قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 83 بازدید

اختلافات تجاری بین المللی

 اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف  اختلافات تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ………………………………………………………………………………………………………………………. 10

ب) حل و فصل اجباری  اختلافات تجاری بین المللی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلافات تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………………………. 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ……………………………………………………………………………………… 13

الف) مذاکره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ب) مساعی جمیله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

د) سازش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی …………………………………………………………………………………………………….. 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj …………………………………………………………………………………………………………………………… 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ……………………………………………………………………………………………………………… 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ICC ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی ……………………………………………….. 18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………… 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) ……………………………………………………………………………………………………. 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) ………………………………………………………………………………………………………………….. 20

ج) انجمن داوری آمریکا AAA …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) ……………………………………………………………………………………………………. 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) …………………………………………………………………………….. 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) ………………………………………………………………………………………………………… 21

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) ………………………………………………………………………………… 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) ……………………………………………………………………………………………………….. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی ……………………………………………………………………………………… 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ……………………………………………………………………………… 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………………………………………… 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ………………………………………………………………………… 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 26

مرحله اول : مشورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز …………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

الف:اقدام متقابل هم عرض ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

ب:اقدام متقابل مشابه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

ج:اقدام متقابل متفاوت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

د) حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

۱- گات چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………………………….. 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ………………………………………… 36

1) مزایای گات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2) معایب گات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ………………………………………………………………………………………………………………… 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  …………………………………………………………………………… 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………………….. 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) …………………………………………………………………………………………… 46

منابع

اختلاف تجاری

تعاریف اختلافات تجاری بین المللی

در روابط قراردادی و معاملات تجاری ایجاد اختلاف همواره محتمل است. بدون شک هر چه میزان تعاملات تجاری میان دو کشور افزایش می­یابد، اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا می­کند. احتمال وقوع دعاوی حقوقی هرگز در معاملات تجاری بین­المللی منقضی نیست. صادر کننده متعارفی که به رغم دقتی که در تهیه قرارداد فروش به کار برده باید توسل به قانون را علیه خریداری پیش­بینی کند که قرارداد را نقض کرده، که ممکن است در اوضاع و احوال مناسب ترجیح دهد به جای این که درگیر جریان پر هزینه و طولانی رسیدگی شود، جلوی زیان­هایش را بگیرد.

اگر صادر کننده به نفع حل و فصل فرا قضایی دعوا تصمیم بگیرد می­تواند یک قید سازش یا یک قید داوری را در قرارداد درج کند. حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه­ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین­المللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین­المللی تضمین نماید. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت­ها هر از گاهی در خصوص آیین­ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده­اند.

به کارگیری عینی و عملی این آیین­ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد. در حالی که امروزه اختلافات بین دولت­ها در هسته مرکزی بحث قرار دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان­های بین­المللی و حتی اشخاص در کنار آیین­های شکلی سنتی مقرر شده است. همچنین باید از پیدایش «فرهنگ داوری بین­المللی» نام برد که هم در زمینه اختلافات بین دولت­ها و هم در زمینه اختلافات بین اشخاص خصوصی در عرصه بین­المللی رشد و کارکرد موثری داشته است.

این فرهنگ از طریق پذیرش کنوانسیون­ها (به ویژه کنوانسیون 1958 نیویورک)، قانون نمونه آنسیترال 1985، قوانین نمونه راجع به داوری، تشکیل نهادهای داوری، بحران نفت در دهه 1970، رشد و توسعه تجارت بین­المللی و… ایجاد شده است.

اختلافات تجاری بین المللی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مآخذ اختلافات تجاری بین المللی

  1. اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، سمت، جلد دوم، چاپ اول، پاییز 1378.
  2. امیر معزی، احمد، داوری بین­المللی در دعاوی بازرگانی، نشر دادگستر، چاپ اول، تابستان 1387.
  3. انصاری معین، پرویز، قواعد بازنگری شده داوری آنسیترال، چاپ میزان، چاپ اول، زمستان، 89.
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372.
  5. جنیدی، لعیا، اجرای آرای بازرگانی خارجی، نشر شهر دانش، چاپ دوم، 1387.
  6. جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین­المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1378.
  7. دادخواه، محمدرضا، حقوق بازرگانی بین­المللی علمی ـ کاربردی، نشر شهرآشوب، چاپ پنجم، 1389.
  8. صفایی، سیدحسین، حقوق بیع بین­المللی با مطالعه تطبیقی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1387.
  9. صلح چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 89.
  10. طارم سری، مسعود، حقوق بازرگانی بین­المللی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ چهاردهم، مهر 89.

اختلافات تجاری بین المللی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اختلافات تجاری بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید