قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 335 بازدید

مروری بر مسأله مکان يابی منابع توليد پراکنده و کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

مروری بر مسأله مکان يابی منابع توليد پراکنده و کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

منابع توليد پراکنده و کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

 

فصل 2-   مروري بر مسأله مکان­يابي منابع توليد پراکنده و کليدهای جداکننده در شبکه توزيع ……

2-1-   مقدمه……..

2-2-   اهداف جايابي منابع توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده

2-2-1-   تلفات توان…….

2-2-1-1- تأثير توليد پراکنده بر تلفات توان..

2-2-1-2- نحوه ارزيابي شاخص تلفات توان..

2-2-2-   قابليت اطمينان

جهت مشاهده و دانلود  قابلیت اطمینان در سیستم قدرت کلیک کنید .

2-2-2-1- تأثير توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده بر قابليت اطمينان

2-2-2-2- نحوه ارزيابي شاخص قابليت اطمينان..

2-2-3-   پروفيل ولتاژ شبکه.

2-2-3-1- تأثير توليد پراکنده بر روي ولتاژ و تنظيم ولتاژ شبکه.

2-2-3-2- نحوه ارزيابي شاخص پروفيل ولتاژ

2-2-4-   پايداري ولتاژ شبکه.

2-2-4-1- تأثير توليد پراکنده بر روي پايداري ولتاژ

2-2-4-2- نحوه ارزيابي شاخص پايداري ولتاژ

2-2-5-   جريان اتصال کوتاه

2-2-5-1- تأثير توليد پراکنده بر روي جريان اتصال کوتاه

2-2-5-2- نحوه ارزيابي شاخص جريان اتصال کوتاه

2-3-   قيود.

2-3-1-   قيود پخش بار

2-3-2-   قيد ولتاژ شبکه.

2-3-3-   قيد ظرفيت خطوط..

2-3-4-   قيد ظرفيت توليد توان توليد پراکنده

2-3-5-   قيد ضريب نفوذ توليد پراکنده

2-4-   روش‏هاي مکان‏يابي توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده

2-4-1-   روش‏هاي تحليلي..

2-4-2-   روش‏هاي عددي..

2-4-3-   روش‏هاي محاسباتي تکاملي..

2-4-3-1- الگوريتم جمعيت مورچگان..

2-5-   بررسي چند نمونه تابع هدف براي مسأله مکان‏يابي توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده

2-6-   جمع‏بندي و نتيجه‏گيري..

منابع کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

منابع توليد پراکنده و کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

 مقدمه

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن و اﻧﺪازه DG در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‏ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ DG ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. با نگاهي بر اين تحقيقات مي‏توان دريافت، مهمترين هدف جايابي DG به حداقل رساندن تلفات در سيستم هاي قدرت است. با اين حال، اهداف ديگر مانند بهبود پروفيل ولتاژ، قابليت اطمينان، پايداري ولتاژ و کاهش سطح اتصال کوتاه و غيره نيز در نظر گرفته مي‏شود. تجهيز ديگري که جايابي آن مورد توجه قرار گرفته است، کليدهاي جداکننده مي‏باشند. جايابي کليدهاي جداکننده مانند سکسيونرها معمولاً با هدف افزايش قابليت اطمينان صورت مي‏گيرد. در موارد وقوع عيب، کليدها با جداسازي ناحيه عيب امکان تغذيه دسته‏اي از بارها را از طريق اتصال مجدد به شبکه اصلي، تشکيل جزاير با استفاده از DGها يا از طريق نقاط مانور ممکن مي‏سازند.

در اين فصل، اﺑﺘﺪا در کنار ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ تأﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر DGها و کليدهاي جداکننده ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از شاخص‏هاي ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ شاخص مربوطه در ﺣﻀﻮر اين تجهيزات ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ بيان مي‏گردد. در ادامه چند نمونه از توابع هدف و روش‏هاي حل مسائل جايابي که در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، مطرح مي‏شود.

 

 اهداف جايابی منابع توليد پراکنده و کليد های جداکننده

در اين بخش چند مورد از مهمترين اهدافي که در مسائل جايابي DG و کليدهاي جداکننده مد نظر قرار مي‏گيرد، بيان مي‏گردد. براي هر يک از اهداف، ابتدا تأثير بکارگيري تجهيز مورد نظر در آن هدف مورد بررسي قرار مي‏گيرد. پس از آن چگونگي ارزيابي شاخص مورد نظر تشريح مي‏شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم پایان نامه ارشد مهندسی برق کلیک کنید.

 

 تلفات توان

تأثير توليد پراکنده بر تلفات توان

تلفات در تمام سطوح سيستم قدرت شامل توليد، انتقال و توزيع وجود دارد. اما سهم زيادي از تلفات در شبکه توزيع ايجاد مي‏شود که علت آن، بالا بودن ميزان جريان، پايين بودن سطح ولتاژ و نيز شعاعي بودن شبکه‏هاي توزيع مي‏باشد. با حضور DG در مجاورت بارهاي مصرفي، بخشي از توان اين بارها که بايد از شبکه اصلي تأمين و در اختيارشان قرار مي‏گرفت، در فاصله کمي از آنها توليد مي‏شود. اين امر موجب کاهش تلفات در سيستم قدرت مي‏گردد. با مکان‏يابي بهينه DG، مي‏توان مکاني را که با اتصال DG به آن بيشترين کاهش در تلفات سيستم روي مي‏دهد، تعيين نمود [37].

 

تأثير توليد پراکنده و کليدهاي جداکننده بر قابليت اطمينان

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ‏ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن آن اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از راه‏هاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﻲ‏ﺑﺮﻗﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺼﺮف‏ﻛﻨﻨﺪه‏هايي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ وﻗﻮع عيب در ﺷﺒﻜﻪ دچار خاموشي ﺷﺪه‏اﻧﺪ.

استفاده از DG به همراه کليدهاي جداکننده، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از بارهاي خاموش، ﻣﻲ‏ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن شبکه را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع عيب در ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎرهاي مصرفي را ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ عيب ﻗﺮار ﻧﺪارند و ﻓﻘﻂ در اﺛﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺧﻄﺎ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺪا و خاموش ﺷﺪه‏اﻧﺪ، از طريق تشکيل جزاير عمدي تغذيه مي‏گردند. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﻣﺼﺮف‏ﻛﻨﻨﺪه‏ﻫﺎ، از زﻣﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺨﺶ معيوب ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن لازم براي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ و راهاﻧﺪازي ﻣﺠدد DG کاﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻜﺮد DG، ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ مي‏شود. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳت DG، ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻪ‏ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺧﻄﺎ وارد ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺧﻄﺎ اﺑﺘﺪا DG از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن عيب توسط کليدهاي جداکننده، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ بارهاي موجود در جزيره ‫ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺰﻳﺮه‏ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد [20، 40].

ﻣﺴأله دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ DG ﻣﻲ‏ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎر درون ﺟﺰﻳﺮه را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ [23]. شکل ‏2‑1 نحوه ايجاد يک جزيره عمدي را به هنگام وقوع خطا در يک شبکه توزيع نمونه نشان مي‏دهد.

 

جهت مشاهده و دانلود  قابلیت اطمینان در سیستم قدرت کلیک کنید .

منابع توليد پراکنده و کليدهای جداکننده در شبکه توزيع

 

https://digitalcommons.usf.edu/ege_etd/

مشخصات اصلی
رشته برق
گرایش قدرت
تعداد صفحات 36 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کليدهای جداکننده در شبکه توزيع و مروری بر مسأله مکان يابی منابع توليد پراکنده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید