قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 61 بازدید

 

4-1- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………….
    4-1-1- اثر انواع اسید هیومیک در رشد شاخه …………………………………………………………………………….
    4-1-2- اثر انواع اسید هیوميک در دور تنه …………………………………………………………………………………
     4-1-3- اثر انواع اسید هیوميک در تعداد جوانه باقی مانده …………………………………………………………….
    4-1-4- اثر انواع اسید هیوميک در تعداد جوانه ریزش کرده ………………………………………………………….
    4-1-5- اثر انواع اسید هیوميک بر وزن پوست تر …………………………………………………………………………
    4-1-6- اثر انواع اسید هیوميک بر وزن پسته تر ……………………………………………………………………………
عنوان
   4-1-7- اثر انواع اسید هیوميک بر وزن پسته خشک ………………………………………………………………………
   4-1-8- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست خشک …………………………………………………………………..
   4-1-9- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های خندان ……………………………………………………………….
   4-1-10-اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های پوک ……………………………………………………………….
   4-1-11- اثر انواع اسید هیوميک بر تعداد پسته های دهن بست ………………………………………………………..
   4-1-12- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های گو …………………………………………………………………
   4-1-13- اثر انواع اسید هیوميک بر تعداد پسته های زود خندان ………………………………………………………
   4-1-14- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های با ترک نامنظم ………………………………………………….
   4-1-15- اثر انواع اسید هیومیک بر انس پسته های تیمارشده …………………………………………………………..
   4-1-16- اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت کلرفیل a …………………………………………………………
   4-1-17- اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت کلرفیل b …………………………………………………………
   4-1-18- اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت کاروتنوئید …………………………………………………………………..
   4-1-19- اثر انواع اسید هیومیک بر سطح برگ ……………………………………………………………………………
   4-20- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر ازت ………………………………………………………………………
   4-1-21- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر فسفر …………………………………………………………………..
   4-1-22- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر پتاسیم ………………………………………………………………..
   4-1-23- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر کلسیم ………………………………………………………………..
   4-1-24- اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت عنصر منیزیم …………………………………………………………………
   4-1-25-اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت عنصر آهن ……………………………………………………………………
   4-1-26- اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت عنصر روی …………………………………………………………………..
   4-1-27- اثر انواع اسید هیوميک بر غلظت عنصر منگنز …………………………………………………………………
   4-1-28- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر مس ……………………………………………………………………
   4-1-29- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر بُر ………………………………………………………………………
   4-1-30- شاخص های اکوفیزیولوژیکی ……………………………………………………………………………………..
      4-1-30-1- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز ………………………………………………………..
عنوان
      4-1-30-2- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان هدایت روزنه ای ……………………………………………………..
      4-1-30-3- اثر انواع اسید هیوميک بر میزان مقاومت روزنه ای …………………………………………………….
     4-1-30-4- اثر انواع اسید هیوميک بر میزان تعرق ………………………………………………………………………
    4-1-30-5- اثر انواع اسید هیوميک بر میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر ……………………………..

منابع

اثر انواع اسید هیومیک در پسته و درخت پسته

اثر انواع اسید هیومیک در پسته

نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر شاخص های کیفی و کمی پسته رقم عباسعلی در جدول 4-1 نشان داده شده است.

شاخص‌های کمی و کیفی مورد بررسی در گیاه، عبارتند رشد شاخه، دور تنه، جوانه باقیمانده، جوانه های ریزش کرده، وزن پوست تر، وزن پسته تر، وزن پسته خشک، وزن پوست خشک، تعداد پسته های خندان، تعداد پسته های پوک، تعداد پسته های دهن بست، تعداد پسته های گو، تعداد پسته های زود خندان، تعداد پسته های با ترک نامنظم، انس، مقدار کلرفیل a و b در برگ، کاروتنوئید برگ، سطح برگ، غلظت عناصر N، P، K، Ca، Mg، Fe، Zn، Mn، Cu و عنصر B در پسته رقم عباسعلی می باشد.

نتایج تجزیه واریانس اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر شاخص های کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی طبق جدول 4-1 نشان می دهد که تیمارها بر روی شاخص های، تعداد دهن بست، تعداد گو، سطح برگ و تعداد پوک در سظح 1% اثر معنی داری داشته اند. این تیمارها بر روی شاخص های تعداد پسته های خندان و کلرفیل a در سطح 5% اثر معنی داری داشته است ولی در سایر شاخص ها اثر معنی داری نشان نمی دهد.

اثرتکرار در شاخص های غلظت عناصر آهن و روی در سطح 5% اثرمعنی داری داشته ولی در سایر شاخص ها اثر معنی داری نشان نمی دهد.

جدول تجزيه واريانس اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر شاخص های کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

 

 اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی (جدول 4-1)  مقایسه میانگین اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر تعداد جوانه باقی مانده روی درختان پسته رقم عباسعلی در نمودار 4-3  نشان می دهد که تیمارهیومکس با سایر تیمارها به غیر از هومی پارس اختلاف معنی داری داشته و بیشترین تعداد جوانه را تولید کرده است. درتیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را تولید کرده است، حدود 46درصد جوانه بیشتری باقی مانده است. هومی پارس حدود 12درصد کمتر از هیومکس جوانه باقی گذاشته است.

اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده

شاخص های اکوفیزیولوژیکی

نتایج تجزیه واریانس اثر انواع اسید هیومیک بر روی شاخص های اکوفیزیولوژیکی نشان داد که در بین شاخص های اندازه گیری شده سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای و سرعت تعرق در سطح 5% معنی دار گردید ولیکن میزان دمای برگ معنی دار نشد. در ارتباط با فلورسانس کلروفیل نیز نتایج تجزیه واریانس نشان داد تنها میزان فلورسانس کلروفیل متغییر به حداکثر در سطح احتمال 5%      معنی دار شد و میزان فلورسانس کلروفیل حداقل و حداکثر معنی دار نگردید (جدول 4-1)

  اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز

با توجه به نمودار، اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز  رقم عباسعلی مشخص می شود که تیمارهای مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز  رقم عباسعلی اثر معنی داری داشته و اختلاف معنی داری بین این تیمارها وجود دارد. بیشترین اثر مربوط به هیومکس بوده که با تیمارهای پارس هیومیک، فلورا و شاهد اختلاف معنی داری داشته ولی با تیمارهای هومی پارس اختلاف معنی داری ندارد. کمترین اثر مربوط به پارس هیومیک و شاهد است (نمودار 4-30).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین

 • Adani F, Genevini P, Zacheo P, Zocchi G (1998). The effect of commercial humic acid on tomato plant growth and mineral nutrition. J. Plant Nutr., 21: 561-575.
 • Ahmed, A.G., S.A. Orabi. and M.S. Gaballah. (2010) . International Journal of Academic Research. 2(4):271-277.
 • Albayrak S, Çarnas N (2005). Effects of different levels and application times of humic acid on root and leaf yield components of forage turnip. J. Agron., 4(2): 130-133.
 • Atiyeh RM, Edwards CA, Arancon NQ, Metzger JD (2002). The influence of humic acids derived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresour. Technol., 84: 7-14.
 • Ayas H, Gülser F (2005). The effects of sulfur and humic acid on yield components and macronutrient contents of spinach. J. Biol. Sci., 5(6): 801-804
 • Bassiouny, I. (1993). The response of lettuce plants (Luctuca sativa L.) to foliar nutrition with urea and sucrose. J. Agric. Res. Tanta. Univ., 19(3) : 636-43.
 • Bassiouny, I. Mazrouh, A. Y. and, Hassan. N. A. (1993). The Effect of foliar fertilizers, sucrose and GA3 on growth and yield of lettuce plants (Luctuca sativa L.) . J. Agric. Res. Tanta. Univ., 19(3) : 645-53
 • Beede, R. H. (1991). Foliar boron and zinc nutrition studies in pistachio. Annual Report. Pistachio California Industry : 121-26
 • Bhatt, J. G. and Renganayagi, R. (1987). Ascorbic acid turnover in cotton boll as affected by foliar application of sucrose. Annals of Botany, 60:395-97.
 • Bradley, M. V. and Crane J. C. (1975). Abnormalities in seed development in pistachio (Pistacia vera L.). J. Amer. Soc. Hort. Sci. 100(5): 461-64
 • Caruso, T. Inglrse, P. Motisi, A., and Sottile, F. (1996). Growth analysis and mineral content in pistachio (Pistacia vera L.) infructescence and its components. Journal of horticultural science. 71(6): 919-24
 • Cimrin KM, Yilmaz I (2005). Humic acid applications to lettuce do not improve yield but do improve phosphorus availability. Acta. Agr. Scand. B-S P., 55: 58-63.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اثر انواع اسید هیومیک در پسته و درخت پسته”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید