قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 46 بازدید

کنجاله زیتون یا تفاله زیتون

کنجاله زیتون یا تفاله زیتون و اثر آن بر جوجه های گوشتی ( اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی)

2-1-5- تعاریف موجود 11

2-1-5-1- کنجاله زیتون خام     11

2-1-5-2- کنجاله زیتون کم‌چرب           11

2-1-5-3- کنجاله بدون هسته    11

2-1-5-4- کنجاله زیتون کم‌هسته           11

2-1-5-5- پس‌آب گیاهی           12

2-1-5-6- برگ زیتون جمع‌آوری شده در کارخانه روغن‌کشی   12

2-1-6- کنجاله زیتون   12

2-1-6-1- ویژگی‌های فیزیکی کنجاله زیتون     12

2-1-6-2- شرایط نگهداری کنجاله زیتون          13

2-1-6-3- خصوصیات و ارزش غذایی کنجاله زیتون    14

2-1-6-4- عوامل محدودکننده کنجاله زیتون       17

2-1-6-5- استفاده از کنجاله زیتون در تغذیه دام

نتایج     61

4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون و کنجاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  62

4-1-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول   62

4-1-1-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته اول      62

4-1-1-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته اول 62

4-1-1-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته اول           62

4-1-1-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته اول           63

4-1-1-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته اول 63

4-1-1-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته اول         63

4-1-1-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته اول            64

4-1-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته دوم   66

4-1-2-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته دوم      66

4-1-2-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته دوم 66

4-1-2-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته دوم           66

4-1-2-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته دوم           67

4-1-2-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته دوم 67

4-1-2-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته دوم          67

4-1-2-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته دوم            68

4-1-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته سوم  70

4-1-3-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته سوم      70

4-1-3-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته سوم 70

4-1-3-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته سوم          70

4-1-3-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته سوم          71

4-1-3-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته سوم            71

4-1-3-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته سوم         71

4-1-3-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته سوم            72

4-1-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته چهارم            74

4-1-4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته چهارم   74

4-1-4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته چهارم         74

4-1-4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته چهارم       74

4-1-4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته چهارم       75

4-1-4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته چهارم            75

4-1-4-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته چهارم      75

4-1-4-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته چهارم            76

4-1-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم  78

4-1-5-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته پنجم     78

4-1-5-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته پنجم            78

4-1-5-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته پنجم          78

4-1-5-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته پنجم          79

4-1-5-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته پنجم            79

4-1-5-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته پنجم        79

4-1-5-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته پنجم            80

4-1-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته ششم  82

4-1-6-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته ششم     82

4-1-6-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته ششم            82

4-1-6-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته ششم          82

4-1-6-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته ششم          83

4-1-6-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته ششم            83

4-1-6-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته ششم        83

4-1-6-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته ششم            84

4-1-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین            86

4-1-7-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی دوره آغازین 86

4-1-7-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن دوره آغازین       86

4-1-7-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک دوره آغازین     86

4-1-7-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی دوره آغازین     87

4-1-7-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی دوره آغازین            87

4-1-7-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی دوره آغازین    87

4-1-7-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی دوره آغازین            88

4-1-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی            90

4-1-8-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی دوره پایانی  90

4-1-8-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن دوره پایانی         90

4-1-8-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک دوره پایانی       90

4-1-8-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی دوره پایانی       91

4-1-8-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی دوره پایانی            91

4-1-8-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی دوره پایانی     91

4-1-8-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی دوره پایانی            92

4-1-9- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در کل دوره   94

4-1-9-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی کل دوره       94

4-1-9-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن کل دوره 94

4-1-9-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک کل دوره           94

4-1-9-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی کل دوره           95

4-1-9-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی کل دوره 95

4-1-9-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی کل دوره          95

4-1-9-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی کل دوره            96

4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی    98

4-2-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن نهایی جوجه‌های گوشتی      98

4-2-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر هزینه خوراک به‌ازای یک کیلوگرم وزن زنده            98

4-2-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر شاخص تولید      98

4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی          101

4-3-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار اسید اوریک خون جوجه‌های گوشتی            101

4-3-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار کلسترول کل خون جوجه‌های گوشتی            101

4-3-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار تری‌گلیسیرید خون جوجه‌های گوشتی            101

4-3-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم (VLDL) خون جوجه‌های گوشتی 102

4-3-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم زیاد (HDL) خون جوجه‌های گوشتی          102

4-3-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم کم (LDL) خون جوجه‌های گوشتی          102

4-3-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار نسبت لیپوپروتئین با تراکم کم به لیپوپروتئین با تراکم زیاد خون   105

4-3-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آنزیم کبدی آسپارتات ترانس‌آمیناز (AST) خون جوجه‌های گوشتی 105

4-3-9- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آنزیم کبدی آلانین ترانس‌آمیناز (ALT) خون جوجه‌های گوشتی 105

4-3-10- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار پروتئین کل خون جوجه‌های گوشتی            106

4-3-11- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آلبومین خون جوجه‌های گوشتی   106

4-3-12- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار گلوبولین خون جوجه‌های گوشتی 106

4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی           109

4-4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق اول) 109

4-4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق دوم) 109

4-4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (بیست‌و‌یک روز پس از تزریق)           109

4-4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (بیست‌وهشت روز پس از تزریق)        110

4-4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (هفت روز پس از تزریق) 110

4-4-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (چهارده روز پس از تزریق)        111

4-4-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن برونشیت (هفت روز پس از تزریق)      111

4-4-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر اندام‌های مرتبط با سیستم ایمنی    113

4-4-8-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن تیموس جوجه‌های گوشتی            113

4-4-8-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی تیموس جوجه‌های گوشتی            113

4-4-8-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کبد جوجه‌های گوشتی     113

4-4-8-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کبد جوجه‌های گوشتی            113

4-4-8-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن طحال جوجه‌های گوشتی 114

4-4-8-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی طحال جوجه‌های گوشتی            114

4-4-8-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی            114

4-4-8-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی          115

4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی            117

4-5-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی 117

4-5-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن پَرکنده لاشه جوجه‌های گوشتی        117

4-5-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لاشه شکم‌پُر جوجه‌های گوشتی        117

4-5-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لاشه شکم‌خالی جوجه‌های گوشتی    118

4-5-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد لاشه خالص جوجه‌های گوشتی     118

4-5-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سر جوجه‌های گوشتی         120

4-5-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سر جوجه‌های گوشتی 120

4-5-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سینه جوجه‌های گوشتی       120

4-5-9- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سینه جوجه‌های گوشتی            120

4-5-10- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ران‌های جوجه‌های گوشتی           121

4-5-11- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ران‌های جوجه‌های گوشتی            121

4-5-12- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بال‌های جوجه‌های گوشتی 123

4-5-13- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بال‌های جوجه‌های گوشتی            123

4-5-14- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی            123

4-5-15- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی          123

4-5-16- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لوزالمعده جوجه‌های گوشتی         124

4-5-17- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی لوزالمعده جوجه‌های گوشتی  124

4-5-18- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سنگدان جوجه‌های گوشتی 126

4-5-19- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سنگدان جوجه‌های گوشتی            126

4-5-20- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ریه‌های جوجه‌های گوشتی            126

4-5-21- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ریه‌های جوجه‌های گوشتی            126

4-5-22- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن قلب جوجه‌های گوشتی      127

4-5-23- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی قلب جوجه‌های گوشتی            127

4-5-24- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کلیه‌های جوجه‌های گوشتی           129

4-5-25- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کلیه‌های جوجه‌های گوشتی            129

4-5-26- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن مغز جوجه‌های گوشتی     129

4-5-27- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی مغز جوجه‌های گوشتی            129

4-5-28- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بیضه‌های جوجه‌های گوشتی         130

4-5-29- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بیضه‌های جوجه‌های گوشتی  130

4-5-30- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن تیره پشت گردن جوجه‌های گوشتی            132

4-5-31- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی تیره پشت گردن جوجه‌های گوشتی  132

4 -5-32- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن گردن جوجه‌های گوشتی  132

4-5-33- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی گردن جوجه‌های گوشتی            133

4-5-34- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن پیش‌معده جوجه‌های گوشتی           133

4-5-35- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی پیش معده جوجه‌های گوشتی  133

4-5-36- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن چینه‌دان جوجه‌های گوشتی            134

4-5-37- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی چینه‌دان جوجه‌های گوشتی            134

4-5-38- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی            136

4-5-38-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن دوازده جوجه‌های گوشتی          136

4-5-38-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی  136

4-5-38-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول دوازده جوجه‌های گوشتی         136

4-5-38-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض دوازدهه جوجه‌های گوشتی    137

4-5-38-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر دوازدهه جوجه‌های گوشتی       137

4-5-39- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی            139

4-5-39-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ژژنوم جوجه‌های گوشتی          139

4-5-39-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ژژنوم جوجه‌های گوشتی            139

4-5-39-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول ژژنوم جوجه‌های گوشتی          139

4-5-39-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض ژژنوم جوجه‌های گوشتی       140

4-5-39-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر ژژنوم جوجه‌های گوشتی          140

4-5-40- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی            142

4-5-40-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ایلئوم جوجه‌های گوشتی           142

4-5-40-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی            142

4-5-40-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول ایلئوم جوجه‌های گوشتی           142

4-5-40-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض ایلئوم جوجه‌های گوشتی        143

4-5-40-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر ایلئوم جوجه‌های گوشتی            143

4-5-41- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات کولون لاشه جوجه‌های گوشتی            145

4-5-41-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کولون جوجه‌های گوشتی          145

4-5-41-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کولون جوجه‌های گوشتی            145

4-5-41-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول کولون جوجه‌های گوشتی          145

4-5-41-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض کولون جوجه‌های گوشتی       145

4-5-41-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر کولون جوجه‌های گوشتی          146

4-5-42- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی  148

4-5-42-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن روده کور راست جوجه‌های گوشتی            148

4-5-42-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی روده کور راست جوجه‌های گوشتی          148

4-5-42-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول روده کور راست جوجه‌های گوشتی            148

4-5-42-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض روده کور راست جوجه‌های گوشتی            149

4-5-42-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر روده کور راست جوجه‌های گوشتی            149

4-5-43- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی  151

4-5-43-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن روده کور چپ جوجه‌های گوشتی            151

4-5-43-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی روده کور چپ جوجه‌های گوشتی          151

4-5-43-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول روده کور چپ جوجه‌های گوشتی            151

4-5-43-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض روده کور چپ جوجه‌های گوشتی            152

4-5-43-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر روده کور چپ جوجه‌های گوشتی            152

منابع

کنجاله زیتون یا تفاله زیتون و اثر آن بر جوجه های گوشتی

تعاریف موجود

به‌منظور پیشگیری از بروز اشتباهات هنگام مطالعه منابع خارجی و درک صحیح انواع محصولات فرعی کارخانجات روغن‌کشی زیتون، واژه‌های مورد استفاده به‌شرح ذیل تعریف می‌شود (فائو، 1985).

کنجاله زیتون خام

به باقی‌مانده حاصل از اولین مرحله روغن‌کشی زیتون توسط فشار مکانیکی، کنجاله زیتون خام گفته می‌شود. این محصول به‌سبب دارا بودن میزان رطوبت و چربی زیاد، در معرض هوا سریعاً فاسد می‌شود. از این محصول در منابع فارسی به نام‌های “کنجاله زیتون فشاری، تفاله زیتون، تفاله خام زیتون و تفاله زیتون با هسته- فشاری” و در منابع خارجی به اسامی،” Crude olive cake وOlive pulp with pits و Fatty olive cake” ذکر شده است.

کنجاله زیتون کم‌چرب

این فرآورده از روغن‌کشی کنجاله زیتون خام توسط حلال شیمیایی به‌دست می‌آید. در منابع خارجی به آن Defatted olive cake نیز گفته می‌شود.

 کنجاله بدون هسته

به میوه زیتون پس از جدا نمودن هسته آن، قبل یا بعد از عمل روغن‌کشی گفته می‌شود. میزان رطوبت آن زیاد (حدود 60 درصد) بوده که قابلیت نگهداری آن را مشکل می‌کند.

 کنجاله زیتون کم‌هسته

این محصول پس از جدا نمودن قسمتی از هسته کنجاله به‌دست می‌آید. با استفاده از غربال و یا جریان هوای مصنوعی، جدا کردن هسته صورت می‌گیرد.

 پس‌آب گیاهی

به مایع آبکی باقی‌مانده، پس از جدا نمودن کنجاله زیتون و روغن از میوه زیتون در کارخانه روغن‌کشی، پس‌آب گیاهی گفته می‌شود (فدلی و کاموراتی[6]، 1981).

برگ زیتون جمع‌آوری شده در کارخانه روغن‌کشی

پس از اینکه میوه زیتون وارد کارخانه روغن‌کشی شد، در اولین مرحله شستشو و تمیز می‌شود. این کار قبل از آسیاب نمودن میوه انجام می‌گیرد و منجر به جدا نمودن و جمع‌آوری برگ‌های همراه می‌شود. در کشور یونان مقدار برگ همراه میوه، پنج درصد از وزن محصول برداشت شده را تشکیل می‌دهد (زویوپولوس[8]، 1983). در ایران مقدار برگ همراه میوه گزارش نشده است.

 

 کنجاله زیتون

پس از استحصال روغن زیتون در کارخانه روغن‌کشی، آنچه باقی می‌ماند کنجاله زیتون نامیده می‌شود. نظر به اینکه تکنولوژی به‌کارگرفته شده برای روغن‌کشی از میوه زیتون متنوع بوده و در طی قرن‌های اخیر تغییر کرده است، محصولات فرعی مختلفی در کارخانجات روغن‌کشی به‌چشم می‌خورد. روش‌های عمده مورد استفاده برای استحصال روغن عبارت است از:

 • عصاره‌گیری با استفاده از نیروی مکانیکی و فشرده نمودن میوه
 • عصاره‌گیری با کمک نیروی گریز از مرکز
 • روش آکاپولکو[9]، که ابتدا هسته میوه را جدا نموده و سپس روغن‌گیری صورت می‌گیرد (نفزائویی و بن‌دهیا[10]، 1978).

 

ویژگی‌های فیزیکی کنجاله زیتون

در جدول 2-3 روش تهیه انواع کنجاله زیتون و ترکیب فیزیکی آن درج شده است. کنجاله زیتون خام حاوی هسته، پوست میوه، گوشت میوه، رطوبت و روغن می‌باشد. کنجاله زیتون کم‌چرب، از عصاره‌گیری کنجاله زیتون خام توسط حلال شیمیایی که معمولاً هگزان[11] است، حاصل می‌شود. این فرآورده طی فرآیند تولید، مقدار قابل توجهی از رطوبت و روغن خود را از دست می‌دهد. هر یک از دو محصول اشاره شده فوق را می‌توان با استفاده از غربال و یا جریان هوای مصنوعی، بدون هسته نمود و میزان الیاف خام آن را کاهش داد. در صورتی‌که قبل از روغن‌کشی هسته میوه کاملاً جدا شود، باقی‌مانده حاصل، کمترین مقدار الیاف خام را خواهد داشت (فائو، 1985).

 

شرایط نگهداری کنجاله زیتون

مشکل اصلی در حفظ کنجاله زیتون خام، از یک طرف مقدار نسبتاً بالای آب و از طرف دیگر مقدار زیادی روغنی است که هنوز در آن حفظ شده است. این نوع کنجاله زیتون وقتی در معرض هوا قرار گیرد به‌سرعت ترشیده و برای مصرف حیوانات نا‌مناسب می‌شود. برآورد شده است که کنجاله زیتون خام به‌دست آمده توسط سانتریفوژ (مرطوب‌تر) پس از 5-4 روز ترش می‌شود، در حالی‌که کنجاله زیتون به‌دست آمده توسط فشار این حالت را پس از حدود پانزده روز، و همین کنجاله زیتون پس از خشک شدن احتمالاً می‌تواند به‌مدت طولانی‌تری (تا 45 روز) ذخیره شود. از سوی دیگر، کنجاله زیتون کم‌چرب که آب آن در طول فرآیند استخراج از دست رفته را نیز می‌توان برای بیش از یک سال ذخیره نمود.

بهترین راه استفاده از کنجاله زیتون استفاده سریع آن پس از روغن‌کشی است زیرا خشک کردن آن هزینه‌بَر بوده و نیاز به صرف انرژی بسیار دارد. سیلو کردن کنجاله زیتون، راه ساده‌تر، اقتصادی‌تر و کارآمد‌تری است که می‌توان جهت ذخیره‌سازی آن استفاده شود (فائو، 1985).

در تأیید مطالب فوق، چیوفالو[1]و همکاران (2002) اعلام نمودند کنجاله زیتون به‌دلیل داشتن 65-60 درصد رطوبت و درصد بالای چربی (25-18 درصد) امکان انبار‌داری آن وجود ندارد و می‌تواند منبع آلودگی محیط زیست باشد.

 

خصوصیات و ارزش غذایی کنجاله زیتون

در صورتی‌که کنجاله زیتون دارای هسته باشد، الیاف خام آن به حدود چهل درصد و پروتئین خام آن به کمتر از هفت درصد می‌رسد. ولی اگر بدون هسته باشد، الیاف خام آن 3/20 درصد و پروتئین خام آن به بیش از چهارده درصد خواهد رسید. همچنین درصد چربی آن به‌روش روغن‌کشی (فشاری یا حلال و ..) بستگی داشته و بسیار متغیر می‌باشد (فضائلی و همکاران، 1371).

برخلاف کنجاله سایر دانه‌های روغنی، کنجاله زیتون خام دارای پروتئین خام کم، الیاف خام زیاد و چربی خام زیادتر است. عصاره‌گیری توسط حلال باعث کاهش مقدار چربی و افزایش مقدار سایز اجزای آن می‌شود. ترکیب شیمیایی انواع مختلف کنجاله زیتون در جدول 2-4 نشان داده شده است. ارقام ارائه شده در جدول به‌خصوص در مورد کنجاله زیتون خام و کنجاله زیتون خام و کم‌هسته می‌تواند بسیار متغیر باشد و این اعداد بیشتر به‌عنوان معرف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (فائو، 1985).

[1] Chiofalo

 

عوامل محدودکننده کنجاله زیتون

لیگنین بالا، پلی‌فنول‌ها، تانن‌ها و فساد‌پذیری سریع کنجاله زیتون از عوامل محدودکننده این ماده خوراکی می‌باشد. نفزائویی (1988) میزان لیگنین زیاد و وجود ترکیبات فنولی و سمّی را به‌عنوان عوامل محدود‌کننده استفاده از هسته زیتون و پس‌آب گیاهی خارج شده از کارخانجات روغن‌کشی زیتون دانسته و بیان نمود هزینه عمل‌آوری این محصولات ممکن است بیشتر از نفعی باشد که آنها می‌توانند داشته باشند.

کنجاله زیتون به‌سرعت ترشیده شده که کاملاً ناخوشایند و حتی مضر برای حیوانات است بنابراین برای نگهداری آن باید آن را خشک کرده و یا سیلو نمود. کنجاله زیتون به‌دست آمده از فرآیند استخراج دو مرحله‌ای، حاوی تانن است امّا به‌نظر نمی‌رسد که اثرات سمّی بر روی حیوانات داشته باشد (یانز رویز و مولینا، 2007). کنجاله زیتون غنی از لیگنین و دارای محتویات سلولی ناچیز می‌باشد. لیگنین نقش حفاظتی برای کربوهیدرات‌ها را دارد که از این نظر مشابه کاه است (نفزائویی، 1983).

با توجه به ارزش غذایی پایین (انرژی، پروتئین قابل هضم و مواد معدنی کم و لیگنین بالا)، کنجاله زیتون به‌ندرت در  تغذیه طیور استفاده می‌شود، علاوه بر این کنجاله زیتون حاوی زایلوگلوکان می‌باشد که یکی از پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای(NSP) است که اثرات ضد مغذی آن در تک معده‌ای‌ها مانند مرغ و خوک گزارش شده است (گیل‌سرانو و تجرو‌ماتئو، 1988؛ کویمبرا و همکاران، 1995).

همچنین در دیواره‌های سلولی آن کمپلکس زایلان-زایلوگلوکان وجود داشته (کویمبرا و همکاران، 1995) و نسبت زایلوز به گلوکز در کنجاله زیتون 7 به 1 گزارش شده است (روزاریو و دومینگوئز، 2002). پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای ترکیباتی هستند که باعث کاهش مصرف خوراک و عملکرد جوجه‌های گوشتی می‌گردند (صالیح و همکاران، 1991).

 

استفاده از کنجاله زیتون در تغذیه دام

نشخوارکنندگان

کنجاله زیتون برای نشخوارکنندگان زیاد خوش طعم نیست، در نتیجه توصیه می‌شود تا با مواد دیگر استفاده گردد. اضافه کردن ملاس به کنجاله زیتون می‌تواند طعم آن را بهبود بخشد. با توجه به محتوای کنجاله زیتون (لیگنین بالا، پروتئین خام پایین و قابلیت هضم ضعیف)، این کنجاله ممکن است نسبت به علوفه کمتر توسط نشخوارکنندگان (گاو، گوسفند، بز و شتر) پذیرفته شود. کنجاله زیتون را می‌توان به‌صورت تازه، سیلو شده، خشک، پلت و یا مخلوطی از چند مواد مغذی استفاده کرد (مولینا آلکایید و همکاران، 2008).

اگر کنجاله زیتون خام با محصولات کشاورزی صنعتی و یا مواد زائد حیوانی سیلو شود باعث حفاظت این کنجاله، بدون اثر بر طعم و ارزش تغذیه‌ای آن می‌گردد که در این حالت کیفیت آن از کاه جو و علف خشک بیشتر خواهد بود (هادجیپانایوتو[1]، 2000). گنجاندن کنجاله زیتون، حتی با رطوبت بالا، در پلت‌ها به‌همراه مواد غذایی دیگر راه نویدبخشی برای استفاده از آن می‌باشد. اضافه کردن کنجاله زیتون در جیره نشخوارکنندگان می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های خوراک از 18 تا 38 درصد گردد (بن سالم[2] و همکاران، 2003؛ مولینا آلکایید و همکاران، 2008).

 کنجاله زیتون را می‌توان در سطح بسیار بالا در جیره میش یا بز (هفتاد درصد) در دوره‌های کم غذایی و یا در جهت حفظ شرایط نگهداری آنها استفاده نمود. در پرواربندی بره نیز گنجاندن چهل درصد کنجاله زیتون توصیه می‌گردد (نفزائویی، 1991). قربانی و همکاران (1375) از کنجاله زیتون در تغذیه گاوهای شیری استفاده کرده و اعلام داشتند از کنجاله زیتون می‌توان تا حداکثر 24 درصد در جیره استفاده نمود.

کنجاله زیتون اثر مثبتی بر تولید شیر و درصد چربی شیر در گاو و میش دارد (سن‌سوری[3] و همکاران، 1985؛ مولینا آلکایید و همکاران، 2008)، همچنین باعث بهبود پروتئین شیر در میش می‌گردد. استفاده از کنجاله زیتون با مقدار اسید اولئیک بالا در جیره حیوانات شیرده، کیفیت اسیدهای چرب شیر را نیز بهبود می‌بخشد (مولینا آلکایید و همکاران، 2008).

کنجاله زیتون خام و کنجاله زیتون خام بدون هسته، ارزش غذایی بالایی برای دام‌های شیرده داشته که به‌مقدار چربی آن بستگی دارد. در صورتی‌که مقدار چربی به اندازه کافی و متعادل در جیره غذایی وجود داشته باشد، کنجاله زیتون خام پتانسیل بسیار زیادی برای افزایش تولید شیر در گاو یا میش‌ دارد (مولینا آلکایید و همکاران، 2008). به‌نظر می‌رسد ارزش غذایی کنجاله زیتون خام بالاتر از کنجاله بدون چربی در نشخوارکنندگان باشد، ولی این جیره‌ها مستعد ترشیدگی بوده و در نتیجه نیاز به روش‌های حفاظتی می‌باشد (رودریگز آلوارز و همکاران، 2009).

در تحقیق هادجیپانایوتو (1999) کنجاله زیتون خام تأثیری بر عملکرد شیر نداشت، امّا موجب افزایش مقدار چربی شیر میش و بز گردید. کنجاله زیتون کم‌چرب مخلوط با ملاس به‌جای کنجاله آفتابگردان و دانه جو در اواخر بارداری میش‌های آبستن منجر ‌به اندک افزایش در عملکرد میش و بهبود بازده لاشه بره‌های آنها شد (آگویی‌لارا[4] و همکاران، 1992). تغذیه گاوهای در حال رشد با کنجاله زیتون کم‌چرب کاهشی را در افزایش وزن زنده در تلیسه‌ها و گوساله ایجاد نکرد (سن‌سوری و همکاران، 1985).

 

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول

نتایج حاصل از اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول پرورش به‌طور خلاصه در جدول 4-1 نمایش داده شده است.

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته اول

نتایج آزمایش نشان داد که آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون اثر معنی‌داری بر میزان خوراک مصرفی جوجه‌های گوشتی در هفته اول نداشتند (05/0<P). هر چند وجود آنزیم نسبت به عدم وجود آن؛ سطح پنج درصد تفاله زیتون نسبت به ده درصد؛ و تفاله زیتون معمولی نسبت به تفاله زیتون کم‌هسته، در جیره باعث افزایش میزان مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی در هفته اول شدند (05/0<P).

مقایسه اثر تیمارهای مختلف بر میانگین میزان خوراک مصرفی جوجه‌های گوشتی در هفته اول نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0<P). جوجه‌های گوشتی تیمار دهم دارای بیشترین خوراک مصرفی و تیمار نهم کمترین میزان مصرف خوراک را در هفته اول پرورش داشتند (05/0<P).

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته اول

بر اساس نتایج به‌دست آمده، آنزیم و سطح تفاله زیتون طی هفته اول در افزایش وزن جوجه‌های گوشتی به‌طور معنی‌دار مؤثر نبودند (05/0<P)؛ ولی نوع تفاله زیتون در افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در هفته اول به‌طور معنی‌داری تأثیر داشت (05/0≥P). وجود آنزیم و تفاله زیتون در سطح پنج درصد به‌ترتیب نسبت به عدم وجود آنزیم و سطح ده درصد از تفاله زیتون باعث افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در هفته اول گردید (05/0<P)؛ تفاله زیتون معمولی نیز به‌طور معنی‌داری باعث افزایش وزن جوجه‌های گوشتی نسبت به تفاله زیتون کم‌هسته شد (05/0≥P).

مقایسه میانگین افزایش وزن جوجه‌های گوشتی حاصل از اثر تیمارهای مختلف در هفته اول نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مورد مطالعه وجود نداشت (05/0<P). در این راستا جوجه‌های گوشتی تیمار هشتم بیشترین و تیمار سوم کمترین افزایش وزن را در هفته اول از پرورش دارا بودند (05/0<P).

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته اول

نتایج آزمایش در هفته اول نشان داد ضریب تبدیل خوراک در هفته اول گروهی از جوجه‌های گوشتی که از آنزیم استفاده کرده‌اند و همچنین جوجه‌های گوشتی که از سطح ده درصد تفاله زیتون استفاده کردند بهتر از گروهی بودکه از آنزیم استفاده نکرده و سطح تفاله زیتون در جیره آنها پنج درصد بود، امّا این تفاوت معنی‌دار نبود (05/0<P)؛ در حالی‌که ضریب تبدیل خوراک هفته اول در جوجه‌های گوشتی که تفاله زیتون معمولی مصرف نمودند تفاوت معنی‌دار (05/0≥P) و بهتری نسبت به جوجه‌های گوشتی که تفاله زیتون کم‌هسته مصرف کرده بودند، داشت.

مقایسه اثر تیمارهای مختلف بر میانگین ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی در هفته اول نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (05/0<P). جوجه‌های گوشتی تیمارهای هفتم و هشتم دارای بهترین و تیمار سوم داری بدترین ضریب تبدیل خوراک در هفته اول پرورش بودند (05/0<P).

 

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی

نتیجه به‌دست آمده از اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی نشان داد که هیچ‌کدام از سه عامل فوق نتوانسته‌اند بر درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی اثر معنی‌داری بگذارند (05/0<P). سطوح مختلف دو فاکتور آنزیم و سطح تفاله زیتون درصد وزن نسبی برابري از دوازده را موجب شدند (05/0<P)؛ امّا تفاله زیتون معمولی نسبت به تفاله زیتون کم‌هسته درصد وزن نسبی دوازده را در جوجه‌های گوشتی افزايش داد (05/0<P).

مقايسه میانگین درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی در تیمارهای گوناگون نشان داد که اگرچه تیمار نهم بيشترين و تیمارهای دوم، سوم و چهارم كمترين ميانگين درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی را داشتند، امّا این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0<P).

 

اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول دوازده جوجه‌های گوشتی

بررسی داده‌های حاصل، نشان داد که آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون اثر معنی‌داری بر طول دوازده جوجه‌های گوشتی نداشتند (05/0<P). عدم وجود آنزیم نسبت به وجود آن عاملي برای افزایش طول دوازده جوجه‌های گوشتی بود (05/0<P)؛ همچنین سطح پنج درصد از تفاله زیتون؛ و تفاله زیتون معمولی نیز نسبت به سطح؛ و نوع ديگر تفاله زيتون سبب افزایش طول دوازده جوجه‌های گوشتی شدند (05/0<P).

براساس مشاهدات صورت گرفته در بین تیمارهای مختلف، جوجه‌های گوشتی تیمار پنجم بيشترين و تیمار هشتم كمترين ميانگين طول دوازده را در بین جوجه‌های گوشتی داشتند، که این تفاوت به لحاظ آماري معنی‌دار نبود (05/0<P).

مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) برخی از خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی در 42 روزگی*

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین

 1. Abbas, W., S.H. Khan and M. Sarwar. Sunflower oil meal as a substitute for soybean meal in broiler rations with or without multienzyme (Kemzyme). Pakistan Vet. J. 18(3):124-129.
 2. Abd El-Maksoud, A.A. 2006. Effect of different levels of olive pulp without or with kemzyme supplementation on laying hens performance. Egypt. Poult. Sci. 26:991-1010.
 3. Abd El-Rahman, G.A., H.M. Abou El-Nasr, M.S. Ayyat, A.M. Fayed and M.S. Nassar. 2003. Utilization of some agro industrial by products in fattening lambs on the natural ranges in the south of valley. J. Nutr. Feeds. 6:851-865.
 4. Abo Omar, J. and L. Gavoret. 1995. Utilizing olive cake in fattening rations. Vet. Med. Rev. 146(4):273-276.
 5. Abo Omar, J.M. 2005. Carcass composition and visceral organ mass of broiler chicks fed different levels of olive pulp. J. Islamic Gaza. 13(2):175-184.
 6. Abulabbas, K., A.H. Lichtman and J.S. Pober. 2000. Cellular and molecular immunology. Fourth edition. W.B. Saunders Company.
 7. Accardi, F., G. Leto, P. Giacconne and M.L. Alicata. 1981. On-extracted olive cake. Investigations on the chemical composition, digestibility and nutritive value with heavy lambs. Nutr. Abstracts & Rev. series B. 051-02119.
 8. Adeniji, A.A., 2010. Effects of dietary grit inclusion on the utilization of rice husk by pullet chicks. Tropical Subtropical Agroecosyst. 12:175-180.
 9. Aeamovie, T. 2001. Current applications of dietary enzymes in poultry feeding, commercial application of enzyme technology. Poult. Sci. 57:225-242.
 10. Afsari, M., A. Mohebbifar and M. Torki. 2013. Effects of phytase supplementation of low phosphorous diets included olive pulp and date pits on productive performance of laying hens, egg quality traits and some blood parameters. Annual Rev. & Res. Biol. 3(4):777-793.
 11. Aguilera, J.F., M.A. Garcia and E. Molina. 1992. The performance of ewes offered concentrates containing olive by-products in late pregnancy and lactation. Anim. Prod. 55:219-226.
 12. Ahmed, S., M.B. Rashid, N.S. Luckyl, N. Ahmad and M. Myenuddin. 2007. Effect of enzyme and vitamin supplementation on physio-biochemical performance in broiler chickens. Bangl. J. Vet. Med. 5(1&2):55-58.
 13. Ai, X.J., Y.L. Zheng, G.T. Liu and Z.K. Han. 2004. Influences of supplementation of enzyme in rice bran diets on pancrea and chyme activity of young goose. China J. Anim. Husbandry. 40:32-34.
 14. Al-Asgah, N.A., E.M. Younis, A.A. Abdel-Warith, A.A. El-Khaldy and A. Ali. 2011. Effect of feeding olive waste on growth performance and muscle composition of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Int. J. Agric. Biol. 13(2):239-244.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنجاله زیتون یا تفاله زیتون و اثر آن بر جوجه های گوشتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید