قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 485 بازدید

 بافت فرسوده شهری

بافت های فرسوده شهری

بافت فرسوده چیست

فصل دوم:

مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق.

2-1-مفاهیم پایه ای.

2-1-1-مفهوم شهر.

2-1-2-تعريف و شناسايي بافت فرسوده

2-1-3-انواع بافتهاي آسيب پذير شهري.

2-1-4-ويژگي عمومي بافت فرسوده

2-1-5-شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده و آسيب پذير.

2-1-5-1-ضريب نفوذپذيري.

2-2- سوابق.

2-2-1-  پيشينه ها  بهينه سازي بافت فرسوده در جهان.

2-2-1-1 کنگره آتن:

2-2-1-2 کنگره ونیز:

2-2-1-3- بیانیه مکزیکو سیتی :

2-2-2- نیم نگاهی به وضعیت بافت های تاریخی  یا موسوم به فرسوده در.

2-2-2-1- کشورهای اروپایی:

2-2-2-1-1- پرتغال، شهر لیسبون:

2-2-2-1-3-اسپانیا، شهرتولِدو (Toledo):

2-2-2-1-4-هلند، شهر دِلفت (Delft):

2-2-2-1-5-فرانسه، شهر استراسبورگ(Strasbourg):

2-3- سوابق و پيشينه ها  بهينه سازي بافت فرسوده در ايران.

2-4- سوابق و پيشينه ها  بهينه سازي بافت فرسوده در رودسر.

2-4-1- ضرورت حفظ بافت هاي قديم شهري.

2-4-2- رويكرد سيستمي به هسته هاي قديم شهر و بخش هاي جديد

2-5- نظریه ها

2-5-1- نظریه ساماندهی زمین.

2-5-2- نظریه اصالت بخشی.

2-5-3- نظریه محرومیت زدایی و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی.

2-5-4- نظريه توسعه پايدار.

2-5- 5- نظریه انسان گرا

2-6- مکاتب..

2-6- 1- مکتب فرهنگ گرایی.

2-6- 2- مکتب کارکرد گرایی.

2-6- 3- مکتب ساختار گرایی.

2-7- دیدگاه ها

2-7- 1- دیدگاه نوساز.

2-7- 2- دیدگاه کالبدی.

2-7- 3- دیدگاه اجتماعی.

2-7-4- دیدگاه اقتصادی.

2-8- اصول.

2-8-1- اصول شهر سازی انسان گرا

2-9- الگو ها

2-9-1- الگوی جایگزینی.

2-9-2- الگوی پالایش شهری.

پیشینه تحقیق ……

منابع…..

بافت فرسوده شهری

مفهوم شهر

امروزه تعریف جامعی از شهرکه بتواند شامل کلیه شهرهای جهان باشد مشکل است،چرا که شهرها به سیستم های اقتصادی و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنهاوجود ندارد. بنا بر این هر یک از جغرافیدانان بنا به ادراک وبرداشت خود تعریفی از شهر کرده اند . ولی اکثرا تعریف رضایت بخشی از آن بدست نداه اند . زیرا شهر مثل هر مقوله جغرافیائی و اجتماعی یک تجرید است ولی عناصر متشکله آن مانند :ساکنان، ساختمان ها ، شبکه  حمل و نقل ،تاسیسات و تجهیزات و همه وجودهای عینی با ماهیت های متنوع ظاهر می گردند.

برای درک بهتر مفهوم شهر و تعریف آن در ایران،توجه به تعریف جامع شهر و انطباق آن با شرایط جغرافیائی ،تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران تا اندازه ای می تواند مفید باشد ؛ شهر امروزه در ابعاد مکانی – فضائی خود و در شکل یابی ، به تناسب رفتارهای انسانی ، امکانات، استعدادها، شرایط فرهنگی و ذوق سلیقه های فردی که تبلور آن بصورت ریخت و سیمای خاص ظاهر میگردد، مفهوم پیدا می کند و در کشور ما نیز با تغییراتی جلوه گر می باشد .

تا سال 1335 شهر و مفهوم شهر از مجموعه ملاک های کمی و کیفی ، تاریخی و سیاسی و اداری مستفاد می شد زیرا تا این دوره تعریف دقیقی از شهر ارائه نشده بود . فقط طبق قانون تقسیمات کشوری در آبان ماه 1316 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید . بدین ترتیب اکثر مراکز شهرستان به اضافه بعضی از شهرهای پرجمعیت ومهم و مراکز نواحی و شهرستان ها بنام شهر خوانده می شدند. این تقسیمات تا سال 1335 اصلاح و شهرهای جدید برتعداد آنها اضافه شد که دارای شهر داری ،انجمن شهر با تراکم بالائی از جمعیت و یا عملکرد های شهری بودند.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود برنامه‌ ریزی شهری – ارزیابی وضعیت ساختمان‌ های سازمان های متولی بحران به منظور برنامه‌ ریزی و مدیریت بحران شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری کلیک کنید .

 

تعريف و شناسايي بافت فرسوده

بافت فرسوده از چند منظر قابل بحث مي باشند و از همين رو تعاريف مختلفي براي بافت فرسوده ارائه گرديده است. براي شناسايي بهتر بافتهاي فرسوده دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران معيارهاي شاخصهايي را براي اين بافتها اعلام نموده است. براساس نظر اين شورا بافت فرسوده را مي توان به چهار گروه طبقه بندي نمود.

 

انواع بافت های آسيب پذير شهري

بافت فرسوده ، کهنه و نابسامان شهري كه در هسته مركزي يا لايه هاي مياني شهرها واقعند و نيازمند دخالت و ساماندهي هستند به لحاظ ويژگيهاي فضايي، كالبدي و ارزشي، همسان نبوده و تعاريف زير آنها را از هم متمايزمي نمايد:

 • بافت تاريخي: ابنيه و فضاهايي كه قبل از سال 1300 هجري شمسي شكل گرفته و به ثبت آثار ملي رسيده و يا قابليت ثبت شدن را دارا مي باشند، واجد ارزش فرهنگي تاريخي هستند و براساس نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري درمورد اينگونه بافتها، ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ملاك عمل خواهد بود.
 • بافت قديمي: آن بخش از بافتهاي شهري كه قبل از سال 1300 هجري شمسي شكل گرفته وليكن بدليل فرسودگي كالبدي وفقدان استانداردهاي ايمني، استحكام و خدمات زيرساختهاي شهري عليرغم برخورداري ازارزشهاي هويتي از منزلت مكاني و سكونتي پائيني برخوردار هستند، بافت قديمي اطلاق مي گردد. مداخله دراينگونه بافتها با ساير بافتهاي شهري متفاوت بوده و اقدامات بهسازي و نوسازي آن بنحوي خواهد بود كه در قالب طرح هاي ويژه به اجرا درخواهند آمد.
 • بافت فرسوده: بافت فرسوده شهري به عرصه هايي از محدوده قانوني شهرها اطلاق مي گردد كه به دليل فرسودگي كالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسي سواره، تأسيسات خدمات و زيرساخت هاي شهري آسيب پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند. اين بافتها بدليل فقر ساكنين و مالكين آنها امكان نوسازي خودبخودي را نداشته و سرمايه گذاران نيز انگيزه اي جهت سرمايه گذاري درآن را ندارند. معيارهاي اساسي شناسايي و تشخيص اينگونه بافتها در ارائه بيان مي گردد.
 • بافت پيراموني يا بافتهاي با اسكان غيررسمي: بافتهايي هستند كه عمدتاً مهاجرين روستايي و تهيدستان شهري را درخود جاي داده و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهری طرحهاي جامع وتفصيلي در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها بوجود آمده است. اين بافتها عمدتاً فاقد سند مالكيت هستند واز نظر ويژگيهاي كالبدي و برخورداري از خدمات و زيرساختهاي شهري مشابه بافتهاي فرسوده شديداً دچار كمبودهستند.

جهت مشاهده و دانلود اراضی شهری – توسعه اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری ژئومورفولوژی و توسعه شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود مسکن پایدار – ادبیات و مبانی نظری مسکن و مسکن پایدار روستایی و شهری کلیک کنید .

 

ويژگي عمومي بافت های فرسوده

الف) عمرابنيه: ساختمانهاي موجود دراين گونه بافتها عمدتاً قديمي مي باشند يا فاقد رعايت استاندارهاي فني هستند به گونه اي كه غير از استاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخيص است. ابنيه اين بافتها عمدتاًتاب مقاومت در مقابل زلزله اي با شدت متوسط را ندارند.

ب) دانه بندي و تعداد طبقات: ابنيه مسكوني واقع دراينگونه بافتها عمدتاً ريزدانه بوده و اكثر آنها يك يا دوطبقه هستند.

ج) نوع مصالح: مصالح بكاررفته در اينگونه بافتها عمدتاً از انواع خشتي، خشت و آجر و چوب و يا آجر وآهن بدون رعايت اتصالات افقي و عمودي و فاقد زيرسازي مناسب مي باشند.

د) وضعيت دسترسي ها: بافتهاي فرسوده كه عمدتاً بدون طرح قبلي ايجاد شده اند عمدتاً از ساختاري نامنظم برخوردارند و دسترسي هاي موجود در آنها عمدتاً پياده مي باشد به گونه اي كه اكثر معابر آن بن بست يا با عرض كمتر از 6 متر بوده و ضريب نفوذپذيري در آنها كمتر از 30 % است. متوسط مساحت عرصه ابنيه واقع شده دراين بافتها عمدتاً كمتر از 200 متر مربع مي باشد.

ه ) وضعيت خدمات و زير ساختهاي شهري: بافتهاي فرسوده به لحاظ برخورداري از خدمات، زيرساختها و فضاهاي باز، سبز و عمومي دچار كمبودهاي جدي اند.

و) شاخصهاي كيفي: مسأله جمعيت پذيري بافتهائي كه در حريم گسلها، مسير قناتها و رودها ،مي باشند ونيز بافتهاي روستايي درون شهري و … از ديگر مسائلي هستند كه درتعيين بافتهاي فرسوده موثر مي باشند.

 

شاخصهاي شناسايي بافت فرسوده و آسيب پذير

قبل از بيان شاخصهاي شناسائي بافت فرسوده ، اصطلاح ضريب نفوذپذيري را تعريف مي نمائيم .بر اساس تعريف ، ضريب نفوذپذيري هر بافت شهري از حاصل تقسيم مجموع نصف سطح خيابانهاي اطراف بلوك ساختماني برمساحت بلوك بدست مي آيد .

بعنوان مثال اگر مساحت بلوك 15000 متر مربع درنظر بوده و مجموع نصف خيابانهاي اطراف نيز 4800 متر مربع باشد ،ضريب نفوذپذيري قابل محاسبه خواهد بود :

3.125×4800=15000

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا  کلیک کنید.

جهت مشاهده و دانلود نظریات سازماندهی و جابجایی روستاها کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری مدیریت روستایی کلیک کنید .

 

نمونه ای از منابع فارسی جهت مطالعه بیشتر

 • 1-آسایش ، حسین و سید رحیم مشیری ، (1390) روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی ، نشر قومس ، چاپ ، 5 .
 • 2-آمار نامه  مركز آمار ايران سال 1385و 1390
 • -3  ابلقی ،ع و صحرایی ،الف (1383) بافت های فرسوده در سکونت های شهری و روستایی و خطر زلزله ،فصل نامه هفت شهر ،سال پنجم ،شماره ی 17.
 • 4-ابو طالبي ،صابر (1389)ماهنامه اطلاع رساني ،آموزشي و پژوهشي ،شماره 54.
 • 5-اردشیری ، 1383، بررسی بازتاب های اقتصادی و مداخله در بافت کالبدی شهرها ،فصل نا مه هفت شهر ،شماره15و 16 .
 • 6- ازکیا،مصطفی،1368، نظریه های توسعه نیافتگی ،انتشارات گروه جغرافیا بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.
 • 7-اداره کل هواشناسی استان گیلان ،1386 گزارش هواشناسی سینوپتیک
 • 8-اصلاح عربانی ،ابراهیم ،1374،جلد اول و دوم کتاب گیلان ،انتشارات گروه پژوهشگران.
 • 9-پاپلی یزدی ،محمد حسین ،(1386)، نظریه‌های شهر و پیرامون، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ،سمت .
 • 10-پور احمد ،احمد ،1370،جغرافیا وساخت شهر کرمان ،انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
 • 11-…
 • 12-…

www.washington.edu

جهت مشاهده و دانلود بافت فرسوده و توسعه پایدار شهر کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ویژگی های جغرافیایی اردبیل و بافت فرسوده این شهر کلیک کنید .

 

 

 

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی شهری
تعداد صفحات 36 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 240 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بافت فرسوده – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق بافت فرسوده شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید