قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 50 بازدید

جرم تجاوز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

بخش اول: قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری و تعقیب جنایت تجاوز………….6

فصل اول: تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد……………………………8

مبحث اول:  از دوران باستان تا جنگ جهانی اول………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: از دوران باستان تا قرون وسطی: دکترین جنگ عادلانه……………………………………………………………….9

گفتار دوم : معاهدات وستفالیا وتحولات بعدی…………………………………………………………………………………………….10

الف :معاهدات وستفالی……………………………………………………………………………………………………………………………..10

ب: کنفرانس های صلح لاهه(1907 -1899)……………………………………………………………………………………………….12

گفتار سوم : جهاد در حقوق اسلامی ومنع تعدی در دین مبین اسلام…………………………………………………………..14

مبحث دوم : تحول حقوق بین­الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ……………20

گفتار اول: معاهده ورسای وپیمان بریان- کلوگ…………………………………………………………………………………………21

الف: معاهده ورسای………………………………………………………………………………………………………………………………….21

ب : پیمان بریان کلوگ……………………………………………………………………………………………………………………………..21

گفتار دوم : اسناد و اقدامات جامعه ملل در تحدید کاربرد نیروی مسلح در روابط بین­الملل…………………………..23

الف:خلاهای حقوقیراجع به کاربرد زورهنگام جنگ جهانی دوم………………………………………………………………….23

ب:بررسی مواد میثاق جامعه­ی ملل…………………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم : دادگاه­های تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………………………………. 28

گفتار اول : دادگاه نورنبرگ…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

الف :چگونگی تشکیل دادگاه­ نظامی بین­المللی نورنبرگ……………………………………………………………………………29

ب: صلاحیت دادگاه نورنبرگ ………………………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم : دادگاه توکیو…………………………………………………………………………………………………………………………33

الف) چگونگی تشکیل دادگاه نظامی بین­المللی توکیو(خاور دور)……………………………………………………………….33

ب) صلاحیت دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………………………………………..33

گفتار سوم: محاکم تشکیل شده به موجب قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان………………………………………….35

فصل دوم : نظام ناشی از منشور ملل متحد واعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی……………………………..36

مبحث اول : نظام ناشی از منشور ملل متحدومحدود سازی توسل به نیروی مسلح ……………………………………. 36

گفتار اول : اهداف واصول ملل متحد………………………………………………………………………………………………………..38

الف : عدم توسل به زور در اهداف واصول منشور ملل متحد………………………………………………………………………38

ب : حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات…………………………………………………………………………………………………….40

ج: اقدام در مورد تهدید علیه صلح ، نقض صلح واعمال تجاوز…………………………………………………………………….41

گفتار دوم : دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد……………………………………………………………………………42

گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه وامکان انطباق آن با مقررات منشور………………………………………………………………47

گفتار چهارم : تجویز شورای امنیت………………………………………………………………………………………………………….48

مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی…………………………………………………………………………….50

گفتار اول :تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز…………………………………………………………………….51

گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره3314 مجمع عمومی………………………………………………………………………………..54

بخش دوم :جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین­الملی کیفری و مصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا………………57

فصل اول: مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن………………………………………………………………………….58

مبحث اول: نکات  مورد مناقشه  کشورها  در کنفرانس  رم…………………………………………………………………………60

گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز ودیدگاه­های مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن………………………………………61

گفتار دوم : صلاحیت دیوان ونقش شورای امنیت از دیدگاه­ شرکت کنندگان در کنفرانس رم………………………..62

مبحث دوم : دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات  تا زمان  تشکیل کنفرانس بازنگری…………………………..66

گفتار اول : مفاد بند (2) ماده 5 اساسنامه وسازکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان ……………………………………66

گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین­المللی کیفری پس از کنفرانس رم…………………….68

الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی…………………………………………………………………………………………………..68

ب: جنایت تجاوز واجلاس اول کمیسیون مقدماتی…………………………………………………………………………………….69

1-مشورتهای غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………69

2-موضع غیرمتعهدها……………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز………………………………………………………………………………………….70

گفتار سوم : مذاکرات کارگروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع دولتهای عضو دیوان……………………………….71

فصل دوم : بررسی نتایج کنفرانس کامپالا…………………………………………………………………………………………………72

مبحث اول: مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز……………………………………………………………………………….72

گفتار اول : تعریف اقدام تجاوزکارانه ………………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم : احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت  والزام آور نبودن آن برای دیوان…………………………………….74

گفتار سوم : احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان………………………………………………………76

گفتار چهارم : آستانه قانونی: لزوم آشکار بودن نقض منشور برای تحقق جنایت تجاوز…………………………………77

گفتار پنجم : انحصار مسئولیت به رهبران سیاسی یا نظامی دولت ……………………………………………………………..78

گفتار ششم : سایر عناصر متشکله جنایت تجاوز………………………………………………………………………………………80

1-عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

2-عمل مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-عنصرر روانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..82

مبحث دوم : حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی  لازم الاجرا شدن اصلاحیه ………………………………………………….83

گفتار اول : انتخاب سازکار برای لازم الاجرا شدن  اصلاحیه و اهمیت  این انتخاب……………………………………….84

گفتار دوم : ارجاع توسط شورای امنیت …………………………………………………………………………………………………..85

گفتار سوم : ارجاع توسط دادستان یا یکی از دولتهای عضو………………………………………………………………………87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

 

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

  • ابن اثیر-النهایه.جز اول بی جا.مکتبه اسلامیه.بی تا.ابن منظور مصری.لسان العرب.جلدسوم بیروت. دارصادر.بی تا.
  • پیررنون.”تاریخ روابط بین­الملل”.مترجم احمد میرفندرسکی.تهران.دانشگاه شهید بهشتی.1357
  • خسروی- علی اکبر.”حقوق بین­الملل(دفاع مشروع)” چاپ بهمن قم.زمستان 1373
  • – دیهم-علی­رضا”.درآمدی بر حقوق کیفری بین­المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی” مرکزی.چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه.1380
  • رشید رضا-محمد. “تفسیرالمنار”.دارالمعرفه للطباعه النشر. بیروت. لبنان. چاپ دوم.جلد دوم
  • -سلیمی-صادق.”پدیده مجرمانه ومسئولیخیام.چات کیفری در حقوق بین­الملل وحقوق کیفری ایران” .تهران انتشارات پ اول.1376
  • شبث- ویلیام.” مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی”.مترجمان سید باقر میرعباسی.حمیدالهویی نظری.تهران.انتشارات جنگل.چاپ اول.1340
  • شیازری­­­- کریانگ ساک کیتی.”حقوق بین­المللی کیفری”.مترجمان بهنام یوسفیان ومحمد اسماعیلی.انتشارات سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.چاپ اول زمستان.1383
  • صفدری-محمد.”حقوق بین­الملل عمومی”.تهران. جلد اول انتشارات ابوریحان .1342.
  • ضیایی بیگدلی-محمدرضا.”حقوق بین­الملل عمومی”.چاپ چهارم .تهران رشدیه 1368 .

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید