قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 37 بازدید
بررسی جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)

چکیده:‌

نخل خرما گیاهی تک‌لپه، دوپایه و متعلق به خانواده Arecaceae است. به منظور غلبه بر مشکلات تکثیر رویشی و روش‌های معمول ازدیاد از طریق بذر، ریز‌ازدیادی از طریق کشت بافت مورد توجه‌ قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بررسی امکان کالوس‌زایی و جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما با استفاده از ریزنمونه‌های مختلف می‌باشد. آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه بیوتکنو‌لوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال 93-92 انجام گرفت. بدین‌منظور، ریزازدیادی با استفاده از ریزنمونه‌های مختلف شامل برگ بالغ و نارس، میوه نارس، بذر نارس، آندوسپرم، پریکارپ میوه نارس، بساک و میکروسپور در محیط‌های کشت مختلف صورت گرفت. کشت برگ رقم خضراوی در محیط کشت حاوی غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد، 2,4-D، BAP و TDZ نشان داد که بیشترین میزان کالوس‌زایی زمانی بدست‌ می‌آید که هر سه تنظیم‌کننده رشد در محیط کشت حضور داشته باشند. در 20 ترکیب تیماری‌ اعمال‌شده، ترکیب تیماری حاوی 5 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D، 2 میلی‌گرم در لیتر BAP و 4 میلی‌گرم در لیترTDZ ، در لبه‌ی خارجی ریزنمونه‌های برگی و در ترکیب تیماری حاوی 5 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D، 1 میلی‌گرم در لیتر BAP و 4 میلی‌گرم در لیتر TDZ در کناره‌های رگبرگ ریزنمونه، کالوس تشکیل گردید. با استفاده از ریزنمونه میوه نارس در محیط کشت مشابه، مشخص شد زمانی که دو تنظیم‌‌کننده رشد TDZ و 2,4-D به مقدار 5 میلی‌گرم در لیتر در محیط کشت حضور داشته باشند بعد از سه هفته کالوس و بعد یک هفته چندین جنین بر روی این کالوس‌ها تشکیل می‌شود. کشت ریزنمونه‌های آندوسپرم به همراه جنین و پریکارپ در محیط کشت مشابه نیز نشان داد که حضور 2,4-D و TDZ به مقدار 5 میلی‌گرم در لیتر برای کالوس‌زایی مفید بوده است. همچنین در کشت آندوسپرم به همراه جنین، جنین‌ها رشد یافته و ابتدا ریشه‌چه و بعد از طی سه ماه ساقه‌چه مشاهده گردید. در آزمایش بررسی اکسین‌های مختلف IAA،IBA ، 2,4-D و NAA بر کالوس‌زایی از ریز‌نمونه‌ی برگ رقم استعمران، نتایج نشان داد که ریز‌نمونه‌های قرار گرفته در محیط کشت حاوی NAA به مراتب کالوس‌زایی بهتری داشته است. همچنین کشت آندوسپرم و کشت پریکارپ میوه نیز در این محیط کشت حاوی اکسین‌های مختلف صورت گرفت اما هیچ واکنشی مشاهده نشد و ریز‌نمونه‌ها قهوه‌ای شده و از بین رفتند. همچنین در آزمایشی که به منظور بررسی امکان آندروژنز در خرما صورت گرفت نتایج نشان داد که در کشت بساک تحت ترکیب تیماری غلظت‌های مختلف کلشی‌سین به مدت زمان‌های مختلف، غلظت و مدت زمان‌ قرار‌گیری بساک‌ها در محیط حاوی کلشی‌سین بر میزان کالوس‌زایی تاثیر معنی‌داری داشت و در غلظت500 میلی‌گرم در لیتر و مدت زمان 12 ساعت بالاترین میزان کالوس‌زایی و در همین غلظت و مدت زمان 36 ساعت جنین‌زایی مستقیم به مقدار محدودی رخ داد. در آزمایش دیگری، کشت بساک در محیط‌های کشت MS و Y3 با ظهور نقاط سفید رنگ بر روی بساک همراه بود و 2 ماه بعد از کشت این نقاط سفید رنگ متورم شدند اما این واکنش‌ها پیشرفت چندانی پیدا نکردند. همچنین کشت میکروسپور‌ خرما نیز صورت گرفت اما تا دو ماه بعد از کشت تغییرات قابل توجهی مشاهده نگردید.

واژه‏هاي كليدي: نخل خرما، کالوس‌زایی، جنین‌زایی سوماتیکی، کشت بساک، کشت میوه نارس.

نخل خرما و بررسی جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما

بررسی جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

فصل اول مقدمه و اهداف… 1

1-1 مقدمه. 2

فصل دوم مروری بر پیشینه موضوع. 5

1-2 منشأ و تاریخچه نخل خرما 7

2-2 گسترش جغرافیایی نخل خرما در جهان.. 7

3-2 وضعیت تولید نخل خرما در جهان و ایران.. 9

4-2 گیاه‌شناسی نخل خرما 9

1-4-2 برگ‌ها 9

2-4-2 اندام‌های تولید مثلی.. 9

3-4-2 میوه. 11

5-2 تکثیر نخل خرما 12

1-5-2 تکثیر از طریق دانه. 12

2-5-2 تکثیر از طریق پاجوش…. 12

3-5-2 تکثیر از طریق کشت بافت… 13

6-2 عوامل مؤثر بر رشد و نمو ریز‌نمونه. 13

1-6-2 محیط کشت… 14

1-1-6-2 آب… 15

2-1-6-2 عامل ژله‌ای.. 15

3-1-6-2 کربوهیدات‌ها ( منبع کربن و انرژی) 16

4-1-6-2 عناصر معدنی.. 18

5-1-6-2 اسیدیته (pH) 18

6-1-6-2 هورمون‌ها و تنظیم‌کنندهای رشد. 19

1-6-1-6-2 اکسین‌ها 19

2-6-1-6-2 سیتوکینین‌ها 22

7-1-6-2 ویتامین‌ها 23

8-1-6-2 اسید‌های آمینه. 24

9-1-6-2 زغال فعال.. 24

7-2 کشت ریز نمونه. 25

1-7-2 کشت ریز نمونه برگ… 25

2-7-2 کشت ریز نمونه بساک… 26

1-2-7-2 تولید گیاهان هاپلوئید مضاعف… 28

3- 7-2 کشت ریز نمونه جنین.. 31

4-7-2 کشت ریز نمونه گل آذین.. 33

5-7-2 کشت آندوسپرم. 34

فصل سوم مواد و روش‌ها 37

1-3 زمان و محل انجام آزمایش…. 39

2-3 تجهیزات آزمایشگاهی.. 39

1-2-3 تهیه ترکیبات مختلف، محلول‌های پایه و محیط‌های کشت… 39

2-2-3 ابزار و وسایل مورد نیاز برای تهیه و نگه‌داری محیط کشت: 40

3-2-3 اتاق رشد. 40

3-3 تهیه مواد گیاهی.. 41

4-3 محیط کشت… 41

1-4-3 تهیه محیط کشت… 41

2-4-3 تهیه استوک هورمون‌ها 41

5-3 آزمایشات انجام شده. 42

1-5-3 آزمایش اول: بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز نمونه برگ خرما 42

2-5-3 آزمایش دوم: تأثیر غلظت اکسین‌های مختلف (2,4-D،IAA ، IBA و NAA) بر جنین‌زایی سوماتیکی بر روی ریز نمونه برگ خرما 44

3-5-3 آزمایش سوم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی بساک خرما در محیط کشت MS. 45

4-5-3 آزمایش چهارم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی ریزنمونه بساک خرما در محیط کشت Y3 مایع.. 46

5-5-3 آزمایش پنجم: بررسی تأثیر غلظت ساکارز بر کشت بساک خرما 47

6-5-3 آزمایش ششم: بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشی‌سین بر روی کشت بساک خرما 48

7-5-3 آزمایش هفتم: کشت میکروسپور. 48

8-5-3 آزمایش هشتم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی ریز نمونه میوه نارس خرما 49

6-3 روش‌ها و محاسبات آماری.. 51

فصل چهارم نتایج و بحث… 53

1-4 آزمایش اول: بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP بر جنین‌زایی سوماتیکی از ریز‌نمونه برگ رقم خضراوی.. 53

2-4 آزمایش دوم: تأثیر غلظت‌ اکسین‌های مختلف (2,4-D،IAA ، IBA و NAA) بر جنین‌زایی سوماتیکی بر روی ریز نمونه برگ رقم استعمران.. 55

3-4 آزمایش سوم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP جنین‌زایی سوماتیکی ریز نمونه بساک خرما در محیط MS. 58

4-4 آزمایش چهارم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP جنین‌زایی سوماتیکی ریزنمونه بساک در محیط کشت Y3 مایع.. 59

5-4 آزمایش پنجم: بررسی میزان غلظت ساکارز بر کشت بساک خرما 61

6-4 آزمایش ششم: بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف کلشی‌سین بر روی کشت بساک… 61

7-4 آزمایش هفتم: کشت میکروسپور. 63

8-4 آزمایش هشتم: بررسی تأثیر تیمارهای تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D، TDZ و BAP جنین‌زایی سوماتیکی ریز نمونه میوه نارس…. 64

فهرست منابع.. 74

 

(مطالب در فایل)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و مبانی نظری مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین

 1. Abou El-Nil, M. 1989. Effect of different auxins on callus induction and growth of date palm in vitro: A structure and function study. Second Symposium on date palm, K.F.U., Al Hassa, Saudi Arabia. 51- 58.
 2. Abul-Soad, A. A. 2007. Inflorescence tissue culture utilization for date palm (Phoenix dactylifera) micro propagation. 4th Symposium on Date Palm in Saudi Arabia. Al-Hassa.
 3. Abul-Soad, A. A., Ibrahim, I. A., El-Sherbeny, N. R. and Baker S. I. 2004. Improvement and characterization of somatic embryogenesis in date palm (Phoenix dactylifera ). South Sinai. Egypt. 359-373.
 4. Achar, P. 2002. A study of factors affecting embryo yields from anther culture of cabbage. Plant Cell Tissue Organ Culture. 69:183-188.
 5. Afzal, M., Khan, M. A., Pervez, M. A., and Ahmed, R. 2011. Root induction in the aerial offshoots of date palm (Phoenix dactylifera) cultivar, Hillawii Pakistan Journal. Agricultural Sciences. 48(1):11-17.
 6. Al-Bakr, A. J. 1972.The Date palm: Past, Present and Future, 2 nd ed. Al-Watten Press. Baghdad, Iraq.
 7. Al-Khalifah, N. S. and Shanavaskhan, A. E. Micropropagation of Date Palms. Asia-Pacific Consortium on Agricultural Biotechnology (APCoAB) and Association of Agricultural Research Institutions in the Near East and North Africa (AARINENA). 54.
 8. Al-Khateeb, A. 2008. Comparison effects of sucrose and date palm syrup on somatic embryogenesis of date palm (Phoenix dactylifera L). American Journal Biotechnology Biochemy. 4(1):19-23.
 9. Al-Khayri, J. M. 2001. Optimization of biotein and thiamine requirements for somatic embryogenesis of date palm (Phoenix dactylifera ). In vitro Cell. Developmental Biology Plant. 37:453-456.
 10. Al-Khayri, j. M., 2012. Determination of the date palm cell suspension growth curve, optimum plating efficiency, and influence of liquid medium on somatic embryogenesis. Emirates Journal Food Agricultural. 24 (5):444-455.
 11. AL-Salih, A. A. and AL-Jarrah, A. 1987. Chromosomes number of a date palm male: Cultivar Ghannami Akhdar. Date Palm 5 (2): 128-137.
 12. Ammer, S. and Benbadis, A. 1977. Multiplication vegetative du palmier dattier (Phoenix dactylifera) par la culture de tissue de jeunes paints Issues de Semis, C. R. Academy of Sciences Series D. 284: 1789-1794.
 13. Antoine-Michard, S. and Beckert, M. 1997. Spontaneous versus colchicine-induced chromosome doubling in maize anther culture. Plant Cell Tissue Organ Culture. 48:203-207.
 14. Arnison, P. , Donaldson. P., Ho, L.C. C., Keller, W. A. 1990. The influence of various physical parameters on anther culture of broccoli (Brassica oleraceavar. italica). Plant Cell Tissue Organ Culture. 20:147-155.
 15. Asaka I., Li, I., Hirotani, M., Asada, , Yoshishkawa, T. and Furuya,T. 1994. Mass production of ginseng (Panax ginseng) embyoids on media containing high concentrations of sugar. Planta Med. 60: 146-153.
 16. Asemota, O., Eke, C. R., and Odewale, J. O. 2007. Date palm (Phoenix dactylifera) in vitro morphogenesis in response to growth regulators, sucrose and nitrogen. African Journal of Biotechnology. 6(20).
 17. Aslam, J., Ahmad Khan, S., Cheruth, A. J., Mujib, A., Sharm, M. P. and Srivastava, P.S. 2011. Somatic embryogenesis, scanning electron microscopy, histology and bioC analysis at different developing stages of embryogenesis in six date palm (Phoenix dactylifera ) cultivars. Saudi Journal of Biological Sciences. 18:369-380.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه نخل خرما و بررسی جنین‌زایی سوماتیکی در آن (Phoenix dactylifera L.)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید