قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 52 بازدید

تغییرات شوری زه آب

بررسی و مقایسه تغییرات شوری زه آب در طول فصل آبیاری

3-1- بررسی صفات اندازه گیری شده برای زه آب……………………………………………………………………………………………………………………..

3-1-1- آبیاری اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– آبیاری پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1-3- آبیاری نهم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- بررسی صفات اندازه گیری شده برای نمونه‌های خاک……………………………………………………………………………………………………..

3-2-1-  عمق 0-15 سانتیمتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2- عمق 15-30 سانتیمتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3- عمق 30-45 سانتیمتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3- بررسی و مقایسه تغییرات شوری زه آب در طول فصل آبیاری……………………………………………………………………………………….

3-3-1- شوری زه آب 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-3-2- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد ……………………………………………………………………………………………………

3-3-1- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-3-2- شوری زه آب 3/5 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………………………………………………………………………………………………….

3-3-3- شوری 3/5 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………………………………………………………………………………………………….

3-3-4- شوری 3/5 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………………………………………………………………………………………………….

3-3-5- شوری زه آب 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-3-6- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………………………………………………………………………………………………………

3-3-7- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-4- مقایسه و بررسی تغییرات شوری زه آب عمق‌های خاک در پایان فصل آبیاری……………………………………………………………………….

3-4-1- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-4-2- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-4-3- شوری 1 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-4-4- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد………………………………………………………………………………………………….

3-4-5- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد………………………………………………………………………………………………….

3-4-6- شوری 5/3 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد………………………………………………………………………………………………….

3-4-7- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 10 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-4-8- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 20 درصد……………………………………………………………………………………………………..

3-4-9- شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر – آبشویی 30 درصد……………………………………………………………………………………………………..

منابع شوری زه آب

بررسی و مقایسه تغییرات شوری زه آب در طول فصل آبیاری

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نوع آب آبیاری و میزان آبشویی بر ویژگی‌های خاک و زه‌آب در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل سه فاکتور نوع آب آبیاری، شوری زه آب آبیاری و آبشویی در 3 تکرار انجام شد.

آب آبیاری شامل دو نوع آب (آب معمولی و پساب) و سطح شوری با مقادیر S1 و  W1 برابر 1 دسی‌زیمنس برمتر، S2 و  W2 برابر 3/5 دسی‌زیمنس برمتر و S3 و  W3 برابر 6 دسی‌زیمنس بر متر است. فاکتور آبشویی دارای سه سطح با مقادیر LF1 = 10%،  LF2 = 20% و LF3 = 30% عمق خالص آبیاری علاوه بر تامین رطوبت تا گنجایش زراعی بود.

در این فصل پیامدهای تیمارهای اعمال شده بر ویژگی‌های زهاب خروجی از ستون‌ها و ویژگی‌های خاک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 بررسی ویژگی‌های اندازه گیری شده شوری زه آب

  آبیاری اول

 • رسانایی الکتریکی

جدول ‏3‑2 مقایسه میانگین ویژگی‌های زه‌آب در آبیاری اول و جدول ‏3‑1 تجزیه واریانس ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب در آبیاری اول را نشان می‌دهند. این جداول نشان می‌دهند بین تیمار‌های S1 و W1 در سه سطح آبشویی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. در هر دوتیمار S1 و W1 اختلاف معنی‌داری بین آبشویی 10 و 30 درصد مشاهده می‌شود.

بین تیمار‌های S2 و W2 در بین هیچ‌یک از سطوح آبشویی اختلاف معنی‌داری وجود نداشته است. در هر دو تیمار اختلاف معنی‌داری بین سطوح30 و 10 درصد آبشویی وجود داشته است به طوری که در آبشویی 30 درصد شوری زه آب کم‌تر می‌باشد. در مقایسه رسانایی الکتریکی بین تیمار‌های S3 و W3 در سطوح آبشویی 10، 20 و 30 درصد اختلاف معنی‌داری وجود نداشته است. در هر دو تیمار اختلاف معنی‌داری بین سطح10 ، 20 و 30 درصد آبشویی وجود داشته است. سطوح زیاد آبشویی در هر دو تیمار دارای شوری زه‌آب پایینتری می‌باشند.

 • سدیم

طبق جدول‌های ‏3‑2 و ‏3‑1 بین تیمار‌های S1 و W1 اختلاف معنی‌داری در سطوح آبشویی 10 و 20 درصد وجود داشته است. در هردو تیمار با افزایش میزان آبشویی مقدار سدیم کاهش یافته است که این امر به دلیل کاهش میزان شوری است. بین تیمار‌های S2 و W2 اختلاف معنی‌داری بین  دوتیمار در سطح آبشویی 10 درصد وجود داشته است. در تیمار W2 اختلاف معنی‌داری در مقدار سدیم بین تیمارهای آبشویی وجود ندارد. نکته جالب توجه آن است که در تیمار S2 بین هر 3 سطح آبشویی اختلاف معنی‌داری وجود دارد که این امر به دلیل مقدار زیاد سدیم در تیمار آب شور می‌باشد. در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر در هر دو تیمار آب شور و پساب اختلاف معنی‌داری بین هر 3 سطح آبشویی مشاهده می‌شود. با افزایش میزان آبشویی اختلاف بین دو تیمار از نظر مقدار سدیم کاهش می‌یابد.

 • کلسیم

نتایج بدست‌آمده در جدول‌های ‏3‑2 و 3-1 نشان می‌دهند بین تیمار‌های S1 و W1 اختلاف معنی‌دار وجود دارد به طوری که میزان کلسیم موجود در زه آب‌ خروجی از پساب مقدار  بیشتری نسبت به زه‌آب تیمار آب شور دارد. در هردو تیمار S1 و W1 با افزایش آبشویی میزان کلسیم موجود در زه آب به دلیل کاهش شوری کاهش داشته است. در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر اختلاف معنی‌داری بین دوتیمار S3 و W3 وجود دارد به گونه‌ای که میزان کلسیم خروجی در زه‌آب تیمار پساب مقدار عددی بیشتری نسبت به مقدار کلسیم موجود در زه‌آب تیمار آب شور دارد. همچنین با افزایش آبشویی اختلاف معنی‌داری در میزان کلسیم در تیمار پساب مشاهده می‌شود.

 • منیزیم

طبق جدول‌های ‏3‑2 و ‏3‑1 در هر دو تیمار پساب و آب شور، اختلاف معنی‌داری از نظر مقدار منیزیم در هر سه سطح آبشویی وجود دارد.

 • SAR

طبق جدول ‏3‑2 اختلاف معنی‌داری بین تیمار‌ها از نظر مقدار SAR وجود دارد. به دلیل زیاد بودن مقدار سدیم در آب شور، مقدار SAR بدست آمده در تیمار‌های آب شور مقدار عدد بیشتری نسبت به تیمار پساب دارد.

تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب در آبیاری اول

  آبیاری پنجم

 • رسانایی الکتریکی

طبق جدول‌های ‏3‑3 و ‏3‑4 بین تیمارهای S1 و W1  در کسر آبشویی10 درصد اختلاف معنی‌داری وجود دارد. درحالی که با افزایش آبشویی اختلاف بین دو تیمار کاهش پیدا کرده است و در سطوح آبشویی 20 و 30 درصد اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد. رسانایی الکتریکی بین تیمارهای S2 و W2 تیمار اختلاف آنها معنی‌داری ندارد اما در هر دو تیمار بین آبشویی‌های 10 و 30 درصد اختلاف معنی‌دار است که به دلیل افزایش آبشویی شوری نیز کاهش پیدا کرده است. بین تیمارهای W3 و S3 در سطح آبشویی 30 درصد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ولی در آبشویی 10 و 20 درصد اختلاف معنی‌دار می‌باشد که نشان میدهد با افزایش آبشویی اختلاف بین دو تیمار کاهش پیدا کرده است. همچنین بین سطوح آبشویی 10 و 30 درصد در تیمار W3 و بین سطوح آبشویی 10، 20 و 30 درصد در تیمار S3 اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

 • سدیم

طبق جدول‌های ‏3‑3 و ‏3‑4 بین تیمار‌های S1 و W1 اختلاف معنی‌داری از نظر مقدار سدیم در آبشویی 10 درصد وجود دارد. در شوری 3/5 دسی‌زیمنس بر متر بین دو تیمار S2 و W2 اختلاف معنی‌داری در هیچ یک از سطوح آبشویی وجود ندارد. در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر بین دو تیمار S3 و W3 در سطوح آبشویی 10 و 20 درصد اختلاف معنی‌داری وجود دارد ولی در سطح آبشویی 30 درصد اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد.

 • کلسیم

طبق جدول‌های ‏3‑3 و ‏3‑4 در بین تیمار‌های S1 و W1 در سطوح آبشویی 20 و 30 درصد اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در شوری‌های 3/5 و 6 دسی‌زیمنس برمتر اختلاف معنی‌دار بین دو تیمار وجود دارد که نشان‌دهنده مقدارزیاد یون کلسیم در تیمار پساب است.

 • منیزیم

در جدول‌های ‏3‑3 و ‏3‑4 بین تیمارهای مورد مطالعه به جز تیمار‌های S3 و W3  اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. در شوری 6 دسی‌زیمنس بر متر در آبشویی 10 و 20 درصد اختلاف معنی‌دار می‌باشد. در سایر تیمار‌ها اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد که دلیل آن کاهش اختلاف بین دو تیمار و همچنین کم بودن میزان منیزیم می‌باشد.

 • SAR

طبق جدول ‏3‑4 در آبیاری پنجم نیز مانند آبیاری اول اختلاف معنی‌داری در میزان SAR بین تیمار‌های آب معمولی و پساب در تمامی سطوح آبشویی وجود دارد که دلیل آن زیاد بودن میزان سدیم در تیمار آب معمولی می‌باشد که منجر به افزایش SAR در زه آب خروجی از ستون‌ها شده است.

تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی ویژگی‌های شیمیایی زه‌آب در آبیاری پنجم

1-3- بررسی و مقایسه تغییرات شوری زه آب در طول فصل آبیاری

شوری زه آب

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری پایان نامه مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ جهت مطالعه بیشتر  شوری زه آب

 • اسلاميان، س.س. و ص. ترکشاصفهاني، 1390. بازيافت آب (کاربرد پساب شهري)، انتشارات ارکان دانش  اصفهان.
 • امداد، م.، ر. فرداد و ح. سیادت، 1382. تاثیر کیفیت­های مختلف آب آبیاری (شور و سدیمی) بر نفوذ پذیری نهایی خاک در آبیاری جویچه­ای. علوم خاک و آب.2: 238-249.
 • بای بوردی، م.، 1372. روابط آب و خاک، انتشارات دانشگاه تهران. .
 • توکلی، م. و م. طباطبایی، 1378. آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده، مجموعه مقالات همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب در آبیاری، تهران، ص 1.
 • جعفری، م.، 1379. خاک­های شور و سدیمی (شناخت و بهره­وری). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • حسن اقلی، ع. و ع. لیاقت، 1388. تغییرات رسانایی الکتریکی زه آب حاصل از اعماق مختلف خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب و پساب تصفیه‌شده شهر اکباتان. آبیاری و زهکشی ایران. شماره 2 (3)، 1-12.
 • خلدانی، آ.، 1375. تصفیه فاضلاب، چاپ دوم، مهندسی مشاور سانو تهران.
 • دادگستر دارانی، ا. ح.، 13۹۲. تاثیر شوری آب آبیاری و آبشویی خاک بر عملکرد سویا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • روحانی شهرکی، ف.، ر. مهدوی، و م. رضایی، 1384. اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، آب و فاضلاب، 53: 23-29.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی و مقایسه تغییرات شوری زه آب در طول فصل آبیاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید