قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 70 بازدید

نقض حقوق مالکیت فکری

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران را خدمت شما عزیزان در 104 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………………………………………..

 1. جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری…………………………………………………………………………………………….

1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری …………………………………………………………………………………………

1-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………………………..

1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین ……………………………………………….. …………………………….

1-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی ………………………………………………………..

1-1-2-2.  چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری ……………………………………………………………………………..

1-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری  ……………………………………………………………………

1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر ……………………………………………………………………….

1-2-1.  ارکان تشکیل دهنده جرم………………………………………………………………………………………………

1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات …………………………………………………………………………

1-3. اقتباس غیرقانونی……………………………………………………………………………………………………………..

1-3-1. تعریف و شرایط اقتباس………………………………………………………………………………………………..

1-3-2.  ارکان تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………….

1-4. تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………

1-5. سرقت آثار ادبی و هنری ………………………………………………………………………………………………….

1-6 سایر جرائم …………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها …………………………………………………………….

1-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر …………………………………………………………………….

 1. جرائم علیه مالکیت صنعتی …………………………………………………………………………………………………..

2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی……………………………………………….

2-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی 1375…………………………………………………………..

2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی…………………………………………………………………………………………

2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی1383 ………………………………………………

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر ………………………………………………

2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382 ………………………………………

2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری ………….

2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع ………………………………………………………………………………………..

2-5-2 حمایت کیفری از علائم تجاری………………………………………………………………………………………

2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات  …………………………………………………………….

2-5-2-2.اعمال مجرمانه پیش بینی شده  در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………

2-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری………………………………………………………………………………………

2-5-3-1 . اسرار تجاری در فضای واقعی……………………………………………………………………………………

2-5-3-2. اسرار تجاری در فضای مجازی…………………………………………………………………………………..

فصل سوم : بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری ……………………………

 1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری  در ایران…………………………………………………………….

1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری……………………………………………………………………..

1-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………..

 1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری در قلمرو بین المللی……………………………………………..

2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی و هنری  ………………………………………………………………………………

2-2. ضمانت اجراهای مالکیت صنعتی  ………………………………………………………………………………………

 1. ارزیابی ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری …………………………………………………………………..

منابع و مآخذ مالکیت فکری …………………………………………………………………………………………………

 ضمانت-اجراهای-کیفری-نقض-حقوق-مالکیت-فکری-در-ایران

حقوق مالکیت فکری

چکیده حقوق مالکیت فکری

موضوع حقوق مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به  طورخلاصه  می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.

این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.

دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد.

حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی و گنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت  بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.

کلید واژه : حقوق مالکیت فکری – مالکیت ادبی و هنری مالکیت صنعتی- حقوق کیفری

 

جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

همانطور که درفصل پیش بیان شد،مالکیت فکری یکی ازگسترده ترین  شاخه های حقوقی درسراسردنیا می باشد که هر روز به تنوع و گستردگی آن نیز افزوده  می شود.نتیجه چنین گستردگی آن است که هر روز این شاخه حقوقی شاهد جرایم بیشماری است که در نتیجه نقض شاخه های گوناگون این رشته حقوقی رخ می دهد.این تنوع وگستردگی درشاخه های گوناگون مالکیت فکری باعث می شود جرائمی که بر ضد این شاخه اتفاق می افتد،نیزمتنوع وگسترده بوده و هرروز نیزبه گستردگی  آن افزوده شود.

بخصوص که باوقوع این جرائم مجرمان براحتی می توانندسود بیشماری را اندوخته کنند.بنابراین جلوگیری ازوقوع چنین جرائمی،نیازمند آن است که قوانین کشورها،حمایت های قاطعی را ازاین شاخه گسترده حقوقی درمتن خودلحاظ کنندتا هم صاحبان ایده و فکر در ایجاد ابداعات و نوآوری های جدید تشویق شوندوهم  به سودی که از ایده خلّاقانه خودشان ناشی می شود ،دست یابندوهم جلوی تجاوزهای افرادسود جو ومنفعت طلب درسوء استفاده ازافکار وابداعات شخص دیگری گرفته شود وهم جلوی آشوب و هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی ناشی از این نقض حقوقی گرفته شود.

لازم به یادآوری است که تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده به موجب قانون منع شده است و مستوجب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می باشد. بنابراین نقض حقوق پدیدآورنده درشرایطی جرم محسوب می شود و عنوان مستقلی دارد ونیازی نیست که بر اساس عناوین مجرمانه دیگر همچون سرقت، رقابت  مکارانه و …طرح شود.

ازآنجا که مالکیت فکری مشتمل بر دو شاخه کلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می باشد،لذا دردو بحث جداگانه به بررسی جرائمی که درحیطه هریک ازآنها اتفاق می افتد می پردازیم.

حقوق مالکیت فکری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

منابع ومآخذ حقوق مالکیت فکری

1) منابع فارسی

 • الف:کتاب ها:
 • 1- آشوری،محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دو، تهران،انتشارات سمت،چاپ سوم ،(1383)
 • 2 –  آیتی،حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران،انتشارات حقوقدان، چاپ اول،( 1375)
 • 3- افتخارزاده،. محمودرضا، حقوق مؤلفان،مترجمان،هنرمندان وناشران در فقه معاصراسلامی،تهران ،نشرهزاران،چاپ اول، (1376)
 • 4- الستی ،ساناز،حقوق کیفریمالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی، تهران ،نشر میزان، چاپ دوم ، (1383 )
 • 5- امامی ، اسداللّه، حقوق مالکیت معنوی ،جلد اول،تهران ،نشرمیزان ، چاپ اول ، (1386)
 • 6-  حقوق مدنی،جلد اول،تهران،کتاب فروشی اسلامیه،چاپ پنجم،(1364)
 • 7- امانی ،تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ،تهران،انتشارات بهرامی، چاپ دوم،( 1387)
 • 8- پودوفکین، ف.ا،  فن سینما و بازیگری در سینما، ترجمه حسن افشار ،تهران،انتشارات مرکز کرج، چاپ اول،( 1377 )
 • 9- جعفرزاده، دکتر میرقاسم ،درآمدی بر حقوق آفرینشهای فکری (جزوه درسی دانشکده حقوق داشگاه شهید بهشتی)
 • 10-جعفری تبار،دکترحسن،”ملک معنی درکنار”گفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری)”تأملاتی درحقوق تطبیقی،به قلم گروهی از نویسندگان، ،تهران،انتشارات سمت، چاپ دوم،( 1388 )
 • 11-
 • 12-…
 • 13-…

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید