قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 67 بازدید

امت و امامت از نظر فارابی

جایگاه امت و امامت در اندیشه سیاسی فارابی

فرد و جامعه

الف) دیدگاه ضرورت و اظطرار

ب) دیدگاه طبعی غریزی

ج) دیدگاه طبیعی عقلانی

د) دیدگاه طبیعی روانی

 1. دیدگاه فرد گرایانه:
 2. دیدگاه ضرورت اجتماع:
 3. دیدگاه استخدام و استعباد:
 4. دیدگاه طبیعی و غریزی:
 5. دیدگاه فارابی درباره فرد و جامعه:

سطح اول: تقسیم مادی اجتماعات

سطح دوم: تقسیم ارزشی اجتماعات

الف) اجتماع فاضل:

ب) نظام سياسى مدينه:

ج) نظام سیاسی امت :

د) نظام سیاسی معموره(جهانی):

بخش هشتم: امت و نظام سیاسی

الف) تعریف نظام سیاسی از منظر عناصر آن:

ب) تعریف نظام سیاسی از منظر سیاست فاضله:

ج) تعریف نظام سیاسی از منظر ریاست و رهبری:

د) تعریف نظام سیاسی از منظر غایت:

بخش نهم: امت در مدینه فارابی

 1. مردم تاثیر گذار در بخش فضایل و علوم
 2. مردم تاثیر گذار در بخش کارگزاران(مقدوران)
 3. مردم تاثیر گذار در بخش فرهنگ
 4. مردم تاثیر گذار در بخش اقتصاد
 5. مردم تاثیر گذار در بخش نظامی و دفاعی

بخش دهم: حقوق و تکالیف امت و امامت

 1. حقوق امت در نظام سیاسی

الف) حقوق اقتصادی و مالی

ب) حقوق بهزیستی و برخورداری از سلامت روحی و جسمانی

ج) حقوق مربوط به شخصیت و کرامت انسانی

د) حقوق مربوط به جایگاه و مرتبه اجتماعی و امنیت شغلی

 1. تکالیف امت در نظام سیاسی

الف) آگاه شدن از حقوق شهروندی

ب) اطاعت از امامت و رهبری جامعه جهت نیل به کمال و سعادت

ج)شناخت اوضاع و احوال جامعه

د) طلب و شناخت عدالت

ه)دستیابی به فضایل جهادی

فصل چهارم : جایگاه امامت در اندیشه سیاسی فارابی

بخش یازدهم: اهمیت و اوصاف امام

نوع اول رهبری: رییس اول

نوع دوم رهبری: ریاست تابعه مماثل

نوع سوم رهبری: ریاست سنت(ولایت فقیه)

نوع چهارم رهبری: روئسای سنت

نوع پنجم رهبری: روئسای افاضل

بخش دوازدهم: امام و گروه های مخالف

بخش سیزدهم: کارکرد امام در نظام سیاسی

 1. حقوق امام در نظام سیاسی

الف) اطاعت و فرمان برداری امت

ب) اعتماد  کردن و بخشیدن مشروعیت اجتماعی

ج) گوشزد کردن خطاها و اشتباهات

 1. تکالیف امام در نظام سیاسی

الف) هدایت جامعه به سمت سعادت و کمال

ب) اجرای عدالت

ج) دفاع از جان و مال و آبروی امت

د) فراهم کردن فضای اقتصادی سالم

ه) توجه به کرامت انسانی و مرتبه اجتماعی

و) توجه با مسایل فرهنگی – اجتماعی

ز) کسب  و استمرار مهارت ها و ویژگی های زعامت جامعه

بخش پانزدهم: علل فروپاشی نظام امت و امامت  

– ناکارآمدی دولت:

– استحاله ارزش ها

– بحران رهبری

– فساد در زمین

منابع امت و امامت

امت و امامت از نظر فارابی

امت در مدینه فارابی

مفهوم امت در نظام سیاسی فارابی در کنار عنصر امامت و رهبری جامعه از ارکان اصلی می باشد. در واقع، مفهوم امت در نگاه ما متناظر بر نقش و تاثیر مردم در اجتماع و نظام سیاسی مد نظر فارابی می باشد؛ چرا که عده ای معتقد اند که معلم ثانی توجه مکفی به عنصری به نام شهروند و مردم در دولت مد نظر خود نکرده است.

البته شایان ذکر است که فارابی مفهوم امت را در غالب حکومتی فراملی و منطقه ای ملحوظ می کند. به هر حال توجه به کارکرد و تاثیر مردم و امت در اندیشه سیاسی فارابی  چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که در بخش پیش رو تلاش می شود تا کارویژه ها و گروه بندی های مختلف مردم در امت مد نظر معلم ثانی بررسی گردد.

فارابى حضور و تاثیر امت و مردم در نهادهاى مختلف در نظام سياسى خويش را با عناوينى از قبيل «اجزاء»، «مراتب» و «رياسات» تعبيرکرده است و گاهى هم آن‏ها را تحت عنوان عاملان و متوليان مربوطه ذكر كرده است؛ همان‏طور كه در اصل حكومت، با عنوان «رئيس اول» يا «رئيس سنت» تعبير آورده است. در واقع، معلم ثانی نقش امت و مردم در نظام سیاسی را در غالب پنج بخش بررسی کرده است – که با توجه به توضیحات کامل ارایه شده در بخش سوم پیرامون نهادهای حکومتی مد نظر فارابی- مختصرا بررسی می شود :….

 

کارکرد امام در نظام سیاسی

همان گونه که در بخش های قبلی توضیح داده شد، جایگاه امامت و رهبری جامعه در اندیشه سیاسی فارابی، جایگاهی خطیر و بی مانند می باشد. امام با هدایت جامعه به سمت غایت های تعیین شده موجبات سعادت و کمال امت را فراهم خواهد کرد. با این وجود می توان گفت که در اندیشه معلم ثانی، امامت و رهبری جامعه کارکردهای اساسی را بر عهده دارد که رهنمون شدن جامعه به سعادت اصلی ترین آن می باشد.

در واقع، می توان گفت که از نظر فارابی، یکی ازکارکردهای مهم امام و رهبری جامعه حفظ شريعت و آيين خواهد بود. به نظر مي‏رسد در اين‏جا او بيش‏تر از منظر كلام شيعى به تبيين کارکرد رهبرى در اجتماع سیاسی  پرداخته و با ويژگي‏هايى كه براى آن ارائه مي‏دهد، فلسفه امامت را در تشيع به نمايش مي‏گذارد؛ زيرا او بر اين باور است كه اين نوع از تاثیر گذاری رهبرى از شرط حكمت و اتصال به منبع فيض الهى برخوردار است و در تمام وظايف و اختيارات، به مثابه متولّى امور دين و شريعت است كه اگر نياز به وضع قانون و تكميل يا تغيير باشد، بر اساس مصلحت و مقتضاى زمان خويش عمل مي‏كند[1].

بدین معنا که مي‏تواند شريعتى را كه خودش زمانى بر اساس مصلحت آورده بود، در صورت مصلحت مهم‏تر در زمان ديگر تغيير دهد، جانشين او هم مي‏تواند شريعت او را با همين ملاك مصلحت تغيير دهد: «فاذا خلفه [الرئيس الاول] بعد وفاته من هو مثله فى جميع الاحوال كان الذى يخلفه هو الذى يقدر ما لم‏يقدره الاول».

 

امت و امامت

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های علوم سیاسی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع  و مآخذ امت و امامت :

 1. مفتونی، نادیا(1392)، وجوه شیعی فلسفه فارابی، فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال نهم، شماره33.
 2. ملازاده، محمد هادی(1391)، وحی از نظر فارابی و ابن سینا، فصلنامه دانشگاه قم ، سال دهم، شماره چهارم.
 3. منتظری، بهرام(1368)، اندیشه سیاسی فارابی و ارتباط آن با مذهب تشیع، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع).
 4. منصور نژاد، محمد(1374)، بررسی تطبیقی جایگاه مردم در اندیشه ولایت مطلقه فقیه با فلسفه سیاسی فارابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 5. مهاجر نیا، محسن(1380)، اندیشه سیاسی فارابی، قم، انتشارات بوستان کتاب.
 6. موسوی عمادی، سید علی(1389)، بررسی اندیشه سیاسی در آثار فلاسفه مسلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
 7. میرزا محمدی، محمد حسن(1383)، بررسی مقایسه ای اندیشه های فلسفی افلاطون و فارابی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47، شماره 191.
 8. نادری، محمد مهدی(1390)، درآمدی بر چیستی و ماهیت فلسفه سیاسی فارابی، فصلنامه مطالعات سیاسی.
 9. ناظر زاده کرمانی، فرناز(1373)، تاثیر اندیشه یونانی بر تکوین اصول فلسفی مدینه فاضله فارابی، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
 10. نقی لو، فرامرز(1383)، نظریه آرمانشهر فارابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع).
 11. نوایی، علی اکبر(1385)، نظام اجتماعی امت و امامت، فصلنامه اندیشه، سال دوازدهم، شماره5 و 6.
 12. یوسفیان، جواد(1370)، فارابی، رشد، شماره10.

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “امت و امامت از نظر فارابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید