قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 100 بازدید

حقوق سهامداران اقلیت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حقوق سهامداران اقلیت را خدمت شما عزیزان در 106 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

حقوق سهامداران اقلیت

بخش اول حقوق سهامداران اقلیت : حقوق مالی..

مبحث اول: حق دریافت سود.

مبحث دوم: حق داشتن گواهینامه موقت سهم یا برگه سهام.

مبحث سوم: حق نقل و انتقال سهام.

مبحث چهارم: سهیم شدن در سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که پس از تاسیس شرکت به سرمایه اولیه افزوده می‌شود.

مبحث پنجم: نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید.

مبحث ششم: حق دریافت مبلغ اسمی سهام پس از ختم تصفیه.

مبحث هفتم: مالکیت نسبت به اموال و دارائی نقدی شرکت پس از تصفیه.

مبحث هشتم: حق اخذ وام یا اعتبار از شرکت…

مبحث نهم: حق دریافت دارایی نقدی شرکت در دوران تصفیه.

بخش دوم حقوق سهامداران اقلیت : حقوق غیر مالی..

مبحث اول: حقوقی که مستقیما توسط حقوق سهامداران اقلیت قابل اعمال است…

گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت…

بند اول:اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل..

بند دوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره

بند سوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از بازرس یا بازرسان.

بند چهارم: حق تشکیل جلسات مجمع عمومی..

گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع.

بند اول: حق اقامه دعوی مسوولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل..

بند دوم: اقامه دعوی كيفري عليه مديران و مديرعامل و هيات رئيسه مجامع عمومي..

بند سوم: تقاضاي تشكيل مجمع عمومي عادي از مرجع ثبت شركت‌ها جهت انتخاب مدير یا مدیران تصفيه.

بند چهارم: تقاضاي تعيين مديريا مديران تصفيه از دادگاه

بند پنجم: تقاضاي انحلال شركت از دادگاه

بند ششم: تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه

بند هفتم: تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه

بند هشتم: تقاضای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه

بند نهم: تقاضاي تضمين ديون يا تعهد پرداخت ديون از شركت…

بند دهم: حق انجام معامله با شركت يا انجام معاملات نظير معاملات شركت…

بند یازدهم: تقاضاي بطلان شركت يا ابطال عمليات يا تصميمات اركان شركت…

بند دوازدهم: تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي از بازرس يا بازرسان شركت جهت انتخاب اعضاء هيات مديره

بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه

بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران.

بند پانزدهم: حق رای..

گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط یک سوم دارندگان سهام، و یا کمتر و بیشتر از آن.

بند اول: رسميت بخشيدن به جلسات مجمع عمومي و تصميم‌گيري در آن.

بند دوم: انتخاب مدیر یا مدیران شرکت…

بند سوم: انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت…

مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر ارکان شرکت بدست می‌آید.

گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌اید.

بند اول حقوق سهامداران اقلیت : وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس….

1) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در رابطه با اورده‌های غیر نقدی در موقع تاسیس شرکت…

2) منع قبول قیمت آورده‌های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری..

3)منع از دادن حق رای به دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا

4) تعیین سقف برای تشکیل جلسات…

5)تعیین مهلت زماني برای تشکیل شرکت…

6)ممنوعيت در استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي قبل از به ثبت رسيدن شركت…

بند دوم حقوق سهامداران اقلیت : وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی..

1)محدودیت در اختصاص سود ویژه به اندوخته شرکت و محدودیت در زمان پرداخت سود.

2) محدودیت تصرف در اندوخته قانونی..

3) محدودیت درتعیین پاداش برای اعضاء هیات مدیره

4) محدودیت در انتخاب مدیران.

5) ممنوعیت ایجاد محدودیت برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت در اقامه دعوی مسوولیت علیه مدیران.

بند سوم حقوق سهامداران اقلیت: وضع محدودیت بر مجمع عمومی فوق العاده

گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می‌شود.

بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت…

بند دوم: منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت…

بند سوم: ممنوعیت اعطاء وام یا اعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از سوی شرکت…

بند چهارم: ممنوعيت تضمين ديون ويا تعهدات اعضاء هيات مديره و مدير عامل و بستگان آنان توسط شركت…

بند پنجم: محدوديت در اعطاء وام يا اعتبار به بستگان اعضاء هيات مديره و مدير عامل..

بند ششم: ممنوعيت انتقال دارايي شركت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنان.

بند هفتم: الزام هیات مدیره به داشتن سهام وثیقه.

بند هشتم: سلب حق رای از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه هیات مدیره که به منظور رسیدگی به معامله اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل ذینفع تشکیل می‌شود.

بند نهم: کسب موافقت بازرس یا بازرسان جهت افزایش سرمایه و همچنین سلب حق تقدم از صاحبان سهام.

بند دهم: محدودیت تصمیم گیری در مورد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده است.

بند یازدهم: محدودیت در انجام امور خارج از موضوع شرکت…

بنددوازدهم: محدودیت در انتخاب مدیر عامل..

گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید.

مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان بدست می‌اید.

گفتار اول: اظهار نظر در رابطه با معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت با شرکت یا به حساب شرکت.

گفتار دوم: اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت حساب‌های شرکت و ترازنامه و دادن گزارش جامع به مجمع عمومی.

گفتار سوم: اظهار نظر درباره مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته‌اند.

گفتار چهارم: بررسی سهام وثیقه مدیران و اعلام تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه به مجمع عمومی عادی..

گفتار پنجم: استفاده از نظر کارشناس در جهت انجام وظایف خود.

گفتار ششم: اعلام تخلف و یا تقصیر مدیران و مدیر عامل به مجمع عمومی..

گفتار هفتم: اعلام جرم به مراجع صلاحیتدار قضایی..

گفتار هشتم: مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت از مدیران.

گفتار نهم: تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملات انجام شده اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت.

گفتار دهم: دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران.

گفتار یازدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

گفتار دوازدهم: اطمینان حاصل نمودن از رعایت شدن یکسان حقوق صاحبان سهام.

گفتار سیزدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه.

مبحث چهارم :جقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی ناظر یا ناطران در دوره تصفیه حاصل می‌شود.

منابع حقوق سهامداران اقلیت

حقوق سهامداران اقلیت

  سهامداران اقلیت همانطوری که از نام آن پیداست در شرکت جز گروهی هستند که به دلیل نداشتن آراء کافی نمی توانند تصمیمات مطلوب خودرا اتخاذ نمایند لذا قانونگذار جهت حمایت از این گروه مقررات خاصی وضع نموده تا سهامداران اقلیت از حداقل حقوق قانونی برخوردار شوند بنابراین در این فصل حقوقی که سهامداران اقلیت توانایی برخوردار شدن از آن را دارا هستند موردمطالعه قرار میگیرد بدیهی است حقوقی که اقلیت سهامداران از آن برخوردارند اکثریت سهامداران نیز  ازآن  برخوردارند ولی به لحاظ آنکه یکی از اهداف اصلی این پایان نامه آشناکردن شخص سهامدارو سهامداران اقلیت با حقوقی است که قانونگذار برای آنها پیش بینی کرده لذا دراین قسمت از پایان نامه ، حقوقی که شخص سهامدار به  تنهایی یا در غالب گروه سهامداران اقلیت می‌تواند از آن منتفع گردد بررسی می‌شود. با این توضیحات مطالب اين  فصل را در دو بخش تحت عنوان حقوق مالي و حقوق غير مالي مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه بخش اول در نه مبحث وبخش دوم در چهار مبحث به شرح آتی مطرح مي‌گردد:….

حقوق سهامداران اقلیت

جهت مشاهده و دانلود فایل را کلیک کنید.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

 • فروحی، حمید، حقوق تجارت، جلد 1و2، انتشارات روزبهان، سال 72، چاپ اول
 • کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ یازدهم، 1385، چاپ رهنما
 • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، انتشارات میزان، سال 1362
 • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس‌هایی از عقود معین، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، سال 1388
 • کیائی، کریم، حقوق بازرگانی، تهران، بی‌نا، سال 1357
 • كاتوزيان، ناصر. قواعد عمومي قراردادها،  ج 2.  انعقاد و اعتبار قرارداد نظريه بطلان و عدم نفوذ. چاپ سوم. نشر شركت.  انتشار 1371
 • لايحه تجارت 91
 • مجموع نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال 1362الی1387 به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه اداره کل حقوقی مولفین-غلامرضا شهری- محمد خرازی-غلامحسین افتاده- حسن اسدالهی.
 • مشکی، سیروس، سهام ممتاز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 54
 • مشكي، سيروس. سازمان حقوقي مديريت در شركت‌هاي سهامي-پايان نامه دوره دكتري دانشگاه تهران-دانشكده حقوق، 1358
 • نصيري، مرتضي. وظابف اماني مديران در شركت‌هاي ايراني. نشريه ژره آورد. شماره 35

www.investopedia.com

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق سهامداران اقلیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید