قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 61 بازدید

انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران

انگلستان وبحران سازی های سیاسی درایران دوران پهلوی وجمهوری اسلامی ایران………………………………

کلیات انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران………………………………………………………………………………..  5

فصل چهارم: سلطنت پهلوی اول……………………………………………………………………………………………………………..

بند1- بانک شاهنشاهی و ادامه توطئه های اقتصادی انگلیس در ایران……………………………………………………

بند 2- انگلستان و وقایع نفتی در عهد پهلوی اول………………………………………………………………………………

بند 3- حکومت رضاشاه دستاویز انگلیس در برابر هجمه کمونیسم…………………………………………………….

بند 4- جنگ جهانی دوم،از پایان ماموریت های انگلیسی رضاشاه در ایران تا بازخورد حضور  نیروهای ارتش

بریتانیا درایران………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 5- رادیو بی بی سی، از تثبیت پادشاهی رضاشاه تا اضمحلال او…………………………………………………..

بند 6- انگلیس وحمایت از جریان بهاییت در ایران………………………………………………………………………….

بند 7- پلیس جنوب و حراست از منافع انگلستان در ایران………………………………………………………………..

جمع بندی انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی  اول …………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: سلطنت پهلوی دوم…………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار1- همیاری استعمارانگلستان و قدرت نوپای آمریکا دردوران سلطنت پهلوی دوم…………………………….

گفتار دوم – کودتای انگلیسی 28 مرداد در سازواری با تغییر حکومت مدل ساندرز، شکاف عظیم هویتی  بازخورد کودتای مذکور………………………….

بند1- تحولات سیاسی ایران تاپیش از ملى شدن صنعت نفت و تحرکات انگلیس در این برهه………………

بند 2- واکنش های سیاسی انگلستان پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران تا پیش از کودتا………………..

بند 3- ابزارهای انگلستان در طراحی، هدایت و وقوع کودتا، آمریکا، نخستین هم پیمان انگلیس دربرانداز کابینه مصدق………………………………………………..

بند 4- انگلستان و ترغیب دربار پهلوی دوم و مخالفان دولت ملی گرایان…………………………………………….

بند5- رادیو بی بی سی و مطبوعات، ابزارهای رسانه ای انگلستان در کودتا………………………………………….

بند 6- بحران اقتصادی دردولت ملی گرایان……………………………………………………………………………………..

بند 7- دیگر اقدامات انگلیس در اجرای کودتا………………………………………………………………………………….

بند 8- انگلیس و اهداف کودتای 28 مرداد……………………………………………………………………………………….

بند 9- بازخورد کودتای انگلیسی 28 مرداد بر ایران…………………………………………………………………………..

گفتار سوم- جدایی بحرین و نقش انگلیس در این خصوص، تکرار سناریوی جدایی های ارضی ازایران…………

بند 1- نگاهی گذرا بر سیر حاکمیت ایران بر مجمع الجزایر بحرین در طول تاریخ………………………………..

بند 2- نفوذ انگلستان در منطقه خلیج فارس و بحرین……………………………………………………………………….

بند 3- بررسی اوضاع سیاسی بحرین در دوران سلطنت پهلوی اول……………………………………………………..

بند 4- فرجام بحرین و جدایی آن در دوران سلطنت پهلوی دوم………………………………………………………..

گفتار4- فعالیت های جریان بهاییت در دستگاه پهلوی دوم……………………………………………………………………..

گفتار 5- انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران در واپسین سال های سلطنت رژیم پهلوی دوم………………………………………….

جمع بندی انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی دوم ……………………………………………………………………………………………….

فصل ششم: دوره پیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………………….

گفتار 1- بررسی تئوری های مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقش انگلیس و غرب در اضمحلال پهلوی  دوم……………………………………………

گفتار 2- انگلستان، از تحریک اعراب خلیج فارس تا همیاری رژیم بعث عراق در حمله نظامی به ایران در شهریور 1359…………………………………

بند 1- همکاری های اطلاعاتی استعمارانگلستان و غرب باعراق درجنگ علیه ایران ………………………………

بند 2- سقوط انقلاب اسلامی ایران، نخستین رویکرد همیاری بریتانیا وغرب با عراق در حمله به نیروهای  ایرانی…………

بند 3- تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد نظامی بریتانیا در  شکست انقلاب اسلامی………

بند 4- جنگ تحمیلی و بحران  نفت خاورمیانه، نقش انگلستان در ایجاد شوک های نفتی ایران در خلال جنگ تحمیلی……………………………………

بند 5- بریتانیا و ترغیب اعراب خلیج فارس در همکاری با رژیم بعث عراق………………………………………….

گفتار 3- انگلستان و هجمه به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با حمایت از گروه های معاند……………………..

بند 1- فعالیت های ضد انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حمایت های بریتانیا از نخستین گروه معاندنظام

جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………………………………………………………..

بند 2- جبهه نجات ایران…………………………………………………………………………………………………………………

بند 3- گروه درفش کاویانی…………………………………………………………………………………………………………….

بند 4- گروه احمد مدنی…………………………………………………………………………………………………………………

گفتار 4- تاثیر انگلستان در متشنج نمودن انتخابات ریاست جمهوری سال 1388…………………………………………

بند1- رویکردهای انگلستان در ایجاد آشوب در انتخابات سال 1388……………………………………………………

بند 2- بازخورد اقدامات بحران ساز انگلستان درمتشنج نمودن انتخابات سال 88 بر ایران در ابعاد خارجی و داخلی…………………………….

گفتار 5- انگلستان ومسئله هسته ای ایران،تحریم ها،بازخورد حق دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای…

بند 1- بررسی اجمالی تاریخچه مسئله هسته ای در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی………………………..

بند 2- پرونده‌ی هسته‌ای ایران در ارتباط با غرب در دوره‌ی جمهوری اسلامی………………………………………

بند 3- دلایل نگاه تبعیض‌آمیز غرب به مسئله‌ی هسته‌ای ایران قبل و بعد از انقلاب………………………………….

بند 4- رویکردهای کلان بریتانیا در  توقف برنامه های هسته ای ایران……………………………………………………

نتیجه گیری و چشم انداز کاربردی از روابط ایران و انگلیس……………………………………………………………………..

فهرست منابع انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران ……………………………………………………………………………………………..

انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

جمع بندی انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی اول:

انگلستان در دوران پهلوی اول، فعالیت های سیاسی خود را در ایران حول سه محور کلان به اجرا گذارد. از یک سو، بسان دوران پیش ازپهلوی، مسئله اقتصادی، بازرگانی برای انگلستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است کما اینکه بحران های منتسب به فعالیت های اقتصادی – سیاسی بانک شاهنشاهی در این دوران، کشور ایران را آبستن بحران های سیاسی مهمی نمود. انگلستان از بانک مذکور، در راستای منافع استعماری خویش بهره برد و در بسیاری از بحران های به وقوع پیوسته در ایران از بانک، به عنوان ابزار مدیریت بحران، آنگونه که در تئوری مدیریت بحران مایکل برچر مطرح گردید، استفاده نمود و از سویی دیگر بانک را را در برابر سیاست های اتخاذ شده روس های تزاری، رقیب دیرینه خود در ایران قرار داد(تطابق با روش جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی هابدن).

دومین رویکرد انگلستان در این دوران مربوط به مسائل نفتی در ایران می باشد. از هنگام اکتشاف نفت در ایران و انعقاد قراردادهای نفتی با انگلستان، همواره مسئله نفت ایران، مدخل مهم بریتانیا در ایجاد بحران های سیاسی بوده است. در این میان، بررسی صرف رویدادهای نفتی و بحران های سیاسی ذیل روش تاریخی و ابزارهای آن همچون، اصل استقراء، اصل جامعیت، اصل فرازمانی بودن وقایع و دیگر اصول قرار می گیرند، لکن در خصوص اقدامات سلسله وار انگلستان در دوره های مختلف حیات نفتی ایران، ابزارهای انگلیس، اهداف آن و نهایتا بازخورد آن برجامعه ایران در طول زمان های مختلف از روش جامعه شناسی سیاسی استفاده شده است. هر چند می توان در این راستا از روش جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی هابدن، آنجایی که قدرت های استعماری در خصوص مسائل نفتی ایران با هم به رقابت می پردازند، نیز بهره برد.

سومین رویکرد انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران در دوران پهلوی اول، مربوط به بنیادگرایی مذهبی می باشد. این موضوع که انگلستان از قدرت طیف روحانیت و مذهبیون در ایران، آگاهی کامل داشته است و همواره در راستای نیل به منافع خود وجود چنین نیروهایی را برنمی تافته، موضوع جدیدی نمی باشد، لکن مسئله مواجهه با نیروهای مذهبی و انزوای آن همواره سیاست مدنظر انگلستان در برهه های مختلف زمانی بوده است. در این خصوص، با حمایت از شکل گیری جریان های مذهبی ساختگی و ضاله ای همچون بهاییت، سعی در مقابله با نیروهای مذهبی داشته است. در واقع شاید بتوان مدیریت بحران نیروهای مذهبی در ایران از سوی انگلستان را حمایت از نیروهای بهایی در ایران دانست. مسئله ای که ذیل مدیریت بحران مایکل برچر(عدم تجانس) نیز قرار می گیرد…..

 

جمع بندی انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی دوم:     

در این فصل، برخی از مهمترین انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران در دوران پهلوی دوم مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. در این میان، کودتای 28 مرداد 1332 و شکست نهضت ملی گرایان در ایران، جدایی بحرین از ایران در قالب سیاست های تجزیه طلبی ارضی و نهایتا کنفرانس گوادلوپ و عدم حمایت از رژیم پهلوی دوم به مثابه مهمترین بحران سازی های سیاسی انگلستان در ایران درنظر گرفته شده اند.

در خصوص کودتای 28 مرداد که در سازواری عینی با تئوری بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز (تغییر حکومت و چالش های خشونت آمیز) قرار می گیرند باید افزود که بریتانیا همواره از شکل گیری نیروهای مبارزه کننده با استعمار در قالب جبهه ملی گرایان و نیروهای مذهبی در هراس بوده است و هنگامی که مبارزه ملی گرایان با بریتانیا در ابتدا منجر به ملی شدن صنعت نفت و قطع ید بریتانیا از منابع تقریبا رایگان نفتی ایران گردید، حذف و حاشیه رانی چنین نیروهایی از سوی انگلستان در قالب کودتا  صورت پذیرفت.

از یک سو در راستای اجرای چنین طرحی، ابزارها و رویکردهایی مورد نیاز بریتانیا بوده است که در این فصل با استفاده از روش تاریخی در بعد داخلی بدان پرداخته شد و از دیگر سو حمایت نیروهای خارجی و هم پیمانان بریتانیا همچون آمریکا در قالب عدم حمایت های اقتصادی از دولت ملی گرای مصدق که با استفاده از بعد خارجی روش جامعه شناسی تاریخی بدان پرداخته شد، اجرای کودتا و سقوط دولت مصدق به وقوع پیوست.

در واقع، نقطه آغاز چنین بحرانی را می توان چنین تحلیل نمود که با قطع سیطره بریتانیا بر منابع نفتی ایران و بروز مشکلات اقتصادی و انرژی فراوان در داخل این کشور، بحران های مهمی جامعه داخلی انگلستان را فرا گرفت(بعد خارجی روش جامعه شناسی تاریخی). انگلستان در راستای حل و فصل بحران مذکور خود سعی در حذف و حاشیه رانی عوامل این بحران برآمد و از آنجا که جبهه های ملی و مذهبی در ایران مهمترین عوامل بروز چنین بحرانی برای نظام بریتانیا تلقی می شدند، طرح و اجرای کودتا با کمک عوامل متعدد داخلی و خارجی که از دربار پهلوی گرفته تا نیروهای مزدور داخلی و حمایت نیروهای خارجی  در دستور کار بریتانیا قرار گرفت. به دیگر سخن طرح و اجرای کودتای 28مرداد را می توان به نوعی مدیریت بحران انگلستان در قبال ملی گرایان و نیروهای مذهبی در ایران دانست که همواره مهمترین مانع داخلی در راستای تطمیع منافع بریتانیا در ایران به شمار می رفتند(مدیریت بحران برچر).

در ادامه و پس از سقوط مصدق  و جبهه ملی گرایی و ظهور غول های نفتی در قالب کنسرسیوم نوعی بازگشت مالی- صنعتی کشور ایران به قدرت های غربی و به خصوص انگلستان صورت می گیرد( مرحله دوم وابستگی دوس سانتوس).

مرحله دوم بحران سازی های سیاسی بریتانیا در عصر پهلوی دوم مربوط به اعمال سیاست های تجزیه طلبانه در خصوص بحرین می باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و وقوع بحران های اقتصادی فراوان در داخل نظام بریتانیا، همچون عدم توانایی و استطاعت مالی در راستای اداره مستعمرات و جوامع تحت سلطه بریتانیا سعی در حل بحران مذکور برآمد…..

انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم سیاسی کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران :

 • – آبراهامیان. یرواند، اشرف.احمد وهمایون کاتوزیان، محمد.1388.جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
 • -آبراهاميان‌، يرواند.1387 .ايران بين دو انقلاب‌، ترجمه­گل‌محمدي و فتاحي‌،تهران‌: انتشارات ني‌.
 • – آشتیانی زاده، محمدرضا. 1370. سوابق رضاخان و کودتای سوم حوت 1299، تاریخ معاصر ایران، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.
 • – آصف نخعی، فروزان. 1385. از مجاهدین تا منافقین(سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تار فرجام)، مجله خردنامه همشهری، شماره 4.
 • -آقایی، سید داود. 1381.ایران و سازمان های بین الملی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • -آوری، پیتر.1369.تاریخ معاصر ایران (از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، جلد دوم، تهران: انتشارات عطایی.
 • – آیتی، عبدالحسین. 1349. کشف الحیل، به اهتمام علی امیر مستوفیان، تهران: انتشارات راه نیکان.
 • -آیرونساید، 1363. خاطرات، ترجمه بهروز قزوینی، تهران : موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.
 • -آیرونساید، سرادموند. 1373 .خاطرات سری آیرونساید،ترجمه شاهراه فرماندهی ،چاپ اول، تهران : انتشارات رسا.
 • – ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، و امینی، علیرضا.1385. تحولات سیاسی اجتماعی ایران از قاجاریه تا رضاشاه، تهران : نشر قومس.
 • – اتحاديه نظام مافي، منصوره. 1371 .احزاب سياسي در مجلس سوم (1333 و 1334ق)، تهران: نشر تاريخ ايران.
 • – احسانی نیا، علیرضا. 1391. پیدایش، رویکرد و فرجام گروه های معاند و اپوزیسیون، تهران: پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار.
 • -…
 • -…

انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انگلستان و بحران سازی های سیاسی در ایران دوران پهلوی و جمهوری اسلامی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید