی   74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی   74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی   77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای   78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر   78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم   80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم   81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم   83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل   84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی   84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی   84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی   85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی   86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول   87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول   87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول   88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول   89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق   90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق   90

بند اول- حقوق قابل تعلیق   90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق   91

گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی   92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق   94

مبحث چهارم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق   95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق   95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق   96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق   98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   99

مبحث اول- حق کرامت انسانی   99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی   100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی   103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی   106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون   107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون   108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی   109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز   110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی   115

بند اول- اسناد عام بین المللی   116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی   117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی   118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی   119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی   119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی   125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی   127

جمعبندی :   129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد   132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی   134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی   134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر   135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی   139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم   142

مبحث دوم – مراجع شبه قضایی بین المللی   145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر   146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان   148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه   150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی   153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد   155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل   156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم   159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ   160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور   163

مبحث سوم – توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه   164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق   165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا   168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون   169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری   172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان   176

مبحث اول- بردگی   176

گفتار اول- بردگی سنتی   177

گفتار دوم- بردگی مدرن   188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل   194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی   194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل   197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص   198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص   199

گفتار دوم – ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی   202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی   205

جمعبندی   210

فهرست منابع   222

 

حق فرد به شخصیت حقوقی

سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­الملل

طی سالیان دراز و فراز و نشیب های بسیار، همراهِ تحولات گسترده حقوق بین­الملل و خصوصاً ظهور و بروز حقوق بشر و گسترش قابل ملاحظه آن، حق بر شخصیت حقوقی افراد انسانی نضج یافته و به تدریج پیشرفت نمود تا به موقعیت کنونی خود نایل گشت. به این ترتیب، افراد که در عرصه بین­المللی وضعیتی شیء گونه داشتند ابتدائاً در آثار و باورهای علمای علم حقوق بین الملل و متعاقباً در رویه و عملکرد موضوعات و مراجع بین المللی به عنوانِ موضوعات بین المللی پذیرفته شدند و از این رو مفهوم شخصیت بین المللی در خصوص افراد شکل گرفت و در پس آن با ظهور حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تمامی افراد بشری به شناسایی در مقابل قانون یا به عبارت دیگر حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد پذیرش جامعه جهانی واقع شد؛

حق مزبور برای رسیدن به موقعیت فعلی و شناسایی جهانی در خصوص تمامی اعضای خانواده بشری،  مسیر طولانی پیموده است، که بیان این فرآیند، ارزش و اعتبار این حق را بیشتر آشکار می نماید. بر این اساس، آنچه در فصل حاضر در خصوص حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی شان مورد توجه قرار گرفته، این مسئله است که حقوق بین الملل برای شناسایی این حق به عنوان یک حق بشری برای یکایک انسان ها  چه روندی را طی نموده است؟ و در نتیجه کدام تحولات تاریخی جایگاه فرد، از اجزا تشکیل دهنده دولت، به موضوع حقوق بین الملل که دارای شخصیت حقوقی بین المللی و متعاقباً حق بر شناسایی آن است، تغییر نموده است؟ پاسخ این مسائل را در ذیل پی می گیریم. چرا که برای تبیین حق فرد به شخصیت حقوقی، دانستن چگونگی این تحولات امری لازم و راهگشا خواهد بود.

 

تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

ظهور قواعد بین­المللی حقوق بشر، رفته رفته منجر به تغییر در وضعیت حقوقی افراد در جامعه بین­المللی شد و با شکل گیری و تبلور قواعد عرفی و رویه­ های بین­المللی به تدریج افراد انسانی در حوزه حقوق بین الملل از حاشیه به متن راه یافتند. علاوه بر رویه هایی که کم و بیش شخصیت حقوقی افراد را در حوزه بین المللی به رسمیت می شناخت، با تجلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، شخصیت حقوقی افراد به عنوان یک حق بشری شناسایی گردید.

حق مزبور که پس از اعلامیه جهانی و به تبع آن، به معاهدات و عرف های پذیرفته شده بین المللی وارد شد، شناسایی هر یک از افراد بشر را در مقابل قانون مورد پذیرش و تأکید قرار داد و از آن پس دولت ها مکلف شدند حق افراد را به شناسایی شخصیت حقوقی شان در حقوق بین الملل و همچنین در محدوده صلاحیت سرزمینی خویش مورد تصدیق قرار داده و شناسایی نمایند. به این ترتیب حق مزبور امروزه از جمله حقوق بنیادینی است که جایگاه ویژه ای را در حقوق بین الملل بشر به خود اختصاص داده است.

 

شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

جهت تبیین حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی یا به عبارتی، «حق فرد به شناسایی به عنوان یک شخص در مقابل قانون» لازم است، شرح مفصلی از تعابیر، واژگان و محدوده این حق بیان گردد. بر این اساس در مبحث حاضر متعاقباً طی سه گفتار، شرح معانی حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی به تفکیک واژگان مورد استفاده در موادِ معرِف حق فرد بر شخصیت حقوقی؛ سپس مفهوم و مضمون حق مذکور و در ادامه شرحی از حق برخورداری از حقوق که اغلب ترجمانی است از حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد مداقه قرار می­گیرد.

 

مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی، ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینی است که حقوق ذاتی محسوب شده و با تأکید بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی می شوند و دولت ها نسبت به رعایت حقوق مزبور ملزم و مکلف خواهند بود.[1] در این ارتباط قاضی تاناکا در قضایای آفریقای جنوب غربی در نظریه مخالف خود می نویسد: اصل حمایت از حقوق بشر از مفهوم انسان به عنوان یک شخصیت و ارتباط و نسبت آن با جامعه که جدا از طبیعت جهانی انسان نیست، نشأت می گیرد.

از این رو حقوق بشر همیشه با انسان وجود داشته است، حقوق انسان باید در همه جا به عنوان حق ویژه ای در سطح داخلی و بین المللی حمایت شود و نباید هیچ خلاء قانونی در حمایت از حقوق بشر وجود داشته باشد.[2] لذا حق افراد به شناسایی در مقابل قانون خواستار پر کردن این خلاء قانونی است و قوانین داخلی و بین المللی را به شناسایی تمامی افراد موظف می­کند. در واقع تنها راه تحقق بخشیدن به عدم تسلط افراد بر یکدیگر، تأسیس یک وضعیت جهانی و مشترک قانونی برای تمامی اشخاص به عنوان موضوعات[3] حقوقی است.

چرا که صرفاً زمانی که همه افراد، موضوعات قانونی و اشخاص حقوقی نزد قانون باشند، حق آزادی به صورت جهانی نسبت به همه آنها اعمال شده است.[4]  از این رو در پی تلاش های جامعه بین المللی جهت عینیت بخشیدن به حقوق بشر و کرامت انسانی وی، در حقوق بین الملل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش، در اسناد بین­المللی متعددی مورد پذیرش قرار گرفت.

 

­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی و منطقه­ای

توسعه فزاینده حقوق بین الملل معاصر در  شیوه ها و سازکارهای متعدد حفاظت بین­المللی از حقوق بشر منعکس شده است، یکی از شیوه های عمده حمایت از حقوق بشر ، تصویب اسناد و معاهدات  بین­المللی است که هر کدام به نوبه خود بر بخشی از تابعان بین­المللی الزام آور هستند، این اسناد نمی­توانند از ارزش های جدیدی که در طی رشد و تعمیم حقوق بین­الملل توسط جامعه بین­المللی تأیید شده، گسسته باشند.

یکی از این ارزش های اساسی که در حقوق بین­الملل پذیرفته شده است، شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی بشری است. این حق که ابتدائاً توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهانیان عرضه شده است، به تدریج توسعه پیدا کرده و مسیر تکامل را همراستا با پیشرفت­های حقوق بین­الملل بشر می پیماید.

به طوری که در حوزه اسناد بین­المللی، امروزه شاهد تدوین و پذیرش این حق، توسط اسناد بین المللی در سطوح جهانی و منطقه ای می باشیم. بر این اساس جهت تبیین مسئله در ادامه جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی به تفکیک در اسناد معتبر بین­المللی جهانی و منطقه­ای مورد ملاحظه قرار می گیرد.

 

جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی   منطقه­ای

پس از شناسایی حق فرد به برخورداری از شخصیت حقوقی در اسناد معتبر و جهانی چون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گستره پذیرش این حق در سایر اسناد بین­المللی توسعه پیدا کرد. به گونه­ای که عبارت بندی های مشابه این حق در اسناد بین المللی منطقه­ای برجسته­ای همچون کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده است.

این حق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[1] که نخستین و با سابقه ترین کنوانسیون منطقه ای حقوق بشر می­باشد، طبق نظر کمیته ای از کارشناسان شورای اروپا گنجانده نشده است، زیرا به عقیده آنها تکرار این حق در کنوانسیون اروپایی غیر ضروری است و می توان آن را از مواد دیگر موجود در کنوانسیون استنباط نمود.[2] بر این اساس ذیلا حق بر شخصیت حقوقی و جایگاه آن در معاهدات منطقه­ای حقوق بشری (عام) که به این حق پرداخته اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای فهرست منابع

  1. ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.
  2. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.
  3. اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .
  4. آشتياني ، محمد رضا ، محمدجعفر امامي ، ترجمه‏گويا و شرح ‏فشرده‏اى‏ بر نهج ‏البلاغه ، زيرنظرِ ناصرمکارم شيرازي ، جلد سوم، انتشارات مطبوعاتی هدف، قم،
  5. آشتياني ، محمد رضا ، محمدجعفر امامي ، ترجمه‏گويا و شرح‏ فشرده‏اى ‏بر نهج ‏البلاغه ، زيرنظرِ ناصرمکارم شيرازي، جلددوم ، مدرسة الإمام علي بن أبي‏طالب (ع) ، قم ، 1379، چاپ دوازدهم.
  6. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران ، 1356، چاپ ششم.
  7. بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان،( محقق داماد، سید مصطفی، حقوق بشر در غرب و اسلام)، شرکت سهامی انتشار، 1380، چاپ اول.
  8. پاينده، ابو القاسم‏ ، نهج الفصاحه (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)، دنياى دانش‏، تهران، بی تا.
  9. تاموشات ، کریستیان ، حقوق بشر، ترجمه: دکترحسین شریفی طراز کوهی ، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386.
  10. تسون، فرناندو، فلسفه حقوق بین­الملل، ترجمه محسن محبی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، تهران،1388.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی (مبانی نظری و جایگاه و آثار و پیامد و…)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید