قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0 دیدگاه 287 بازدید

توضیحات

اثر نوع و ترتیب تمرین موازی

اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی

تمرین موازی

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

1-2- مقدمه         ………………………………………………………
2-2- بخش اول :مبانی نظری پژوهش   …………………………………….
1-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی    …………………….
2-2-2- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی    ……………………….
3-2-2-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی   ………………………..
4-2-2- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی       …………………………..
1-4-2-2-شدت تمرین            ……………………………………………
2-4-2-2-تعداد جلسات تمرین در هفته     …………………………………
3-4-2-2-مدت تمرین         ……………………………………………
4-4-2-2-وراثت       …………………………………………………
5-4-2-2-جنسیت          …………………………………………………
6-4-2-2- سن   ………………………………………………………
7-4-2-2- چربی وترکیبات بدنی    ………………………………………
5-2-2- ترکیب بدن      ………………………………………………….
6-2-2- توده چربی    …………………………………………………
7-2-2-توده بدون چربی           ………………………………………….
8-2-2- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی    ………………………
9-2-2-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی ………………….
10-2-2-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی       …………………
11-2-2-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت    ………….
12-2-2- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی    ………
13-2-2- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­ تمرین موازی
14-2-2-هایپرتروفی تارهای عضلانی   ……………………………………
15-2-2- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی ………………………………
16-2-2- تغییرات هورمونی        …………………………………………
17-2-2-مکانیسم های کوتاه مدت     ……………………………………….
1-17-2-2- باقی ماندن خستگی     ………………………………………
2-17-2-2- خستگی عصبی عضلانی  …………………….………………….
3-17-2-2- سازگاري هاي تركيب بدني به تمرينات استقامتي …………………
3-2- بخش دوم:پیشینه پژوهش        ……………………………………….
1-3-2-پژوهش های داخلی        …………………………………………..
2-3-2-پژوهش های خارجی       ………………………………………….
4-2-بررسی تمرینات استقامتی         ………………………………………
5-2-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی     …………………………………….
6-2- بررسی تمرین موازی     ……………………………………………

 

منابع

تمرین موازی

 

سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی

دو فرضیه ای که توسط کراییگ[1] و همکاران(1991) به منظور توضیح علت موثر نبودن احتمالی تمرینات موازی پیشنهاد شده است (39).عضلات اسکلتی از نظر متابولیکی و سوخت وسازی نمی­توانند با هر دو تمرینات قدرتی و استقامتی به صورت­همزمان سازگاری ایجاد کنند (81).

خستگی باقی مانده ناشی از اجرای جزء استقامتی تمرین موازی،توانایی افزایش تنشی عضلانی   را  در طول   مرحله قدرتی تمرینات به خاطره می اندازد(81). فرضیه ی طولانی مدت به این حقیقت اشاره می کند که بیش تر سازگاری هایی که در عضلات اسکلتی در پاسخ به تمرین قدرتی ایجاد می شود با سازگاری های ناشی از اجرای تمرین استقامتی متفاوت می باشد . در حالی که فرضیه کوتاه مدت به کاهش احتمالی اجرای قدرت در نتیجه خستگی پس از تمرین استقامتی اشاره می کندکه به کاهش در توسعه ی قدرت در طول زمان منجر می شود .

چندین پژوهش اثرات تمرینات قدرتی و استقامتی موازی را بر سازگاری های قدرتی و استقامتی مورد بررسی قرار دادند(78،70،41،42،40،26).

بیش تر پژوهش هائی که تا اکنون در زمینه ی سازگاری های ناشی از تمرین موازی انجام شده است به این نتیجه دست یافته اند که اجرای تمرین موازی در مقایسه با تمرینات مقاومتی و استقامتی یک اثرتداخلی و باز دارنده در افزایش ویژگی های  قدرتی ویا استقامتی ایجاد می کند(81).

Craig-[1]

 

  اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی

یکی از اولین پژوهش ها در زمینه ی اثرات ترکیب تمرین قدرتی و استقامتی توسط هیکسون[1] و همکاران(1980) انجام گرفت. در این مطالعه آن ها تاثیر  تمرین موازی را بر مردان دانشگاهی شرکت کننده در فعالیت های تفریحی در سه گروه تمرین قدرتی،گروه تمرین استقامتی،گروه تمرین موازی در مدت10 هفته مورد بررسی قرار دادند.گروه قدرتی،تمرین قدرتی را با شدت بالای 80درصد یک تکرار بیشینه به صورت پنج جلسه در هفته اجرا کردند.گروه استقامتی به مدت 40 دقیقه تمرینات دوچرخه سواری تناوبی و دویدن پیوسته را به صورت شش جلسه در هفته اجراکردند.

گروه موازی همان تمرینات قدرتی و استقامتی را اجرا کردند.در 7 هفته اول تمرین میزان بهبود قدرت تکرار بیشینه در حرکت اسکات پا در گروه موازی مشابه با گروه قدرتی بود؛ افزایشی 15درصدی نسبت به مقادیر پایه در حالی که در گروه قدرتی افزایش44درصدی و گروه استقامتی بدون تغییر در قدرت ثبت شد(9).

کرامر و همکاران2(1995)گزارش کردند تمرین موازی ،افزایش قدرت کم تری را نسبت به تمرین قدرتی ایجاد می کند(78).این پژوهشگران، هم چون هیکسون وهمکاران(1980) ،نشان دادند عدم سازگاری تمرین موازی ممکن است ناشی از خستگی باشد(65).تداخل افزایش قدرت در موقعی که به طور همزمان با تمرین استقامتی نیز اجرا می شود به وسیله ی سایر پژوهشگرانی که از انواع متغیرهای تمرینی استفاده کرده اندگزارش شده است (51،73،75،38،49،20). با این حال پژوهش هایی نیز وجود دارد که هیچ گونه اثر تداخلی در توسعه قدرت در نتیجه ی اجرای تمرین موازی درمقایسه باتمرین قدرتی را گزارش نکرده اند (19،56،90،82،72،57،29،69،91).

در پژوهشی نیزبهبودبیش تری درقدرت درنتیجه ی اجرای تمرین موازی در مقایسه باتمرین قدرتی گزارش شده است(30).

1-Hickson

2-Kraemer

 

تمرین موازی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های تربیت بدنی کلیک کنید .   

نمونه ای منابع و مآخذ

منابع فارسی:

1- آقا علی نژاد حمید(1387)،مقایسه اثر سه نوع تمرین قدرتی،استقامتی،وموازی (ترکیب قدرتی واستقامتی)بر ویژگیهای بیوانرژیک،قدرت بیشینه وترکیب بدنی مردان تمرین نکرده.

2- اکبرپور(1383)، بررسی تاثیر 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی وموازی برروی توان هوازی بیشینه وترکیب بدنی دانشجویان مرد غیر ورزشکار.

3- جورج مك گلاين، آمادگي جسماني پويا شيوه اي كاربردي، ترجمه: فاطمه پسند، (1384)، انتشارات پژوهشكده تربيت بدني.

4- حجتي، زهرا (1374)، بررسي تاثير يك برنامه ورزشي منتخب روي تركيبات بدن و توان هوازي دختران دانشجو، پايان نامه (چاپ نشده) كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران.

5- خالقي (1380) بررسي تاثير تمرينات تناوبي هوازي و بي هوازي بر ميزان حجم پلاسما، هموگلوبين وهماتوكريت.

 1. رجبي، حميد؛ گائيني، عباسعلي (1382)، آمادگي جسماني، انتشارات سمت

7- سندگل، حسين (1372)، فيزيولوژي ورزش، جلد اول، ناشر: كميته ملي المپيك.

8- ظريفي آيدين، (1385)، تاثير بي تمريني كوتاه مدت پس از تمرينات استقامتي، مقاومتي و موازي بر آمادگي عملكردي و تركيب بدن دانشجويان مرد غير ورزشكار، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.

9- عليجاني عيدي، علم تمرين (184)، انتشارات پژوهشكده تربيت بدني.

10- فاكس و متيوس، فيزيولوژي ورزش، جلد اول، مترجم: اصغر خالدان (1368)، ناشر: دانشگاه تهران.

11- فاكس و متيوس، فيزيولوژي ورزش، جلد دوم، مترجم: اصغر خالدان (1368)، ناشر: دانشگاه تهران.

12- كماسي، پرويز، حسيني، زهرا (1367)، آمادگي جسماني عمومي، انتشارات كميته ملي المپيك تهران.

13- گايتون، اَرتور؛ جان، هال، فيزيولوژي پزشك، ترجمه: فرخ شادان (1377)، انتشارات چهره.

14- مكارديل، كچ، فيزيولوژي ورزش، جلد اول، ترجمه: رضا معيني؛ حميد رجبي، فاطمه سلامي و … (1374، ناشر: مبتكران)

15- ميناسیان(1381) مقايسه اثرات برنامه ي بیش تمرینی تمرينات قدرتي و استقامتي بر تغييرات فيزيولوژيك و بيو شيميايي بر مردان جوان ورزشكار

16- هافمن، جي، اصول برنامه نويسي تمرين، مترجم: علي نژاد، حميد و سوري، رحمان (1382)، دنياي حركت.

17-یونسیان (1373)بررسی تاثیر برنامه ی ویژه هوازی بر ترکیب بدنی وهورمون های تستوسترون وکورتیزول مردان روزه دار.

 

 

نمونه ای از منبع لاتین:

 1. A. Hyward. Bannen. Et al. (1993). Prediction of Maximal Oxygen Uptale in Naggage.

19.Abernethy, P. J & Quigley, B. M. Concurret Strength and Endurance Training of The elbow Extensor. Journal of Strength ad Conditioning Research, 7 (4), 234-240, (1993).

 1. Adams, G. R, Hather, B. M, Baldwin, K. M & Dudley, G. A. Skeletal Muscle Myosin Heavy Chain Composition and Resistance Training. Journal o Applied Physiology, 74 (2), 911-915(1993).
 2. Baker D, The Effects of an In-Season of Concurrent Training on the Maintence of Maximal Strewngth and Power in Professional and College-Aged Rugby League Football Players. J. Strength Cond. Res. May: 15(2): 172-7, (2002).
 3. Balabinis CP, Psarakis CH, Moukas M, Bassiliou MP, Behrakis PK, J. Strength Cond. Res. May: 17(2):393-401, (2003).
 4. Ballor, Dl, Pohelman, ET (1992), Resting Metabolic Rate and Coronary-Hart Disease Risk Factors Aerobically and Resistance- Trained Women American Joumal of Clinical Nutrition.
 5. Banz Wg, Maher, MA (2003). Effect of Versus Aerobic Training on Coronary Artery 85 (3).312-279
 6. Barifi, G. Homoral Ramo Cortisol Testosteron As A Maker of Exhaustion in Athletes The Jornal of Sport Medicine and Physical Fitness 38(1), 91-92, (1998).
 7. Bell, G. J. Syrotik , D, Martin T.P. Burhum, R & Quinney, H. A. Effect of Concurrent Strength and Endurance training on Skeletall Muscle Priorities and Hormone Concentrationsi in Humans Europan Journal Applied Physiology, 81 (5), 418-427, (2000).
 8. Bell, G. J. Penerson S. R. Wessel J, Bagrall , K. & Quinney, H. A. Physiological Adaptations to Concurren Endurance Training and Low Velocity Resistance Training Intermationa Journal of Sports Medicine, 12 (4), 334-390(1991).
 9. Bell, G. J. Peresem, S.R, Qainney , H. A & Wenger H. A. Sequencing Often durance and High Velocity Strength Training Camanation Journal of Sport Science , 13(4), 214-219, (1988).
 10. Bell, G.J. Pererson, S. R. Wessed J. Bxgnall, K. & Quinney, H. A. Adaptations to Enduance and Low Velocity Ressistance Training Performed in A Sequence Candian Jonrnal of Sport Sciece , 16 (3) 186-192, (1991).
 11. Benger, A, P. (1984), Introdaction to Wight Treining.
 12. Bishop, D. D. G. Jankims L. T, Maokimmon, M. MaoEmiery and M. F. Carey (1999), The Effects of Strength Training on Endurance Performance and Muscle Characteristics. Medicine and Science in Sports and Exereise, 31: 886-891.
 13. Boreder, KA. Burrhus, LS. (1992). The Effect of Either High-Intercity Resistance or Endurance Training on Resting Mctabolic Rate. American Joumal of Clinical Nutrition.
 14. Carter, H. Jones, AM (2000). Effect of Endurance Training on Oxygen Uptake Kinetics During Treadmill Running. J. Apply Physiology.
 15. Christos. P. Balabinis, Markps Moukas, and Panagiotis K. Behrakis: Early Phase Change by Concurrent Endurance and Strength Training (2003).
 16. Chromiak, J. A & Mulvaney, D. R. A Review: The Effects of Combined Strength and Endurance Training on Strength Development. Journal of Applied Sport Science, 4 (2), 55-60, (1990).
 17. Colliander, E. B, Dudley, G. A & Tesch, P. A. Skeletal Muscle Fiber Type Composition and Performance Dueing Repeated Bouts of Maximal, Concentric Contractions. European Journal of Applied Physiology, 58, 81-86, (1988).
 18. Collins, M. A & Snow, T. K Are Adaptations to Combined Endurance and Strength Training Affected by the Sequence of Training? Journal of Sports Sciences, 11 (6), 485- 491, (1993).
 19. ….

 

تمرین موازی

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 47 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 85 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر نوع و ترتیب تمرین موازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *