قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 492 بازدید

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق و غیرچاق

 

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق و غیرچاق

دختر چاق و غیرچاق

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1- فیزیولوژی کودک و نوجوان………………………………………………………………………………………………

2-2-2  سن زیستی یا بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………

2-2-3 اهمیت اندازه و جثه……………………………………………………………………………………………………………..

2-2-4 وزن بدن………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5 قامت……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6 وزن خالص بدن…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7 بالیدگی یا بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-8 بلوغ ریختی یا مورفولوژیک…………………………………………………………………………………………………

2-2-9 بلوغ اسکلتی………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-10 سن دندانی…………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-11 ترکیب بدنی        …………………………………………………………………………………………………………….

2-3 تاثیر فعالیت ورزشی بر کودکان و نوجوانان……………………………………………………………………………..

2-4 تغییرات  Vo2max دوره پیش از بالیدگی……………………………………………………………………………..

2-5 آیا Vo2max در افراد نابالغ واقعا همان Vo2max است؟……………………………………………………

2-6 تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ…………………………………………………………………………….

2-7 تاثیر تمرینات هوازی دردوره پس از بلوغ………………………………………………………………………………..

2- 8 ارزیابی آمادگی هوازی …………………………………………………………………………………………………………..

2-9 مقیاس آلومتری، رشد و بالیدگی……………………………………………………………………………………………….

2-3-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-1- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………………………………..

2-3-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور……………………………………………………………………………………..

2-4 جمع بندی

منابع

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق و غیرچاق

دختر چاق و غیرچاق

 

فیزیولوژی کودک و نوجوان

فیزیولوژی کودکان و نوجوانان، فرآیند پیچیده ای دارد و اصلی ترین ویژگی آن، شناسایی و کنترل فرآیند تغییر و دگرگونی های اناتومیک و فیزیولوژیک است. اگر درست به این موضوع توجه کنیم، مانند ابعاد شناختی، روانی، پیکری و همه ابعاد زیستی، آن دسته از عوامل فیزیولوژی که ابعاد حرکت را در دوران کودکی و نوجوانی مشخص می کند پیوسته در حال تغییر و تکامل هستند.

هنگامی که ویژگی های ارگانیسم[1] پسر 12 ساله با وضعیت 5 سالگی وی مقایسه می شود، مسلما او بلندقدتر و سنگین تر شده است و حداکثر اکسیژن مصرفی، ظرفیت بی هوازی، قدرت عضلانی[2]، اقتصاد دویدن، ظرفیت هوازی، تهویه دقیقه ای، برون ده قلبی، حجم ضربه ای و کارایی تهویه ای بیشتری پیدا کرده است. با وجود این، شاخص های فیزیولوژیک دیگر مانند حداکثر تواتر قلبی و کارایی مکانیکی عضله بدون تغییر می مانند(رولند، 2005/1389).

 

 سن زیستی یا بیولوژیک

رون تاثیرفعالیتهای هورمونی که رشد پیکری را دستخوش تغییر می کند، در دوران کودکی و نوجوانی ادامه می یابد. گسترش اندازه و جثه بدن نمونه ای از بالیدگی زیستی است. سلسله تغییرات تکاملی در مرحله ی بزرگسالی به پایان می رسد، یا بالیدگی زیستی را تکمیل می کند. بنابراین، در هر مقطعی از فرایند بلوغ، میزان رشد پیکری کودک و نوجوان را می توان بر حسب سن زیستی یا میزان بالیدگی زیستی بررسی کرد.

سطح بالیدگی زیستی را با درصدی از برآورد قد و وزن دوره بزرگسالی، سن استخوانی مچ به روش رادیوگرافی[3] (سن زیستی اسکلتی) و پس از آغاز بلوغ با ظهور صفات ثانویه ی جنسی( سطح بالیدگی جنسی) را برآورد می کنند. این ها شاخص هایی از سنجش ابعاد گوناگون رشد زیستی اند، اما از آن جا که همه ی آنها تحت تاثیر هورمونی آنابولیک[4] مشابهی قرار دارند، با رشد کودک با یکدیگر جمع و ردیابی می شوند. هر چند این شاخص ها نشانه ای کلی از بالیدگی زیستی اند، اما بیونن(1989) خاطر نشان می کند که «هیچ سیستم سنجشی به تنهایی نمی تواند توصیف کاملی از بالیدگی کودک را نشان دهد».

[1] Organism

[2]Muscle strengthe

[3] Radiography

[4] Anabolic

 

  وزن خالص بدن

در شاخص های معین فیزیولوژیک، بیان مقادیر بر حسب وزن خاص بدن[1] احتمالا بهتر از مولفه های وزن و قد است. وزن خاص بدن که همه بافت های بدن به جز چربی ها را شامل می شود عبارت است از اندام های قلب، ریه ها، عضلات اسکلتی، مایع خون، استخوانهاو. . . بنابراین، به نظر می رسد وزن خاص بدن در مقایسه با وزن بدن با شاخص هایی مثل Vo2max، برون ده قلبی و قدرت عضلانی رابطه تنگاتنگ تری داشته باشد. در مطالعه اولیه میلر و بلیث(1953)، ابزارهای گوناگون اصلاح میزان سوخت و ساز پایه[2] را با توجه به اندازه بدن در 48 دانشجو ارزیابی کردند.

همبستگی 92 درصدی میان محیط سطحی بدن و وزن خالص بدن( توزین بدن در زیر آب ) بدست آمد که در مقایسه با رویه سطح بدن[3] (84/0r=) و وزن بدن (85/0 = r) بیشتر بود. وقتی وزن بدن و رویه سطح بدن برای بررسی نقش مداخله گر وزن خاص بدن اصلاح شد، همبستگی های محیط سطحی بدن و رویه سطح بدن با وزن بدن به ترتیب 45/0 = r و 14/0 = r به دست آمد. آنان نتیجه گرفتند که” بیشترین اعتبار رویه سطح بدن و وزن بدن، استانداردهای مرجع سوخت و سازند که بیشترین همبستگی را با وزن خالص بدن دارند”(Miller & Biyth, 1953).

جونز و همکارانش (1998) نیز گزارش کردند :در حذف تاثیر اندازه بدن بر مقادیر vo2 زیربیشینه و اوج، طی مطالعه پنج ساله روی کودکان، وزن خاص بدن بر وزن بدن تاثیر بیشتر را داشت. دانیلز و همکارانش(1995) نشان دادند که تغییرات وزن خاص بدن دلیل 75 درصد تغییرات وزن بطن چپ 201 کودک 6 تا 17 سال بوده است.

مشکل مطالعه عامل مداخله گر وزن خاص بدن آن است که نمی توان به آسانی آن را سنجید و نتایج تصنعی بر وزن بدن تاثیردارد. بعلاوه، در شرایطی که وزن کل بدن به منزله باری اطلاق می شود که بر متغیر فیزیولوژیک( برای مثال، VO2  هنگام اجرای دویدن زیربیشینه) اعمال می شود، نباید از این نسبت ترکیب بدن استفاده کرد. بلکه، استفاده از LBM به جای وزن کل باعث می شود تاثیر چربی بدن به عنوان بار مازاد بدن حذف شود(Gitin & Carroll,1974).

[1]– Lean Body Mass

[2] Basal metabolic rate

[3]– Body Surface Area

 

جهت دانلود و مشاهده فایل مرتبط کلیک کنید . (ادبیات و مبانی نظری تغذیه، ترکیب بدن وسطح فعالیت بدنی در زنان میانسال، چاق و کم وزن)

 

تاثیر فعالیت ورزشی بر کودکان و نوجوانان

Vo2max  به عنوان شاخص سنجش آمادگی هوازی بر توانایی دستگاه قلبی – عروقی در انتقال اکسیژن به عضلات اسکلتی فعال دلالت دارد و در دو مقیاس مطلق لیتر دردقیقه و نسبی میلی لیتر در دقیقه در کیلوگرم وزن بدن بیان می شود. کاربرد ارزش نسبی  Vo2max، هنگامی شاخص معتبری برای ارزیابی استقامت دستگاه گردش خون است که کودکان و نوجوانان از لحاظ سن بیولوژیکی و توده چربی بدن متجانس باشند. تغییرات طولی مقادیر مطلق Vo2max نشان می دهند بلوغ به شدت بر آمادگی هوازی دست کم در پسران تاثیر می گذارد. اواسط دوران کودکی، مقادیر به شکل یکنواختی افزایش می یابند، و تفاوت های بارزی بین پسران و دختران مشاهده نمی شود(Armstrong & et al,1997). با وجود این، تقریبا در 11 سالگی، منحنی های تغییرات  Vo2max پسران و دختران اختلاف بارزی می یابد، در حالی که در زنان به فلات می رسد، به طوری که در 16 سالگی متوسط Vo2max در مردان 60 درصد بیشتر است( 2/3 لیتر در دقیقه پسران در مقابل 2 لیتر در دقیقه دختران).

افزایش Vo2max پسران، ارتباط تنگاتنگی با وزن بدن دارد. متوسط Vo2max که نسبت به وزن بدن بیان می شود، بین سنین 6 تا 16 سالگی تقریبا معادل 52 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه ثابت است، سپس کاهش آن آغاز می شود. با وجود این، Vo2max در دختران به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پیوسته کاهش می یابد، که این کاهش اغلب در سنی که نخستین بار سنجیده می شود آغاز می شود.

به طور کلی، در دختران متوسط Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 8 سالگی معادل 50 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه است، اما در 16 سالگی به 40 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه می رسد. تصور می شود که هرگونه ترکیب بدنی که هنگام بلوغ رخ می دهد( یعنی افزایش چربی بدن)، همچنین حجم فعالیت بدنی، دلیل بروزاین تغییرات دردختران است.

در کودکان در حال رشد، افزایش Vo2max با افزایش حداکثر حجم ضربه ای همراه است که به نوبه ی خود بازتابی از افزایش پیوسته ی اندازه پایان دیاستولی بطن چپ است. افزایش اندازه قلب توام با آمادگی هوازی بیشتر باید با افزایش سایر شاخص های حجمی مانند اندازه ی ریه ها و وزن عضله ی اسکلتی و عوامل مستقل از اندازه مثل مویرگ دار شدن عضلات و ظرفیت هوازی آنزیمی سلول عضله مطابقت داشته باشد. همان طور که کراهنبوهل و همکارانش(1985) بررسی کرده اند، میزان رشد این عوامل با گسترش Vo2max همسوست، اما تغییرات ویژه ای که در این تعیین کننده ها نسبت به مقادیر بالیدگی جنسی رخ می دهد توصیف نشده است.

این یافته ها نشان می دهند بلوغ بر گسترش آمادگی هوازی از راه افزایش اندازه ی بدن به ویژه ابعاد قلب، ریه ها، عضلات، و دستگاه گردش خون تاثیر می گذارد.

مطالعات مقطعی پیرامون تغییرفاکتور توان هوازی بیشینه در کودکان، از افزایش پیشرونده ارزش مطلق Vo2max  همراه با سن آنان حکایت دارد. این الگو در دختران قدری کندتر است. سطح توان هوازی بچه ها تحت تاثیر عوامل مختلف همچون عوامل رفتاری (شدت تمرین) قرار می گیرد(Graber & Vanarsdall , 2005).

باید توجه داشت که افزایش Vo2max کودکان و نوجوانان درحال رشد، تا حد بسیار زیادی با ابعاد دستگاه قلبی – ریوی همسو است. توان هوازی بیشینه کودکان 8 تا 12 ساله از 42/1 به 12/2 لیتر در دقیقه، معادل 49 درصد افزایش گزارش شده است. طی این دوره ی زمانی میانگین وزن ریه ها از 290 به 459 گرم (58% افزایش) می رسد. ظرفیت حیاتی ریوی نیز از 89/1 به 8/2 لیتر رشد می‌یابد(48% افزایش). حجم بطن چپ به روش اکوکاردیوگرافی[1] تا52 درصد افزایش نشان داده است (رولند، 1377).

[1]Echocardiography

 

 تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ

دراین زمینه، یافته های پژوهشی ناهمگون هستند. ورزشکاری که تمرین می کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد، می داند که تکرار فعالیت عضلانی منجر به تغییرات سازشی – فیزیولوژیکی می شود و سرانجام ظرفیت کارکردی را افزایش می دهد. پیشرفت هایی که در Vo2max پس از تمرین استقامتی حاصل می شود نتیجه افزایش کارکردی است که در سرتاسر زنجیره رهایش اکسیژن و مصرف محیطی آن پدید می آید، دامنه افزایش توان هوازی بیشینه محدود است، یعنی ظرفیت هوازی در نیمی از افراد با تمرین مداوم و طولانی هرگز باعث افزایش هم سطح توان هوازی یک دونده ماراتن نمی شود و امکان دارد حداکثر دسترسی به افزایش Vo2max  تا حد زیادی به سازه های ژنتیکی وابسته باشد.

دلیلی در دست نیست که نشان دهد تمرین پذیری هوازی در کودکان کمتر از بزرگسالان باشد. با وجود این برخی مطالعات آشکار کرده است که پس از تمرین، مقدار افزایش Vo2max کودکان کمتر از افراد بزرگسال بوده است. بار – آر یافته هایی از این دسته را بازبینی 9 مطالعه روی کودکان نابالغ به دست آورد. گزارش وی حاکی از ثبات یا افزایش ناچیز Vo2max همراه با تمرینات ورزشی است، این امکان وجود دارد.

 

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق و غیرچاق

دختر چاق و غیرچاق

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری و ادبیات تربیت بدنی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

 1. ابراهیم، خسرو؛فرهاد رحمانی نیا؛ مهشید مسعودی (1379)، مقایسه ارتباط بین توان هوازی، درصد چربی و افسردگی دردانشجویان دختر ورزشکار دانشگاهگیلان، المپیک، پیاپی(13).
 2. بومپا، تئودور ا (1389)، نظریه و روش شناسی تمرین(علم تمرین). ترجمه کردی، محمد رضا. فرامرزی، محمد. انتشارات سمت. ( تاریخ انتشار متن اصلی 1999).
 3. پولاک، ویلمور( 1379)، فیزیولوژی ورزش بالینی. ترجمه فرزاد ناظم و ضیا فلاح محمدی. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
 4. جعفری، لیلا (1380)، بررسی رابطه اندازه های ابعاد بدنی( شاخص های سلامت) و عوامل آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه های مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد مشهد.
 5. حسینی، سیده مرجانه(1377)، رابطه ترکیب بدن و بعضی از ابعاد منتخب بدن باتوان هوازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 6. دهری، منیر و همکاران (1389)، بررسی رابطه اضافه وزن وچاقی با سن منارک و وضعیت تغذیه دختران 11-15 ساله شهر مشهد. سال 53، شماره 4. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 7. رابرگز، رابرت ا. رابرتس، اسکات ا(1387)، فیزیولوژی ورزشی(1). ترجمه ی گائینی، ع. دبیدی روشن، و. انتشارات سمت. تاریخ انتشار متن اصلی(2000)
 8. رولند، ت. د(1389)، فیزیولوژی ورزشی کودکان. ترجمه گائینی، ع. و ن. خالدی. انتشارات سمت. (تاریخ انتشار متن اصلی 2005).
 9. شاکرین، افسانه (1382)، تعیین روایی و پایایی معادله آلومتریک دراندازه گیری ظرفیت حیاتی دانش آموزان دختر 11-17 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار، پایان نامه برای اخذ دانش نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 10. صابری نوغابی، زهرا(1386)، تعیین روایی معادله آلومتریک ویژه اندازه گیری Vo2max دختران 12 تا 16 ساله غیر ورزشکار، پایان نامه برای اخذ دانش نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 11. عطاری، الهام(1384)، بررسی تاثیر سن اسکلتی بر عوامل ویژه آمادگی جسمانی- حرکتی دختران 8 -14 سال شهرستان قزوین، پایان نامه برای اخذ دانش نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 12. عیوضی، محمود(1379)، تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی پسران 16 تا 19 ساله سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله ویژه تعیین ظرفیت حیاتی، پایان نامه برای اخذ دانش نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
 13. فاکس وماتیوس (1372)، فیزیولوژی ورزش. ترجمه خالدان، ع. انتشارات ئانشگاه تهران.
 14. قیومی، محمد. مقایسه شاخص های آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی و بهداشتی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان های استان تهران با نرم ملی ضخامت چربی پوست، طرح پژوهشی(1380).
 15. کاشف، مجید، (1382)، بررسی استانداردهای قابلیت های جسمانی دختران و پسران ایرانی درگذشته و حال و مقایسه آن با نورم های ایفرد. المپیک، شماره 24 پیاپی، ص 17-28.
 16. کبیری، محمدرضا(1375)، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های آنتروپومتریکی باتوان هوازی بیشینه در دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 

نمونه ای از منابع انگلیسی:

 1. Albrecht,G. H. , B. R. Gelvin, and S. E. Hartman. (1993). Rations as a size adjustment in morphometrics. Am. J. Phy. Anthropol. 91:441-468
 2. Armstrong N, Welsman JR, and Kirby BJ(1998). Peak oxygen uptake and maturation in 12-yr olds. Med Sci Sports Exerc 30: 165–169.
 3. Armstrong N, Welsman JR, Nevill AM, and Kirby BJ(1999). Modeling growth and maturation changes in peak oxygen uptake in 11–13 yr olds. J Appl Physiol 87: 2230–2236.
 4. Armstrong, L. (2006). ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription/American College of. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 5. Armstrong, N. , and J. Welsman(1994). Assessment and interpretation of aerobic fitness in children and adolescents. Exercise Sport Rev. 22: 435–476.
 6. Armstrong,N. ,J. R. Welsman,and B. J. Kibry(1998). Peak oxygen uptake and maturation in 12-yr-olds. Med. Sci. Sports Exerc. 30:165-169.
 7. Astrand, P. O(1952). Experimental Studies of Physical Working Capacity in Relationship Relationship to Sex and Age. Copenhagen: Munksgaard.
 8. Astrand, P. O. , Rodahl, K. (1986) Textbook of Work Physiology. 3rd ed. McGraw-Hill: New York. 391–412.
 9. Baker, R. J. , and J. A. Nelder. Generalized Linear Interactive ModelZing, Release 3. Oxford,UK: Numerical Algorithms Group, 1978
 10. Bar-Or, Pediatric Sports Medicine for the Practitioner: New York: Springer-Verlag, 1983, pp. 4-5.
 11. Beunen GP, Rogers DM, Woynarowska B, and Malina RM(1997). Longitudinal study of ontogenetic allometry of oxygen uptake in boys and girls grouped by maturity status. Ann Hum Biol 24: 33–43,
 12. Beunen, G. ; A. D. G. Baxter; R. L. Jones; M. Mirwald; J. Thomise; R. M. Lefever; Malina; and D. A. Bailey(2002). “Intraindividual allometric development of aerobic power in 8-16 year old boy”. Med. sci- sport Exerc. 34: 503-510

 

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق و غیرچاق

دختر چاق و غیرچاق

https://digitalcommons.usf.edu/edj_etd/

مشخصات اصلی
رشته تربیت بدنی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحات 54 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دختر چاق و غیرچاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید