قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 314 بازدید

آثار و احکام تسلیم و تسلم

آثار و احکام تسلیم و تسلم

فصل دوم : احکام تسلیم.

طرح بحث :

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم.

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع.

بند اول:عوامل تعیین کننده

بند دوم : آثار تأجیل.

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسليم مبیع و ثمن.

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر.

بند پنجم: مواردی که اجل تسليم مبیع کلی حال می گردد.

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسليم در موعد مقرر می گردد.

بند هفتم : زمان تسليم در بیع غایبین.

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی..

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع.

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع.

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسليم .

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین.

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی..

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع.

گفتار سوم : هزینه های تسليم مبیع.

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسليم .

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی..

بند سوم : هزینه های تسليم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع.

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن.

گفتار اول : تسلم مبیع.

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم.

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی..

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع.

گفتار دوم:تحمل هزینه ها

خلاصه فصل دوم.

فصل سوم : آثار

.

طرح بحث :

مبحث اول : آثار تسليم در مبیع کلی..

گفتار اول: اثر تسليم در ایفای تعهد.

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد.

بند دوم: ماهیت حقوقی..

بند سوم : پرداخت کننده مبیع.

بند چهارم : گیرنده مبیع.

بند پنجم :موضوع وفای به عهد.

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع.

گفتار دوم :اثر تسليم در  سقوط حق حبس…

بند اول : شرایط ایجاد.

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس…

بند سوم : آثار حق حبس…

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس…

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد.

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی..

گفتار سوم : اثر تسليم در انتقال مالکیت مبیع کلی..

بند اول: انتقال مالکیت مبیع.

بند دوم : اثر تسليم در انتقال مالکیت..

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف…

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی..

بند اول: تعریف…

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض….

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع.

بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض….

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض….

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی..

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی..

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی..

بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی..

بند دهم : اتلاف مبیع.

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس…

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع.

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض….

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425.

بند پانزدهم: استثنائات..

بند شانزدهم : اثر تسليم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی..

مبحث دوم : اثر تسليم در سایر موارد.

گفتار اول : اثر تسليم در بیع صرف..

گفتار دوم : اثر تسليم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن.

گفتار سوم : اثر تسليم در عقد فاسد.

منابع و ماخذ

تسلیم-و-تسلم

نمونه گفتار ادبیات پایان نامه

 زمان تسلیم مبیع

اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع معامله به نحوی باشد که عرفاً یا قانوناً تأخیر در آن ملاحظه شود.

باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسليم مبیع را استنباط کرد. [1]یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای تسليم معین نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطلاق عقد اقتضاء تسليم فوری مبیع را دارد.

مگر اینکه متبایعین برای تسليم اجلی مقرر نمایند یا عرف و عادت اقتضاء تسلیم موجل را بنماید و یا طبیعت مبیع چنین ایجاب کند. چنانچه مبیع کالایی باشد که در دست تولید است یا باید تولید شود.تأخیر در تسليم مبیع یا ثمن امری عقلایی و مورد قبول جامعه حقوقی است .

نکته ای که می توان گفت این است که در این قبیل موارد زمان تسليم باید معین باشد که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود یعنی زمان تسليم نباید بیش از حد طولانی باشد که موجب غرر شود بلکه باید به اندازه ای باشد که عرفاً قابل مسامحه است. مثلاً اگر زمان تسلیم را آخرین روز ماه ربیع قرار دهند،در این مورد زمان تسلیم معین نیست زیرا مردد میان ربیع الاول و ربیع الاخر است .

در این مورد که زمان اجل مشخص نیست فقها اعتقاد به بطلان بیع دارند . زیرا جهل به زمان موجب جهل به ثمن خواهد بود . با توجه به اینکه مدت مقرر به منزله بخشی از ثمن خواهد بود ،جهل به آن منجر به جهل در عوض شده است که بیع را غرری می سازد و در نتیجه محکوم به بطلان است.

جهت مشاهده و دانلود تعاریف و ادبیات تسلیم و تسلم کلیک کنید.

 

زمان تسلیم در بیع غایبین

از آنجایی که اگر طرفین معامله برای تسليم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند و عرفاً هم برای تسليم آن موعدی نباشد،بایع باید مبیع را بعد از انعقاد عقد،فوراً تسليم یا ارسال کند.این فرض در صورتی که طرفین در مجلس عقد حاضر باشند اعم از اینکه به عنوان اصیل معامله را منعقد کرده باشد یا در سمت وکیل یا قائم مقام با مشکلی مواجه نخواهد شد.

اما فرض دیگری نیز وجود دارد که متعاقدین در  زمان انعقاد عقد در مجلس عقد حاضر نیستند که به اصطلاح ،عقد میان غایبان صورت می گیرد.مانند انعقاد عقد به وسیله مکاتبه از طریق پست یا تلگراف و… تفاوت میان این دو فرض علاوه بر اینکه طرفین در مجلس عقد حاضر نیستند ،فاصله زمانی است که میان صدور قبول و آگاهی موجب به آن پیش می آید.

زمانی که طر فین در مجلس عقد حاضر هستند به محض قبولی مشتری ،بایع از آن آگاهی می یابد ولی در بیع غایبان بعد از قبولی ،مدت زمانی که گاهی هم طولانی خواهد بود می گذرد تا موجب ،به آن علم پیدا کند. منظور از فاصله زمانی ،فاصله زمانی است که قابل اعتنا باشد .

بنابراین عقودی که میان غایبان برگزار می شود ولی میان صدور قبولی مشتری و آگاهی بایع فاصله زمانی قابل اعتنایی وجود نداشته باشدمانند انعقاد بیع از طریق تلفن یا اینترنت از بحث ما خارج هستند. هرچند که از لحاظ شکل ظاهری مانند عقد غایبان هستند اما از جهت قواعد عمومی و شرایط عقد ،از بیع حاضران تبعیت می کند.

برای فهم بهتر مطلب بهتر است ابتدا به اختصار ،زمان انعقاد عقد در بیع غایبین مورد بررسی قرار دهیم.در مورد زمان انعقاد عقد بیع غایبین ،چهار نظر وجود دارد که به طور اختصار عبارتند از:….

 

 عوامل تعیین کننده

با توجه به قانون مدنی در ماده 344 که مقرر می دارد :«اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسليم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف وعادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد ،اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.»عوامل تعیین کننده زمان تسليم به ترتیب عبارتند از:

 

الف) تراضی طرفین

اگر زمان تسليم به وسیله طرفین قرارداد به صورت شرط ضمن عقد مشخص شود ،در این صورت بایع باید در همان زمان شرط شده مبیع را تسلیم کند و مشتری نمی تواند  تا قبل از آن موعد از بایع بخواهد که مبیع را به او تسلیم کند .

همانطور که حق دارد از پذیرش و قبض آن قبل اززمان مقرر امتناع نماید حتی اگر تسليم قبل از موعد به سود او باشد. ممکن است که موعد تسليم را مشتری معین کرده باشد که در این صورت اغلب این کار را بوسیله اظهارنامه انجام می دهد تا بتواند در موارد لازم بدون مشکل آن را اثبات کند.

 

ب) عرف

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند در این صورت نیز دو حالت ممکن است به وجود آید.

– مبیع از اموالی باشد که عرفاً برای تسلیم آن اجلی قرارداده شده است .چنانچه از نظر عرف حاکم بر روابط متبایعین اجل برای تسلیم مبیع معهود باشد ، باید براساس همان عرف عمل کرد و مشتری تا آن موعد باید صبر کند.زیرا وجود مدت  دار بودن تسلیم مبیع در عرف ،به منزله ذکر در عقد است.[2]

– در بعضی از موارد بعد مسافت بین محلی که مبیع،به هنگام عقد در آنجا قراردارد  با محلی که تسلیم باید در آنجا انجام گیرد سبب وجود اجل برای تسلیم مبیع می شود. مانند آنکه مبیع در شیراز قراردارد و مقرر شود بایع آن را در تهران تسلیم مشتری کند.

در این صورت روشن است که عواملی مانند بسته بندی ،بارگیری و حمل مبیع عقلاً سبب طی شدن زمانی است.اما بایع باید فوراً مراتب حمل را انجام دهد به گونه ای که عرفاً تأخیری در انجام این امر صورت نگیرد.

 

ج) قانون

هرگاه طرفین قرارداد برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشد و عرف هم در این مورد ساکت باشد، مشتری فوراً باید مبیع را تسلیم کند. زیرا اقتضای عقد ،فوریت در قبض و اقباض است . مقصود فوریت ،فوریت عرفی است یعنی مبیع در زمانی تسلیم مشتری شود که عرفاً تأخیر در اینکار رخ ندهد،نه فوریت عملی.فوریت عرفی با توجه به وضعیت مبیع ممکن است متفاوت باشد .

تسلیم فوری مورد تعهد ،متوقف بر مطالبه طرف مقابل نیست.یعنی در صورت حال بودن بیع ،بایع باید مبیع را فوراً به مشتری تسلیم کند اعم از اینکه مشتری آن را مطالبه کرده باشد یا اینکه درخواست خود را اعلام نکرده باشد . پس مشتری نمی تواند بگوید که چون مطالبه مبیع نکرده است از پذیرش آن امتناع کند.

[1] ماده 344و بند 3 ماده362 قانون مدنی

[2] مواد 220و225و344 قانون مدنی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تاریخ کلیک کنید .( تسلیم و تسلم )

آثار تسلیم در مبیع کلی

همان طور که قبلاً  گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسليم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسليم می شود مشترک است مانند آنکه با تسليم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسليم مبیع می پردازیم .

 

  اثر تسلیم در ایفای تعهد

با تسليم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می کنند .

جهت مشاهده و دانلود تعاریف و ادبیات تسلیم و تسلم کلیک کنید.

نمونه بیشتر فهرست منابع و مآخذ جهت مطالعه بیشتر

 • 1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373.
 • 2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356.
 • 3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379.
 • 4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 .
 • 5- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،1371.
 • 6- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،1381.
 • 7-حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،1368.
 • 8- حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، 1387 .
 • 9- دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، 1373 .
 • 10-دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،1357.
 • 11- صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،1381.
 • 12- ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول و چهارم،کتابخانه گنج دانش،1381.
 • 13-…
 • 14-…

www.nomadicmatt.com

مشخصات اصلی
رشته تاریخ
گرایش خصوصی
تعداد صفحات 107 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 170 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آثار و احکام تسلیم و تسلم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید